HASTA KARYOLASI RAHATLIĞI

Description
Hasta yatakları normal yataklardan daha farklı üretilmiştir. Normal yataklara daha rahat ve güvenli olan hasta yataklarının üretimini Emek sağlık olarak 2005 yılından bu yana yapmaktayız. Hasta yatakları hastalar için özel üretildiği hastanın

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nutrition

Publish on:

Views: 4 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    HASTA KARYOLASI RAHATLIĞI   Hasta yatakları   normal yataklardan daha farklı üretilmiştir. Normal yataklara daha rahat ve güvenli olan hasta yataklarının üretimini Emek sağlık olarak 2005 yılından bu yana yapmaktayız. Hasta yatakları hastalar için özel üretildiği   hastanın rahatlığına ve güvenliğine göre yapılması gerekiyor. Emek sağlık olarak hastaların rahatlığını ve güvenliğini düşünerek hasta karyolası üretimi yapmaktayız.   Birçok  hasta yatağı   modeli bulunmaktadır. Bu hasta yataklarını İstanbul içine aynı gün için ücretsiz olarak kurulum ve teslimat yapmaktayız. Türkiye’ nin her yerine ise kargoyla gönderip yapmaktayız.   İstanbul da ki üretim fabrikamızı istediğiniz zaman görmeye gelebilir ve hasta yatağı üretimini nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Birçok hasta yatağı modeli üretimi yap maktayız. Ekonomik hasta karyolamızın yanı sıra lüks hasta yataklarımızda vardır.   Hasta yataklarımız e lek  trikli motor ile çalışmaktadır. Bu motor sayesinde hasta rahatça hareket edebilir ve ihtiyaçlarını giderebilir.  Hasta yataklarının diğer yataklarından bir başka farkı ise   yan korkuluklara ve başlıklara sahip olmasıdır. Bunlar sayesinde hastanın güvenliği sağlanır ve hasta rahat eder. Hasta yataklarının yan korkulukları demir alüminyum ve p lastik olabilir. Bu farkın sebebi tamamen fiyatlardan dolayıdır. Demir yan korkuluklu hasta yataklarımız daha ucuzdur. Plastik korkuluklu olanlar ise daha    pahalıdır. Hasta karyolasının üç farklı motor modeli vardır. Bunlar iki motorlu hasta yatakları , üç motorlu hasta yatakları,   dört motorlu hasta yatakları…   İki motorlu hasta yatakları baş ve ayak kısmı hareket eder  . Üç motorlu hasta yataklarının baş ayak kısmı  hareket eder v e ayrıca yukarı aşağı hareketi vardır. Dört motorlu hasta yatakları ise Tredelenburg asansör özelliğine sahiptir.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks