HKHK Tänuüritus 2012

Description
1. HKHK TÖÖTAJATETUNNUSTAMINE2011/2012 2. Aasta kutseõpetajanominendid 2012 3. MATI KISANTMati asjatundlikul juhendamisel onviimistluspoiste käe läbi saanud…

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. HKHK TÖÖTAJATETUNNUSTAMINE2011/2012
 • 2. Aasta kutseõpetajanominendid 2012
 • 3. MATI KISANTMati asjatundlikul juhendamisel onviimistluspoiste käe läbi saanud selõppeaastal korda suur osa meie kooliruumidest. Mati on korrektne,nõudlik ja oma tööd väga hästitundev. Õpilased austavad jahindavad õpetaja Matit väga ja neederialased oskused, mida nad Matijuhendamisel omandavad, tulevadneile tulevikus kindlasti väga kasuks.Mati õpilane Talis esindas edukaltmeie kooli vabariiklikel viimistlejatekutsevõistlustel.
 • 4. KERSTI RAAKKersti on olnud õpetajaks mitmeteleedukatele HKHK kokaõpilastele, kellesaavutusi on tunnustatud nii vabariigi kuiEuroopa tasandil. Ta on õpetaja, kes ei piirduainult koka ametioskuste edasiandmisega. Tanäitab oma isikliku eeskujuga, midatähendavad hoolimine, empaatia ja austuskaasinimeste suhtes. Rühmajuhendajanapaneb Kersti oma õpilased austama kooli jata oskab leida viise, kuidas kaasata õpilasedosalema kooliüritustel. Leegitseva lakagaemalõvi. On teinud oma rühmas õppimisetähtsaks.
 • 5. MIRIAM RANDMANNNoor, särav ja loominguline õpetaja .Näeb palju vaeva, et teha oma tunnidhuvitavaks. Motiveerib õpilasikokakunsti armastama ning on ise kaväga innustunud oma erialast. Saabõpilastega väga hea kontakti.Kutsevõistluste edukate kokaõpilasteõpetaja.
 • 6. Aasta kutseõpetaja 2012KERSTI RAAK
 • 7. Aasta üldainete õpetajanominendid 2012
 • 8. AIGI PARDELAigi kaasab õpilasi ja töötajaid tegelemaspordi ja tervislike eluviisidega. Eelmiselsügisel kutsus ta õpilastele esinemaolümpiavõitja Gert Kanteri. Juba sügiselasus Aigi ette valmistama ka kooliolümpiaprojekti, mis sai Eesti Olümpiaakadeemiapoolt rahastuse ja mille toel korraldas koolesimese kutsekoolina Eesti spordiajalooskooliolümpiamängud. Maikuu lõpuskooliolümpia toimuski ja sellest võttis osaligikaudu 100 õpilast. Tänu Aigile saidolümpiamängudel osalejad isiklikultkohtuda olümpiavõitja Erki Noolega.Aigi on hooliv ja mõistev õpetaja kaerivajadustega õpilastele.
 • 9. MERLE ZIBOOmal rahulikul ja kindlal moel jõuabalati väga palju tehtud. Hea suhtleja.Oma tasase moega suudab ära teharohkem kui me keegi seda aimataoskame. Alati on kõik asjadorganiseeritud väga järjekindlalt.Suurepärane töökaaslane, kellelesaad alati toetuda.
 • 10. Aasta üldainete õpetaja 2012AIGI PARDEL
 • 11. Aastate õpetajanominendid 2012
 • 12. LEELO ALASIAastate jooksul on teinud palju retkinii pärismaailmas kui e-radadel. Kuituleb keset kooliaastat soovreisida, tasuks vaadata meiekodulehel olevasse e-õppe kursustenimekirja, kus tänu Leelole võibreisida nii Aafrikas, Ameerikas jamujalgi.
 • 13. PILLE ALEKANDEnergiline ja tark õpetaja. Teeb omaõppeaine selgeks ka mitte kõigeusinamatele õpilastele. Õpilasedarmastavad ja austavad teda. Läbi temahea huumorimeele, paindlikkuse janõudlikkuse läbi saavad selgekskeemiatarkused.
 • 14. VIIVE PADAMAOn pikki aastaid näinud vaevavõrrandite, valemite, %-de, ruutjuurte,ruutude selgekstegemisega. Klassikalinevana kooli õpetaja – nõudlik jakonkreetne, samas hooliv ja mõistev.Teeb rasked asjad lihtsalt selgeks.Suudab käia ajaga kaasas, mõtestadesantud aega ja õpilasi selles. Tõelineõpetaja, kes tunneb väga suurt muretkõigi õpilaste pärast ja võib väsimatultuurida, kas ikka õpilasel on plaanis koollõpetada ja oma hindeid parandada.Selline pidev südamest tulnud mureõpilaste käekäigu pärast ongi ehktõelise õpetaja tunnus
 • 15. Aastate õpetaja 2012VIIVE PADAMA
 • 16. Aasta rühmajuhendajanominendid 2012
 • 17. HELI NÕUPUUHeli viis sel kevadtalvel lõpusirgele kaksklassitäit kokkasid. Kolleegide tubliheakskiidu sai Heli juba paar kuudennem lõpetamistjõuluõppenõukogus, kui ta teatas, etneil kahel klassil polegi õppevõlgasid!Heli töö õpilastega ei jäänud ainultkoolimajja, vaid ta tegeles oma noortekokkadega ka vabal ajal.On tunnustust väärt pühendunud jaennastsalgava töö eest noorte õigeleteele juhtimisel.
 • 18. KRISTA PÕLLULAKolme naisterühma edukakantseldamise eest. Võttis kriitiliselhetkel kolmanda rühmajuhendamiseülesande, kui vajadus oli. On selle töögaaasta jooksul suurepäraselt toimetulnud. Kui on mõne õpilasega mureõhus, siis ta tegeleb temagaindividuaalset, küsib nõu ja lahendabolukorra. Oma lihtsal ja naerataval moelsuudab ta õpilasi sundimatultjuhendada ja suunata, on vägarahulik, järjekindel ja mõnusaltkoostöine. Tema ainuke nõrkus heasmõttes on see, et ta ei suuda öelda „ei“.Väga vastutulelik ja vastutustundlikrühmajuhendaja.
 • 19. Aasta rühmajuhendaja 2012KRISTA PÕLLULA
 • 20. Aasta uustulnuknominendid 2012
 • 21. LIINA KRIPSLiina on väga kohusetundlik, tubli ja lisakstark ka. Tema töö ei paista ehk väga hästivälja ja seda võib-olla igaüks eimärkagi, aga ta teeb oma tööd väga suurepühendumusega. Väga professionaalseltja hoolitsevalt juhib ta õpilased nendevõssakasvanud õpitulemustevõpsikustviljakale kultuurmaastikule. Hoolib igastõpilasest ning kohtleb õpilasi väärikalt jalugupidavalt. On teenäitajaks õpetajateleja kolleegidele erivajadusega õpilastegatöötamisel. Hea kolleeg ja väike tulesädemeie suures rõõmsas kollektiivis.
 • 22. MEELIKA MIHKELSAARSärtsakas, ettevõtlik ja tegus noorinimene. Ta on teinud palju tööd, etmuuta oma tunnid õpilastelehuvitavaks. Otsib uusi ja vanulähenemisteid, kuidas õpilastele ainetselgeks teha. On innustunud ja uudselähenemisega noor õpetaja. Teeb kõik,et äratada õpilastes teatri- ningkirjandushuvi (sh teatrikülastused).Kuulab ja märkab õpilasi. Tohutultpositiivne ning alati hakkaja jaabivalmis. Võtab osa ka koolivälistesttegevustest õpilastega.
 • 23. RENE REINOLARene järjekindla tegutsemise järel onmeie koolimaja muutunud rõõmsaks javärviliseks. Kõik korrused ja ruumid onsaanud uued sildid ja numbrid ningmajajuhi abiga leiab ka iga võõras üleskoolimaja tundmatud nurgatagused.Tema utsitamisel on ehituspoisidkaasatud koolimaja remonditöödesse.Meie koolimaja territooriumist onsaanud meie oma väike koolilinnak, millelon oma piirid ja mille valdusi näitavadsuunaviidad. Lisaks on Rene aktiivnefirmaspordi aktivist, kes innustab jakaasab kolleege sporti tegema ning lööbkaasa kõigis kooliüritustes.
 • 24. Aasta uustulnuk 2012MEELIKA MIHKELSAAR
 • 25. Aasta töötajanominendid 2012
 • 26. ENNA KALLASVEEToob kooli värskeid tuuli ja mõtlemist.On alati asjalik ja innustub uutestideedest ning lööb neis kaasa. Valmisesindama kooli erineval viisil – niifirmaliigas sportides, ratrace´l joostesvõi messidel kooli tutvustades. Oskableida parima hinna ja kvaliteedi suhte.On arenemisvõimeline – areneb ise jalaseb teistel areneda.
 • 27. KALLE KAUSTELUskumatult püüdlik ja korrektne omategemistes. Maja ümbrus on vägapuhas ja see, kuidas ta toimetab, onmärkimisväärne. Ja ta teeb seda tööduhkusega. Väga kohusetundlik töötaja,kes teeb oma tööd äärmisepõhjalikkusega. Kui teinekord konid jamuud nipsid-näpsid üle mõistusekäivad, siis ta nendib vaid läbi iroonia,et meie õpilased kardavad prügikastenagu tuld, et sealt võivad välja hüpatakollid.
 • 28. STELLA KISANTImeline kolleeg, kes onvastutulelik, kohusetundlik, rõõmsameelnening äärmiselt inimlik. Märkab pisiasju japüüab kõigile leida parima lahenduse.Olenemata sellest, et tal on palju tööd, leiabta aja, et märgata, kui sul on probleeme. Onalati südamlik ja lahke, kõrgeempaatiavõimega. Ta on töötaja, kes kakõige keerulisematel aegadel seab esikohaleoma töö. Ta on pühendunud jaennastsalgav. Ta töötab tulejoonel ja saabsellega väga hästi hakkama. Tänu tallekannatlikkuse, vastupidavuse ja tublienesevalitsemise eest õpetajate toakeerulistes keskkonnaoludes.
 • 29. Aasta töötaja 2012STELLA KISANT
 • 30. AITÄH KÕIGILE –TE KÕIKOLETE VÄGA TUBLID!
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks