hidratidecarbon

Description
Structura si proprietati

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 15

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  1 HIDRAŢI DE CARBON Şterbeţ Daniela   Profesoară de chimie,   grad didactic Întâi   Liceul de Creativitate   şi Inventică   “Prometeu   -   Prim”  2 HIDRA   ŢI DE CARBON (GLUCIDE, ZAHARIDE) amidon zahăr/zaharozăcelulozăfructozăglucoză  3 Ştiaţi că...? Denumirea de   “   glucide   ”    provine de la cuvântul grecesc  glyk    o    s   , ceea ce înseamna   “   dulce   ”   , întrucât majoritatea compuşilor    din aceasta clas   ă   au gust dulce.   Denumirea de “zaharuri” sau de “zaharide” provine de   la numele zahărului (  sakkharon   , în limba greacă), adus   în Europa în anul 1492 şi descoperit mai târziu, în 1747   în sfecla de zahăr. Denumirea de “hidraţi de carbon” provine de la   raportul molar H:O = 2:1    –    la fel ca în apă. Ex.: Glucoza    –    C   6   H   12   O   6   sau C   6   (H   2   O)   6 Zaharoza   -   C   12   H   22   O   11   sau C   12   (H   2   O)   11  4 Ştiaţi că...? Cele mai importante glucide sunt glucoza, fructoza,   zaharoza (zah   ă   rul), galactoza (glucid   a   din lapte), amidonul (glucid   a   din legume si cereale), celuloza si   hemiceluloza (existente în vegetale), pectina,   glicogenul (din mu   ş   chi si ficat).   Glucidele constituie o sursa importanta de energie în   organism. La arderea 1g de glucide se degaj   ă   4 kcal.   Procesul de degajare a energiei la arderea glucidelor   se produce rapid, comparativ cu alte surse energetice   ale organismului.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks