Громадське здоров я в Україні: європейські зобов язання. Ангела Бочі Старший економіст МЦПД - PDF

Description
Громадське здоров я в Україні: європейські зобов язання Ангела Бочі Старший економіст МЦПД Стаття 427 УА 1. Співробітництво, зокрема, охоплює такі сфери: a) зміцнення системи охорони здоров я України та

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 57 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Громадське здоров я в Україні: європейські зобов язання Ангела Бочі Старший економіст МЦПД Стаття 427 УА 1. Співробітництво, зокрема, охоплює такі сфери: a) зміцнення системи охорони здоров я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, подальшого розвитку первинної медикосанітарної допомоги та навчання персоналу; b) попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-санітарних правил; Стаття 427 УА c) попередження та контроль за неінфекційними хворобами шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров я та проблем в галузі охорони здоров я, наприклад здоров я матері і дитини, психічне здоров я, алкогольна, наркотична та тютюнова залежність, зокрема імплементацію Рамкової конвенції з контролю над тютюном 2003 року; d) якість та безпечність субстанцій людського походження, зокрема крові, тканини та клітин; e) інформація та знання в галузі охорони здоров я, у тому числі керуючись підходом «охорона здоров я у всіх політиках держави». Галузі, в яких відбудуться зміни згідно з Угодою, конкретно зазначені у Додатку 41: 1. Тютюн регуляція тютюнових виробів. 2. Інфекційні захворювання тільки епідемічний контроль і система інформування. 3. Кров безпека донорської крові, технологія її зберігання, якість установ, що працюють з кров ю, система інформування про побічні реакції. 4. Тканини, клітини та органи контроль безпеки та зберігання донорських матеріалів, загальні технічні стандарти для донорства. 5. Наркотична залежність комплекс заходів, що запобігають шкоду здоров ю, пов язану із наркотичною залежністю. 6. Алкоголь вживання алкогольних напоїв молоддю. 7. Ракові захворювання - виявлення ракових захворювань. 8. Попередження травматизму. Директиви щодо регулювання тютюнових виробів Директива 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів; (Директива втратила чинність, нова Директива 2014/40/ЄС) Директива 2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів; ПЛАН ЗАХОДІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ з імплементації Угоди про асоціацію між Україною на роки Залучення допомоги ЄС з метою інформаційної і технічної підтримки щодо європейського законодавства та найкращої практики в частині аспектів раціонального (здорового) харчування, дієтичних рекомендацій, боротьби з тютюнокурінням, вживанням алкоголю, управління ризик-факторами, що зумовлюють виникнення неінфекційних захворювань, а також мотивації населення до фізичної активності та здорового способу життя обміні кращими доказовими практиками щодо подолання факторів ризику, таких як вживання тютюну та пасивного паління через впровадження Рамкової Конвенції з контролю над обігом тютюнових виробів Акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби Директива Ради 92/83/ЄЕС від щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої - будуть імплементовані протягом 5 років після набуття чинності цією Угодою. Директива Ради 2011/64/ЄС від про структуру та ставки акцизного збору, що застосовується до переробленого тютюну - будуть імплементовані протягом 2 років Директиву Ради 2008/118/ЄС від щодо загального режиму для підакцизних товарів, яка відміняє Директиву 92/12/ЄЕС - будуть імплементовані протягом 2 років Ангела Бочі 7 Акцизний збір з тютюнової продукції Кожна держава-член ЄС може застосовувати загальний акцизний збір (податок) (специфічна складова плюс адвалорна складова без урахування ПДВ), розмір якого повинен в кінцевому випадку скласти не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни сигарет, що відпускаються для споживання, і не повинен бути нижчим 64 євро, а протягом рр. він повинен зрости до 90 євро. Щоб гармонійно досягнути рівня ЄС, необхідним є щорічне підвищення специфічних ставок акцизного збору (податку) з 1 січня кожного року, автоматичне щорічне підвищення мінімального акцизного збору (податку) з 1 січня кожного року з урахуванням платоспроможності громадян та запровадженням заходів по боротьбі з контрабандою та контрафактом Ангела Бочі 8 Мета дослідження визначення та оцінка потенційних наслідків підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби для обсягів їх споживання, виробництва та доходів державного бюджету України в контексті імплементації УА. Надходження до державного бюджету від тютюнових акцизів по місяцях рр., млрд. грн Сценарії зміни акцизних ставок на тютюнові вироби та їх економічні наслідки Сценарій 1 сценарій Міністерства фінансів (акцизи збільшуються рівномірно на 20% щороку, починаючи з 2016 р. для досягнення ставок на рівні ЄС ( 2024-ий рік), а також відбувається зрівняння ставок без фільтрових сигарет з сигаретами з фільтром протягом 2-х років); Сценарій 2 акцизи збільшуються рівномірно на 20% щороку, починаючи з 2015 р. для досягнення ставок на рівні ЄС ( 2024-ий рік), а також відбувається зрівняння ставок без фільтрових сигарет з сигаретами з фільтром. Сценарій 3 акцизи збільшуються рівномірно на 30% щороку починаючи з 2015 р. для досягнення ставок на рівні ЄС (2021 р.), а також відбувається зрівняння ставок безфільтрових сигарет із сигаретами з фільтром. Основні припущення, які використовувалися під час моделювання зростання акцизних ставок на тютюнові вироби виробники компенсують зростанням ціни, безподаткова частка ціни на тютюнові вироби зростає на рівень інфляції; застосовані наступні розрахункові дані: еластичність по ціні -0,3 та по доходу 0,4; досягнення розміру мінімального акцизного зобов язання 90 євро за 1000 сигарет відповідно до Директиви Ради 2011/64/ЄС; прогноз довший за історичний період, за яким наявні статистичні дані, тому після 2017 р. продовження тенденцій є умовним; розрахункові ставки інфляції взяті на основі довгострокового прогнозу МВФ по Україні. Результати сценарного прогнозу для споживання та виробництва, у млрд. шт ,0 70,0 60,0 Сценарій 1:сценарій Мінфіну 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Сценарій 2: підвищення специфічного акцизу на 20% щороку Сценарій 3: підвищення специфічного акцизу на 30% щороку Результати сценарного прогнозу для надходжень до бюджету, у млрд. грн ,0 120,0 100,0 Сценарій 1:сценарій Мінфіну 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Сценарій 2: підвищення специфічного акцизу на 20% щороку Сценарій 3: підвищення специфічного акцизу на 30% щороку Запровадження принципу «здоров я в усіх політиках» повинно поліпшити здоров'я населення і справедливості щодо здоров'я. Дякую за увагу!
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks