Gray SKRACENO.doc

Description
Gray-Kiddova metoda Metoda Gray-Kiddov algoritam je prva metoda linijskih dijagrama koja omogućava raspoređivanje u ovisnosti o raspoloživim resursima. Koraci Gray-Kiddovog algoritma su:  Izrada početnog plana bez provjere raspoloživosti resursa.  Analiza (grafička) potrebnih i raspoloživih kapaciteta.  Novi raspored aktivnosti ili operacija s pomaknutim počecima prema raspoloživosti resursa dajući prednost aktivnostima ili operacijama na proizvodu s već

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Gray-Kiddova metoda Metoda Gray-Kiddov algoritam je prva metoda linijskih dijagrama koja omogućavaraspoređivanje u ovisnosti o raspoloživim resursima. Koraci Gray-Kiddovog algoritma su:  Irada po!etnog plana e provjere raspoloživosti resursa.   #nalia $gra%i!ka& potre nih i raspoloživih kapaciteta.  'ovi raspored aktivnosti ili operacija s pomaknutim po!ecima prema raspoloživosti resursadajući prednost aktivnostima ili operacijama na proivodu s većim prioritetom.  Koraci ( i ) se ponavljaju dok se ne do ije plan s aktivnostima kod kojih je a određenovrijeme potre ni kapacitet manji ili jednak raspoloživom.   #nalia kontinuiteta odvijanja aktivnosti ili operacija.*o re oso ine Gray-Kidovog algoritma su: ã tijekom raspoređivanja vodi se ra!una o raspoloživim resursima+ ã omogućava do ar pregled aktivnosti i aueća kapaciteta a plan.'edostaci Gray-Kiddovog algoritma su: ã a veći roj aktivnosti metoda je složena i reultati postaju nepregledni+ ã nema de%iniranu međuavisnost aktivnosti+ ã nema mogućnost de%iniranja sadržaja aktivnosti+ ã te,ka promjena jednom napravljenog plana+ ã ahtjeva na!ajno vrijeme a iradu plana i analiu iskori,tenja kapaciteta. Metode mrežnog planiranja Metode mrežnog planiranja asnivaju se na primjeni teorije gra%ova+ moderne alge re imatemati!ke statistike. ve do pronalaska i ravoja metoda mrežnog planiranja+ nisu postojale odgovarajuće metodekojima su se mogli planirati i pratiti složeni i kompleksni poslovi+ od prvih priprema posla doisporuke proivoda ili predaje postrojenja kupcu odnosno investitoru.'aj!e,će se ovakav složeni posao igradnje nekog postrojenja+ ravoja novog proivoda i sli!nonaiva projekt.od pojmom projekt se podraumijeva:  nanstveno-istraživa!ki i ravojni projekti+  gospodarski in%rastrukturni projekti $energetski o jekti+ naselja+ grade+ mostovi+procesni o jekti&+  planiranje o raovanja kadrova+  priprema i organiacija igradnje o jekata svih vrsta+  dru,tvene+ kulturne i sportske aktivnosti.Metode mrežnog planiranja koje se asnivaju na gra%i!kom prikau redoslijeda aktivnosti injihovih međuso nih ovisnosti / MREŽNOM DIJAGRAMU + uklanjaju nedostatke metodalinijskog planiranja time ,to se de%inira struktura projekta i to neovisno o analii vremena.od analiom !tr #t re  podraumijevamo uspostavljanje logi!kog redoslijeda i međuso neavisnosti aktivnosti. Analia vremena  omogućuje ra!unanje po!etka i avr,etka aktivnosti te reerve vremena.  MREŽNI DIJAGRAM onat je i teorije gra%ova kao KONA$AN  gra%. 0 toj teoriji nalaimo ni gra%ova kojima jemoguće pomoću vrhova ili događaja i venih linija ili dužina gra%i!ki prikaivati slu!ajeve mrežarali!itih procesa+ tokova itd. %enim linijama !e dodjelj j rali&ita na&enja + npr: transportni putovi+ ceste+ smjeroviin%ormacijskih tokova+ elektri!ne mreže itd. 1ime i događaj do iva svoje prakti!no na!enje:transportna raskrižja+ cestovna raskrižja+ mjesta kori,tenja in%ormacija itd.Metode mrežnog planiranja omogućavaju:  ivođenje vremenskih prora!una mrežnog dijagrama+  optimalnu raspodjelu resursa+  traženje naj oljeg ekonomskog rje,enja projekta $kori,tenjem vremenskih reerviaktivnosti&+  određivanje vjerojatnosti realiacije.Metode mrežnog planiranja se međuso no ralikuju po:  na!inu gra%i!kog prikaivanja M*-a $  ADM i PDM ili AOA i AON  &+  analii vremena $da li su orijentirani na događaje ili na aktivnosti&+  određivanju trajanja aktivnosti+  na!inu određivanja međuso nih ovisnosti aktivnosti+  na!inu određivanja vjerojatnosti realiacije+  algoritmima a optimaliaciju tro,kova i raspodjele resursa+  na!inima kako se uklju!uju u proces upravljanja i rukovođenje projektom.2snovne koristi u primjeni metoda mrežnog planiranja jesu:  lako raumljiv i pregledan plan irade+ popravka ili remonta+   jednona!no je predstavljen logi!ni tijek radova i međuso na ovisnost aktivnosti+  priprema i irada proivoda o avlja se temeljitije s vi,e kvanti%iciranih podataka+ jer je to nužno a utvrđivanje aktivnosti mrežnog dijagrama+  omogućava se uo!avanje krajnjeg roka irade određivanjem rokova pojedinih aktivnosti+  lako se uo!avaju aktivnosti !ijim se skraćivanjem postiže smanjivanje ukupnog trajanja irade+  praćenjem aktivnosti do ivaju se podaci o odstupanju od planiranog vremena i o o!ekivanim aka,njenjima pri iradi proivoda+  moguća je analia ostvarenih aka,njenja nakon irade proivoda+  moguća je in%ormati!ka o rada svih potre nih podataka.'edostaci ru!ne irade mrežnih dijagrama su:  –  prilikom irade mrežnih dijagrama ne uimaju se u o ir raspoloživi resursi+  –  ako se radi o vi,e mrežnih dijagrama oni su međuso no neovisni+ ,to prakti!no nije slu!aj+  –  a iradu alternativnih planova potre no je uvijek ponovo raditi mrežni dijagram+  –  nema poveanosti sa stanjem u proivodnji+  –  nakon svakog prijavljivanja stanja aktivnosti tre a ponovo nacrtati mrežni dijagram i ivr,iti vremensku analiu.  ostupak irade mrežnog dijagrama sadrži dvije osnovne %ae:   analia !tr #t re'   analia vremena( od analiom !tr #t re  podraumijeva se utvrđivanje slijeda i uajamnog odnosa među aktivnostima. Analia vremena  ima slijedeće %ae:   trajanje aktivnosti+   ra!unanje po!etak i avr,etaka+   ra!unanje kriti!nog puta   vremenski aori   irada plana.Mrežni dijagram je slika odnosno gra%i!ki prika na,e amisli o pripremi proivodnje i iradiproivoda.Mrežni dijagram može iti orijentiran na doga)aje  ili na a#tivno!ti .Gra%i!ko prikaivanje strukture projekta orijentirane na aktivnosti u mrežnom dijagramu moguće  je na dva na!ina:   mrežni dijagram i-j+    lok mrežni dijagram.truktura projekta orijentirana na događaje može se prikaati kao:   događajni ili ciljni mrežni dijagram+   mrežni dijagram događaja odluke.Mrežni dijagram se sastoji od grana i !vorova+ a na!enje grana i !vorova se ralikuje uosnovnim na!inima gra%i!kog prikaivanja strukture projekta:  mrežni dijagram sa aktivnostima na granama $3i-j4 mrežni dijagrami+ engl. #2#-#ctivity on #rro5 ili #*M-#ctivity *iagramming Method+ napr. 6M&+  mrežni dijagram sa aktivnostima u !vorovima $ lok mrežni dijagrami+ engl. #2' / #ctivityon 'ode ili *M / recedence *iagramming Method+ napr. MM&+  mrežni dijagram s događajima u !vorovima $događajni mrežni dijagram+ engl. 72' /7vent on 'ode+ napr. 781&+  mrežni dijagram događaja odluke $engl. 6*M-6onditional *iagramming Method+ napr.G781&.  Mrežni dijagram s događajima u !vorovima Mrežni dijagram sa aktivnostima na granamaMrežni dijagram sa aktivnostima u !vorovima *R+ANJE DIJAGRAMA , AK+I%NO,+IMA NA ,+REI*AMA - .i-j dijagrami/ 2snovni pojmovi veani u mrežne dijagrame:  a#tivno!t  / sim ol je dužina orijentirana strelicom i predstavlja smjer odvijanja aktivnosti  0i#tivne a#tivno!ti  / trajanje 9  i služi samo a utvrđivanje avisnosti među drugim aktivnostima  doga)aj  / ona!ava se rojem događaja i najranijim i najkasnijim po!etkom aktivnosti $sim ol je kružnica&  p t  / ni aktivnosti koji su međuso no poveani događajima  #riti&ni p t  / ima najduže vrijeme trajanja i nema aora imeđu najranijeg i najkasnijeg po!etka aktivnosti. vor prikauje trenutak po!etkai avr,etka aktivnosti#ktivnostIrada dijela #Irada dijela <Montaža sklopa #=< Irada dijela #Irada dijela <Montažasklopa #=<;vor prikauje aktivnost-trijelica prikauje tehnolo,kuveu imeđu aktivnosti
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks