hd9015_30_irb_ron

Description
masina de paine

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  ROM  N   1   1   ROM  N   1 Reţe te ma ș i nă  de pâine Not ă   Nu adăug a cantit ăţ  i mai mari decât cele specificate în re ţ  et ă , deoarece acestea pot deteriora m aş ina ta de pâine. Dac ă  este cazul, utilizeaz ă  o spatu lă  pentru a c urăţ  a laturile t ăv ii de pâine pentru a desprinde aluatul care se prinde pe pere ţ  i. Nu adăug a mai mult de 560g f  ăină   ş i 3 linguri ţ  e, 4 linguri ţ  e ş i, respectiv, 5 linguri ţ  e de drojdie pentru programele generale de pâine, pâine super-rapid ă   ş i respectiv, programul pentru cozonac de Pa şt e. De asemenea, pentru programul de pâine de cas ă  nu depăş i cantit ăţ  ile de 560g f  ăină   ş i 3 linguri ţ  e de drojdie. Folose ș te întotdeauna drojdie uscat ă  activ ă  pentru aceast ă  ma şină  de pâine. Indica ţ ie   M ă soar  ă  întotdeauna ingredientele cu exactitate. Toate ingredientele trebuie s ă  fie la temperatura camerei, cu excep ţ  ia cazului în care se specific ă  altfel în re ţ  et ă . Pune ingredientele în tava de pâine în ordinea în care sunt enumerate în re ţ  et ă .  Adaug ă  întotdeauna mai întâi ingredientele lichide ş i apoi pe cele uscate. Drojdia trebuie s ă  fie uscat ă   ş i separat ă  de alte ingrediente atunci când este adăuga t ă   în tava de pâine. Nu permite drojdiei s ă  ating ă  sarea. Untul ş i alte grăs imi trebuie t ă iate în buc ăţ  i mici înainte de a fi puse în tava de pâine pentru a facilita amestecarea. Programul 1. [White] Pâine al bă   Adecvat pentru pâine a lbă  750g 1000g 1. Ap ă  280 ml 350 ml 2. Ulei 1,5 linguri 2 linguri 3. Sare 1 linguri ţă  1,5 linguri ţ  e 4. Za hă r 1,5 linguri 2 linguri 5. Făi n ă  pentru pâine 455 g 560 g 6. Drojdie uscat ă  activ ă  1 linguri ţă  1 linguri ţă    ROM  N   2   2   ROM  N   Programul 2. [White bread rapid] Pâine al bă  preparat ă  rapid  Pâinea va fi gata mai repede decât în cazul programului pentru pâine alb ă , dar poate fi mai mic ă   ş i mai dens ă . 750g 1000g 1. Ap ă  280 ml 350 ml 2. Ulei 1,5 linguri 2 linguri 3. Sare 1 linguri ţă  1,5 linguri ţ  e 4. Za hă r 1,5 linguri 2 linguri 5. Făi n ă  pentru pâine 455 g 560 g 6. Drojdie uscat ă  activ ă  1,6 linguri ţ  e 1,6 linguri ţ  e Programul 3. [Light rye bread] Pâine uşo a ră  de seca ră  Se poate folosi un amestec de f  ă in ă  pentru pâine ş i f  ăină de secar  ă   Not ă   Sem inţ  ele de chimen trebuie sf  ărâ mate în buc ăţ  ele. 1000g 1. Ap ă 240 ml (30~40C) 2. Ulei 2 linguri 3. Sare 0,5 linguri ţ  e 4. Za hă r 2 linguri 5. Semin ţ  e de chimen 1 lingur  ă  6. Cacao pudr  ă 2 linguri 7. Făi n ă  de secar  ă  pentru pâine 140 g 8. Făi n ă  pentru pâine 280 g 9. Drojdie uscat ă  activ ă 1,5 linguri ţ  e  ROM  N   3   3   ROM  N   Programul 4. [French] Pâine fran ţ uzeasc ă  Pâinea va avea o crust ă  mai crocant ă   ş i o textur  ă  mai u ş oar  ă  750g 1000g 1. Ap ă 270 ml 350 ml 2. Ulei 1,5 linguri 2 linguri 3. Sare 1,5 linguri ţ  e 2 linguri ţ  e 4. Făi n ă  pentru pâine 450 g 560 g 5. Drojdie uscat ă  activ ă 1,3 linguri ţ  e 1,3 linguri ţ  e Programul 6. [Super rapid] Super rapid  Chiar mai rapid decât pâinea a lbă   ş i pâinea a lbă  preparat ă rapid, îns ă  este posibil ca pâinea s ă  fie mai deschis ă  la culoare. 1000g 1. A p ă 310 ml (40~50C) 2. Ulei 2 linguri 3. Sare 1 li ngur  iţ    ă 4. Za hă r 2 linguri 5. Făi n ă  pentru pâine 560 g 6. Drojdie uscat ă  activ ă  4 linguri ţ  e Programul 5. [Sweet] Pâine dulce  Pâinea va fi crocant ă   ş i dulce. 750g 1000g Programul 7. [Gluten free] Pâine fără gluten   Adecvat pentru ingrediente f  ără  gluten, care vor avea un timp mai lung de coacere   1. Ap ă  240 ml 300 ml 1000g 2. Ulei 2 linguri 3 linguri 1. Ulei 5 linguri 3. Sare 1 linguri ţă  1 linguri ţă  2. Lapte 300 ml 4. Za hă r 4 linguri 4 linguri 3. Oţ  et 1,5 linguri 5. Făi n ă  pentru pâine 400 g 500 g 4. Ou ă  3 6. Drojdie uscat ă  activ ă  1,3 linguri ţ  e 1,3 linguri ţ  e 5. Sare 1,5 linguri ţ  e 6. Za hă r 2 linguri 7. Făi n ă  pentru pâine f  ără  gluten 500 g 8. Drojdie uscat ă  activ ă  2 linguri ţ  e  ROM  N   4   4   ROM  N   Programul 8. [Whole wheat] Pâine integral ă  Se va acorda timp de preînc ă lzire pentru a permite cerealelor s ă  absoarb ă  ap ă   ş i s ă  se umfle. 750g 1000g 1. Ap ă  280 ml 350 ml 2. Ulei 1 li ngur  ă 2 linguri 3. Sare 1 li ngur  iţ    ă 2 li ngur  iţ   e 4. Za hă r 2 linguri 2 linguri 5. Făi n ă  integra lă  pentru pâine 450 g 560 g 6. Drojdie uscat ă  activ ă 2 linguri ţ  e 2 linguri ţ  e Programul 9. [Whole wheat rapid] (numai pentru HD9015) Pâine integral ă  preparat ă  rapid  Pâinea va fi gata mai repede decât în cazul programului pentru pâine integra lă,  dar poate fi mai mic ă   ş i mai dens ă .   Programul 9. [Yoghurt] (numai pentru HD9016) Iaurt   Not ă    Asigur  ă -te c ă  recipientul pentru iaurt a fost s pă lat bine cu ap ă  ca ldă   ş i detergent ş i uscat  înainte de a prepara iaurtul. Se poate utiliza lapte integral, lapte degresat sau lapte cu 2% gr  ă sime.  Asigur  ă -te c ă  iaurtul este proasp ă t ş i, astfel, cultura de iaurt este acti vă . Pentru a prepara iaurt de cas ă  1. Lapte 1000 ml 2. Iaurt 100 ml Programul 10. [Dough] Not ă   750g 1000g 1. Ap ă  280 ml 350 ml Greutatea pâinii sau culoarea crustei nu pot fi setate pentru programele de mai jos.   2. Ulei 1 lingur  ă  2 linguri ua  3. Sare 1 linguri ţă  2 linguri ţ  e entru amestecarea ngreenteor ş  rmntarea auatuu, r   coacere 4. Za hă r 2 linguri 2 linguri 1000g 5. Făi n ă  integra lă  pentru pâine 450 g 560 g 1. Ap ă  330 ml 6. Drojdie uscat ă  activ ă  2 linguri ţ  e 2 linguri ţ  e 2. Ulei 2 linguri 3. Sare 2 linguri ţ  e 4. Za hă r 4 linguri 5. Făi n ă  pentru pâine 560 g 6. Drojdie uscat ă  activ ă  2 linguri ţ  e
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks