HOTĂRÎRE.2008 docx

Description
HG 2008

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 18

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 HOTĂRÎRE  Nr. 95 din 05.02.2009  pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 -XVI din 10 iulie 2008  Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36 art Nr : 138 În temeiul art. 24 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 -XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art . 587), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  1. Se aprobă:   Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi  prevenire a riscurilor profesionale, conform anexei nr. 1; Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, conform anexei nr. 2. 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului.   PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI Contrasemnează:  Prim-viceprim-ministru, ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon Nr. 95. Chişinău, 5 februarie 2009.    2 Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.95  din 5 februarie 2009 REGULAMENT privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a   lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor  profesionale Capitolul I Dispoziţii generale   1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele minime pentru activităţile de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.   2. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:   conducător al locului de muncă    –     persoană competentă, desemnată de angajator să îndrume şi să supravegheze activitatea la un loc de muncă, în sarcina căreia este pusă şi îndeplinirea dispoziţiilor legale  privind securitatea şi sănătatea în muncă;   evaluarea riscurilor profesionale    –    activitate prin care se determină dimensiunea abaterii sistemului de muncă de la starea ideală în care este exclusă orice posibilitate de accidentare sau îmbolnăvire  profesională;   instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă    –    act juridic, emis de unitate, care cuprinde dispoziţii  p rin a căror respectare de către lucrător se urmăreşte eliminarea comportamentului accidentogen al acestuia; instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă    –    ansamblu de activităţi cu caracter didactic prin care se însuşesc, se transmit şi se verifică cunoştinţele în scopul formării deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă;    pericol grav şi imediat de accidentare    –    situaţie concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a se produce un accident de muncă  în orice moment;  post de lucru    –    cea mai simplă subdiviziune organizatorică a unui loc de muncă;    serviciu intern de protecţie şi prevenire    –    compartiment distinct, aflat în subordinea directă a angajatorului, pentru efectuarea activităţilor de protecţie şi prevenire;    zonă cu risc profesional grav şi specific    –    zonă din cadrul unităţii în care au fost identificate riscuri ce  pot genera accidente de muncă sau boli profesionale cu consecinţe grave şi ireversibile (invaliditate sau decesul lucrăto rului). Capitolul II Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire   3. Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire este realizată de către angajator, în următoarele modalităţi:   1) prin asumarea de către angajator, în condiţiile articolului 11 alineatul (10) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, a atribuţiilor lucrătorului desemnat;   2) prin desemnarea unuia sau a mai multor lucrători pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi  prevenire; 3) prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie şi prevenire;   4) prin apelarea la servicii externe de protecţie şi prevenire.   4. Activităţile de protecţie şi prevenire desfăşurate în cadrul unităţii prin modalităţile prevăzute la  punctul 3 din prezentul Regulament sînt u rmătoarele:  1) evaluarea riscurilor profesionale; 2) elaborarea şi revizuirea periodică a planului de protecţie şi prevenire, precum şi asigurarea îndeplinirii acestuia; 3) stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor;   4) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de protecţie  3 şi prevenire, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii   şi sănătăţii în muncă;   5) asigurarea unităţii cu materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cărţi, broşuri, ghiduri, afişe, filme etc.;   6) amenajarea şi dotarea cabinetului şi/sau locurilor speciale de securitate şi sănătate în muncă;   7) elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;   8) asigurarea fiecărui lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv cu instrucţiuni  privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă;   9) asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;   10) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor şi instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;   11) asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;   12) evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;   13) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a tipului de semnalizare; 14) monitorizarea funcţionării instalaţiilor de ventilare, dispozitivelor de protecţie, aparaturii de măsură şi control;   15) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare în caz de avarie;   16) stabilirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;   17) asigurarea întreţinerii, utilizării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie;   18) asigurarea comunicării, cercetării şi raportării corecte şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă;   19) asigurarea locurilor de muncă cu truse medicale pentru acordar  ea primului ajutor în caz de accidentare în muncă;   20) asigurarea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control în unitate şi al cercetării accidentelor de muncă;   21) colaborarea cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii acestora, cu serviciile externe de protecţie şi  prevenire în vederea coordonării măsurilor de protecţie şi prevenire;   22) colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;   23) aplicarea de stimulente şi sancţiuni disciplinare lucrătorilor, conform criteriului îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  24) întoc mirea documentaţiei şi rapoartelor prevăzute de reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă.   5. Angajatorul poate efectua activităţile respective de protecţie şi prevenire, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  1) activi tăţile economice desfăşurate în cadrul unităţii nu sînt dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la  prezentul Regulament; 2) în unitate se desfăşoară activităţi economice fără pericole de accidentare sau de îmbolnăvire  profesională;   3) angajatorul îşi   desfăşoară activitatea profesională în unitate în mod efectiv şi cu regularitate;   4) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului doi, conform dispoziţiilor punctelor 3 7-40 din prezentul Regulament. 6. În cazul în care nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctul 5 din prezentul Regulament, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor punctelor 10 -14, sau  poate organiza serviciul intern de protecţie şi prevenire, conform prevederilor punctelor 15 -24 din  prezentul Regulament, sau să apeleze, concomitent sau alternativ, la unul sau mai multe servicii externe.   7. În cazul în care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la  punctul 5 din prezentul Regulament, dar angajatorul nu efectuează în totalitate activităţile de protecţie şi prevenire, pentru activităţile pe care nu le realizează angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe.   8. Cu referinţă   la unităţile care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, angajatorul este obligat să organizeze serviciul intern de protecţie şi prevenire.    4 9. În cazul în care lucrătorii desemnaţi şi/sau serviciul intern de protecţie şi prevenire nu dispun de capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de protecţie şi prevenire, angajatorul este obligat să apeleze la unul sau mai multe servicii externe.   Capitolul III   Lucrătorii desemnaţi   10. Desemnarea nominală a lucrătorului (lucrătorilor) pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi  prevenire se face prin decizia angajatorului. 11. Angajatorul va stabili activităţile de protecţie şi prevenire pe care lucrătorul desemnat, di spunînd de competenţă, timp necesar şi mijloace adecvate, urmează să le efectueze.   12. Pentru a putea să desfăşoare activităţile de protecţie şi prevenire, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului doi, conform prevederilor punctelor 37-40 din prezentul Regulament. 13. Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi, în funcţie de mărimea unităţii şi/sau riscurile la care sînt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul unităţii.   14. Angajatorul trebuie să asigure lucrătorii desemnaţi cu mijloace adecvate şi să le acorde timpul necesar pentru a- şi desfăşura activităţile de protecţie şi prevenire.   Capitolul IV Organi zarea serviciului intern de protecţie şi prevenire   15. Serviciul intern de protecţie şi prevenire se organizează în subordinea directă a angajatorului ca un compartiment distinct. 16. Angajatorul va stabili structura serviciului intern de protecţie şi prevenire în funcţie de mărimea unităţii şi/sau de riscurile la care sînt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul unităţii.   17. Angajatorul va consemna în regulamentul serviciului intern de protecţie şi prevenire activităţil e de  protecţie şi prevenire, care vor fi desfăşurate de către serviciul intern de protecţie şi prevenire.   18. Serviciul intern de protecţie şi prevenire trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului doi, conform  prevederilor punctelor 37-40 din prezentul Regulament. 19. În cadrul serviciului intern de protecţie şi prevenire pot activa şi alţi lucrători pentru desfăşurarea activităţilor auxi liare. 20. Lucrătorii din cadrul serviciului intern de protecţie şi prevenire trebuie să desfăşoare numai activităţi de protecţie şi prevenire şi, cel mult, activităţi conexe, cum ar fi prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.  21 . Angajatorul trebuie să asigure serviciul intern de protecţie şi prevenire cu mijloacele materiale şi umane necesare pentru ca să - şi poată desfăşura activităţile respective de protecţie şi prevenire.   22. Pentru ocuparea funcţiilor în cadrul serviciului intern de protecţie şi prevenire angajatorul va asigura condiţii egale atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi.   23. În cazul în care angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe locuri de muncă dispersate teritorial, serviciul de protecţie şi prevenire trebuie să fie organizat astfel încît să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor de protecţie şi prevenire.   24. În situaţia în care activitatea de protecţie şi prevenire este desfăşurată de mai multe servicii interne, ac estea vor acţiona coordonat pentru a asigura eficienţa acestei activităţi.   Capitolul V Organizarea serviciului extern de protecţie şi prevenire   25. Serviciul extern de protecţie şi prevenire asigură, pe bază de contract, activităţile de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.   26. Dacă angajatorul apelează la serviciul extern de protecţie şi prevenire, acesta trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de protecţie şi pr  evenire.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks