รายงานการศ กษาด งาน HST PDF

Description
รายงานการศ กษาด งาน HST 2012 นางสาวช ล ณ พาห ร ตน โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา บ นท กประสบการณ และการเร ยนร โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น (HST2012) ร นท 3 ประจ

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 28 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการศ กษาด งาน HST 2012 นางสาวช ล ณ พาห ร ตน โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา บ นท กประสบการณ และการเร ยนร โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น (HST2012) ร นท 3 ประจ าป 2555 จ ดท าโดย นางสาวช ล ณ พาห ร ตน โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ค าน า รายงานการเข าร วมการอบรมโครงการน กศ กษาและคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร นประจ าป 2555 จ ดท าข น โดยม จ ดประสงค เพ อรวบรวมประสบการณ ท ได ร บจากการอบรม และเพ อเป นแนวทางการด าเน นการของโครงการ คร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร นร นต อ ๆ ไป ท งน หากส วนใดของรายงานม ความบกพร อง ข าพเจ าขออภ ยมา ณ ท น สารบ ญ เร อง หน า ค าน า สารบ ญ ก ตต กรรมประกาศ บทน า บทท 1 : ความร ท วไปเก ยวก บ CERN บทท 2 : ความร ท วไปเก ยวก บโครงการอบรมคร ของเซ ร น (Teacher Programmes) บทท 3 : โครงการคร ภาคฤด ร อนเซ ร น ป 2555 (High School Teacher Programme: HST 2012) บทท 4 : บ นท กประจ าว นระหว างการอบรม บทท 5 : ความร เบ องต นด านฟ ส กส บทท 6 : ความร เบ องต นด านการสอนและการจ ดอบรมคร บทท 7 : ประโยชน จากการร วมโครงการ HST 2012 บทท 8 : ข อแนะน า บทท 9 : การด าเน นการหล งการอบรม ก ตต กรรมประกาศ ด วยพระมหากร ณาธ ค ณของสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร และความต งใจในการ พ ฒนาวงการว ทยาศาสตร ไทยของหน วยงานท เก ยวข อง ค อ สถาบ นว จ ยแสงซ นโครตรอน (องค การมหาชน) ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต สถาบ นว จ ยดาราศาสตร แห งชาต (องค การมหาชน) ศ นย ความเป นเล ศทางด านฟ ส กส สถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต (องค การมหาชน) และสถาบ นส งเสร มการ สอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งท าให คร ฟ ส กส โรงเร ยนม ธยมศ กษาได เข าร วมโปรแกรมคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อน เซ ร น ซ งน บเป นโอกาสส าค ญย งท ท าให ข าพเจ าได เร ยนร เก ยวก บการว จ ย สาขาฟ ส กส ในองค กรระด บโลก อ กท งย ง ได แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดการเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส ก บเพ อนคร ต างชาต จากท วโลก รายงานฉบ บน จ งจ ดท าข นเพ อรวบรวมประสบการณ การเข าร วมก จกรรมในโปรแกรมคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อน ประจ าป 2555 ประกอบด วยข อม ลท วไปเก ยวก บเซ ร น ก จกรรมการอบรม ประโยชน ท ได ร บและข อเสนอแนะเพ อ การเตร ยมความพร อมในการเข าร วมโครงการในร นต อไป รวมท งบ นท กประจ าว นระหว างการเข าร วมโครงการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บเซ ร น (CERN) CERN เป นช อย อของ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (European Council for Nuclear Research) ป จจ บ นเปล ยนเป น European Laboratory for Particle Physics แต ย งคงช อย อแบบเด ม เซ ร นเป นองค กรความร วมม อระหว างประเทศในการทดลองด านอน ภาคฟ ส กส ในการทดลองเพ อศ กษาอน ภาค ฟ ส กส เซ ร นม เคร องเร งอน ภาคหลายเคร องเช น PS SPS LHC LINAC เป นต น โดยเคร องเร งเหล าน แบ งเป น เคร องเร งอน ภาคแนวตรงและแบบวงกลม ภาพท 1: เคร องเร งอน ภาคของเซ ร น แหล งท มา: CERN 1 P age การเย ยมชม CERN ภาพท 2: การเย ยมชมของบ คลภายนอก CERN จ ดบร การให ก บบ คคลภายนอกเข าเย ยมชมภายใน โดยม รายละเอ ยด ค อ ล กษณะกล มผ เข าชม บร การ รายบ คคล ม น ทรรศการหล กอย สองท ได แก Universe of particles และ Microcosm เป ดให เข าชมว นจ นทร ถ งเสาร เวลา 10:00-17:00 น. โดยไม ต องจอง กล มคณะ ต องจองล วงหน า ม บร การน าชมบางพ นท ของ CERN เช น ห องทดลอง การเร ยนร งานว จ ยของ CERN รายบ คคล หร อกล มคณะ บร การน าชม ATLAS visitor centre ขนาดเล ก แหล งท มา: ข อม ลหร อรายละเอ ยดด ได ท ล งค 2 P age บทท 2 ความร ท วไปเก ยวก บโครงการอบรมคร ของเซ ร น (Teacher Programmes) เซ ร นให ความร แก คร โดยใช ช อโปรแกรมว า Teacher Programmes ร ปแบบการจ ดอบรมให ก บคร ระด บ ม ธยมศ กษาแบ งเป น 3 แบบ ด งตารางด านล าง ตารางท 1: ช อโครงการอบรมคร ของเซ ร น ช อโครงการ ร ปแบบ ระยะเวลาการอบรม 1. International 3-day Programmes หล กส ตรนานาชาต 3 ว น ส าหร บ: คร ในย โรป ภาษาท ใช อบรม : อ งกฤษ 2. High School Teacher Programme หล กส ตรนานาชาต ส าหร บ: คร ท งโลก ภาษาท ใช อบรม : อ งกฤษ 21 ว น หร อ 3 ส ปดาห แรกของเด อน กรกฎาคม (ช วงป ดภาคฤด ร อน) 3. National Teacher Programme ส าหร บ: คร ในกล มประเทศสมาช ก ของเซ ร น ภาษาท ใช อบรม : ภาษาเด ยวก บผ เข าอบรม - 3 P age ต งแต ป ค.ศ ม คร เข าอบรมจ านวน 5,093 คน จาก 70 ประเทศ รายละเอ ยดด งในตาราง ด านล าง ภาพท 3: จ านวนคร ท เข าอบรมโครงการ CERN Teacher Programme ป ท มาข อม ล: เอกสารการอบรมคร HST P age บทท 3 โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น 2012 (HST 2012) โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น (The High School Teacher Programme) ใช ช อย อว า HST จ ดประสงค ของการอบรม HST 2012: - Experience the atmosphere of frontier research in physics - Interact with scientists and understand how science works - Share knowledge and experience with each other ส งท คาดหว งจากคร ระด บม ธยมศ กษาท เข าร วมอบรม: Develop useful ideas and skills on how to bring out the best in: Teacher (HST), Students and Future teachers and colleagues โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น จ ดข นท กป ต งแต 1998 ถ งป จจ บ น ใช เวลาการอบรม 3 ส ปดาห ในช วงเด อนกรกฎาคม ซ งเป นช วงป ดภาคเร ยนหร อป ดภาคฤด ร อนของคร ระด บม ธยมศ กษาของกล มประเทศใน ย โรปและอเมร กา เป นต น เอกสาร ส อการสอน หร อก จกรรมของคร ระด บม ธยมศ กษาท HST ได ผล ตข น จะถ กเก บ ไว ท ล งค ท งน ผ ท สนใจสามารถเข าไปศ กษาและดาวน โหลดได ในป พ.ศ ผ เข าอบรมเป นคร ฟ ส กส ระด บม ธยมศ กษาจาก 25 ประเทศ จ านวน 42 คน รายช อของ คร และช อประเทศม รายละเอ ยดด งตารางด านล าง 5 P age ตารางท 3: รายช อผ เข าร วมอบรม HST2012 ล าด บ ช อ-สก ล ประเทศ ล าด บ ช อ-สก ล ประเทศ 1 Ogbuagu Bettina AT 22 Marconi Daniela IT 2 Peeters Jorn BE 23 Viola Rossella IT 3 Lazarova Katerina BG 24 Suematsu Masaki JP 4 Ndabaneze Raphael BI 25 Razafintsalama Volasoa Tahiana MG 5 Dentry Brian CA 26 De Haas Paul NL 6 Keleko Ananfack Thomas Dupont CM 27 Heesbeen Cornelius NL 7 Zambou Serges CM 28 Van Eijden Vincent NL 8 Holder Annette DE 29 Maslowska Malgorzata PL 9 Schneider Carola DE 30 Goncalves Jose PT 10 Vacas Carlos Felipe EC 31 Zabumba Dario PT 11 Reeder Reeno EE 32 Gheorghian Liliana RO 12 Juan Martinez Angel ES 33 Pavlovic Nenad RS 13 Poncela Elena ES 34 Stevanovic Irena RS 14 Emmerson Sandy GB 35 Pahurat Chuleenee TH 15 Moore Iain GB 36 Srisuwong Surasak TH 16 Amidu Ibrahim GH 37 Baabe Geofrey UG 17 Owusu Seth Adjei GH 38 Coke Tiffany US 18 Orfanakis Michail GR 39 Dornfeld Jay US 19 Megged Ofer IL 40 Karbeling Sara US 20 Shvarzbord Kobi IL 41 Paradis Jeff US 21 Anzola Eleonora IT 42 Wolf Kevin US 6 P age โครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อนเซ ร น ประจ าป 2555 (HST 2012) ม ข อม ลท วไปของโครงการ ม ด งน ส ญล กษณ ของกล มคร HST 2012 ในป น คร ท เข าร วมโครงการ HST2012 เสนอความค ดว าเราน าจะม เส อท แสดงส ญล กษณ ของพวกเรา เพราะเป นป ท ม การส มมนาแถล งข าวการค นพบ Higgs ซ งถ อว าเป นประว ต ศาสตร หน าหน งของเซ ร น การ ประสานงานส งซ อเส อ เล อกส เส อ และออกแบบส ญล กษณ ประมาณหน งส ปดาห โดยส ญล กษณ ด งภาพด านล าง ภาพท 4: ส ญล กษณ ของ HST 2012 ด านในเป นส ญล กษณ ของเซ ร น ออกแบบโดย Goncalvas Jose และ Zabumba Dario คร ฟ ส กส จากประเทศโปรต เกส ประสานงานโดย Moore Lain คร ฟ ส กส จากประเทศเบลเย ยม ซ งท ง 3 คนเป นเพ อนคร ท เข าอบรมในโครงการ HST 2012 ก จกรรมโครงการ HST 2012 ก จกรรมหล กท เซ ร นจ ดอบรม ค อการบรรยายความร ทางฟ ส กส ด านเคร องเร งอน ภาค และอน ภาคฟ ส กส การท างานกล ม เย ยมชมอ ปกรณ ทดลอง/ห องทดลอง และน าประสบการณ ท ได มาร วมก นสร างส อการสอน โดย รายการก จกรรม ม การเพ มเต มและปร บเปล ยนให เป นป จจ บ นโดย Mick Storr จะส งอ เมล แจ งคร ท เข าร วมท กคน หร อแจ งเพ มเต มท ล งค ของตารางก จกรรม (Draft High School Teachers 2012) เป นระยะ ๆ ในขณะน โครงการได ด าเน นการเสร จสมบ รณ จ งต ดค าว า Draft ออกไปแล ว รายละเอ ยดของก จกรรมโดยย อด งตารางด านล าง 7 P age ตารางท 4: ก จกรรมของ HST 2012 ว น เวลา ก จกรรม อาท ตย 1 กรกฎาคม Welcome Reception Short site tour Practical Information จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด Registration Introduction to the Programme Introduction to CERN Team Building Introduction to CERN Public Exhibitions Parallel Visits: Globe Universe of Particles Exhibition and Microcosm Visits evaluation Introduction to IBSE Activity Surprise A short history of neutrinos, what we have learned about them, what we learned them, up to neutrino oscilations Introduction to Particle Physics (1/2) Introduction to Particle Physics (1/2) Lecture review Pool and Pizza Update on Higgs search (ATLAS and CMS experimemts) Q/A on Update on Higgs Search Parallel Visits: Globe Universe of Particles Exhibition and Microcosm Tutorial: The Concept of Mass Parallel activity: Build a Cloud Chamber 8 P age ว น เวลา ก จกรรม TWO NOBEL STORIES Lecture Review and Discussion ศ กร Introduction to Particle Physics An Introduction to Quantum Fluctuations เสาร - อาท ตย Discover Geneva Treasure Hunt จ นทร Perimeter Institute workshop Perimeter Institute workshop อ งคาร Introduction to Accelerators A Search for Dark Matter with a continuously sentitive Bubble Chamber Medical Applications of Particle Physics พ ธ Introduction to Particle Detectors พฤห สบด Introduction to Accelerators Antimatter Mysteries ศ กร เสาร - Working groups Visits Super Conducting Magnet Test Facility Visits Super Conducting Magnet Test Facility Working group progress reports History of Scientific Ideas (1/3) อาท ตย History of Scientific Ideas (2/3) จ นทร Pathway Project Overiew Working Group Presentations Presentation of Pathway Tools Working group presentations Organisation of CERN Days International Evening 9 P age ว น เวลา ก จกรรม Visit ATLAS Visitor Centre Introduction to MasterClasses Summer Student Welcome Drink อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร 20 กรกฎาคม Introduction to Cosmology Visit CCC and AMS Working groups Introduction to CMS Introduction to CMS Visit CMS Reports from Working Groups Reports from Working Groups Closing Session Farewell BBQ ประเภทของก จกรรม HST 2012 ก จกรรมท เข าร วมแบ งออกเป นก จกรรมหล ก (หมายถ งท กคนต องเข าร วม) ค อก จกรรมท 1-6 ซ งจ ดโดย เซ ร น และก จกรรมท 7 จ ดโดยเซ ร นแต เป นแบบสาธารณะ เข าร วมฟ งตามความสนใจ และก จกรรมท 8 คร โครงการ HST2012 ร วมก นจ ดข นเองเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ระหว างเพ อนคร รายช อก จกรรม สร ปจ านวน คร ง และร อยละ สร ปได ด งตารางด านล าง และแสดงด วยกราฟแผนภ ม วงกลมถ ดจากตาราง ตารางท 5: รายช อก จกรรมของ HST 2012 ประเภทก จกรรม จ านวนคร ง ร อยละ 1. ฟ งบรรยายความร ฟ ส กส 21 33% 2.ฟ งบรรยายการสอน 6 10% 3. ท างานกล ม: สร างส อการสอน/ประเม นผลน ทรรศการ 13 21% 4. เย ยมชมห องปฏ บ ต การ/น ทรรศการ 8 13% 5. ฝ กปฎ บ ต การทดลอง 3 5% 10 P age ประเภทก จกรรม จ านวนคร ง ร อยละ 6. การเด นทางไกล/ว ายน า/ปาร ต 6 10% 7. การฟ งส มมนา 4 6% 8. การแลกเปล ยนประสบการณ ก บเพ อนคร (กล มคร ร วมก นจ ด นอกตารางเวลาของก จกรรมท บ งค บ) 2 3% กราฟแสดงร อยละของก จกรรมท อบรม HST % 3% 10% 33% 5% 13% 21% 9% 11 P age บทท 4 บ นท กประจ าว น ในการเข าร วมโครงการ HST 2012 ระยะเวลาการศ กษาด งาน ต งแต ว นท เร มเด นทางว นเสาร 30 ม ถ นายน 2555 จนถ งว นท 25 กรกฎาคม 2555 ผ เข ยนเร มเข ยนบ นท กลงในสม ดจดตลอดการเข าร วมการอบรม โดยท กตอนเช าม ดของว นร งข น ก จะน าส งท จดไว พ มพ (ร าง) ลงในคอมพ วเตอร และพ มพ อย างละเอ ยดเม อกล บ มาถ งประเทศไทย รายละเอ ยดม ด งน ภาพท 5: หน าห องสม ดเซ ร น ภาพท 6: โต ะในห องสม ดท ชอบมา น งเข ยนไดอาร 12 P age ว นศ กร ท 29 ม ถ นายน 2555 เวลา 21:00
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks