แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) - PDF

Description
ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป อานาจหน าท ตามกฎหมาย ว ส ยท ศน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 21 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป อานาจหน าท ตามกฎหมาย ว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร และค าน ยม ของ สศช โครงสร าง สศช. และกรอบอ ตรากาล งป จจ บ น 5 ส วนท 2: การทบทวนบทบาทภารก จและกาล งคน บทบาทภารก จในป จจ บ นของ สศช บทบาทภารก จในอนาคต 5-10 ป ข างหน า องค ความร ท ม อย ในป จจ บ น องค ความร ท จาเป นเพ อรองร บบทบาทภารก จในอนาคต องค ความร และอ ตรากาล งท ต องการ 1 7 ส วนท 3: มาตรการในการบร หารและพ ฒนากาล งคน การเกล ยอ ตรากาล ง การเตร ยมความพร อม การพ ฒนาบ คลากร การเตร ยมกาล งคนโดยท นศ กษา/ฝ กอบรม การถ ายทอดแลกเปล ยนองค ความร 28 ส วนท 4: แผนพ ฒนากาล งคนโดยท นศ กษา/ฝ กอบรม เอกสารแนบ 1. อ ตรากาล งแยกตามสาน ก จานวนข าราชการ สศช.(ระด บชานาญการพ เศษลงมา) จาแนกตามว ฒ การศ กษา 33 2 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาเม อเด อนเมษายน พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ม บทบาทในฐานะเป นหน วยงานท กาหนดนโยบายและ วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก รวมท งการม งไปส องค การความร สม ยใหม จ งม ความจาเป นอย างย งในการเสร มสร างท กษะ ความร และความสามารถให ก บบ คลากร เพ อให การ ปฏ บ ต หน าท ดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เท ยงตรง และม จร ยธรรมของว ชาช พ โดยเฉพาะอย างย งต องม ความสามารถเท าท นก บบร บทการเปล ยนแปลงของโลกด านต างๆ ท งเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ท เก ดข นและเป นเง อนไขสาค ญต อการจ ดทาแนวทางพ ฒนาประเทศและประเด นนโยบาย สาธารณะ ซ งเป นภารก จหล กท สาค ญของสาน กงานฯ ด งน นสาน กงานฯ จ งต องจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ( Human Resource Development Plan) ข น เพ อใช ในการวางกรอบการพ ฒนาข าราชการ สศช. ได อย างครบถ วน ท วถ ง และในท กม ต สาขาว ชาท ม ความจาเป นและขาดแคลน ส วนท 1: ข อม ลท วไป เป นข อม ลเก ยวก บสาน กงานฯ ในเร องท วไปท งในส วนอานาจหน าท ตามกฎหมายหล กและระเบ ยบอ นๆ ท สาค ญ รวมท งว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร การปฏ บ ต งาน และโครงสร างสาน กงานฯ เพ อสร างความเข าใจขอบเขตและ ล กษณะการปฏ บ ต งานของสาน กงานฯ 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย ภารก จตามกฎกระทรวง : สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม อานาจ หน าท ตามกฎกระทรวงการแบ งส วนราชการ พ.ศ โดยม อานาจหน าท ด งน 1) ศ กษาและว เคราะห ภาวะเศรษฐก จและส งคม เพ อเสนอแนะจ ดหมายและนโยบายแห งการพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2) พ จารณาแผนงานและโครงการพ ฒนาของส วนราชการและร ฐว สาหก จ 3) ศ กษาเก ยวก บกาล งเง น กาล งคน และทร พยากรอ นท ม อย และอาจหามาได และการจ ดหาทร พยากร ด งกล าวเพ อประโยชน ของร ฐ 4) จ ดทาข อเสนอโดยหาร อก บส วนราชการท ม หน าท เก ยวก บงบประมาณแผ นด นในเร องท เก ยวก บ รายจ ายประจาป ของส วนราชการและร ฐว สาหก จ สาหร บส นทร พย ถาวรหล กท เพ มข นเพ อใช ในการ พ ฒนา รวมท งจานวนเง นท ใช จ ายเพ อการน ไม ว าจ ายจากงบประมาณแผ นด น เง นก ย ม เง นกาไรท ได สะสมไว หร อเง นอ นใดก ตาม 5) ศ กษาและว เคราะห รายจ ายท จ ายจร งสาหร บการสร างและการบาร งร กษาส นทร พย ถาวรหล กท ใช ในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมเพ อให คาแนะนาเก ยวก บการแก ไขรายจ ายเหล าน น 1 6) ศ กษาและว เคราะห รายจ ายจร งสาหร บการจ ดบร การทางเศรษฐก จและส งคมเพ อให คาแนะนา เก ยวก บการแก ไขรายจ ายเหล าน น 7) พ จารณาให คาแนะนาและกาหนดหล กการให ส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อจ ดทาแผนงานและ โครงการพ ฒนาท จะขอความช วยเหล อจากต างประเทศในทางว ชากร การเง น การก ย มและการ ดาเน นการ รวมท งการให ความช วยเหล อแก ต างประเทศ 8) ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และรายงานผล ต อสาธารณะ พร อมท งต ดตามและประเม นแผนงานและโครงการพ ฒนาของส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ โดยคาน งถ งหล กการของผลผล ตและผลล พธ และให คาแนะนาเก ยวก บการเร งร ด ปร บปร ง หร อล อมเล กแผนงานและโครงการพ ฒนาอ นหน งอ นใดเม อเห นสมควร 9) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกาหนดให เป นอานาจหน าท ของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต หร อตามท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ภารก จพ เศษ: นอกเหน อจากอานาจหน าท ด งกล าวข างต นแล ว สาน กงานฯ ย งได ร บมอบหมายจาก คณะร ฐมนตร ให ทาหน าท เป นสาน กงานเลขาน การของคณะกรรมการนโยบายระด บชาต ท ม นายกร ฐมนตร หร อ รองนายกร ฐมนตร ท ได ร บมอบหมายเป นประธานคณะกรรมการ สาน กงานเหล าน จ ดต งข นภายใต ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร หร อคาส งสาน กนายกร ฐมนตร ให เป นหน วยงานภายใน สาน กงานฯ เพ อทาหน าท ในการประสานแผนท คาบเก ยวระหว างหลายหน วยงาน รวมท งสน บสน นให ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การและประสานแผนปฏ บ ต การในความร บผ ดชอบของหน วยปฏ บ ต ต างๆ ให เป นไปตามนโยบายของร ฐบาล และแนวทางของแผนพ ฒนาฯ 1) ป จจ บ น สาน กงานฯ ร บผ ดชอบการบร หารสาน กงานท ทาหน าท ฝ ายเลขาน การของ คณะกรรมการนโยบายระด บชาต รวม 8 คณะได แก (1) คณะกรรมการร วมภาคร ฐและเอกชนเพ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐก จ (กรอ.) (2) คณะกรรมการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จก บประเทศเพ อนบ าน (กพบ.) (3) คณะกรรมการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ (กพข.) (4) คณะกรรมการบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษถนนราชดาเน น (กบพร.) (5) คณะกรรมการอานวยการจ ดระบบศ นย ราชการ (กศร.) (6) คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ (กบส.) (7) คณะกรรมการนโยบายเศรษฐก จสร างสรรค แห งชาต (กคส.) (8) คณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น (กกย.) 2) ภารก จท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาลตามนโยบายพ เศษเพ มเต ม 4 คณะ ได แก (1) คณะกรรมการเพ อให ความช วยเหล อ ฟ นฟ เย ยวยาผ ได ร บผลกระทบจากสถานการณ อ ทกภ ยด าน เศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และความเป นอย ของประชาชน (กศอ.) ม รองนายกร ฐมนตร (นายก ตต ร ตน ณ ระนอง) เป นประธานกรรมการ และ สศช. เป นฝ ายเลขาน การ ประเม น สถานการณ ว เคราะห ผลกระทบด านเศรษฐก จ รวมท งเสนอแนะมาตรการ กาหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช วยเหล อฟ นฟ เย ยวยาให แก ภาคเกษตร ท อย อาศ ย และภาคธ รก จ รวมถ งการฟ นฟ น คมอ ตสาหกรรม พ จารณากล นกรองโครงการตามข อเสนอของส วนราชการเพ อ นาเสนอ (2) คณะกรรมการเพ อให ความช วยเหล อ ฟ นฟ เย ยวยาผ ได ร บผลกระทบจากสถานการณ อ ทกภ ย (กฟย.) 2 (3) คณะกรรมการย ทธศาสตร เพ อการฟ นฟ และสร างอนาคตประเทศ (กยอ.) โดยม นายว รพงษ รามางก ร เป นประธานกรรมการและ สศช. เป นฝ ายเลขาน การทาหน าท หน าท ใน การ (3.1) จ ดทาย ทธศาสตร เพ อการฟ นฟ และสร างอนาคตประเทศ 3.2) ( ระดมความค ดเห นและ ความร เพ อจ ดทาข อเสนอแนะเช งนโยบายในการกาหนดกาหนดย ทธศาสตร ประเทศในระยะยาว รวมท งจ ดทาข อเสนอในการจ ดต งองค กรถาวร ว ธ การบร หารจ ดการ การบร หารการเง น การสร าง ความเข าใจแก ประชาชน แนวทางการปฏ บ ต ราชการแผ นด นในการฟ นฟ และพ ฒนา และข อเสนอ อ นใดท เป นประโยชน ต อการแก ไขป ญหาว กฤต ของประเทศจากภ ยธรรมชาต ในระยะยาวและวาง อนาคตการพ ฒนาประเทศอย างย งย น เพ อเสนอต อคณะร ฐมนตร ( 3.3) รายงานผลการ ปฏ บ ต งานให คณะร ฐมนตร ทราบเป นประจา หร อตามความเหมาะสมหร อจาเป นเร งด วน 3.4) ( ให ความเห นชอบในการว าจ างท ปร กษาหร อผ เช ยวชาญ เพ อปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บความ ร บผ ดชอบของคณะกรรมการ กยอ. (3.5) แต งต งท ปร กษา คณะอน กรรมการ หร อคณะทางาน เพ อปฏ บ ต หน าท ต างๆ ตามท มอบหมาย และ (3.6) ดาเน นการอ นใดตามท นายกร ฐมนตร หร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย (4) คณะกรรมการย ทธศาสตร เพ อวางระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน า (กยน.) โดยม ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เป นประธาน และ สศช. เป นฝ ายเลขาน การ 1.2 ว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร และค าน ยม ของ สศช. เพ อให การดาเน นงานของ สศช. สามารถกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศบน พ นฐานหล กว ชาการ ม ความเช อม นในข อม ล รวมท งสอดคล องก บการเปล ยนแปลงของบร บทการพ ฒนาท ง ทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ตลอดจนม ท ศทางการพ ฒนาท สมด ล ม ประส ทธ ภาพส ง และเพ อ ประโยชน ส ขของประชาชนเป นหล ก จ งได กาหนดว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร ค าน ยมองค กร พ นธก จ และ ย ทธศาสตร การปฏ บ ต งานขององค กรไว ด งน ว ส ยท ศน สศช. หน วยงานหล กในการวางแผนและจ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ ส ความสมด ลและย งย น ท ย ดประโยชน ส วนรวม ท นต อการเปล ยนแปลง และม ประส ทธ ภาพส ง ว ฒนธรรมองค กร 1) เป นองค การท ม งส ความเป นเล ศทางด านว ชาการ 2) เป นองค การท ม ความร บผ ดชอบต อสาธารณะและส งคม 3) ม ระบบธรรมาภ บาล 4) บ คลากรของสาน กงานฯ เป นทร พยากรอ นม ค าท ส ดขององค กร ค าน ยมองค กร ม งม น ท มเท พ ฒนา ประเทศ เพ อประโยชน ส ขแก ส งคม ด วยค ณธรรม ตามหล กว ชาการอย าง ม ออาช พ พ นธก จ จากบทบาทหน าท ตามพระราชบ ญญ ต พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ และ กฎหมายสาค ญๆ ท เก ยวข องก บ สศช. จ งได กาหนดพ นธก จสาค ญ 3 ประการ เพ อให องค กรก าวท น ต อย คโลกาภ ว ตน ได แก การเป นหน วยงานย ทธศาตร หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก และหน วยงานความร สม ยใหม โดยม ภารก จท สาค ญๆ ภายใต แต ละพ นธก จ ด งน 3 พ นธก จท 1 หน วยงานย ทธศาสตร (Strategic Unit) จ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาระด บชาต และ การพ ฒนาในระด บต างๆ รวมท งให
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks