โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย ( HR-PRO) - PDF

Description
โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย ( HR-PRO) โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource ) หร อ HR-Pro เพ อ ช วยในการจ ดการเก ยวก บต วบ คคลในองค กร โดยให ม การใช ทร พยากรมน ษย อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อให บรรล

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 37 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย ( HR-PRO) โปรแกรมบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource ) หร อ HR-Pro เพ อ ช วยในการจ ดการเก ยวก บต วบ คคลในองค กร โดยให ม การใช ทร พยากรมน ษย อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรโดยน าเทคโนโลย ของระบบ คอมพ วเตอร เข ามาช วยในการบร หารงาน ท าให เก ดข อม ลข าวสารหร อสารสนเทศส าหร บให ผ บร หารใช ในการต ดส นใจเก ยวก บบ คลากร ข าวสารท ได ม ความ ถ กต องแม นย า และม ความ รวดเร ว ภาพรวมของโปรแกรม เก บข อม ลประว ต พน กงาน อาย ว น/เด อน/ป เก ด เพศ ว นเร มงาน ว นบรรจ พร อมเก บร ป พน กงาน(.BMP.JPG.GIF) เก บข อม ลประว ต พน กงาน ท จ าเป นต อการใช งานในระบบเง นเด อนไว ในหน า เด ยวเสม อนใบสม คร สามารถก าหนดรายการเง นได เง นห ก ได สามารถก าหนดการค านวณภาษ ได ท งก อน การค านวณและหล งการค านวณ สามารถบ นท กรายการเง นได เง นห ก ให ก บพน กงานได ท งแบบเป นกล ม หร อพร อมก นท กคน หร อ ตามแผนก สามารถบ นท กรายการเง นได เง นห ก ในการจ ายเง นของแต ละงวดไว ล วงหน าได ท นท สามารถก าหนดงวดการจ ายเง นได หลายแบ และ เล อกก าหนดส ตรการป ดเศษสตางค ได สามารถโอนเง นเด อนพน กงาน เพ อน าส งธนาคารได ท กธนาคารท งของไทย และ ของต างประเทศ สามารถ ก าหนดการค านวณภาษ แบบบร ษ ทฯ ออกภาษ ให และแบบพน กงานออกภาษ เอง สามารถก าหนดรายการเง น ได เง นห ก บางรายการให ค านวณภาษ หร อ ไม ค านวณภาษ ได สามารถปร บปร งตารางภาษ ค าลดหย อน และ ก าหนดอ ตราประก นส งคม อ ตรากองท นทดแทนได สามารถก าหนดว ธ ค ดกองท นส ารองเล ยงช พ ตาม อาย งาน หร อ Rate เปล ยนตามอาย งานได สามารถค านวณโบน ส, เง นก, เง นชดเชย และสามารถบ นท กการ เบ กเง นล วงหน าได สามารถพ มพ เอกสารราชการต าง ๆ ได ส งรายงานผ านทาง Internet ไปกรมสรรพากร และ ประก นส งคม ระบบโครงสร างบร ษ ท (Organization Chart) สามารถก าหนดรห สสาขา รห สฝ าย รห สแผนก รห สต าแหน งของพน กงานได ไม จ าก ด สามารถจ ดโครงสร างของพน กงานตามประเภทได สามารถเพ มเต มโยกย ายและบรรจ พน กงานลงแต ละแผนกได สามารถบ นท ก Job Description ของแต ต าแหน งอย างละเอ ยด สามารถก าหนดค ณสมบ ต พน กงานท จะเล อนต าแหน งโดยละเอ ยด สามารถก าหนดค ณสมบ ต ต าแหน งงานได อย างละเอ ยด ระบบทะเบ ยนประว ต (Personnel) ข อม ลประว ต การศ กษา ข อม ลประสบการณ การท างาน ข อม ลทางครอบคร ว สามารถก าหนดประเภทพน กงานเป นพน กงานประเภท เง นเด อน, ค าแรงรายว น, ค าแรงรายช วโมง สามารถช วย จ ดเก บแฟ มประว ต พน กงานรายว น ประจ าและ สามารถ ก าหนดประเภทพน กงานเป นพน กงานประเภทเง นเด อน, ค าแรงรายว น, ค าแรงรายช วโมง สามารถช วยจ ดเก บแฟ มประว ต พน กงานรายว น ประจ าและ ทดลองงาน สามารถบ นท กส ญญาจ าง สามารถบ นท กส ญญาค าประก น สามารถบ นท กผลงานด เด นของพน กงานแต ละคน (ความด ความชอบ ) สามารถบ นท กการท าผ ดทางว น ย หร อการลงโทษ สามารถพ มพ ใบขออน ม ต ลางานได สามารถเก บประว ต การโอนย ายพน กงานระหว างหน วยงาน ได สามารถบ นท กพน กงานท ลาออก หร อพน กงานท ถ กให ออก ได สามารถพ มพ หน งส อร บรองการท างานของพน กงานได สามารถก าหนดว นลา (ลาก จ ลาป วย ลาพ กร อน) ขาดงาน มาสาย สามารถก าหนดการลาได ไม จ าก ดจ านวน สามารถบ นท กขาด ลา มาสาย สามารถบ นท กข อม ลเวลาการมาท างานของพน กงานได 4 แบบค อ บ นท กว นท มา ท างาน, บ นท กเฉพาะว นขาดลา มา สาย บ นท กยอดรวมในแต ละงวด, บ นท กเวลา จากเคร องร ดบ ตร สามารถปร บรายการพน กงานได ท งแบบท ละบ คคลหร อกล ม บ คคลได 5 รายการ ค อ การปร บรายได, การเปล ยน กะ การท างาน, การปร บรายการห ก, การปร บ เง นเด อน สามารถเก บประว ต พน กงานเพ อค านวณค าลดหย อน สามารถจ ดเก บเร องเง นค าประก นต วพน กงานได สามารถเก บข อม ลท เก ยวข องได อย างละเอ ยด เช น ประว ต ของพน กงาน พน กงานท ลาออก การปร บเง นเด อน และ ค าจ าง การปร บปร งพน กงานพ นระยะทดลองงาน เป นต น ม ระบบร กษาความปลอดภ ยของข อม ล (Password) ซ ง สามารถก าหนดส ทธ การใช ข อม ลของผ ใช ตามต องการ ระบบเง นเด อน (Payroll) สามารถก าหนดนโยบายการป ดเศษสตางค การป ดเศษเวลาได สามารถจะก าหนดงวดท จะห กเง นประก นส งคมได เอง สามารถจะก าหนดงวดท จะห กเง นค าประก นต วพน กงานได เอง สามารถจะก าหนดงวดท จะห กเง นก ย มได เอง สามารถจะก าหนดงวดท จะห กกองท นสะสมส ารองเล ยงช พได เอง สามารถก าหนดงวดค านวณเง นได เง นห กพ เศษ แยกจากงวดค านวณเง นเด อนได สามารถท าการตรวจสอบผลการค านวณในแต ละงวดได โดยท นท โดยจะม รายละเอ ยดแจกแจงให ทราบท งหมด สามารถแก ไขข อม ลท ค านวณแล ว และท าการค านวณให ใหม ได ท นท สามารถค านวณภาษ ได 2 แบบ ค อ แบบ 12 ค ณตลอด และแบบสะสม หร อจะเป นการค านวณภาษ ท จ ายให คร ง เด ยว เม อออกจากงานได อย างถ กต อง สามารถก าหนดการจ ายเง นเป นเง นสดของพน กงานแต ละคน สามารถก าหนดการจ ายเง นผ านธนาคารของพน กงานแต ละคน สามารถก าหนดการปร บอ ตราเง นเด อนและค าจ างแรงงานได สามารถก าหนดงวดการจ ายเง นเด อนและค าแรงได ส งส ด 60 งวดต อป สามารถก าหนดอ ตราค าล วงเวลาได ถ ง 5 อ ตราหร อจะเล อกจ ายค าล วงเวลาเป นจ านวนเง นตามท ต องการ สามารถบ นท กข อม ลลงแผ นด สก ส งธนาคาร หากม การจ ายเง นเด อนผ านธนาคาร สามารถบ นท กข อม ลลงแผ นด สก ส งส าน กงานประก นส งคม สามารถเก บยอดสะสม รายได รายห ก รวมท งว นลา ขาด สาย ของพน กงานท กงวดไว ท งป สามารถพ มพ รายงานสร ปเง นเด อน ค าจ าง ค าล วงเวลา และค าใช จ ายอ นๆเพ อลงบ ญช ได สามารถเล อกประมวลผลหร อค านวณรายได รายการห กของเง นเด อนของพน กงานท งหมด พน กงานบางส วนหร อ ท งหมด เฉพาะกล มบ คคลได ไม จ าก ดจ านวนคร งจนกว าจะม การป ดงวดการจ ายเง น ระบบจะท าการเปล ยนงวดการ จ ายเง นโดยอ ตโนม ต สามารถร บส งข อม ลไปย งระบบอ นท เก ยวข อง เช น ระบบบ ญช แยกประเภท ระบบค ดต นท นส นค า ระบบ Time Attendance System สามารถรองร บก บเคร องร ดบ ตรได ท กร น ท กย ห อ บ นท กพน กงานยกเว นการร ดบ ตร และ บ นท กการออกบ ตรแทน และสามารถบ นท กเหต ผลการไม ร ดบ ตร สามารถก าหนดกะท างานของพน กงานแต ละคนได สามารถก าหนดการค านวณค ากะได ไม จ าก ด สามารถปร บปร งเวลาการท างานของพน กงานแต ละคนได เช น ใบแลกกะ ใบแลกว นหย ด ใบเปล ยนกะ ใบเปล ยน ว นหย ด ใบโอนกะ ใบปร บเวลาการเข าท างาน ใบบ นท กเวลาท ล มร ด สามารถตรวจสอบเวลาการท างานของพน กงานได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถน าข อม ลเวลาท ผ านการท างานในระบบน โอนเข าส ระบบเง นเด อน เพ อค านวณเง นเด อนได สามารถวางแผนการท างานของพน กงานล วงหน า ส าหร บพน กงานท เข างานเป นกะท งท ม แผนงานแน นอนและ พน กงานท ม แผนงานไม แน นอนได สามารถตรวจสอบเวลาการท างานข ามว นได รายงานแจ งข อผ ดพลาดส าหร บพน กงานท ม ป ญหากรณ ท ไม ได ท าการ ร ดบ ตร เช น ไม ได ร ดบ ตรเข า ไม ได ร ดบ ตรออก มาสาย เข าช า กล บก อนก าหนด ก าหนดว นหย ดประจ าป หร อว นหย ดเฉพาะของบร ษ ทได บ นท กการขออน ม ต ลา และการอน ม ต การลา บ นท กขาด/ลา/มาสาย และ บ นท กขอท างานล วงเวลา สามารถบ นท กประว ต การลา (ลาก จ, ลาป วย, ลาพ กร อน) ขาดงาน มา รายงานของ HR_pro รายงานแสดงโครงสร างการบร หารงาน รายงานทะเบ ยนเง นเด อนและค าจ าง เร ยงตามรห สพน กงาน เร ยงตามแผนก เร ยงตามฝ ายและแผนก รายงานยอดสะสมเง นเด อนและค าจ างประจ าเด อน เร ยงตามรห สพน กงาน เร ยงตามแผนก เร ยงตามฝ ายและแผนก รายงานยอดสะสมเง นเด อนและค าจ างประจ าป เร ยงตามรห สพน กงาน เร ยงตามแผนก เร ยงตามฝ ายและแผนก รายงานใบร บเง นเด อนและค าจ าง เร ยงตามรห สพน กงาน เร ยงตามแผนก เร ยงตามฝ ายและแผนก รายงานประเม นผลงาน รายงานการปร บต าแหน งและเง นเด อน รายงานสถ ต การลาแต ละประเภทของพน กงานแต ละคน รายงานการท างานแต ละกะเร ยงตามรห สกะ/เร ยงตาม รห สพน กงาน รายงานพน กงานอย ช วงทดลองและท ผ านทดลอง รายงานการบรรจ พน กงานลงแต ละแผนก รายงานข อม ลภาษ ของพน กงาน รายงานรายได รายห ก และภาษ ของพน กงาน รายงานสร ปเง นเด อนและค าจ าง รายงานตรวจสอบการค ดภาษ รายงานการจ ายเง นเด อนและค าจ างเป นเง นสด รายงานการจ ายเง นเด อนและค าจ างผ านธนาคาร พ มพ ใบ PAY SLIP รายงานธนบ ตรและเง นเหร ยญท จะช าระเป นเง นสดของ พน กงานแต ละคน รายงานสร ปค าล วงเวลา ทะเบ ยนรายได ของพน กงาน รายงานรายได รายจ ายสะสม รายงานสร ปการเบ กจ ายเง นเด อนแยกตามหน วยงาน ประจ าเด อน รายงานสร ปการเบ กจ ายเง นเด อนแยกตามหน วยงาน ประจ าป รายงานกองท นส ารองเล ยงช พต องวด รายงานกองท นส ารองเล ยงช พต อเด อน รายงานกองท นส ารองเล ยงช พต อป รายงานกองท นส ารองเล ยงช พท งหมด รายงานส งหน วยงานราชการ เช น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, สปส.1-10,สปส.1-10/1, สปส1-02, สปส.6-07, สปส.6-08, สปส.6-09,สปส.6-12,ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91),หน งส อร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย รายงานการลา/ขาด/สาย แบบแจกแจง แบบสร ป และแบบปฎ ท น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks