Hemoragii - Master II

Description
Prim ajutor

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 44

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  HEMORAGIILE   Definiție și clasificare;  Măsuri de prim ajutor în hemoragiile externe;  Măsuri de prim ajutor în hemoragiile interne;  Semne și simptome;  Gravitatea hemoragiei;  Tratamentul hemoragiilor;  Hemostaza.   Hemoragiareprezint ă pierderea de sânge în afara sistemului vascular, prin distrugerea totală sau parțială a unui vas de sânge.  Cauze: 1. Traumatisme (contuzii, entorse, fracturi, luxatii, leziuni musculare); 2. Intervenții chirurgicale; 3. Diferite boli (ulcer gastro-duodenal, tuberculoză pulmonară, etc.).   După natura vasului lezat: a)  Hemoragia arterială se recunoaște după culoarea roșie aprinsă a sângelui care țâșnește pulsatil ; b) Hemoragia venoasă se caracterizează prin faptul că sângele de culoare roșu închis se revarsă continuu; c)  Hemoragia capilară se produce prin lezarea capilarelor arteriale și venoase. Culoarea sângelui e asemănătoare sângelui venos.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks