Hoca Ali Rıza'ya Ait Yağlı Boya Tablonun Restorasyon ve Konservayon Çalışmaları Tam Metin

Description
Hoca Ali Rıza'ya Ait Yağlı Boya Tablonun Restorasyon ve Konservayon Çalışmaları Tam Metin

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 2 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Hoca Ali Rıza’ya Ait Yağlı Boya Tablonun Restorasyon ve Konservayon Çalışmaları Simin ŞAY !"#$% &   'zet(  Hoca Ali Rıza’nın yağlı boya, sulu boya ve karakalem olmak üzere beş bine yakın eseri olduğu sanılmaktadır. Resimlerinde manzaraları ve İstanbul mahalle yaşantısını sık sık işleyen ressamın tabloları resm ve !zel bir"ok koleksiyonda yer almaktadır. #ir !zel koleksiyonda yer alan Hoca Ali Rıza$nın murakka üzerine ya%ılmış olan yağlı boya tablosu, restorasyon & konservasyon "alışmaları i"in '(.').)**+ tarihinde taraıma -!nderilmiştir. akalede bu resimde -!rülen bozulmalar ve bunlara y!nelik olarak ya%ılan etkin koruma uy-ulamaları konu edilmiştir. Ana)tar Kelimeler(  /ağlı #oya 0ablo, Resim, Restorasyon, 1onservasyon, Hoca Ali Rıza. Abstract(  Hod2a Ali Riza$s oil %aintin-, 3atercolor and charcoal are thou-ht to be the 3ork o the ive thousand. 4re5uently 6stanbul nei-hborhood lie and landsca%e sub2ects described on the many tables o the %ainter and %ainter$s %aintin-s are in many collections, %ublic and %rivate. 7ne 7 the Hod2a Ali Riza$s oil %aintin- made on murakka 3hich is in a %rivate collection, 3as sent to me on '(.').)**+ or restoration and conservation 3ork. 0he article made it as sho3n in the %icture distortion and eective  %rotection a-ainst these %ractices 3ere discussed. Key*or+s(  7il 8aintin-, 8aintin-, Restoration, 9onservation, Hod2a Ali Riza. &,#iriş 66. Abdülhamit :';<= > '+*+? d!neminin ressamlarından olan Hoca Ali Rıza’nın yağlı  boya, sulu boya ve karakalem olmak üzere beş bine yakın eseri olduğu sanılmaktadır. @nemli ressamlardan biri olan Hoca Ali Rıza :d. ';(; > !. '+*? resimlerinde manzaraları ve İstanbul mahalle yaşantısını sık sık işlemiştir. Ressamın tabloları resm ve !zel bir"ok koleksiyonda yer almaktadır. Btkin koruma işlemlerinin uy-ulandığı tablo Hoca Ali Rıza’ya ait == C = cm. boyutlarında, murakka )  üzerine yağlı boya  %eyza2 resimdir. -,Koruma .urumu /ağlı boya tablo restorasyonu alanında eserler incelenirken resmi oluşturan tüm tabakalar ayrı ayrı ele alınır. #unlarD taşıyıcı ve varsa şasi, hazırlık tabakası, boya tabakası ve vernik tabakası olmak üzere d!rt adettir. 0aşıyıcı diye adlandırdığımız '    Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, Gümüşdere Yerleşkesi, 06110, Ankara.  E  siminsay@gmail.om )  urakkaF 1ağıt ve kağıt atıklarının sıkıştırılmasıyla imal edilen bir "eşit karton. '  tabaka ahşa%, metal, "eşitli ti%te kumaşlar yani tuval ve yine bir "ok ti% kağıttan oluşabilmektedir. 0aşıyıcının üstünde boyaların yüzeye tutunmasını sağlayan hazırlık tabakası veya astar da diyebileceğimiz kısım bulunmaktadır. #unları sırasıyla boya tabakası ve vernik tabakası izler. #oya tabakası resmin estetik kısmını oluşturan renkli  b!lümdür. Gernik ise resmin koruyucu tabakasıdır.Restorasyon ve konservasyon işlemlerinin ilk aşaması bel-elemedir. Bserin kimliğini oluşturmak, eseri tanımlayabilmek ve korumakonservasyon uy-ulaması esnasında ortaya "ıkan değişiklikleri kayıt altına almak üzere ya%ılan yazılı ve -!rsel  bel-elemedir. #el-eleme sırasında eserin ya%ımında kullanılan malzeme ve teknikler, sahibi  sanat"ısı ve kaynağı, d!nemi ile koruma !ncesi durumu belirlenmekteD !te yandan, etkin koruma işlemleri sırasında ya%ılan tüm uy-ulamalar, kullanılan malzeme ve y!ntemler, uy-ulama süreleri koruma bel-elemesi olarak kayıt altına alınmaktadır. 1oruma & onarım işlemlerinin her aşamasında : koruma !ncesi, koruma sırası ve sonrası? eser üzerinde belirlenen bozulmalar otoğrala ve -erekli -!rülürse "izimle  bel-elenir. #u bel-elemeler iki ayrı ama"la ya%ılır. #irincisi etkin koruma işlemlerinin eser üzerindeki etkisinin izlenmesi, ikincisi de esere uy-ulanan her işlem ve kullanılan  bütün malzemelerin kaydedilmesidir. Ayrıca bel-eleme eserin ilk ve son hallerinin karşılaştırılmasına da olanak sağlamaktadır. Bserde -!rülen bozulmalar taşıyıcıdan başlayarak tes%it edildi ve otoğralanarak kayıt altına alındı. Resmin taşıyıcısı olan murakka boyalı yüzeye doğru şişerek bombe ya%mış haldeydi. 0üm k!şelerde kağıt katlarının birbirinden ayrılarak ya%raklanmıştı :Resim '?. Iağ üst k!şede "er"evenin sıkıştırma etkisi ile kırılmalar ve kırışmalar olduğu -!zlendi :Resim )?. Resmin astar hazırlık tabakasıD boyaların murakkaya tutunmasını sağlayan tabaka, "ok a"ık mavi, yarı şea bir katman olarak tes%it edildi. #u tabakanın -!zlemlendiği alanlar boya kayı%larının olduğu kısımlardır. Hazırlık aşamasının da yer yer d!küldüğü -!zlemlenmiştir. )    Resim & Resim -  Resmin bombeleşen orta kısmı, boyanın en "ok hasar -!ren kısmı olarak -!ze "ar%ıyordu. Ayrıca bu alanda daha !nceden temizlik uy-ulaması ya%ılan kısımlar tes%it edildi. #u orta alanda boya "atlamış, daha !nceden ya%ılan temizlik işleminden dolayı da bir hayli incelmişti. #oya katmanında -!rülen "atlamalar kimi yerde birbirinin üzerine binmiş vaziyetteydi :Resim ?. /ine aynı sebe%ten boya tabakası bazı yerlerde  %ul %ul olu% taşıyıcıdan tamamen ayrılmış, bazı noktalarda "atlayan ve taşıyıcıdan ayrılan boya tabakası ile taşıyıcı arasında ü"-en %roilli boşluklar oluşmuştu. Gernik tabakasında ise tüm resimde kararma şeklinde -!rülen yoğun ve yağlı bir ya%ıya sahi% yüzeysel birikme :kirlenme? mevcuttu. Resmin bir"ok yerinde bazıları olduk"a büyük  boya d!külmeleri tes%it edildi :Resim J?. Resim /    Resim 0 /,Ya1ılan $şlemler #u bozulmalar tes%it edilen tabloya etkin koruma işlemlerine başlandı. 0ablo restorasyonunda etkin koruma işlemlerine başlamadan !nce boya tabakasını korumak amacıyla mutlaka acin-yüzey ka%lama işlemiyle başlanmaktadır. #u işlem i"in sentetik ve or-anik birka" ya%ıştırıcıre"ine bulunur. Resmin son derece hassas olmasından dolayı dayanıklı, akat yüzeyden "ıkarılırken boya tabakasını kaldırmayacak kadar da kolay s!külebilecek bir re"ineye ihtiya" duyuldu. #oncuk tutkalı, melas, sirke -ibi or-anik maddelerden hazırlanmış olan bir ya%ıştırıcı kullanıldı. 4acin- işleminde "oğunlukla resmin tüm yüzeyi ka%lanır. 4akat bu uy-ulamada sadece "atlakların yoğun olduğu iki b!l-eye ya%ıldı. Kormal şartlarda L* oranında seyreltilerek kullanılan bu re"ine eserin hassaslığından dolayı su i"inde L( oranında seyreltilerek kullanıldı. /umuşak bir ır"ayla yüzeye dikkatlice uy-ulanan re"inenin üstüne uy-un kalınlıktaki  bir Ma%on 1ağıdı ıslatılarak lili kısmı üste bakacak şekilde yerleştirildi. /erleştirme sırasında Ma%on kağıdının kırışmamasına ve hava kabarcığı kalmamasına dikkat edildi.4acin- uy-ulamasının ardından resmin taşıyıcısı hai nemlendirilerek %rese konuldu. #ir ay süresince kontrollü bi"imde %reste kalan eserde hi"bir düzelme sa%tanamadı. #undan dolayı murakka arka taraından ıslatılarak boyalı kısım taşıyıcıdan ayrıldı. urakka  ay boyunca nemlendirilerek ve ısı uy-ulanarak kontrollü bir bi"imde %reste tutulmaya devam edildi. 0üm bu uy-ulamalara rağmen bombeleşmenin tam olarak -iderilmesi sağlanamadı. Resmin ori2inalliğinin bozulmaması i"in yeni bir taşıyıcıya da aktarılmadı.#oya ve vernik tabakasında -!rülen kararma, sararma ve kirlenmeyi -idermek i"in temizlik işlemi ya%ılır. #u işlem sırasında -erekli -!rülürse eski vernik de s!külür. J  İşlem renklerin ve resmin ya%ısına ve bozulma türüne uy-un "!zeltiler yardımıyla uy-ulanır. 0aşıyıcıya ya%ılan işlemler sırasında diğer tarata da boya tabakasının etkin koruma işlemlerine başlandı. İlk olarak acin- yüzeyden s!küldü. 1ir tabakasını temizlemek i"in uy-un solüsyon denemeleri kü"ük alanlarda ya%ıldı :Resim (?. Resimde nehrin betimlendiği b!l-e orta sertlikteki bir solüsyonla temizlenebildi. Bn yumuşak solüsyon soldaki turuncu ağa"ta kullanıldı. Ağa"lar ve diğer yeşil alanlar yine orta sertlikteki bir başka solüsyonla temizlenirken -!kyüzünde en a-resi solüsyonlar L'*’dan başlayarak L(*’lik seyreltilme oranları arasında kullanılarak yüzeydeki kir tabakası temizlendi :Resim =?. Naha !nceki temizlik uy-ulaması sırasında a"ık mavi  boya tabakasının üzerine boyanan daha koyu mavi boyanın :belki bulut? s!küldüğü anlaşıldı ve bu koyu mavi ren-e dokunulmadı. Iadece üzerindeki kir tabakası "ıkarılarak olduğu -ibi bırakıldı. @zellikle -!kyüzünün üst kısımlarında kir tabakası ır"a izlerinin arasına nüuz etmiştiD kullanılabilecek en etkili solüsyonların denenmesine rağmen bunların "ıkarılması boya kaybı olmaksızın mümkün olmadığı i"in  bu kısımlara daha azla müdahale edilmedi. 0emizlik işlemi sırasında kaldırılan kir tabakasının altından bazı b!l-elerde sadece astarın kaldığı -!zlendi bu durumdan da ilk tes%it edilenden daha azla boya kaybının olduğu anlaşıldı. #u temizlik işlemi sırasında vernik de yine vernik s!kücü !zelliği bulunan solüsyonlarla s!küldü. Resim 2 Resim 3 (
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks