Habsburské pohřební medaile 19. století

Description
Poster habsburských úmrtních medailí 19. století ze sbírky Národního musea.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  HABSBURSKÉ POHŘEBNÍ MEDAILE 19. STOLETÍ V  NÁRODNÍM MUSEU Medaili zhotovil ze své iniciativy v Augšpurku bavorský dvorní medailér Jan Jakub  Neuss (1770  –1847), který současně vyryl i razidla medaile na úmrtí Ferdinandova otce.  Nápis zdůrazňuje kontinuitu vlády, jeden Habsburk nahrazuje na trůně druhého a bude vlád nout stejně prozíravě a pracovat pro blaho vlasti. Stejná myšlenka byla jinak mnohokrát vyjádřena již dříve, například úmrtní medaile císaře Leopolda vyzdvihuje v roce 1705 jeho nástupce Josefa I. jako „útěchu říše –   v Josefovi je Leopold nesmrtelný“.   Meda ili doprovázel propagační a vysvětlující leták:   Pamětní mince  k nástupu na trůn   J. Veličenstva Ferdinanda I. císaře rakouského, krále uherského, atd., atd.    jako doplněk mince k    úmrtí nejblaženějšího   císaře Františka . Zhotovená J. J. Neussem, kr. a dvorním rytcem a řezáčem pečetí v   Augšpurku. II.48  Avers: FERDINANDVS.I.P.F.AVG.MDCCCXXXV vavřínem ověnčená hlava; dole: NEVSS F.    Německy:   Ferdinand I., zbožný a šťastný císař    Revers: FRANCISCVS/ P.P./ EODEM.QVO.DIE/ OBIIT/ IN.FERDINANDO/ SVO/ RESVRREXIT ve věnci z   vavřínu a dubového listí.    Německy:   František, Otec vlasti, téhož dne, kdy zemřel, opět povstal ve svém Ferdinandovi. „Nastupuji na svůj dědičný trůn s    pevným odhodláním být věrný způsobu uvažování svého otce a jako on ve zbožné důvěře v  Boha cest ou práva učinit cílem všech mých snah a úsilí štěstí a blaho lidu.“   Tato věčně pamětihodná slova z   nejvnitřnějších pocitů srdce, vyřčená J. Veličenstvem Ferdinandem I. v den smrti všemi milovaného otce a oznámená Evropě, říkají zřetelně, co se dá od nového   monarchy očekávat a v   co doufat. Opravňují jej k     již daným přívlastkům Pius, Felix Augustus:  jsou hojivým balsámem na ránu zdrceného lidu. J. c.k. apoštolské Veličenstvo, Ferdinand Karel Leopold Josef František Max, nar. 19. dubna 1793. Král uherský 28. z áří 1830. Císař 2.  března 1835. Oženil se 27. února 1831 s  M. A. Karolínou Piou, dcerou zesnulého krále Viktora Emanuela Sardinského, roz. 19. září 1803.  ------ Cena ve zlatě včetně etue 36 zl.  C ena ve stříbře bez etue 2 zl. 42 kr.  Cena v bronzu bez etue 1 zl. Zůstaň, říše, požehnaná. J. Führich, 1835   Milán, castrum doloris navržené Alessandrem Sanquiricem Berlín, vzpomínková medaile    pruského  pluku, jehož byl + císař    majitelem Antonín Viktor, velmistr  Německých rytířů  1779 - 1835 Maxmilián Josef d´Este velmistr Německých rytířů  1782 - 1863 „Život se vrací po smrti dobrým vládcům“ Horác, Carm. IV, 8    HABSBURSKÉ POHŘEBNÍ MEDAILE 19. STOLETÍ V  NÁRODNÍM MUSEU II Václav Kříž   zobrazil na medaili zemřelého císaře v   občanském kabátě, ale s miniaturou nejvyššího řádu Zlatého rouna v   klopě. Podobu převzal z grafiky otištěné v    předchozím roce ve Světozoru. V  opise medaile je  pořadová číslovka Pátý, která nepatří rakouskému císaři, ale českému králi. Čechie drží v   ruce smuteční ratolest a velmi neobvykle je opásaná mečem, na kterém spočívá její druhá ruka. Chtěl tím umělec odkázat na heslo zemřelého císaře Chránit práva ? Zdá se, že medaile, zdůrazňující Ferdinandovu českou korunovaci, je tichou výčitkou jeho nástupci Františku Josefovi, který svou korunovaci Čechům přisliboval již od roku 1860, naposledy v roce 1871. Češi byli jediní, kteří medailemi připomněli úmrtí svého krále. Jiné země monarchie ani hlavní mincovna ve Vídni při této příležitosti medaile nerazily. Josef Reinisch  byl blíže neznámý rytec činný v  70. letech 19. století ve Varnsdorfu a pravděpodobně poč ítal s odbytem malých laciných cínových medailí v severních Čechách na nedalekých císařových panstvích v  Zákupech a Ploskovicích. Nápis na medaili je v obou zemských jazycích a císaře připomíná pořadovou číslicí Pátý  jako českého krále. Ouško a dochovaná smuteční stužka ukazují, že lidé medaile nosili. Medailéři museli často podle grafik, kterých bylo všude po ruce dostatek, ale různé kvality. Autoři grafik při tom sami třeba císaře ani nikdy neviděli. V   roce 1874 objednala císařovna v  Zákupech u so chaře Emanuela Maxe manželovu bustu. „Že jsem udělal bustu v  Zákupech, se objevilo ve vídeňských novinách. Na to se ke mně do ateliéru dostavil doktor Sk[rejšovský], který vydával nějaké ilustrované noviny (Světozor) a požádal mně, abych mu poskytl současný Ferdinandův  portrét. Mohl jsem mu jenom odvětit, že to bez císařovnina svolení nemohu učinit. Zopakoval, že jej nutně potřebuje a že jinak bude  publikovat toto. A nato mi ukázal dva kreslené portréty a jednu fotografii. Žádná podobizna ale neměla s   císařem nejmenší podobu. Fotografie se blížila spíše obrazu sprostého polského Žida. Vidět takto zohavenou tvář dobrého císaře mě velice bolelo. Na to na mě Sk. naléhal, abych pomohl. Dodal, že mi dává čestné slovo, že to až do císařovy smrti nebude uveřejňovat. Chtěl být pouze připraven. Po této  přísaze a opakovaném čestném slovu jsem se nechal přemluvit alespoň k tomu, že jsem opravil jeho kresby. Dokonce jsem mu nakrátko ukázal i  bustu. Radostně mě poprosil, aby mohl přijít také jeho kreslíř. Neustále se zaru čoval diskrétností. Později kreslíře, když jsem nebyl doma a bez mého vědomí, vpustil do ateliéru domovník. Byl jsem velice nemile  překvapen, když po krátké době portrét vydal. Bylo mi to velice nepříjemné, protože to vypadalo, jako bych s   tím souhlasil.“ Reprodukci Maxovy busty ve Světozoru využili po císařově smrti pro úmrtní medaile Václav Kříž a podle svých omezených dovedností i Josef Reinisch Velkou litou medaili zhotovil jen v několika kusech p ro rodinu a dvorní dámy císařovny Josef Würbel , profesor uměleckoprůmyslové školy v Praze. Je na ní zobrazena se zahalenou hlavou jako vdova, ale v hermelínovém plášti kněžny. Obelisk na reversu medaile je znamením knížecí slávy, která přetrvá věky a na pohřební mince ho dávali císařovniným předchůdkyním již ve starověku. Tak jako se jeho vrcholek ztrácí v oblacích, tak sahá sláva Marie Anny až do nebes. Alegorie Zbožnosti a Dobročinnosti po stranách obelisku připomínají, čím si zesnulá vydobyla trvalou památku, která přetrvá věky. Sloup věnčí květy dobročinnosti a Zbožnost přidává symbol věčnosti –   hada zakusujícího se do svého ocasu. Dole na medaili je granátové jablko, symbol bohyně podsvětí Proserpiny a zároveň křesťanský symbol vzkříšení. Tomu odpovídají i palmové ratolesti, symboly křesťanova vítě zství nad smrtí.  Blaze tomu, kdo chudým  pomáhá  Přísloví 14,21    HABSBURSKÉ POHŘEBNÍ MEDAILE 19. STOLETÍ V  NÁRODNÍM MUSEU III Císař založil 1898 na paměť své zavražděné manželky dámský záslužný řád Alžběty .    HABSBURSKÉ POHŘEBNÍ MEDAILE 19. STOLETÍ V  NÁRODNÍM MUSEU IV Z medaile, připravené na paměť převzetí patronátu nad rakouskou společností pro studium mincí a medailí se stala medaile úmrtní.  HABSBURSKÉ POHŘEBNÍ MEDAILE 19. STOLETÍ V  NÁRODNÍM MUSEU V česká koruna již chybí –  jsou zde jen rakouská a uherská Poslední výhonek medailí k úmrtí panovníka: na jaře 1938 razila státní mincovna medaile k úmrtí presidenta republiky v předchozí roce. Postava na reversu je Osvěta, zarmoucená nad jeho odchodem.   TOMÁŠ KLEISNER, 31. X. 2013   Na památku císaře   Františka Josefa I.   uloženého k   hrobům předků   zbožně věnuje   c. k. úřad válečné pomoci   a Společnost   černo - žlutého kříže  30. 11. 1916
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks