Huling paksa

Description
1. FINAL EXAM SCHEDULE <ul><li>SECTION 1 (WF): Mar. 18, Fri, 10-12 nn </li></ul><ul><ul><li>Venue: CAR 209…

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. FINAL EXAM SCHEDULE <ul><li>SECTION 1 (WF): Mar. 18, Fri, 10-12 nn </li></ul><ul><ul><li>Venue: CAR 209 </li></ul></ul><ul><li>SECTION 2 (TTh, 4:30p.m.): Mar. 15, Tue, 3-5 p.m. </li></ul><ul><ul><li>Venue: MMJ 312 </li></ul></ul><ul><li>SECTION 3 (TTh, 3 p.m.): Mar. 17, Thur, 1-3 p.m. </li></ul><ul><ul><li>Venue: MMJ 312 </li></ul></ul>
 • 2. MGA PAKSANG KABILANG SA FINALS <ul><li>Ulat ng mga pangkat tungkol sa Sining, Musika, Katutubong Sikolohiya, Pamilya/Kabataan, Kababaihan/Seksuwalidad, Mga Namanang Kaugalian/Tradisyon, * </li></ul><ul><li>“ Psychology Research in the Philippines: Observations and Prospects” ni Allan B.I. Bernardo </li></ul>
 • 3. PEOPLE’S ART!! <ul><li>Bilang pagbibigay halaga sa kakayahan ng bawa’t isa at pagrespeto sa boses ng bawa’t mag-aaral sa klase, ipagdiriwang natin ang pagiging Filipino natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng People’s Art sa susunod na linggo. </li></ul>
 • 4. <ul><li>Ito ang inyong pagkakataon maipahayag ang inyong sarili sa anumang “art form.” Tandaan na sa People’s Art, walang tama o mali , walang magaling o mahina . Lahat tayo pantay-pantay!!  </li></ul>
 • 5. Panimulang Talakayan <ul><li>Magbigay ng halimbawa ng isang ulat na napakinggan ninyo sa CWC. </li></ul><ul><ul><li>Tungkol saan ang ulat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Anong pamamaraan ang ginamit ng mga mananaliksik? </li></ul></ul><ul><li>Anong larangan ng Sikolohiya ang kadalasang paksa sa mga ulat na inyong napakinggan? </li></ul>
 • 6. PSYCHOLOGY RESEARCH IN THE PHILIPINES: OBSERVATIONS AND PROSPECTS Bernardo, A.B.I. (1997). Psychology research in the Philippines: Observations and prospects, Philippine Journal of Psychology, 30, 39-58.
 • 8. Broad Goals of Psychological Research <ul><li>To explain human behavior </li></ul><ul><li>To understand, predict and control human behavior for society’s benefit </li></ul>
 • 9. <ul><li>Sinuri ni Dr. Bernardo ang iba’t ibang mga nailimbag na pananaliksik ukol sa Sikolohiya dito sa bansa mula 1986 to 1996. </li></ul><ul><li>Kinakailangang Filipino ang may-akda. </li></ul><ul><li>151 libro at journal articles </li></ul>
 • 10. UP Philippine Journal of Public Administration UP Philippine Journal of Industrial Relations UP Edukasyon UP, CSSP Philippine Social Science Review DLSU Philippine Journal of Counseling Psychology DLSU Layag UP UPDP Reports UP Sikolohiya CEM Philippine Journal of Educational Measurement PSSC Social Science Information PAP Philippine Journal of Psychology
 • 11. Frequency of Research Publications for Different Areas of Study in Psychology 5.3 8 IO Psychology 5.3 8 Counseling Psychology 7.3 11 Clinical Psychology 8.6 13 Health Psychology 9.9 15 Family Psychology 12.6 19 Child Psychology 41.7% 63 Social Psychology
 • 12. Frequency of Research Publications for Different Areas of Study in Psychology 0.7 1 Cross-Cultural Psychology 2 3 Psychological Measurement 2.6 4 Cognitive Psychology 2.6 4 Educational Psychology 3.3 5 Methodology 3.3 5 General Psychology (History/Theory)
 • 13. Frequency of Research Publications According to Type of Research 1.3 2 Historical Analysis 2 3 Test Development (Reliability/Validity) 2.6 4 Statistical Analysis 6.6 10 Program Development/Evaluation 7.9 12 Theory Development/Model Building 10.6 16 Experiment 11.9 18 Review of Literature 12.6 19 Theoretical Analysis 51.7% 78 Descriptive
 • 14. Mga Obserbasyon ni Doc B <ul><li>Hindi naisasalamin ng mga nalimbag na artikulo ang buong sakop ng pananaliksik sa bansa. </li></ul><ul><ul><li>Maraming mga thesis ang hindi naililimbag. </li></ul></ul><ul><li>Pinakamarami sa mga artikulo ang nauukol sa Social Psychology. </li></ul><ul><ul><li>Maaari sana ito magbigay daan sa “interdisciplinary research” ( IO, Pub Ad, Pol Sci) </li></ul></ul>
 • 15. Mga Obserbasyon ni Doc B <ul><li>Marami sa mga nalimbag na pananaliksik sa Social Psychology ay hindi gaanong sopistikado. </li></ul><ul><ul><li>Halos puro descriptive </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi naisusulong ang pagbuo ng mga mahahalagang teoriya </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi gaanong malawak ang saklaw ng mga paksa (e.g. stress at coping) </li></ul></ul>
 • 16. Mga Obserbasyon ni Doc B <ul><li>Tulad ng Social Psychology, halos lahat ng mga ulat sa Sikolohiyang Pilipino ay descriptive. </li></ul><ul><ul><li>Halos walang mga ulat na quantitative. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi nakabubuo at naisusulong ang mga bagong teoriya. </li></ul></ul><ul><li>“ [SP] papers tend to be more ‘self-conscious’ about the choice of the method and took greater pains at describing and justifying the method.” </li></ul>
 • 17. <ul><li>Ngayong napag-aralan na natin ang iba’t ibang salik ng kulturang Pilipino, ano ang maisasagot mo sa obserbasyon ni Doc B? Sang-ayon ka ba o tutol dito? </li></ul><ul><li>Anong teoriya ba ang maaaring mabuo mula sa konsepto ng sabong, lukayo o pagpapapako sa krus tuwing Mahal na Araw? </li></ul>
 • 18. <ul><li>Ano ba ang tunay na halaga ng pag-aaral ng Sikolohiyang Pilipino? </li></ul><ul><li>Ano ang tungkuling ginagampanan nito sa ating bansa? </li></ul>
 • 19. Mga Hamon ni Doc B: Absence of a Research Culture <ul><li>Lack of Research Resources </li></ul><ul><ul><li>Pondo, literatura </li></ul></ul><ul><li>Research as a Marginal Activity </li></ul><ul><ul><li>Para tumaas ang suweldo, ma- promote , makapagtapos sa pag-aaral </li></ul></ul>
 • 20. <ul><li>Kasama ba sa inyong layunin ang mailimbag ang inyong thesis? </li></ul><ul><li>Ano ang plano ninyo kapag makapagtapos na kayo sa kolehiyo? </li></ul>
 • 21. Mga Hamon ni Doc B: Absence of a Research Culture <ul><li>Random and Isolated Efforts at Research </li></ul><ul><ul><li>Hindi kasama sa isang organisadong programa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagmatapos ang isang pananaliksik,iba naman ang gagawin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sina Enriquez, MIL at Montiel </li></ul></ul><ul><li>Lack of a Critical Mass and Peer Review </li></ul><ul><ul><li>Kailangang makiramdam: Handa na ba tayo sa kritisismo? </li></ul></ul>
 • 22. Myths about Psychology Research <ul><li>Kailangan ng MA o PhD para makapagsagawa ng pananaliksik. </li></ul><ul><ul><li>IDEYA ANG KAILANGAN </li></ul></ul><ul><li>Kinakailangan ng malaking N </li></ul><ul><ul><li>NAKABUO NG TEORIYA SI PIAGET AT FREUD </li></ul></ul><ul><li>Sapat na ang ilarawan ang mga nakuhang impormasyon </li></ul><ul><li>Pangingibabaw ng metodo </li></ul>
 • 23. Prospects and Opportunities <ul><li>May mga organisasyong nangangailangan ng tulong sa pananaliksik: NGO, gobyerno, mga internasyonal na organisasyon </li></ul><ul><li>Pagkakaroon ng pondo mula sa mga ibang sektor sa lipunan </li></ul><ul><li>Pagkakaroon ng budget sa mga kolehiyo at unibersidad na nakatuon sa pananaliksik </li></ul>
 • 24. Prospects and Opportunities <ul><li>Pagtutok ng iba’t ibang institusyon tulad ng PAP sa pananaliksik </li></ul><ul><li>Pagkakaroon ng kolaborasyon </li></ul><ul><ul><li>Foreign research </li></ul></ul><ul><ul><li>Gobyerno, industriya, paaralan, private practice </li></ul></ul>
 • 25. <ul><li>Bilang isang institusyon, paano tinutugunan ng Miriam College ang mga hamong ibinigay ni Doc B? </li></ul>
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks