Hero Black พ มพ คร งท 3 ค ม อผ ใช - PDF

Description
Hero Black พ มพ คร งท 3 ค ม อผ ใช GoPro Be a HERO ม ส วนร วมก บ GoPro ได ท facebook.com/gopro สาหร บรายการส นค าอ นๆ ของ GoPro ทาการเก บเก ยวความร และ แบ งป นภาพของค ณพร อมเข าร วมก บความเคล อนไหวของ GoPro

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 29 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Hero Black พ มพ คร งท 3 ค ม อผ ใช GoPro Be a HERO ม ส วนร วมก บ GoPro ได ท facebook.com/gopro สาหร บรายการส นค าอ นๆ ของ GoPro ทาการเก บเก ยวความร และ แบ งป นภาพของค ณพร อมเข าร วมก บความเคล อนไหวของ GoPro สารบ ญ ส วนประกอบ 4 การจ ดแสดง+ส วนประกอบ 5 ล กษณะพ เศษของ HERO3 6 กล องหน าจอ LCD 8 แผนผ งการเช อมต อของผ ใช กล อง 9 การอ พเดทซอร ฟแวร 10 ข นพ นฐาน 10 ร ปแบบกล อง 13 การต งค ากล อง 20 การลบ 30 การต ดต งการถ ายภาพน ง 32 การจ ดเตร ยม 40 การควบค มแบบไร สาย 49 การจ ดเก บ/ SD Card 51 ข อกาหนดระบบ 52 การถ ายโอนไฟล 53 การกรอกล บ 54 การใช งานของแบตเตอร 56 ข อความเต อนท สาค ญ 58 ช นส วนกล อง 59 การให ความช วยเหล อล กค า 65 WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT. ส วนประกอบค ณภาพด ส วนประกอบ HERO3 กล องสวมต ดข อม อ หน าจอ LCD ระบบส มผ ส BacPac ช นส วนอะไหล กล อง แบตเตอร BacPac แบตเตอร Li-Ion ท สามารถชาร จใหม ได ช ดเปล ยนเลนส ร โมท Wi Fi ฝาครอบ+ทางเข าออก การแสดงภาพบนเฟรม (ส วนประกอบ HERO3) 32GB/64GB microsd ส วนประกอบ HERO3 สามารถด ได เพ มเต มท gopro.com การแสดงภาพ + ส วนประกอบ ด เพ มเต มได ท gopro.com การต ดต งหน าหมวก เพ อถ ายด านหน า สายร ดต ดหน าอก สาหร บต ดกล อง ม อจ บ/อ ปกรณ ย ด/ แท งย ด การต ดต งเซ ร ฟบอร ด ฟลอทต แบคดอร สายร ดศ รษะ สาหร บ ต ดกล อง อ ปกรณ ทาการย ด เกาะแบบส ญญากาศ สายร ดหมวก ม ช องระบายอากาศ อ ปกรณ ย ดกล อง ก บท อ อ ปกรณ ย ดขาต งกล อง สวมใส -เพ อป องก น หมอกคว น อ ปกรณ เสร มสาหร บ ย ดกล อง อ ปกรณ การย ดกล อง แบบโค ง + แบบแบน การย ดต ดด านข าง Camera Tethers ช ดอ ปกรณ ต ดต ง ร โมท Wi-Fi ล กษณะพ เศษของ HERO3 ล กษณะพ เศษของ HERO3 1. ไฟแสดงสถานะ (ส แดง) 2. ช ตเตอร / เล อก ป ม 3. หน าจอแสดงสถานะ LCD 4. ไฟแสดง Wi-Fi (ส น าเง น) 5. ป มพาวเวอร / ป มโหมด 6. Micro HDMI Port (ไม รวมสายเคเบ ล) 7. พอร ต microsd Card (ไม รวม SD Card) 8. พอร ต mini-usb (มาจากหลายส วนประกอบเข าด วยก น สาย AV/3.5 มม. ต วปร บต อสเตอร โอ ม กซ ไม รวมอย ด วย) ล กษณะพ เศษของ HERO3 9. พอร ตของ HERO 10. ช องแบตเตอร 11. ป มเป ด/ป ด Wi-Fi 12. ไมโครโฟน 13. การเต อนด วยเส ยง หน าจอ LCD แสดงสถานะของกล อง หน าจอ LCD แสดงข อม ลต อไปน เก ยวก บโหมดและการต ดต ง HERO3 1. โหมดกล อง / FOV (ส วนท มองเห น) 2. โหมดการต งค าการถ ายภาพ (ไม แสดง) 3. ความคมช ด/ FPS (เฟรมต อว นาท ) 4. การต งค าเวลา (ไม แสดง) 5. โปรแกรมการน บ 6. เวลา / การจ ดเก บ / ไฟล 7. อาย การใช งานของแบตเตอร ข อส งเกต: ไอคอนท แสดงด านบนจะม ความแตกต างก น ข นอย ก บโหมดกล องของค ณ แผนผ งการเช อมต อของผ ใช กล อง โหมด การต งค ากล อง การต งค าการถ ายภาพ การจ ดเตร ยม ข อส งเกต: White balance จะแสดงในกล องของค ณถ าโหมด Protune ม การเป ด Playback จะแสดงถ าม การใช งาน Playback การอ พเดทซอร ฟแวร GoPro จะทาการปร บปร งพ ฒนาผล ตภ ณฑ ผ านทางซอร ฟแวร, ทาการตรวจสอบว าสามารถ น ามาใช ได สาหร บกล องของค ณหร อผล ตภ ณฑ GoPro อ นๆ, สามารถเข าไปด ได ท gopro.com/update ใช YOUR HERO 3 : ข นพ นฐาน การเร มต นใช งาน เร มต นใช HERO 3 คร งแรก : 1. ใส microsd, microsdhc หร อ microsdxc card ในช องการ ดท ม ฉลากอย ด านหน าในส วนท แคบ ท ส ดของการ ด ระด บความเร วท 10 หร อแนะน าให ใช การ ดท ส งกว าน น เม อใช เทคน ค time lapse ท ความเร ว 0.5 ว นาท หร อการบ นท กว ด โอในโหมด Protune ให ใช การจ ดลาด บความเร วท ใส แบตเตอร ในกล อง 3. การชาร จแบตเตอร รวมถ งแบตเตอร ล เท ยม อ ออนท ม การชาร จมาบางส วน ในการชาร จให เช อมสาย USB ก บกล องและเช อมส วนอ นๆ ก บแหล งกาล ง เช น คอมพ วเตอร, GoPro Wall Charger หร อ GoPro Auto Charger กล องหร อแบตเตอร จะไม เก ดความเส ยหายถ าม การชาร จให เต มเส ยก อนหน า น เคล ดล บม ออาช พ : ไฟแสดงสถานะเม อกล องน นป ด และกาล งชาร จ แสดงว า ไฟแสดงสถานะเป ดเม อทาการชาร จ ไฟแสดงสถานะป ดเม อการชาร จน นเสร จสมบ รณ ด อาย การใช งานของแบตเตอร สาหร บข อม ลเพ มเต ม ด Protune สาหร บข อม ลเพ มเต ม การใช YOUR HERO3: ข นพ นฐาน การต งค าค าด ฟอลต ของกล อง การเป ดเคร องกล องร น HERO3 Black Edition ม การต งค าค าด ฟอลต ด งต อไปน ความคมช ดของว ด โอ ความคมช ดของภาพ การปรากฏของร ป Time lapse Wi-Fi 1440p48fps 12 Megapixels (MP) 30 ภาพใน 1 ว นาท 0.5 ว นาท ป ด เคล ดล บม ออาช พ : ต องการเปล ยนการต งค าว ด โอและร ปภาพของค ณหร อไม ด เมน การต งค าเพ อทาการเปล ยนแปลง เป ดและป ดพาวเวอร การใช YOUR HERO3: ข นพ นฐาน การเป ดพาวเวอร : กด และ ปล อย ไฟแสดงสถานะส แดงจะม แสงวาบสามคร งจากน นเป นเส ยงบ บๆ สามคร ง การป ดพาวเวอร กดค างเป นเวลาสองว นาท จากน นปล อย ไฟแสดงสถานะจะส องวาบหลายๆ คร งและเก ดเส ยงบ บๆ ออกมาเจ ดคร ง เคล ดล บม ออาช พ : ต องการเปล ยน HERO3 ให เป นกล อง ป มเด ยว ท ม การเร มต นบ นท กร ปหร อว ด โอโดยอ ตโนม ต หร อในคร ง หน งเม อเป ดหร อไม กาหนดกล องท โหมดหน งป ม ด โหมดหน งป มสาหร บข อม ลเพ มเต ม การใช YOUR HERO3 : โหมดกล อง การอธ บายแบบคร าวๆ ล กษณะพ เศษของ HERO3 ม หลายๆ โหมด, การหม นรอบผ านโหมดให กด โหมดจะแสดงคาส งด งต อไปน ว ด โอ การบ นท กว ด โอ ร ป การถ ายภาพ การปรากฏของร ป การถ ายภาพแบบต อเน อง Time lapse การถ ายภาพโดยใช เทคน ค Playback Time Lapse จะปรากฏถ ากล องม การเส ยบปล กใน TV/HDTV Playback ช วยให ค ณสามารถเล นภาพถ ายและว ด โอบน TV/HDTV (ผ านต วเล อกของ Micro HDMI หร อ สายสาย เคเบ ลคอมโพส ต) เคล ดล บม ออาช พ : ใช PHOTO BURST ในการถ ายภาพว ตถ ท เคล อนไหวอย างรวดเร ว ด Playback สาหร บข อม ลเพ มเต ม การใช YOUR HERO3: โหมดกล อง ว ด โอ ในการบ นท กว ด โอ ตรวจสอบว ากล องอย ในโหมดว ด โอหร อไม ถ าไอคอน Video บนหน าจอ LCD ของกล องของค ณไม ได แสดง กด ทาการกดซ าจนกว าจะปรากฎ การเร มต นบ นท ก ทาการกดและปล อย กล องจะเก ดเส ยงบ บด งข นหน งคร ง และไฟแสดงสถานะส แดงจะส องสว างวาบ ออกมาในขณะท บ นท ก การหย ดการบ นท ก ทาการกดและปล อย ไฟแสดงสถานะส แดงจะม แสงสว างวาบสามคร ง และกล องจะเก ดเส ยงบ บด งข น สามคร ง เพ อแสดงให เห นว าการบ นท กได หย ดลง HERO3 จะทาการหย ดบ นท กโดยอ ตโนม ต เม อการ ดความจาน นเต ม หร อแบตเตอร ไม ม กาล งไฟ, ว ด โอของ ค ณถ กจะทาการบ นท กไว ก อนท power ของกล องจะป ดลง ด โหมดว ด โอสาหร บคาแนะน าเก ยวก บว ธ การเปล ยนการต งค าความละเอ ยด การใช YOUR HERO3: โหมดกล อง ร ปภาพ ในการถ ายภาพ, ทาการตรวจสอบกล องว าอย ในโหมดของการถ ายภาพหร อไม, ถ าไอคอนร ปภาพ บนหน าจอ LCD ของกล องไม ได แสดง กด ทาการกดซ าจนกว าจะปรากฎ การถ ายภาพ กดและปล อย กล องม เส ยงบ บด งข นสองคร ง และม ไฟแสดงสถานะส แดงกะพร บ ด โหมดภาพถ ายสาหร บคาแนะน าเก ยวก บว ธ การเปล ยนการต งค าความละเอ ยดและ ค ณสมบ ต ของภาพถ ายอ น ๆ การใช YOUR HERO3: โหมดกล อง การถ ายภาพแบบต อเน อง ในโหมดของการถ ายภาพแบบต อเน อง, กล องของค ณถ ายภาพได จานวนมากในช วงเวลาส น ๆ - ร ปภาพ 3 ร ป/ 1 ว นาท, 5 ร ป/1 ว นาท, 10 ร ป/ 1 ว นาท, 10 ร ป/2 ว นาท 30 ร ป/1 ว นาท, 30 ร ป/ 2 ว นาท หร อ 30 ร ป/ 3 ว นาท การถ ายภาพแบบช ด, การถ ายภาพแบบต อเน อง ให ทาการตรวจสอบว ากล องอย ในโหมดของการถ ายภาพ แบบต อเน องหร อไม Burst บนจอ LCD ของกล องไม แสดง กด ทาการกดซ าจนกว าจะปรากฎภาพ การถ ายภาพแบบต อเน อง กดและปล อย ไฟแสดงสถานะส แดงไฟแฟลชและกล องด งข นหลายคร ง เคล ดล บม ออาช พ : บางคร ง 30 ร ป/ 1 ว นาท น นเร วเก นไป พยายามให ม การปรากฏของภาพช าลงเพ อการจ บค ท ด กว า ด Photo Burst สาหร บคาแนะน าในการเปล ยนแปลงเวลา การใช YOUR HERO3: โหมดกล อง Time Lapse โหมด Time Lapse เป นการจ บลาด บของภาพท 0.5, 1,2,5,10,30 หร อ 60 ว นาท เม อใช เวลา 0.5 ว นาท SD Card จะม ความเร วท 10 ในการจ บลาด บภาพสาหร บเทคน ค Time Lapse ตรวจสอบว ากล องอย ในโหมด time lapse หร อไม ถ า ไอคอน Time Lapse ไม แสดงบนหน าจอ LCD กด กดซ าจนกว าจะปรากฎไอคอน การถ ายภาพแบบ Time Lapse กดและปล อย กล องจะเร มทาการน บถอยหล ง และม ไฟแสดงสถานะส แดงกระพร บ สาหร บการ ถ ายภาพในแต ละคร ง การหย ด Time Lapse กดและปล อย Time Lapse ไฟแสดงสถานะส แดงกระพร บสามคร ง และกล อง จะม เส ยง ด งข นเพ อแสดงการหย ด ด Time Lapse สาหร บคาแนะน าเก ยวก บว ธ การเปล ยนการต งค าเวลา การใช YOUR HERO3: โหมดกล อง การต งค า เมน การต งค าช วยให ค ณปร บการต งค ากล องต างๆ รวมถ ง เมน การต งค าช วยให ค ณสามารถปร บต งค ากล องต าง ๆ รวมถ ง: ความคมช ดของว ด โอ ความคมช ดของภาพ Time Lapse ภารถ ายภาพแบบต อเน อง ภาพต อเน อง และอ นๆ ด เมน การต งค าเพ อทาการเปล ยน ศ กษาเมน การน าทางและอ านรายละเอ ยดเพ มเต มในการต งค าแต ละคร ง การใช YOUR HERO3: โหมดกล อง Playback ค ณสามารถเล น GoPro Photos และ Videos บน TV/HDTV หร อก บ LCD Touch BacPac (ส วนประกอบ ต วเล อก) Playback จะปรากฏในโหมดกล องเม อกล องเป ดและเส ยบก บ TV/HDTV ด Playback สาหร บข อม ลเพ มเต มในการมองเห นว ด โอและร ปภาพของค ณ การต งค ากล อง การต งค า เข าส เมน การต งค า 1. ตรวจสอบว ากล องอย ในเมน การต งค า, หากการต งค า แสดงให กด ทาการกดซ าจนกว าจะปรากฎ บนหน าจอแอลซ ด กล องของค ณจะไม 2. กด เพ อเข าส เมน 3. ใช เพ อหม นเล อกการต งค าต างๆ 4. กด เล อกต วเล อกท ต องการ 5. การออก, กด ค างไว สองว นาท หร อทาการหม น และกด เคล ดล บม ออาช พ : เม อค ณต องการท จะออกจากเมน การต งค าใด ๆ ทาการกด และค างไว สองว นาท การต งค ากล อง ความละเอ ยดคมช ดของว ด โอ / โหมด FPS / FOV ค ณสามารถปร บเปล ยนความละเอ ยด, FPS และม มมองของภาพ ( FOV) สาหร บกล อง HERO3 ของค ณ เม อใช โหมดว ด โอ, โหมดน แสดงเมน ย อยต างๆ เมน การต งค า: 1. กด เพ อเข าส 2. ใช หม นต วเล อก 3. กด เพ อเข าส เมน ท ต องการ 4. ใช หม นผ านแต ละเมน ย อย และ ทาการเล อก 5. ทาการเปล ยนต วเล อก ทาซ าข นตอน 4 6. หากต องการออก, ทาการกด ค างไว เป นเวลาสองว นาท หร อหม นไปท และทาการกด การต งค ากล อง HERO3 Black Edition แสดงโหมดการถ ายภาพว ด โอด งต อไปน ความ คมช ดของ ว ด โอ 4k/ 4k Cin 2.7k/ NTSC fps PAL fps std Mode Protune ขอบเขตการมองเห น (FOV) ความคมช ดของ หน าจอ ไม ใช ใช กว างเป นพ เศษ 3840x2160,16:9 4096x2160, 17: ใช * ใช กว างเป นพ เศษ 2740x1524, 16:9 2.7k Cin x1440, 17:9 1440p ใช ใช กว างเป นพ เศษ 1920x1440, 4: p ใช ใช กว างเป นพ เศษ 1920x1080, 16: ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks