Granite in relatii, de Dr. Henry Cloud

Description
Granițele clar definite sunt esențiale pentru un stil de viață sănătos și echilibrat. Granița este o linie de proprietate personală care delimitează lucrurile pentru care suntem responsabili. Cu alte cuvinte, granițele definesc cine suntem și cine nu suntem și au un impact major asupra tuturor domeniilor vieții noastre. Granițele fizice ne ajută să stabilim cine are voie să ne atingă și în ce circumstanțe; granițele mentale ne dau libertatea de a avea propriile gânduri și opinii; granițele emoționale ne ajută să ne ocupăm de emoțiile proprii și să ne detașăm de emoțiile vătămătoare și manipulatoare ale altora; granițele spirituale ne ajută să deosebim voia lui Dumnezeu de voia noastră și ne ajută să manifestăm o reverență înnoită față de Creatorul nostru. Adesea, creștinii se concentrează prea mult pe iubire și dăruire altruistă, până acolo încât își uită propriile limite și limitări. Dacă alții le atrag atenția asupra lipsei granițelor în viața lor, ei întreabă: - Pot stabili limite și să fiu totuși o persoană iubitoare? - Ce sunt granițele legitime? - Ce se întâmplă când cineva este rănit sau deranjat de granițele mele? - Ce să le răspund celor care reclamă timpul, dragostea, energia sau banii mei? - Nu este egoist să ai granițe? - De ce mă simt vinovat și mă cuprinde teama când mă gândesc să stabilesc granițe în viața mea? De la prima ei apariție în limba engleză în 1992, Granițe în relații a devenit cartea de referință pentru definirea relațiilor umane sănătoase și, cu peste 2 milioane de exemplare vândute, a rămas constant în lista cărților best-seller. Autorii - Dr. Henry Cloud și Dr. John Townsend - ne oferă aici răspunsuri biblice la întrebările de mai sus, precum și la multe altele, arătându-ne cum să stabilim granițe sănătoase în relațiile cu părinții, partenerul de viață, copiii, prietenii, colegii de muncă și chiar cu noi înșine.

Please download to get full document.

View again

of 319
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 319

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
   raducător: Raluca Iulia Mirăuță Editor coordonator: Mirela DeLong Corectură: Diana Adamek Publicată inițial în USA sub titlul Boundaries © 1992 by Henry Cloud & John ownsend  oate drepturile rezervate. Drepturile în limba română: © 2012 Editura LOGOS, Cluj-Napoca Publicată cu permisiunea Zondervan, Grand Rapids, MI, USA itlul în limba română: Granițe în relații de Henry Cloud & John ownsend  oate citatele din Scriptură, cu excepția locurilor precizate, sunt din versiunea Dumitru Cornilescu 1924. Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a RomânieiCLOUD, HENRY, Granițe în relații / Henry Cloud, John ownsend; trad.: Raluca Iulia Mirăuță. - Cluj-Napoca: Peregrinul, 2011 ISBN 978-973-8767-99-7 I. ownsend, John II. Mirăuță, Raluca Iulia (trad.) 159.923.2 PEREGRINUL CP. 714 OP. 5 400800 Cluj-Napoca, România tel. 0264-420025; fax 0264-420104 www.peregrinul.ro / comenzi@peregrinul.ro PEREGRINUL este un imprint al S.C. LOGOS Editura S.R.L.  iparul executat illlpHwilluiij la Imprimeria Ardealul Cluj Napoca ?9MSI sub comanda 120039/2012
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks