แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ******************* - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 23 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กล มงานบร หารบ คคล ส าน กอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ข อม ลท วไป 1 - อ านาจหน าท 1 - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ย ทธศาสตร หล ก 2 - โครงสร างส วนราชการ / หน วยงาน และกรอบอ ตราก าล งในป จจ บ น 3 ส วนท 2 : การทบทวนบทบาทภารก จและก าล งคน 6 - บทบาทภารก จป จจ บ นของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 6 - บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า 8 - สถานภาพก าล งคนและองค ความร ด านการศ กษาของบ คลากร สกอ. ในป จจ บ น 11 - สาขาว ชาหร อองค ความร ท ต องม เพ อรองร บบทบาทภารก จในอนาคต 17 - ศ กษาว เคราะห เปร ยบเท ยบสาขาว ชาหร อองค ความร และอ ตราก าล งคน 17 ท ต องการก บสาขาว ชาหร อองค ความร และอ ตราก าล งคนท ม อย หร อจะม ในช วง ท ม การเปล ยนแปลงภารก จ ส วนท 3 : มาตรการในการบร หารและพ ฒนาก าล งคน 20 ส วนท 4 : แผนพ ฒนาก าล งคนโดยท นการศ กษา / ฝ กอบรม 28 **************************************** แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ******************************* ส วนท 1 : ข อม ลท วไป ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) เป นองค กรหล กท ก าก บด แลการจ ด การศ กษาในระด บอ ดมศ กษาของประเทศ ม ฐานะเป นส วนราชการระด บกรม ส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 ซ งม เลขาธ การ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป นห วหน าส วนราชการ ข นตรงต อร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ โดยม อ านาจหน าท ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร โครงสร างส วนราชการ/หน วยงาน และกรอบอ ตราก าล ง ในป จจ บ น ด งน 1.1. อ านาจหน าท : กฎกระทรวงแบ งส วนราชการ สกอ. กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 ได ก าหนดให สกอ. ม ภารก จเก ยวก บการจ ดและส งเสร มการศ กษาระด บอ ดมศ กษาโดยค าน งถ งความเป น อ สระและความเป นเล ศทางว ชาการของสถานศ กษาระด บปร ญญา โดยม อ านาจหน าท ด งน 1) จ ดท าข อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอ ดมศ กษา และแผนพ ฒนาการอ ดมศ กษา รวมท งด าเน นงานด านความส มพ นธ ระด บอ ดมศ กษาก บต างประเทศ 2) จ ดท าหล กเกณฑ และแนวทางการสน บสน นทร พยากร และการจ ดต ง จ ดสรร งบประมาณอ ดหน นสถาบ นอ ดมศ กษาและว ทยาล ยช มชน 3) ประสานและส งเสร มการด าเน นงานพ ฒนาทร พยากรมน ษย และศ กยภาพน กศ กษา รวมท ง ผ พ การ ผ ด อยโอกาส และผ ม ความสามารถพ เศษในระบบอ ดมศ กษา และประสานส งเสร ม สน บสน น การว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม และสน บสน นการพ ฒนาประเทศ 4) เสนอแนะเก ยวก บการจ ดต ง ย บรวม ปร บปร ง และยกเล กสถาบ นอ ดมศ กษา และ ว ทยาล ยช มชน 5) ด าเน นการเก ยวก บการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการอ ดมศ กษาตามท คณะกรรมการการอ ดมศ กษามอบหมาย รวมท งการรวบรวมข อม ลและจ ดท าสารสนเทศด านการอ ดมศ กษา 6) ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 7) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ ของ สกอ. หร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย 1.2 ว ส ยท ศน : สกอ. ข บเคล อนอ ดมศ กษา เพ อช น าส งคมไทยให ก าวไกลส นานาชาต 1.3 พ นธก จ : 1) เสนอแนะนโยบาย ย ทธศาสตร และแผนพ ฒนาท เสร มสร างการ พ ฒนาข ดความ สามารถของการอ ดมศ กษาไทยท เป นเอกภาพ เท ยบเค ยงมาตรฐานอ ดมศ กษาสากล โดยค าน งถ ง เอกล กษณ ว ฒนธรรม ช มชน และภ ม ป ญญาไทย และด าเน นการให เป นไปตามย ทธศาสตร 2) เสนอแนะมาตรฐานการอ ดมศ กษา ส งเสร ม สน บสน น และก าก บ ให ม การด าเน นงาน เป นไปตามมาตรฐาน ท สอดคล องก บมาตรฐานซ งเป นท ยอมร บในระด บสากล 1 3) จ ดท าหล กเกณฑ และเสนอแนวทางการสน บสน นทร พยากรและการจ ดต ง จ ดสรรงบ ประมาณอ ดหน นสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อให ผ ม อ านาจร บผ ดชอบน าไปด าเน นการ 4) ประสาน ส งเสร มและสน บสน นทร พยากรและงบประมาณแก สถาบ นอ ดมศ กษาใน ด านต างๆ รวมท งสน บสน นการว จ ย และความส มพ นธ ด านอ ดมศ กษาก บต างประเทศ สน บสน นการสร าง องค ความร การพ ฒนาประเทศและช มชน โดยร วมด าเน นการก บสถาบ นอ ดมศ กษา 5) ด าเน นการรวบรวมจ ดท าระบบฐานข อม ลสารสนเทศอ ดมศ กษา เพ อใช ในการต ดส นใจ เช งนโยบายและการด าเน นงานตามพ นธก จของ สกอ. 6) จ ดท าระบบต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการอ ดมศ กษา โดยค าน งถ งความ เป นเล ศทางว ชาการ และม การด าเน นการประเม นผลและแจ งให สภาสถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งร บทราบ 7) เสนอแนะเก ยวก บการจ ดต ง ย บ รวม ปร บปร ง และยกเล กสถาบ นอ ดมศ กษา 8) ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ คณะกรรมการข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา 9) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดหร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย 1.4 ย ทธศาสตร หล ก 1) แผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ซ งเป นแผนแม บท ในการก าหนดท ศทางเช งย ทธศาสตร (Strategic direction) ในการพ ฒนาอ ดมศ กษาของประเทศ ได ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร เช งนโยบาย 9 ประเด นหล ก ได แก (1) รอยต อก บการศ กษาระด บอ น โดยให ความส าค ญก บการแก ป ญหาให ม ความ เช อมโยงก นในท กระด บการศ กษา (2) การแก ป ญหาอ ดมศ กษาในป จจ บ น โดยใช กลไกการประเม นค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาและการพ ฒนาเพ อการจ ดสถาบ นอ ดมศ กษา 4 กล ม (3) ธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการอ ดมศ กษา โดยให ความส าค ญก บกลไกพ ฒนาผ ก าก บนโยบายและผ บร หารสถาบ นอ ดมศ กษา (4) บทบาทของมหาว ทยาล ยในการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ โดยให ความส าค ญก บการปร บใช ระบบ Research Assessment Exercise : RAE เพ อการประเม น ความสามารถการว จ ยและจ ดสรรทร พยากรเพ อการว จ ยส าหร บอ ดมศ กษาไทย (5) การเง นอ ดมศ กษา โดยให ความส าค ญก บการปร บระบบการจ ดสรรงบประมาณให สอดคล องก บเป าหมายการพ ฒนาประเทศ โดยการจ ดต งกองท นพ ฒนาอ ดมศ กษา จ ดต งองค กรก นชน (Buffer organization) และใช หล กการ Financial autonomy ในการบร หารการเง นอ ดมศ กษา (6) การพ ฒนาบ คลากรในอ ดมศ กษา โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาอาจารย ใน มหาว ทยาล ยในหลายม ต เช น ด านว ชาการ ความเป นคร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ย (7) เคร อข ายอ ดมศ กษา เพ อให อ ดมศ กษาเป นกลไกส าค ญของร ฐในการสร างความ เข มแข งและความพร อมให ก บการกระจายอ านาจส ท องถ น (8) การพ ฒนาอ ดมศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 2 (9) โครงสร างพ นฐานการเร ยนร โดยการสน บสน นให อ ดมศ กษาใช เทคโนโลย สารสนเทศการส อสารเพ อการเข าถ งและลดช องว างด จ ท ล เพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 2) แผนย ทธศาสตร ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา พ.ศ ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร 6 ประเด นหล ก ได แก (1) การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อข บเคล อนการพ ฒนาอ ดมศ กษาของประเทศ (2) ส งเสร มความร วมม อระหว างสถาบ นอ ดมศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องท งใน ประเทศและต างประเทศ (3) การพ ฒนาบ คลากรท กระด บให ม ข ดความสามารถเพ อรองร บภารก จเช งย ทธศาสตร ขององค กร โดยใช การจ ดการความร เป นกลไกในการข บเคล อน (4) ปฏ ร ประบบการจ ดสรรทร พยากรอ ดมศ กษาและเสร มสร างกลไกการก าก บค ณภาพ สถาบ นอ ดมศ กษา โดยใช กลย ทธ การเง นท เข มแข ง (5) ยกระด บค ณภาพมาตรฐานการอ ดมศ กษาอย หน งในสามอ นด บแรกของภ ม ภาคอาเซ ยน (6) ปฏ ร ปโครงสร างและระบบบร หาร สกอ. ให ม ประส ทธ ภาพเพ อรองร บระบบธรรมาภ บาลของ สกอ. และสถาบ นอ ดมศ กษา 1.5 โครงสร างส วนราชการ / หน วยงาน และกรอบอ ตราก าล งในป จจ บ น ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได แบ งโครงสร าง องค กร ออกเป น 8 ส าน ก 1 กล ม 1 หน วย โดยม กรอบอ ตราก าล งจ านวน 387 อ ตรา และม อ ตราก าล งคนท ปฏ บ ต งาน ใน สกอ. จ านวน 34 9 คน ซ งม ต าแหน งประเภทว ชาการมากท ส ดถ งร อยละ ด ง รายละเอ ยดปรากฏ ตามแผนภ ม และตารางแสดงข อม ลกรอบอ ตราก าล งและอ ตราก าล งคนของ สกอ. ด งน แผนภ ม ท 1 : แสดงข อม ลกรอบอ ตราก าล ง จ าแนกตามประเภท ระด บต าแหน ง และหน วยงานส งก ด 3 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต าแหน ง 387 อ ตรา / ก าล งคน 349 คน ส วนกลาง 11 อ ตรา / 4 คน กล มพ ฒนาระบบบร หาร หน วยตรวจสอบภายใน 5 อ ตรา /4 คน 5 อ ตรา /4 คน ส าน ก อ านวยการ 69 อ ตรา /65 คน ส าน กนโยบายและ แผนการอดมศ กษา 54 อ ตรา /52 คน ส าน กบร หารงาน ว ทยาล ยชมชน 39 อ ตรา /35 คน ส าน กประสานและ ส งเสร มก จการ 32 อ ตรา /30 คน ส าน กมาตรฐานและ ประเม นผลอดมศ กษา 46 อ ตรา /41 คน ส าน กย ทธศาสตร อดมศ กษาต างประเทศ 33 อ ตรา /32 คน ส าน กส งเสร มและ พ ฒนาศ กยภาพ 33 อ ตรา /30 คน ส าน กส งเสร มและ พ ฒนาสมรรถนะ 60 อ ตรา /52 คน หมายเหต : แหล งข อม ลจากกล มงานบร หารบ คคล ส าน กอ านวยการ (ณ ว นท 8 ม ถ นายน 2554) 4 ตารางท 1 : ตารางแสดงกรอบอ ตราก าล ง จ าแนกตามประเภท ระด บต าแหน ง และหน วยงานส งก ด หน วยงานส งก ด (หน วย : อ ตรา ) ประเภท/ระด บต าแหน ง ส วนกลาง สอ. หน วยงานตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการฯ สนผ. สวชช. สสอ. สมอ. สยต. สพน. สพบ. หน วยงาน ข นตรง กพร. ตสน. รวม ร อย ละ 1. ประเภทบร หาร (รวม) ) ระด บต น 2) ระด บส ง ประเภทอ านวยการ (รวม) ) ระด บต น 2) ระด บส ง ประเภทว ชาการ (รวม) ) ระด บปฏ บ ต การหร อช านาญการ ) ระด บช านาญการ ) ระด บช านาญการหร อช านาญการพ เศษ ) ระด บช านาญการพ เศษ ) ระด บเช ยวชาญ ) ระด บทรงค ณว ฒ ประเภทท วไป (รวม) ) ระด บปฏ บ ต งานหร อช านาญงาน ) ระด บช านาญงาน ) ระด บอาว โส ) ระด บท กษะพ เศษ รวมท กประเภท หมายเหต : แหล งข อม ลจากกล มงานบร หารบ คคล ส าน กอ านวยการ (ณ ว นท 8 ม ถ นายน 2554) 5 ตารางท 2 : ตารางแสดงอ ตราก าล งคนท ปฏ บ ต งานจร ง จ าแนกตามประเภท ระด บต าแหน ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks