Henri Cazelles (dir.), Introducción crítica al Antiguo Testamento i d'Augustin George i Pierre Grelot, Introducción crítica al Nuevo Testamento . 2 vols.

Description
Henri Cazelles (dir.), "Introducción crítica al Antiguo Testamento" i d'Augustin George i Pierre Grelot,"Introducción crítica al Nuevo Testamento". 2 vols.

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Political Science

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   evista atalana de Teologia VI 1983) 495-523. Facultat de Teologia de Barcelona (Secció Sant Pacia). RECENSIONS Henri CAZELLES dir.), Introducción crítica al Antiguo Testamento, Barce- lona, Editorial Herder, 1981, 915 pp. Augustin GEORGE Pierre GRELOT, Introducción crítica al Nuevo Testa- mento, 2 vols. Barcelona, Editorial Herder, 1983, 782 i 708 pp. Els tres volums que ara presentem pertanyen a una rnés amplia «Intro- ducció a la Bíblian de la qual constitueixen els toms segon i tercer. Segons el pla de l'obra resten per editar el primer tom (Zntroducció a I'hermeneu- tica bíblica, dirigit per R. Lapointe i H. Cazelles) i el quart (Zntroducció a la teologia bíblica, dirigit per A. Feuillet i col.laboradors). Aquesta voluminosa obra és l'actualització de la clhsica «Introducció a la Biblia* francesa dirigida per A. Robert i A. Feuillet i editada per primera vegada I'any 1957 (el 1 5 apareixia la traducció castellana). Al cap de quinze anys, pero, i gricies a l'avanq i aprofundiment en els estudis bíblics, calia refer l'obra. Alguns dels rnés notables col.laboradors (A. Robert, J. Bonsirven) havien mort. És per aixo que en el treball d'actualització apa- reixen noves i prestigioses plomes: J. Briend, T. Chary, M. Delcor i L. Monloubou per a 1'Antic Testament i M. Carrez, E. Cothenet, J. Giblet, P. Grelot, R. Le Déaut, A. Paul i A. Vanhoye per al Nou Testament. El primer torn dedicat a 1'Antic Testament situa els diversos llibres al llarg de la historia d'Israel com a plasmació de la fe d'un poble. Després de dibuixar el marc historic de la Biblia (E. Cavaignac, P. Grelot i J. Briend), s'estudien els llibres que componen el Pentateuc (H. Cazelles). Després, i per ordre cronologic, els llibres profetics (J. Delorme, J. Briend, A. Gelin, L. Monloubou i T. Chary), els Salms (P. Auvray), la literatura sapiencial H. Lusseau) i els escrits més tardans (A. Lefevre i M. Delcor). A tal1 de conclusió clou el volum un interessant estudi sobre la formació de 1'Antic Testament a carrec de P. Grelot. No hi manca un índex de cites bíbliques (pp. 861-897) com tampoc un índex analític (pp. 898-915). Són d'utilitat els mapes extensibles i solts que van darrera la segona solapa del llibre (9 en total). El segon tom, compost de dos volums dedicats al Nou Testament, té en compte tant les aportacions de les ciencies socials com de la fíosofia en la seva consideració de l'hermenkutica. Els treballs que hi apareixen -com també cal notar-ho des de 1'Antic Testament- són el recull de les investi- gacions personals dels col-laboradors que al mateix temps que ofereixen uns  4 R T VI11 (1983) bons estats actuals de les qüestions critiques, prenen partit elegint Iliure- ment en els casos discutits: el llibre no apareix, doncs, com a unificat, fet que cal tenir present. Després d una primera part dedicada als inicis de I era cristiana (1, 39- 236) amb destacades aportacions de J. Carmignac, J. Giblet, P. Grelot, R Le Déaut, A. Paul i C. Perrot, segueix una segona part (1, 237-450) dedi- cada als evangelis sinoptics actualitzada per X Léon-Dufour. La tercera part (1, 451-502), estudi del llibre dels Fets, fou encomanada a C Perrot substituint, ahí, L. Cerfaux. J. M Cambier, M. Carrez i C Perrot s han encarregat de la quarta part (1, 503-666), dedicada a les cartes de Sant Pau. La cinquena part (11, 33-123) ha estat redactada per J. Cantinat (les cartes de Jaume i de Judes) i per A. Vanhoye (la carta als Hebreus). La tradició joanica, que constitueix la sisena part (11, 125-377), ha estat escrita per E. Cothenet, substituint A. Feuillet en I exposició de I evangeli i les cartes, i M E. Boismard que comenta I Apocalipsi, refonent el seu propi text. En la setena part (11, 379-524) P. Grelot exposa sinteticament la formació del Nou Testament. Aquesta part es quasi de lectura obligada perque és on tots els trebds antenors s unitiquen. La darrera part, la vuitena (11, 525-553), va dedicada a la presentació dels ap6crifs del Nou Testament, amb informació tecnica i bibliografica, i a carrec de C Bigaré. Després de les notes (11, 555-622) i la bibliografia (11, 623-665), clouen aquest segon tom quatre valuosos índexs que apleguen els dos toms: de cites extrabíbliques (11, 669- 672), d autors antics (11, 673-675), d autors moderns (11, 676-682) i analític (11, 683-708). En conjunt, es tracta d una feina meritoria que fa d aquesta obra -de moment encara inacabada- un recurs insubstituible per a l estudiant que pretengui de tenir un marc de referencia global de l estat actual dels estudis i dels plantejaments bíblics. El repte que desafiaren els autors cercant de mereixer I acolliment que s havia dispensat a la «Introducción de Robert- Feuillet ha estat amb escreix superat, brindant-nos una magistral obra que pel seu alt valor, no sols científic sinó també pedagogic, ve a ocupar un lloc més en I espai necessari de les introduccions bíbliques. Aprofitem aquestes ratlles per a encoratjar els autors i la mateixa editorial de cara a poder veure ben aviat els volums promesos. Antoni Bosch i Veciana Vicente COLLADO y Eduardo ZURRO (edd.), l Misterio de la Palabra (Homenaje de sus alumnos al profesor D. Luís Alonso-Schokel al cumplir veinticinco años de magisterio en el Instituto Bíblico Pontificio), Madrid, Ediciones Cristiandad, 1983, 350 pp. He aquí una pulcra edición, usual ya en Cristiandad, de este libro home- naje, patrocinado por la Institución San Jerónimo para la investigación bíblica. Se trata de veinte colaboraciones agmpadas en cuatro bloques precedidos de cuatro artículos introductonos. El primero, que justifica el título de la obra por parte de sus dos editores, V Collado y E. Zurro. El
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks