การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส - PDF

Description
การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ข อม ลเบ องต นของ HIVQUAL-T โปรแกรม HIVQUAL-T ได ร บการพ ฒนาบนฐานโปรแกรม Microsoft Access ซ งสามารถทางานได

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 33 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ข อม ลเบ องต นของ HIVQUAL-T โปรแกรม HIVQUAL-T ได ร บการพ ฒนาบนฐานโปรแกรม Microsoft Access ซ งสามารถทางานได ใน Microsoft Access version 2000, XP, 2003, 2007 และบนระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows ร นต าง ๆ ได แก 98, ME, 2000, XP, Vista เป นต น โดยเร มแรกได นาออกใช เม อป 2546 เป นร น 1.0,1.3,2.0,3.0,4.0 และ 5.0 ตามลาด บ ป จจ บ นน ได ทาการปร บปร ง แก ไขให โปรแกรม ม ความสมบ รณ มากข นและสอดคล องก บความต องการผ ใช ต าง ๆ จนออกมาเป นร น 5.7 (NAP) โดยม การเปล ยนแปลงหลายประการ เช น ม คาอธ บายต วช ว ดต าง ๆ บนรายงาน การแสดงผลในร ปแบบตาราง Excel การโอนข อม ลผ ป วยจากระบบฐานข อม ลอ น ๆ เช น ฐานข อม ลของโรงพยาบาลในร ปแบบตาราง Excel และฐานข อม ล NAP เป นต น และการเพ มค าความเช อม นให เล อกว า ต องการท ระด บ 90% หร อ 95% โดยย งย ดต นแบบเด มไว ท ให ใช งานได ง ายและสะดวกต อผ ใช งาน ทร พยากรท จาเป นสาหร บโปรแกรม HIVQUAL-T Hardware เคร องคอมพ วเตอร CPU 1 GB. ข นไป หน วยความจา (RAM) อย างน อย 64 MB. พ นท ว างในฮาร ดด สก อย างน อย 15 MB Software Ms.Windows 98, 2000, XP, Vista, Seven Ms..Access 97, 2000, XP, 2003, 2007 People ware พยาบาลหร อเจ าหน าท บ นท กข อม ล การเร มใช งาน เมน หล ก รายละเอ ยดหร อคาอธ บายต าง ๆ คล กท ธงชาต ถ าต องการเปล ยนเมน ภาษาไทยและอ งกฤษ การต ดต งโปรแกรม ทาการใส แผ น CD หล งจากน น โปรแกรมต ดต งจะข นหน าตามาให อ ตโนม ต 4 ข นตอน ด งร ป หมายเหต กรณ ท โปรแกรมไม ทางานใด ๆ ให Double Click ไอคอน My computer, Drive CD และ File Setup.exe อ านและปฏ บ ต ตามข นตอนต าง ๆ ท ง 4 ข นตอนแล ว Click ป ม Next ท สาค ญค อ การเล อกเวอร ช นของ MS.Access ให ตรงก บโปรแกรม Microsoft Office ท ม ในเคร องท จะทาการต ดต ง ถ าเวอร ช นของ MS.Access ไม ตรงก นจะทาให โอนย ายข อม ลไม ได ถ าเป น Office 2003 ให เล อกแบบ Minimum Latest 2000 or XP หร อเป น Office 2007, 2010 ให เล อกแบบ Minimum Latest 2007, 2010 ให ถ กต อง 2 หล งจากต ดต งเร ยบร อยแล ว จะปรากฏ ไอคอน HIVQUAL-T ท Desktop และ Start Menu Program \HIVQUAL-T 5.7 (NAP) เพ อกดเร ยกใช งานโปรแกรม Desktop รห ส รห สผ าน รห สผ านเพ อเข าโปรแกรม ค อ , 2003 ร ปภาพ เมน หล กโปรแกรม HIVQUAL-T ร น 5.7 (NAP) 3 ต งแต ป งบประมาณ 2553 เป นต นมา โปรแกรม HIVQUAL-T ม การนาเข าข อม ล NAP เพ อใช เป นข อม ลพ นฐานในการว ดผล การปฏ บ ต งาน ซ งข อม ลท สามารถนาเข าส โปรแกรม HIVQUAL-T จะประกอบด วย ข อม ลผ ป วย ข อม ลการเข าร บการร กษา ข อม ลการ ได ร บยาต านไวร ส ข อม ลโรคต ดเช อฉวยโอกาส ข อม ลการตรวจแล ปต าง ๆ เช น การตรวจ CD4, Viral Load, SGPT, Cholesterol, Triglyceride, WBC, FBS, Creatinine เป นต น แต ในป งบประมาณ 2556 ฐานข อม ล NAP ได ให ดาวน โหลดข อม ลท งหมด 9 ก อน จากปกต ท ให ดาวน โหลดแค 5 ก อน ทาให การนาเข าข อม ล NAP ของโปรแกรม HIVQUAL-T ทางานผ ดพลาด ทางท มงานจ งแก ป ญหาด วยการจ ดทาโปรแกรมรวมก อนข อม ล NAP ให เป นก อนเด ยวก นก อน แล วจ งทาการนาเข าข อม ล NAP อ กท หน ง เว บไซด สาหร บดาวน โหลดข อม ล NAP โปรแกรมรวมข อม ล NAP ท านสามารถดาวน โหลดโปรแกรม ได ท Link น คร บ (สาหร บโรงพยาบาลท ย งไม ได เร มทาการว ดผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2556) 4 ว ธ การต ดต งโปรแกรม 1. หล งจากท ท านดาวน โหลดโปรแกรมเสร จแล ว ท านจะได ไฟล ช อ setup.rar 2. ทาการคล กเมาส ขวา แล วเล อกคาส ง Extract here ท านจะได ไฟล ช อ setup.exe 3. กดด บเบ ลคล กท ไฟล setup.exe เพ อต ดต งโปรแกรมรวมข อม ล NAP เสร จแล วกดป ม Next เพ อเร มทาการต ดต ง 5 4. กดป ม Next เพ อย นย นการต ดต งโปรแกรม จนถ งป ม Finish โปรแกรมเร มทาการค ดลอกข อม ลลงเคร องคอมพ วเตอร ท ตาแหน ง C:\Program Files\HIVQUAL-T 5.7 (NAP)\ จอภาพแสดงการต ดต งสาเร จ 6 ข นตอนการใช งานโปรแกรม รวมข อม ล NAP 1. ค ดลอกก อนข อม ล NAP ท ง 9 ก อน ให อย ในตาแหน ง C:\Program Files\HIVQUAL-T 5.7 (NAP)\ 2. เป ดโปรแกรม รวมข อม ล NAP ท Desktop 3. แสดงหน าจอของโปรแกรม รวมข อม ล NAP 7 4. กดป ม รวมข อม ล เพ อเร มทาการรวมก อนข อม ล NAP โดยให ทาการเล อกข อม ลท ง 9 ก อนท ละลาด บด งน กดป ม Open เพ มเร มทาการรวมข อม ล 8 กดป ม รวมข อม ล จนถ งไฟล ก อนส ดท าย ลาด บการรวมไฟล ข อม ล 1. ไฟล ช อ INIT_รห สรพ._ zip 2. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2555Q1.zip 3. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2555Q2.zip 4. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2555Q3.zip 5. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2555Q4.zip 6. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2556Q1.zip 7. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2556Q2.zip 8. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2556Q3.zip 9. ไฟล ช อ NAP_รห สรพ._2556Q4.zip 9 5. กดป ม ส งออกข อม ล เพ อส งออกข อม ลเป นก อนเด ยวก น แสดงช อไฟล ข อม ลท ได ส งออกมา 10 สร ปข นตอนการใช งานโปรแกรม การต ดต งซอฟท แวร Setup.exe 1.กาหนดช อหน วยงาน ช วงระยะการประเม น 2.บ นท กรายช อผ ป วย -Minimum Latest 2000 or XP or Minimum Latest Full Complete (With Ms Access Runtime Component) Ms Access 97 - แบบท ละราย - แบบโอน (Excel file) - แบบช ดข อม ล NAP HIV Age 15, 2 visit New Case 3.เล อกผ ป วย (ส มต วอย าง) 4.บ นท กต วช ว ดต างๆ - แบบอ ตโนม ต (ส มต วอย าง) - แบบกาหนดเอง - กาหนดต วช ว ดต างๆ - ตรวจสอบความถ กต อง 7.ส งข อม ลออก นาข อม ลเข า 5.ประเม นโครงสร างองค กร -Result, KPI, Weight, Percentiles และกาหนดค ารายงาน - Pediatric HIVQUAL-T 6.ออกรายงานต างๆ ข นตอนการใช งานโปรแกรม ข นตอนท หน ง การกาหนดช อหนวยงานและช วงระยะเวลาการประเม น การกาหนดช อหนวยงาน ใส รห สโรงพยาบาล ช อโรงพยาบาลท งภาษาไทยและอ งกฤษ และค า Upper limit ของการตรวจ SGPT คล กท แถบน ถ าต องการลบ แล วกดป ม Delete 11 หร อเล อกข อม ลหน วยงานจากโปรแกรม เมน หล ก: บ นท กข อม ลผ ป วย การกาหนดช วงระยะเวลาการประเม น เล อกหน วยงานและใส ว นเด อนป ท เร มและส นส ดช วงประเม น เมน หล ก: บ นท กข อม ลผ ป วยและป ม 12 ข นตอนท สอง การบ นท กข อม ลผ ป วย ค อการนารายช อผ ป วยท งหมดท ได จากการรวบรวมจากท กๆ ฝ ายในโรงพยาบาล เช น ฝ ายเวชระเบ ยน ฝ าย Lab ได แก 1. ข อม ลผ ป วยท เข ากฎเกณฑ ค อม อาย มากกว า 15 ป และมาตรวจท โรงพยาบาลด วยเร องเอชไอว ต งแต 2 คร งข นไป 2. ผ ป วยรายใหม ค อ ผ ป วยท ได ร บการว น จฉ ยว าต ดเช อเอชไอว คร งแรก จากหน วยบร การ ภายในระยะเวลาท ประเม น ข อม ลท ต องการประกอบด วย HN# เพศ ว นเด อนป เก ด NAP NUMBER รายใหม ว นท ทราบผลการต ดเช อ และว นท เร มร บยาต านไวร ส ด งร ปภาพ นามาบ นท กเข าโปรแกรมตามช วงระยะเวลาการประเม นน น ๆ เมน หล ก: บ นท กข อม ลผ ป วยและเล อกหน วยงาน/ช วงระยะเวลาท ทาการประเม น แล วกดป ม 13 การบ นท กข อม ลผ ป วยสามารถทาได 3 ว ธ ค อ 1) บ นท กเอง หร อ 2) โอนข อม ลจาก Excel File หร อ 3) โอนข อม ลจากฐานข อม ล NAP แบบบ นท กเอง สาหร บเพ มข อม ล สาหร บแก ไขข อม ลท เล อกไว สาหร บลบเฉพาะข อม ลท เล อกไว สาหร บลบข อม ลท งหมดออกไป ป อนข อม ลผ ป วย แล วกดป ม ตกลง 14 แบบโอนขอม ล (NAP) 1. คล กท ป มโอนข อม ล (NAP) จะปรากฏหน าจอ เป ดแฟ มข อม ล และคล กเล อกฐานข อม ล NAP ไฟล ช อ INIT_รห สรพ._ zip กดป ม Open ข อม ลจะถ กโอนเข าโดยอ ตโนม ต จอภาพแสดงการนาเข าข อม ลสาเร จ 15 2. กดป ม โอนข อม ล (NAP) แล วเล อกไฟล รวม_NAP_รห สรพ._2556Q4.zip แล วกดป ม Open (ไม ต องนาเข าข อม ล NAP_รห สรพ._2555Q1.zip จนถ ง NAP_รห สรพ._2556Q4.zip แล วคร บ) จอภาพแสดงการนาเข าข อม ลสาเร จ 16 แบบโอนขอม ล (Excel) เป นการโอนข อม ลเข าโปรแกรม โดยใช Excel File ท จ ดเตร ยมไว ประกอบด วย 7 คอล มน ได แก HN# เพศ ว นเด อนป เก ด NAP NUMBER รายใหม ว นท ทราบผลการต ดเช อ และว นท เร มร บยาต านไวร ส ด งต วอย างในร ปด านล างน คล กท ป มโอนข อม ล (Excel) จะปรากฏหน าจอ เป ดแฟ มข อม ลและคล กเล อกข อม ล Excel File ท ต องการ กดป ม Open โปรแกรมจะถามคร งแรกว าเป นผ ป วยรายใหม ท งหมดหร อไม ด งร ปภาพ ถ าเป นไฟล Excel ท ม ท งผ ป วยรายใหม และผ ป วย เข าเกณฑ ให ตอบ No แต ถ าม เฉพาะผ ป วยรายใหม ท งหมด ให ตอบ Yes หล งจากน นข อม ลจะถ กโอนเข าโดยอ ตโนม ต 17 ข นตอนท สาม การเล อกผ ป วย ค อการนารายช อผ ป วยท งหมดท ได บ นท กไว ก อนหน าน (ข นตอนท สอง) มาทาการค ดเล อกอ กคร งเพ อจะได นาข อม ล รายละเอ ยดของประว ต การร กษาของแต ละราย มาทาการบ นท กตามต วช ว ดต างๆ โดยสามารถทาได อย 2 ว ธ ได แก 1) แบบส มต วอย าง และ 2) แบบกาหนดเล อกเอง (โดยว ธ การสถ ต อน มาน เราสามารถใช ว ธ แบบส มต วอย างได และกาหนดค าความเช อม นท ต องการ ท ระด บความเช อม น 90% หร อ 95%) ท งน เม อทาการเล อกได รายช อผ ป วยแล ว อย าล มพ มพ เก บไว ด วย เมน หล ก: เล อกผ ป วยและเล อกโครงการ/ช วงระยะเวลาประเม นแล วกดป ม ด านซ ายม อ ด านขวาม อ แบบส มต วอย าง แบบกาหนดเล อก พ มพ รายช อผ ป วยท เข ากฎเกณฑ ท งหมด พ มพ รายช อผ ป วยท เล อกไว 3.1) กาหนดค าความเช อม นท ต องการ ทาโดยคล กท ป ม? จากน นโปรแกรมจะให เล อกค าความเช อม นท ระด บ 90% หร อ 95% เสร จแล วกดป มป ด 3.2) แบบส มต วอย างอ ตโนม ต 18 ทาโดยคล กท ป มส มต วอย าง จากน นโปรแกรมจะทาการส มต วอย างให เองโดยอาศ ยตารางจานวนผ ป วยแยกตามเพศชาย/หญ ง แล วจ ดการค ดเล อกผ ป วยออกมาให อย ท หน าจอด านขวาม อ 3.3) แบบกาหนดเล อกเอง ทาโดยการคล กท ป มต อไปน ต องการท งหมด (ย ายจากด านซ ายท งหมด มาด านขวาม อ) ต องการเฉพาะท เล อกไว (ย ายจากด านซ ายเฉพาะท เล อกไว มาด านขวาม อ) ไม ต องการเฉพาะท เล อกไว (ย ายจากด านขวาเฉพาะท เล อกไว มาด านซ ายม อ) ไม ต องการท งหมด (ย ายจากด านขวาท งหมด มาด านซ ายม อ) เม อม การเพ มข อม ลผ ป วยเข ามาใหม (จากหน าต างด านซ ายมาทางด านขวาม อ) ต องทาการกดป ม Link NAP Database (ด งร ปภาพ) เพ อทาการเช อมโยงฐานข อม ล NAP ใหม และต องทาก อนข นตอนการป อนข อม ลต วช ว ดต าง ๆ เพ อไม ให ข อม ลท เราป อนเข าไปใหม หายไป 3.4) พ มพ รายช อผ ป วยท เล อกไว ทาโดยคล กท ป มแสดงรายงาน จากน นโปรแกรมจะทาการแสดงรายช อผ ป วย ท เล อกไว เสร จแล วคล กป ม พ มพ 19 ข นตอนท ส การบ นท กข อม ลต วช ว ดต าง ๆ การบ นท กข อม ลต วช ว ด เป นการบ นท กข อม ลการด แล ร กษาผ ป วยของแต ละราย ตามจานวนผ ป วยท เล อกไว ในข นตอนท สอง แบ งออกเป น 6 กล ม ได แก การต ดตาม CD4 การต ดตาม VL การป องก น OI การค ดกรองโรคร วม การส งเสร มส ขภาพ ผ ป วยรายใหม เมน หล ก: บ นท กข อม ลต วช ว ดและเล อกหน วยงาน/ช วงระยะเวลาท ทาการประเม นแล วกดป มต วช ว ด จะปรากฏหน าจอกล มต วช ว ดต างๆ ข น ด งร ป กดเล อกบ นท กข อม ลต วช ว ด รายงานก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks