~ Hair Loss (ဆံပင္ ကြ်တ္ရင္) ~.txt

Description
~ Hair Loss (ဆ ) ပင) ကက်) တ)င) ) ~ သမပ)င ဆ) ပ ပ ရ မ ကက်) တပ ု႔ပ။ကက်) ကတပ န)အၾကပ လပပ႔ထပ ပ)ေၿပင) ေန ပၿပပ ။ ေ ် ခ င ) ၿ ဖပ ရ ငပ ည ) က က ် ) တဆယ)။ ေ်ခင) ကပပကပပင)င)ေ ဆ) တ ပ က ငဆ ် ) ဆ ကဆတဆဆ ေ်ခင) လဆ)ရညန)ေပပ။ဆ) ပင) ၿပန)ေပက)ဆင ဆယ)။ ငဆ) အထဆ ၾကပ ၿဖစ)ဆင

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 2

Extension: TXT | Download: 0

Share
Transcript
  ~ Hair Loss ( ဆ )ပငက် တင ) ~  သမဆ) ပင  ရ မ  က် တ  ု႔ပ။က် ကတနအၾလ႔ထပေၿပငေ   ပၿပ ။ ေ ်  င  ၿ ! ရ င   က  ် တ#$။ ေ်ငငင   ဆ) ပ က င% ် တ ,,တ-  ေ်ငလ& ရ.နေပပ။ဆ)ပငၿပနေပ   /င#$။   ဆ) ပင )  ်အထ+ၾၿ!'   /င#$။ဆ)ပငေပေဆပပ။0 တ%   1ရၿပထ   ရ င  ဆ ) ပကင% ် တ#မ0တ။ ေ်*ေၾင-်) (ပငက် တ# မ   0တ 2 ။ သမ င  မ & ေ်*34&ပ။ဆရ5န(မ&လ ၿပၿပကသၿပ။   ေမပ 67 ။ ဆ )ပင6ၾင-က်% ် တ#လ ။ ..................................  ဆ) ပ ကင% ် တ# ေ်ဆ' ႔ Alopecia လ  ႔ေ8တ$။ဆ)ပကင% ် တ#လ  Male pattern baldness ေ်$  ပ)်')   က 9!'#  ႔ Female pattern baldness   $   %$ ်9ပန႔9ပန႔ ်9!'   #-မနမပ)်')   4    & တ$  ။အ  နေကတအၾၾ ဆ)ပကင% ် တေတမ ်: Genetics မ  ်:;ေ<ၾင-်9!'င#$။   ဆ ) ပ င  န  မရ 0မ= မ& ေ်>8လထငေပငမ ?'တန   #-'?ပရ!'#$။ ေ်$   - မ  န3@လ+ၾ - လ + င$@အ?ရေ$3?ရ@   လ+ မ    ်:ေမ?ရ ်9!'#$။ဆ)ပငေ်9ပငေတ0 Social stigma လ+ မရရ မ  Aရလ ်9!'ေသတ$။လ+ေတ   $  3 &ပ  မ  မ  & ် ဆ)ပငတသန4&တ$။တလမ& B'င#မတ 4& #$။C - D '  # အသ' ေ်ပ#$။E5 % တ 9 ပ ်:င   F ေ်ပတ။   ဆ) ပေင 0ငကတအ' အသ'ေကတထပFပ ေ်ပေတ$။   ထေပ3ပ  င  ထပေ်9ပင@ထကပ% @တ)် ်9!'မ$။   ရ  #ုတ ႔ ်9!'#0 Medical problem   နမ ရ ပG 4&ေ်တ!'င#$။ - Anemia  ေ်ကသအ တ@ - Throid Mal! nction လ 2 င ၾ 0မန  တ - မ တ@ - Medications  ေ်ဆတ ်:Hေသ#@ - #c$ema Seborrhea and &soriasis 1ရ?) ေ်ရI@ - F ngal and 'acterial n!ections မ - ; # ရ $ရI@ - Tight hair bands caps cornros or braids ဆ) ပ င) ,်ပ'J ကတေထ ်3တ@ - Stress ' တ K'မမ တ@ - Smo*ing  ေ်ဆလ ပေသ#@ - Serio s illness မ  န မမ!'#@ - +hild birth ေလ?မပ Dလမ  & ဆ)ပကင% ်  တ#တ#$။ - &oor , trition အ0ရ မမ & ် တတကတေန9!'ေ'င#$။ Traction alopecia ဆတ Hairstles ဆ) ပင)2်')တ ်:Hေၾင-်9!'#ေ်8တ$။   ဆ ) ပ င    %ုတငေအငုပု႔ဆ)ပကင% ်  တတ$။လ+အမ ေ်ကတ   အမ ဆ) ်  လပၾတ- ပ)်')ေ်ေကတ်9ပတပ။ +ornros ေ််9 ပင   ငမကေကတလလပ#မ ်:။ &ontail &igtails လ    တငရင9!'3$။ American Hair Loss +o ncil ေ်9 ပ တ  ်9ပန9ပငင ်9ပနေငမ$။   Lလအထ ေ်'င-်တတ#$။>ပမ-  Hair !ollicles ေ်ကတ  >Mလရရင#$။ 'lood thinners (Anticoag lants) ေ်ကသ  ေ်ဆ@ Go t ေ်I ေ ရIဆ@ 'lood press re ေ်ကသတ ေ ဆ@ Heart ်N်& လ) ်ရIဆ@ itamin A ;တ မ င ေ်အမ တ@ 'irth control pills  $5န#တကတ ႔ Antidepressants ' တ  3ေ ဆေကတၾင-်   ဆ)ပငO?် တ#တ#$။ F ngal in!ections o! the scalp 1ရ?)   မပ +ရင    ်9!'#$။ L p s ( လ+ပတA် ) ေ်ရI ႔ iabetes ဆ ်:4&ေ်သ+ေ်ကတမ&လ ဆ)ပကင% ် တ#တ#$။ 'alanced diet အ0ရ မ & ် ေတအငAရတ$  (ုတ - ( ;တမင ) ေ်ကတအကတ Fr its and /egetables အသ@အသ အမ မ @ - ( ပ4တင ) အကတ Lean meat #ggs or To! အဆက   လ တသ@1@တ!+@ - 0hole grains သ ပ  ေ် 9 ပ င ေေအင?်  တ3ထတ- ဆန@I: P@ ေ််9ပင@ ေ််9ပငK7@ - &rocessed !ood ်9ပ : ် 9ပင  Aမ)ထတ- အ'ကတ;4&င2။ - itamin ' itamin + Folic acid 'iotin 1inc  ေ်သ2။ - L-csteine and L-methionine ( အမငအA' )  ေ်သ2။ - itamin A (233333 4 or more dail) ;တ မင  ေ်အမ တ ေမငပ။   ေ်ငလ& ်  ရ  ်9ပငတ မသ)်ပ ႔@ 'ab shampoo သ)် င#$။ေတ႔တထမပေ်'  ႔။ Moist ri$ing conditioner သ) ်  င  # $ ။ ်9ပရင ်9 F ပ5 ႔ပတFပ။   ဆ) ပင ေ်9ေအ?ပတေ တ မလပ2 ႔။ 'lo-drer Flatiron and Hairstling tools ေ်ကတ ် 9!'ေင,လမသ)်ပ ႔။   အပ+     @အ  နQ  သ သ)်ပ။'ေ်တ- ဆ)ပင%ု     လ မ  3 ထ ပ  ႔ ။တငေအင'င3ထပ ႔။ဆ)ပင9ပင6ု႔   Rတ ေ ်ဆ ပ တက တအ တတ  င ) (် ေ်4&င2။သ*5အလ&အပသ)်ကတသသ)်ပ။ Stress red ction ' တ  K အလ&်   လ တ ်:Hလ+ေ်ကတအကတ),်ရတ$။   ၾက  ေကတ'မသပေတ Astressin-' a +5F (corticotrophin-releasing !actor) bloc*er  ေ်ဆပ   တSလအၾ မ  & က်   တ ေတ-  ေ် မကတ ်9ပနေပတ$။ S rgical treatments T '   တ%ုသ @BEDEတ ေကတ႔ တ-  hair transplantation သ)်င#$။ mm nos ppressants ေ်ရIပ''မေ ဆ@ $$်9ပနေငတ ေ်ကတ႔ရတ$။ ေ်*ကထ - ဆ   ်:ကတသတထရမ$။ +oncealing hair loss ဆ)ပ က   င % ် တေတ်လ+မ9မငေအင!)်က   $Q   ကတလ သ)် ငငသ)်င#$။   ဆ) ပ င Fပ3က် တေအင   Q႔ ်9ပနေပေအငကတ ေ်ဆကတေတ -Finasteride  tasteride and Mino6idil sol tion ေ်ဆကတ  သ)်င#$။ Androgenetic alopecia  အကတ ေ်ငတ$။ FA ေအသ  အမ&တ9ပ:ထတကတ Finasteride (&ropecia)  ႔ Mino6idil  ေ်ဆကတ်9!'#$။ Mino6idil (5ogaine 5egaine anare6) ေ်ဆ    ရ မ ပ သ)်င#$။ ေ်ကသတအကတေဆ ်9!'#$။  tasteride (A/odart) ေ်ဆ Testosterone   - ေ်0မန  တပတ- ေ်ဆ!'#$။ ('&H) ေ်$   ဆ တၾ    ေ်ရIအကတ သ ) ်တ- ေ်ဆ ်9!'#$။ Finasteride (&roscar and &ropecia) ေ်ဆလ အတ + တ+ * ။ ေ်$  အကတ,!'#$။ ေ်ဆကတ   Lလသ )်ၾU-်တ$။ #ssential oil massage အဆ  ႔ပQ$9င@   ဆ)ပ ေင   ် 9ေရကတဆလမပ ပလပAတ'    Q႔!)်အပ2။   ေအပ8 ေ်ေရတ*  Q ႔ပ တ F ပ ။တUအပ9ပ ေ်33 & ေ််9ပငAငေ   အင ေ ် င  လ&် ပ။တပတ# အ လလပ2။ #ggs-and-hone treatment ၾ 1  ႔ ပ ရ Q @ၾ1   Cလ )်  အ5 '    Q ႔ပ  ရ ?<နသ D?<န ေ်ရမပ။   ဆ ) ပ င    %ု သ တ   မ  ပ။မ'D5ထပ။ ေ််9ပငAငေအင ေ်ငလ&်  ပ။ Aloe /era gel conditioner 4&'ငလ  2 တ   @အပ+ေ်လငQကတလ     သ)်  ၾတ- 4&'ငလ2တ  %ု  ( ကန  V4&ငQ ) အ'သ) ် ပ ။ B Wမ' ေ်ရင ေ်ဆၾပ။ ေ်ရပေပ ေ်ငမ$။   ;တမ င*ရ  H ေ်*ကထ - ဆ   ် : က တသပ,ပေရပမ$။အၾမပရရင ေ်ဆမတU-်,7    မ0  တ င တသB ်9ပ@ေတ႔C   ၾမ  ေ ်သ # ပ)်မ&န9!'2တ$။ ေ်ဆမတU-်# အကလန &တ$။ထဆ     ႔'ဆ မတ U - ် #မတ + ် 9ပန67။'ဆ တU-်9ပ ထဆ မတU-်,7လ  4&တ$။တသ - ထ   လ႔*မ&မ9!'င ေ်င   ဆ),်င#$။န& င ဆ!+လမ  -Lo/e '4SMaad ,es at 789: AMShare ,o comments8&ost a +omment;<Homeie eb /ersion&oered b 'logger.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks