html

Description
HTML – hypertext markup language. 1. Ava programm Notepad ++ või Notepad, et kirjutada HTML-keeles. 2. Alustuseks tuleb kirjutada kolm rida, et dokument saaks aru, et me kirjutame dokumenti HTML keeles. HTML-keele elementideks on tagid ehk koodid (tag), mille alusel toimub teksti töötlemine. Kõik koodid kirjutatakse erimärkide ( ja ) vahele. defineerib

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  HTML –   hypertext markup language.  1.   Ava programm Notepad ++ või Notepad, et kirjutada HTML-keeles. 2.   Alustuseks tuleb kirjutada kolm rida, et dokument saaks aru, et me kirjutame dokumenti HTML keeles. HTML-keele elementideks on tagid ehk koodid (tag),  mille alusel toimub teksti töötlemine. Kõik koodid kirjutatakse erimärkide ( <  ja >  ) vahele. 3.   Salvesta dokument .html  faililaiendiga. 4.   Ava fail veebibrauseris soovitatavalt google chromes .     <!DOCTYPE html> defineerib dokumendi kodeerimiskeele ehk HTML5. <html> see element on nagu HTML5 koodi tüvi, kõik dokumendi sisu läheb nende siltide vahele.  Pealkirjade lisamine HTML-keeles HTML-keel võimaldab kuni kuue erineva või eri tasemel pealkirja kasutamist. Illustreerime neid  järgmiste näidetega (esmalt HTML-kuju, seejärel nii nagu see veebibrauseris) <H1>Esimese taseme pealkiri</H1> Esimese taseme pealkiri   <H2>Teise taseme pealkiri</H2> Teise taseme pealkiri <H3>Kolmanda taseme pealkiri</H3> Kolmanda taseme pealkiri <H4>Neljanda taseme pealkiri</H4> Neljanda taseme pealkiri <H5>Viienda taseme pealkiri</H5> Viienda taseme pealkiri <H6>Kuuenda taseme pealkiri</H6> Kuuenda taseme pealkiri Tekstilõikude lisamine HTML-keeles. Selleks kasutame <p> silti </p>. Teksti alustamist taandreaga, kasuta <br> silti.   Linkide lisamine HTML-keeles Linke tähistatakse <a href=“url“>  Siia tuleb lingi tekst </a>  atribuudiga. <a href= https://www.keilakool.ee >See on Keila Kooli koduleht</a> Interneti brauseris avaneb link sellisel kujul: Piltide lisamine HTML-keeles Pilte tähistatakse <img> sildiga. Sellele sildile ei tule lõpusilti. Src=“ tuleb pildi url või pildi asukoht arvutis “   alt=“ pildi alternatiivtekst “  (juhuks kui pilti pole võimalik kuvada), width pildi laius ja height pildi kõrgus . Ära unusta jutumärke ! Veebibrauseris avaneb kood sellisel kujul:  Listid HTML listid on defineeritud <ul> sildiga  (täpploend) või <ol>  sildiga(numbriloend) siltide vahel on silt <li>  , mis defineerib listi erinevaid elemente. <ul> <li>kohv</li> <li>tee</li> <li>piim</li> </ul>      Kohv 1. Pere    Tee 2. Tervis    Piim 3. Raha Et muuta täpploendis oleva elemendi värvi, kirjuta <li> sildi sisse style=“color:värv;“.  Et muuta elemendi kirjastiili, kasutatakse selleks style=“font - family:kirjastiil;“   Näide: Vormid    <input type= text > defineerib teksti    <input type= radio > mitmikvaliku täpid    <input type= submit > defineerib submit nuppu (ehk salvesta, saada ära)    <input type=“password“>Defineerib parooli lahtri, kirjutatu jääb varjatuks      <input type=“file“> Tekitab faili nupu, saad arvutist faili otsida      <input type=“color“>Tek itab värvi valimise akna    <input type=“reset“>Reseti nupp, kustutab kõik eelnevad lahtrid.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks