Guia Pràctica de Llatí Epigràfic IV

Description
Guia Pràctica de Llatí Epigràfic IV

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Guia pràctica de llatí epigràfic IV  D IRIGENTS RELIGIOSOS       Rex sacrorum →  sacerdot de Janus; càrrec arcaic sense poder efectiu     Pontifex maximus →  jerarca del collegium  dels pontífexs i el més alt honor  possible en els sacerdocis romans, sobre els quals governa; càrrec vitalici P RINCIPALS SACERDOCIS AGRUPATS EN COLLEGIA    MAIORES       Pontifices →   15 membres escollits entre els patricis; màxima jurisdicció sobre afers religiosos  –   regien sobre tots els aspectes rituals, elaboraven els calendaris i redactaven els  Indigitamenta  i els  Annales ; de caràcter vitalici; regits pel  pontifex maximus     Flamines →   15 membres escollits entre patricis (3  flamines maiores →  flamen Quirinalis  (de Quirí = Ròmul),  flamen Martialis  i  flamen Dialis  (de Júpiter) i  plebeus (12  flamines minores  pels altres déus romans principals); de caràcter vitalici; regits pel  flamen Dialis     Flamines augustales →   encarregats del culte a   Roma i a l ’ emperador a totes les ciutats de l ’ Imperi; auxiliats pels  seuiri Augustales  (lliberts); regits pel  flamen  perpetuus    Vestales →   nenes de menys de 10 anys escollits entre la classe patrícia; esdevingudes vestals, havien de romandre al càrrec durant 30 anys cuidant el foc sagrat de Vesta; comportava molts honors però també implicava forts tabús sexuals; regides per la vestal maxima , tot i que el seu  paterfamilias  era el  pontifex maximus  P RINCIPALS SACERDOCIS AGRUPATS EN COLLEGIA    MINORES       Augures →   15 membres   regits pel magister collegii ; no eren sacerdots, sinó magistrats; predeien el futur observant el vol dels ocells ( auisipicina  i auspicia )    Quindecemuiri sacris faciundis →   15 membres    patricis i plebeus; custodiaven i interpretaven els Llibres Sibil·lins; determinaven l’admissió o exclusió de cultes foranis     Decemuiri epulones →   10 membres;   molt vinculats als pontifices, són els encarregats d’anunciar i organitzar els banquets rituals ( epulum )     Haruspices →  nombre indeterminat d ’ endevins que, de fet, no constituien veritablement un collegium ; practicaven la disciplina Etrusca , interpretant el futur a partir de l ’ examen de les vísceres dels animals sacrificats ( hepatoscopia )  P RINCIPALS  SODALITATES  RELIGIOSES       Luperci →   sacerdots de Luperc (= Pan); antigament eren pastors, després foren escollits entre els patricis; celebraven la processó de les  Lupercalia  a Roma (15 de febrer) per propiciar la fertilitat de la terra     Fratres Arvales →   són els 12 fills de les famílies més prestigioses de Roma;  presidien les  Ambarualia  (29 de maig) en honor a Dea Dia (= Ceres) per  propiciar la fertilitat de la terra (hi cantaven el Carmen Aruale  en llatí arcaic)    Salii →   12 sacerdots consagrats a Mart i Quirí; custodiaven un escut de bronze caigut del cel (i 11 còpies per evitar-ne el robatori); desfilaven saltant amb armes i armadures de bronze (arcaisme) a totes les cerimònies guerreres (hi cantaven el Carmen Saliare en llatí arcaic)     Fetiales →   20 sacerdots escollits entre les famílies més prestigioses de Roma; consagrats a Jupiter Feretri i Bellona; eren els encarregats de realitzar els ritus  per declarar una guerra “  justa ”  ( bellum iustum )
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks