Haitian Creole Edition Grade 6 Mathematics Test, Book 1 May 5 7, Pwogram Egzamen Eta Nouyòk Egzamen Matematik Liv 1. - PDF

Description
Haitian reole Edition Grade 6 Mathematics Test, ook May 5 7, 200 Pwogram Egzamen Eta Nouyòk Egzamen Matematik Liv ne me H eveloped and published by T/McGraw-Hill LL, a subsidiary of The

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 168 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Haitian reole Edition Grade 6 Mathematics Test, ook May 5 7, 200 Pwogram Egzamen Eta Nouyòk Egzamen Matematik Liv ne me H eveloped and published by T/McGraw-Hill LL, a subsidiary of The McGraw-Hill ompanies, Inc., 20 Ryan Ranch Road, Monterey, alifornia opyright 200 by the New York State Education epartment. ll rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the New York State Education epartment. Liv Trik pou fè egzamen an Men kèk sijesyon pou ede ou bay pi bon rannman: sire ou li avèk atansyon tout enstriksyon ki nan tiliv egzamen an. Li chak kesyon avèk atansyon epi reflechi sou chak repons anvan ou chwazi repons ou. Pòtre sa a vle di ou pral sèvi avèk règ ou. Liv Paj Egzanp Sèvi ak règ ou pou ede ou rezoud pwoblèm sa a. Ki longè bwòs dan yo montre anba a an santimèt?? Egzanp Kirsten li yon kantite liv, k. Eric li 3 liv an mwens pase Kirsten. Ki ekspresyon ki ka itilize pou jwenn kantite liv Eric te li? k 2 3 k k 3 3 k RETE L Liv Paj Ki pwopòsyon ki kòrèk? Ki pè ekspresyon ki ekivalan youn ak lòt? ak ak ak ak 8 8 Kontinye Liv Paj 3 Ki valè pou x ki fè ekwasyon anba a vre? 7 x Ki valè ki ekivalan a 4? Paj Liv 5 Ki sipèfisi figi ki trase sou plan koòdone anba a? LEJNN = inite kare y x 38 inite kare 59 inite kare 7 inite kare 90 inite kare 6 Ki pwopriyete ki endike nan ekwasyon anba a? pwopriyete zewo miltiplikasyon pwopriyete envès miltiplikasyon pwopriyete idantite miltiplikasyon pwopriyete komitatif miltiplikasyon Kontinye Liv Paj 7 Ki non segman dwat ki sou sèk anba a? dyamèt reyon kòd ak 8 Mary chwazi 5 flè nan jaden n lan. Si 3 nan 5 flè sa yo jòn, konbyen flè jòn Mary chwazi? Paj Liv 9 Elèv kap eseye pou yon konkou chante resevwa yon lis ki gen 7 chante wòk ak 5 chante country. Si chak elèv dwe chwazi chante wòk ak chante country, konbyen konbinezon chante diferan chak elèv ka chwazi? e (2) somè yon triyang rektang endike sou plan koòdone anba a. y x Ki pwen ki ka reprezante twazyèm somè triyang rektang lan? (5, ) (, 5) (, 5) ( 5, ) Kontinye Liv Paj Lis anba a montre wotè, an mèt, senk bilding diferan. 80, 70, 20, 80, 60 Ki medyàn pou wotè a, an mèt, bildin yo? Ki ekwasyon aljebrik ki reprezante twa fwa diferans yon nonb, x, ak nèf egal kenz? 9x (9) 2 x x 5 5 3(x 2 9) Roberto gen yon mamit ki gen millilit dlo. Konbyen lit dlo ki gen nan resipyan Roberto a? lit millilit 0,042 0,42 4,2 42 Paj 0 Liv 4 Yon sèk gen yon reyon ki gen 8 pous. Ki sikonferans sèk la antanke? 5 2 r Senplifye ekspresyon ki anba a Mica ak enise ap li menm liv woman an. Mica li 2 nan woman an, e enise li 3 nan woman an. Ki kantite anplis ke Mica li pase enise? Kontinye Liv Paj 7 Mesye ern mande elèv ki nan klas sizyèm ane nan lekòl li a pou yo chwazi espò yo pi pito an ivè. one l yo parèt nan grafik ba ki anba a. Kantite Elèv ESPÒ N IVÈ YO PI PITO Monte paten Fè tobogan Eski Fè planch a nèj Espò apre done ki nan graf la, ki deklarasyon ki vre? Gen apeprè 35 elèv ki chwazi eski. Gen pliske 20 elèv ki chwazi tout espò yo. Kantite elèv ki chwazi planch-a-nèj apeprè defwa plis pase kantite elèv ki chwazi monte paten. Kantite total elèv ki chwazi monte paten ak eski egal a kantite elèv ki chwazi pou fè tobogan. Paj 2 Liv 8 Marion plen yon bokit ak dlo. Kapasite bokit la se 2 ka. Ki kapasite bokit Marion lan, an galon? galon 5 4 ka Senplifye ekspresyon ki anba a Rona kondwi yon distans 56 mil pou l al wè yon zanmi. Li kondwi yon distans 42 mil anvan l rete pou fè gaz. Ki pousantaj kondwi a Rona konplete anvan l rete pou fè gaz? 75% 25% 42% 4% Kontinye Liv Paj 3 2 Ernie gen 4 chalimo jòn, 3 chalimo vèt, ak chalimo ble nan yon tiwa nan kizin lan. hak chalimo gen menm gwosè ak menm fòm. Ernie retire yon chalimo nan tiwa a san l pa gade. Ki pwobabilite ki genyen pou Ernie retire yon chalimo vèt? Gunther trase yon sèk. Reyon sèk la se 20 pous. Li sèvi ak fòmil anba a pou detèmine sipèfisi sèk li a. r 2 Ki sipèfisi, an pous kare, sèk Gunther a? Kite repons ou antanke Paj 4 Liv 23 yamèt woulawoup Lexa a mezire 36 pous. Ki reyon an, an pous, pou woulawoup Lexa a? Kantite restoran ki gen sou oland Street 3 fwa mwens ke 4 fwa kantite restoran, r, ki gen sou Macaw Street. Ki ekspresyon ki ka sèvi pou detèmine ki kantite restoran ki sou oland Street? 7r 2r 3 2 4r 4r Gen 4 pent lèt nan frijidè James. Konbyen tas lèt ki gen nan frijidè James lan? pent 5 2 tas RETE L Liv Paj 5 ne 6 Egzamen Matematik Liv 5 7 me 200 Grade 6 Mathematics Test ook May 5 7, 200
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks