แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ - PDF

Description
แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 17 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก ยวข องก บประชาชน โดยบ คลากร ในพ นท ต องปฏ บ ต งานตามนโยบายและแนวค ดของร ฐบาล กระทรวง กรม เพ อข บเคล อนนโยบายให บรรล เป าหมาย ซ งบางภารก จต องอาศ ยความร ความช านาญ และความเช ยวชาญเฉพาะด านของบ คลากร จ งม ความ จ าเป นอย างย งท จะต องพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความท นสม ย คล องต ว และเสร มสร าง ข ดสมรรถนะของบ คลากรในจ งหว ดให ม ความรอบร พร อมท จะสนองตอบต อภารก จของจ งหว ดในแต ละด าน ตามย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดและย ทธศาสตร ชาต จ งหว ดราชบ ร ได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อให สอดคล องก บเป าหมาย ต วช ว ด ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดและย ทธศาสตร ชาต โดยค าน งถ งนโยบายแห งร ฐเป นส าค ญ โดย แผนกลย ทธ ท ได จ ดท าข นจะได น าไปเป นแนวทางปฏ บ ต พ ฒนาบ คลากรของจ งหว ดในป งบประมาณ 2552 เป นต นไป ซ งหว งว าแผนกลย ทธ ท ส วนราชการส วนภ ม ภาคของจ งหว ดราชบ ร ได ร วมม อร วมใจจ ดท า จนบรรล ผลส าเร จ จะเป นจ ดเร มต นส าค ญท จะเสร มสร างระบบบร หารงานบ คคลให ม ความเข มแข งสร างความ พ งพอใจก บบ คลากรของจ งหว ด ตลอดท งจะเป นการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรเพ อตอบสนองต อความต องการ ของประชาชนได อย างแท จร ง ด งน น การเตร ยมก าล งคนให พร อมส าหร บการเปล ยนแปลงและแข งข น จ งม ความ จ าเป นอย างย ง โดยเฉพาะการต ดอาว ธทางป ญญาให ก บบ คลากรเพ อการแข งข นในระด บต างๆ ท งภายในประเทศ และต างประเทศ การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลจ งหว ดราชบ ร โดยย ดกรอบมาตรฐาน ความส าเร จ 5 ด าน ของส าน กงาน ก.พ. เป นแนวทางการจ ดท ากลย ทธ ประกอบด วย ด านความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ด านประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล ด านประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล ด านความพร อมร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคล และด านค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บ การท างาน จ งหว งเป นอย างย งว าแผนการบร หารจ ดการก าล งคนของจ งหว ด จะได น าไปใช ประโยชน ใน การพ ฒนาบ คลากรให ม ความก าวหน าตลอดจน สามารถสร างขว ญก าล งใจให ก บบ คลากรของจ งหว ดได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร สารบ ญ หน า ค าน า บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ ว ตถ ประสงค ขอบเขตของแผนย ทธศาสตร พ ฒนาก าล งคน องค ประกอบของเน อหาของแผนพ ฒนาก าล งคน 3-4 บทท 2 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ว ว ฒนาการของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมและแผนพ ฒนาก าล งคนของประเทศ การพ ฒนาก าล งคน บทบาทของหน วยงานท เก ยวข องก บการท าแผนย ทธศาสตร ก าล งคนระด บจ งหว ดและ 7-11 ระด บประเทศ บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรภาคร ฐ ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของจ งหว ดราชบ ร กระบวนการ / ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลจ งหว ดราชบ ร 16 บทท 4 การว เคราะห SWOT ของการพ ฒนาบ คลากร ผลการว เคราะห การว เคราะห ส วนต าง ก าหนดต วช ว ด ค าเป าหมายของต วช ว ด และประเด นย ทธศาสตร โดยใช แบบฟอร มการว เคราะห แรงเสร ม แรงต าน บทท 5 การน าแผนพ ฒนาก าล งคนไปส การปฏ บ ต การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาก าล งคนของจ งหว ด การน าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลไปส การปฏ บ ต 25 แผนงานโครงการตามประเด นย ทธศาสตร 27-32 บทท 1 ความเป นมาของการพ ฒนาสมรรถนะ 1.1 ความเป นมาของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ ประเทศไทยเร มต นต วในการท าแผนแม บทในการพ ฒนาก าล งคนอย างจร งจ ง เป นช วงหล งจาก ท ประเทศไทยได ประสบป ญหาว กฤตทางการเง นเม อป 2540 โดยการจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาก าล งคนเพ อ อ ตสาหกรรมการผล ตและการบร การของประเทศไทย พ.ศ หล งจากน นน บเป นเวลามากกว า 10 ป ต งแต การจ ดท าแผนแม บทในการพ ฒนาก าล งคนฉบ บป 2541 ด งกล าว ได ม เหต การณ เปล ยนแปลงท งภายในและ ภายนอกประเทศอ กมากมาย โดยเฉพาะการเปล ยนแปลงในส งคมโลก (Clobalization Change) ท ม งเน นไปใน เร องการแข งข นโดยเฉพาะด านการค าท ร นแรงจนส งผลกระทบต อการค าและการลงท นของประเทศไทยเป น อย างมาก ส งคมโลกด านเทคโนโลย ก เปล ยนแปลงไปเช นก น โดยม แนวโน มผล กด นให ประเทศไทยเข าส ย ค เศรษฐก จย คใหม ท ใช ความร และเทคโนโลย เป นพ นฐานในการพ ฒนา (Knowledge-based Economy) ส งผลให ประเทศไทยย งตระหน กถ งความส าค ญของทร พยากรมน ษย ในการข บเคล อนย ทธศาสตร ในการพ ฒนาข ด ความสามารถในการแข งข นของประเทศไปส เป าหมายท เต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ถ งแม ร ฐบาลได ตระหน กถ งความจ าเป นเร งด วนในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของประเทศ แต ประเทศไทยย งคงไม อาจยกระด บท กษะความสามารถของคนให เป นรากฐานในการแข งข นระด บโลกได อย าง เต มท ด วยเหต ผล 4 ประการค อ 1. คนไทยส วนใหญ ย งม ระด บการศ กษาต า และด อยค ณภาพ ซ งสะท อนจากผลผล ตมวลรวม ของชาต ท ต าเม อเท ยบก บประเทศค แข งของไทย 2. ร ฐบาลไทยได ให ความส าค ญก บการศ กษาท งในด านนโยบายและการลงท น ด านการศ กษา ในระด บส งมาโดยตลอดแต ผลการพ ฒนากล บม ประส ทธ ภาพต าส าหร บกล มทร พยากรมน ษย ท ม ความสามารถ เฉพาะหร อข นส ง (Specialized/Advanced Human Resources) 3. ปร มาณก าล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ย งม น อย และม แนวโน มท จะขาดแคลน มากย งข นไม เพ ยงพอส าหร บการขยายต วของอ ตสาหกรรม และการพ ฒนาประเทศในอนาคต 4. ค ณภาพของก าล งคนท ผล ตจากสถาบ นการศ กษาย งไม สอดคล องก บความต องการของ ภาคอ ตสาหกรรม และภาคอ นๆ ท ม ส วนส าค ญในการผล กด นหร อข บเคล อนการพ ฒนา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ได ให น าหน กแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ( ) ก บความส าค ญของการพ ฒนาและการด ารงช ว ตตามแนว พระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยงในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว คน ค อ ต นท นมน ษย จ งเป นท นทางส งคมท ส าค ญท ส ด โดยม บทบาทเป นท งผ สร างการพ ฒนาและผ ได ร บผลจากการพ ฒนา 1 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อให จ งหว ดจ ดท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาก าล งคนของจ งหว ดสอดคล องก บบร บทของ ป ญหาและความต องการทางเศรษฐก จและส งคมของจ งหว ดในช วง 5-10 ป ข างหน า เพ อให แผนพ ฒนาก าล งคนเป นเคร องม อท สะท อนอ ปสงค ท ม ต อการพ ฒนาจ งหว ดและ การจ ดเตร ยมก าล งคน ท งด านการศ กษาและฝ กอบรมให ม ความสามารถท จะตอบสนองความต องการของ จ งหว ด/ประเทศได ครบถ วนท งในป จจ บ นและอนาคต เพ อให หน วยงานท เก ยวข องก บการพ ฒนาก าล งคนของจ งหว ดและใช ก าล งคนของจ งหว ด ก าหนดแนวทางแผนปฏ บ ต การและจ ดหาทร พยากรให สอดคล องก บท ศทางของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ก าล งคนของจ งหว ด เพ อใช แผนพ ฒนาก าล งคนของจ งหว ดเป นเคร องม อในการประสานความร บผ ดชอบของ หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชนในการสร างความสมด ลระหว างอ ปสงค และอ ปทานในท กภาคส วน ของการผล ตและบร การ 1.3 ขอบเขตของแผนย ทธศาสตร พ ฒนาก าล งคน เน องจากการพ ฒนาก าล งคนม เป าหมายหล กท หลากหลาย ท งเพ อค นหาความร ใหม ท ล กซ งเพ อ ตอบสนองความต องการของส งคมในด านต างๆ เช น การเป นข าราชการ เป นคร ฯลฯ รวมท งให ม บทบาทในการ เพ มผลผล ตทางเศรษฐก จ ท งในภาคการเกษตร อ ตสาหกรรมและบร การ ขณะเด ยวก นก าล งคนซ งเป นทร พยากร มน ษย ของชาต ม พ นฐานการศ กษาท หลากหลาย ท บางส วนได กลายเป นข อจ าก ดในการพ ฒนาให ม ข ด ความสามารถในว ชาช พระด บท ส งได การท าแผนแม บทคร งน จ งได ก าหนดขอบเขตของแผนการพ ฒนา ก าล งคน โดยจ าก ดเป าหมายของแผน และกล มก าล งคนท ต องได ร บการพ ฒนาท งด านการศ กษาและการ ฝ กอบรม ในระด บต างๆเท าท เวลา และทร พยากรจะเอ ออ านวยด งน เป าหมายในการพ ฒนาก าล งคน เพ อให ม ส วนร วมในการเพ มผลผล ตทางเศรษฐก จ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาก าล งคนฉบ บน ม จ ดประสงค หล กท จะพ ฒนาข ดความสามรถให ข าราชการในจ งหว ดม ความพร อมท จะร วมก นข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ของจ งหว ดให บรรล เป าประสงค และสอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จของจ งหว ดและของชาต อย างเข มแข ง และให สามารถแข งข น ก บนานาชาต ได อย างย งย น ด งน น การลงท นในการพ ฒนาก าล งคนในแผนฯ น จ งถ อว าเป นการลงท น เช งส งคม (Social Investmen) หมายความว า เป นการลงท นพ ฒนาก าล งคนให ม ท งความร ท กษะ และเจตคต ท เหมาะสม เพ อเป นส วนร วมในการแก ไขป ญหาและเพ มผลผล ตทางเศรษฐก จของจ งหว ดและของชาต เป นเป าหมายตอบ แทนท ส าค ญ เพ อสร างความเข มแข งในภาคราชการให ม น ยส มพ นธ ก บภาคส วนต างๆ ในจ งหว ด ก อให เก ดการบร การท เก ยวข องก บการผล ต (Production Related Service Industry) 2 3 ด งน น แผนย ทธศาสตร ฯ ก าล งคนในภาคราชการท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาจ งหว ด ไม ย ง หย อน กว าภาคอ ตสาหกรรม แต เน องจากม ข อจ าก ดของผลการศ กษาในเช งค ณภาพของก าล งคนภาคราชการ จ ง ไม ครอบคล มภาคแรงงาน ภาคเกษตรและบร การ ในส วนของแผนย ทธศาสตร อ ตสาหกรรมการผล ต (Manufacturing Industry) และอ ตสาหกรรมบร การท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน ท ต องการก าล งคนทางด าน เทคโนโลย เช น แรงงานฝ ม อ ช างฝ ม อ ช างส าน กงาน การบ ญช การเง น การตลาด ฯลฯ จะได ช น าให ส วนท เก ยวข องก บค ณภาพต อไป กล มก าล งคนท ต องการพ ฒนาเข าส เป าหมายข างต น พ ฒนาก าล งคนอย างต อเน องระหว างท างาน (In-Service Training) เป นการให การศ กษาหร อฝ กอบรม เพ อยกระด บ (Upgrading) ข ดความสามารถทางเทคโนโลย ท จ าเป นต องเปล ยนแปลงไปในแต ละสาขาการผล ต และเพ อพ ฒน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks