ГРАФІЧНА СИМВОЛІКА В ПАРТЕСНИХ - PDF

Description
Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної УДК 783 ЖАННА ЗУБКО ГРАФІЧНА СИМВОЛІКА В ПАРТЕСНИХ КОНЦЕРТАХ Посилення контрастів, набуття простору, пишність та динаміка, криволінійні форми,

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 35 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної УДК 783 ЖАННА ЗУБКО ГРАФІЧНА СИМВОЛІКА В ПАРТЕСНИХ КОНЦЕРТАХ Посилення контрастів, набуття простору, пишність та динаміка, криволінійні форми, багатство декору, взаємопроникнення виразових засобів різних видів мистецтва є типовими для західноєвропейського бароко, що не меншою мірою виявились і в українському варіанті цього «химерного» стилю. Однак існує переконання стосовно його спрощеності на вітчизняних теренах. Проте, якщо зважити на «декоративність як домінуючу властивість українського художнього смаку» 1, то мимоволі з являється припущення, щонайменше, невимушеної асиміляції прийшлих стильових ознак із, так би мовити, автохтонними, ба навіть переважання місцевого компонента (розкішна орнаментика у вишиванках, писанкарстві тощо) над іноземним: «Бароко не могло не зазнати тиску з боку декоративних пристрастей української душі, не могло не стати на Україні мистецтвом сильно естетизованим, закучерявленим, сповненим всілякого вигадливого штукарства й безпосереднього замилування красою слова чи барви» 2. І, оскільки однією з провідних ознак бароко визнано синтетичність, то доречно вбачати аналогії між виразовими засобами зовні відокремлених сфер його прояву. Саме завдяки естетичним засадам бароко можна заздалегідь передбачити наявність у будь-якому 1 Макаров А. Світло українського бароко / А. М. Макаров. К. : Мистецтво, С Там само. 151 Молоді мóзиêознавці лаóреати Премії імені Л. Ê. Êаверіної творі мистецтва та літератури елементів, привнесених із суміжних його видів. Результатом подібного взаємопроникнення засобів та синтезу мистецтв того часу стала «розвинена система елементів та символів, типова для художньої творчості епохи бароко» 1, що була одним з проявів винахідливості розуму творця. Однак «зі свого боку, автор розраховував на відповідний прояв такої ж здатності у читача, глядача або слухача» 2. Барокова музика, в тому числі й партесна спадщина, є наскрізь пронизаною риторичними фігурами, в основу яких покладено елементарні графічні одиниці, як-от, висхідна й низхідна лінії, коло тощо. Проте вони були досить ґрунтовно вивчені, тому й свідомо оминаються в межах даної статті. Натомість простежується графічна символіка, що опирається на риторичні фігури як її елементарні одиниці. Слід зауважити, що графічні символи є складеними фігурами, для закарбування та, відповідно, прочитання яких необхідне залучення двох та більше одночасно розгорнутих одноголосних партій. Їх співдія (напрямок руху одного по відношенню до іншого) і забезпечує утворення необхідного композиторові контурного окреслення. Але, враховуючи те, що багатоголосні композиції існували у вигляді не партитур, а лише розрізнених поголосників, фіксація та прочитання подібних структур ускладнюється та й взагалі ставиться під сумнів. Загальновідомо, що «і вербальний, і нотний тексти нерідко містять додаткові відомості. Сюди входить уся багатоманітність образів, символів, мотивів, букв, чисел, фігур тощо, необхідних для передання особливим способом, а часто інформації особливого ґатун- 1 Милка А. «Искусство фуги» И. С. Баха. К реконструкции и интерпретации [Текст] / А. П. Милка. СПб. : Композитор, С Там само. 152 Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної ку» 1. Саме такі виразові засоби, які полягають у візуалізації, отже, переведенні часових елементів висловлення («музика для слухання») у їх просторове вираження («музика для бачення»), ми спробуємо простежити й у партесних концертах. Прямуючи за словесним текстом концерту «Златокованную трубу» В. Титова 2, безумовно, помітимо супутні його змісту риторичні фігури в музичному тексті, відтак часто вживаний у партесній творчості прийом оспівування тону, як, наприклад, у тт. на словах «чашу всезлатую» (див. приклад 1) та у тт. на словах «златокованную трубу» (див. приклад 2). Приклад 1 В. Титов. Концерт «Златокованную трубу» В. Титов. Концерт «Златокованную трубу» Приклад 2 1 Там само. С Партесні концерти XVII XVIII ст.: з Київської колекції [упорядкування, вступна стаття та коментар: Н. О. Герасимова-Персидська]. К. : Муз. Україна, С Молоді мóзиêознавці лаóреати Премії імені Л. Ê. Êаверіної При переведенні в контурне окреслення мелодичної лінії А 1, дубльованої паралельними терціями в партії А 2, отримуємо фігуру завитка (див. фото 1, 2, 3) найбільш розповсюдженого декоративного елемента як західноєвропейської, так і української барокової архітектури. Завиток же, власне, є спіраллю, яка, в свою чергу, символізує ідею одухотвореного кола. І подібну фігуру спроможна відтворити секвенція, ланкою якої є мотив на зразок розглянутого. Фото 1. Завиток рослинного походження. Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври. Фото 2. Завиток-волюта. Свято-Успенська церква Києво- Печерської лаври. 154 Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної Фото 3. Завиток-мушля. Ліпнина на фасаді Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври. Таким чином, ми зустрічаємо один з варіантів закарбування риторичної фігури circulatio (круг, коло), характерної для музичного втілення подібного тексту, де фігурує чаша, келих. Окрім вичленованого мелодичного мотиву та його послідовного повторення як на незмінному звуковисотному рівні, так і в секвенційному переміщенні ланок на її основі, до прийомів окреслення фігури circulatio цілком правомірно можна долучити мелодичні мотиви на зразок такого (див. приклад 3; тт.): Приклад 3 В. Титов. Концерт «Златокованную трубу» Наведений 5-звучний мотив у його лінійному аналогові також являє собою замкнений контур зі схиль- 155 Молоді мóзиêознавці лаóреати Премії імені Л. Ê. Êаверіної ністю до безперервного повторення, циркуляції. Виокремлені п ятизвучні мелодичні фрагменти являють собою «контури-спіралі», а шестизвучні «фігурилемніскати», подібні до окреслення вісімки, якщо при переведенні нотного ряду враховувати його звуковисотність (див. приклад 4 і схему 1): Приклад 4 В. Титов. Концерт «Златокованную трубу» Схема 1 Інтонаційний словник мелодичних «мотивівзавитків» також поповнює фрагмент із псальми «Златокованную трубу» 1. Рух паралельними терціями рядів e 2 d 2 e 2 f 2 e 2 d 2 d 2 та c 2 h 1 c 2 d 2 c 2 1 «Сборник псальм на линейных нотах» Троице-Сергиевой лавры. [Электронный ресурс] : Режим доступа: cripts/book.php 156 Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної h 1 h 1 також вписується у виведений характерний завиток [див. фото 4]. Фото 4 Факсиміле псальми «Златокованную трубу». Іншим подібним прикладом спірального розгортання мотиву може слугувати фрагмент із партесного мотету «Приближается душе конец» (див. приклад 5, у партії Б 1 ), який (мотет. Ж. З.) ретельно аналізує Н. О. Герасимова-Персидська у відповідних публікаціях 1. Проте у цьому творі анонімного автора (а саме, в розділах, що припадають на тт і тт ) на словах «Время сокращается» можливе простеження більш виваженої графічної ідеї (див. приклади 6, 7). 1 Герасимова-Персидская Н. Тема конца времени в покаянном мотете «Приближается душе конец» / Н. А. Герасимова-Персидская // Музыкально-исторические чтения памяти Ю. Келдыша. М., С Герасимова-Персидська Н. Трансформація монодичних принципів у покаянному мотеті «Приближается душе конец» / Н. О. Герасимова- Персидська // Київське музикознавство. Вип. 1. К., С Молоді мóзиêознавці лаóреати Премії імені Л. Ê. Êаверіної Партесний мотет «Приближается душе конец» Приклад 5 Партесний мотет «Приближается душе конец» Приклад 6 Партесний мотет «Приближается душе конец» Приклад 7 158 Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної Згідно з тлумаченнями Н. О. Герасимової- Персидської, «таке розгортання мотиву мимоволі наштовхує на думку про навмисне використання як символічне втілення слів про час, що скорочується» 1. Вказана двотактова тема, яка початково вступає одночасно у партіях А 1 та Т 1, зазнає імітаційного проведення в А 2 та Т 2 відповідно, що на слух сприймається як елементарне повторення в горизонтальному розгортанні (див. схему 2). Однак матеріал передається з однієї пари голосів до іншої й окреслює таким чином ступінчастий контур, який підпорядковується триразовому проведенню мелодичної теми з її поверненням до початкового, що замикає утворюваний контур у лемніскату математичний символ нескінченності, здатний до безперервного колоподібного самооновлення (див. схему 3). Схема 2 Схема 3 1 Герасимова-Персидська Н. Трансформація монодичних принципів у покаянному мотеті «Приближается душе конец» / Н. Герасимова- Персидська // Київське музикознавство. Вип. 1. К., С Молоді мóзиêознавці лаóреати Премії імені Л. Ê. Êаверіної Саме ця фігура простежується в циркуляції розглянутого мелодичного контуру. Її введення композитором є цілком правомірним, оскільки відповідає образно-емоційному строю розглянутого розділу твору. Ряд виразових засобів, що вказують на наявність даного графічного символу, підтверджує форма вжитого композитором нескінченного канону. Своєрідним макрорівнем закарбування символу нескінченності в мотеті «Приближается душе конец» може бути чергування його розділів. Адже поява кульмінаційного за змістовим навантаженням розділу «Время сокращается» у співвідношенні з послідовністю оточуючих розділів припадає на точки «золотого перетину» 1. Оскільки такою є точка перетину контурів лемніскати, то правомірно спроектувати даний символ і на пропорції концерту (див. схему 4). Схема 4 У випадку виявлення графічної символіки в межах концерту М. Дилецького, написаного на причас- 1 Перше проведення припадає на 32-й такт, друге на 92-й. Загальний обсяг становить 135 тактів. «Золота пропорція» становить 1,6. У мотеті показники пропорцій є наближеними до неї: 92 : (92-32) = 92 : 60 1, 53; 135 : 92 1, Молоді музикознавці лауреати Премії імені Л. К. Каверіної ний стих «Тело Христово приймите» 1, постає значно складніший символ, вірніше складений, оскільки він підлягає розщепленню на дрібніші елементи (див. приклад 8). Ними є різноспрямовані мелодичні лінії, перетин яких у першому варіанті (т. 3) окреслює симетричний графічний візерунок (див. схему 5), а у двох наступних (тт. 5, 6) утворює похідні від нього варіанти перехрещення голосів (див. схеми 6, 7 і фото 5). В основі фігури (схема 5) простежується подвійне обернення мелодичного контуру c 2 h 1 a 1 g 1 a 1 h 1 c 2 h 1 як по горизонталі, так і по-вертикалі із одночасним накладанням похідного (a 1 g 1 a 1 h 1 c 2 h 1 a 1 g 1 ) на початковий 2. Даний відрізок є зразком одного з різновидів складного контрапункту оберненого «дзеркального» («обратимого зеркального» 3 ), чи то пак двічі оберненого контрапункту або ракохідної інверсії R1. Інакше кажучи, виокремлена автором ламана мелодична лінія зазнала інверсійного викладу по відношенню до уявної вертикальної вісі, а після того була відтворена в оберненні по відношенню і до горизонтальної (зміщена на в. 2 вниз, ймовірно, з метою уникнення низки паралельних секунд). Проте, окрім досягнення консонуючого двоголосся, в результаті, власне, потрійного переміщення інваріанта, було отримано своєрідний симетричний геометричний орнамент, семантика якого, вірогідно, не вичерпується єдиним значенням. 1 Партесний концерт [Матеріали з історії української музики / упо
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks