Gps Sistemi Za Kamione

Description
GPS

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1. GPS - Globalni pozicioni sistem Globalni pozicioni sistem ( Global Positioning System - GPS  ) je trenutno jedini potpuno funkcionalan globalni satelitski navigacioni sistem (engl. Global Navigation Satellite System - GNSS  ). GPS se sastoji od 24 satelita raspoređenih u orbiti Zemlje , koji šalju radio signal na  površinu Zemlje. GPS prijemnici na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tačnu  poziciju - nadmorsku visinu, geografsku širinu i geografsku dužinu - na bilo kom mestu na  planeti danju i noću, pri sv im vremenskim uslovima. GPS ima veliku primenu kao globalni servis u raznim oblastima, u komercijalne i naučne svrhe: navigacija na moru, zemlji i u vazduhu, mapiranju zemljišta, pravljenju karata, određivanju tačnog vremena, otkrivanju zemljotresa i slič no. GPS je razvijen od strane Ministarstva odbrane SAD  pod imenom NAVSTAR GPS u agenciji DARPA (neki izvori navode da je NAVSTAR skraćenica od Navigation Signal Timing and Ranging GPS, dok drugi navode da je to slučajno izabrano zvučno ime dato od strane John Walsh- a, osobe koja je imala ulogu o odlučivanju o sudbini projekta). U početku je korišće n isključivo u vojne svrhe da bi kasnije bio besplatno stavljen na raspolaganje svima kao javno dobro. Godišnji troškovi održavanja sistema su oko 750 miliona američkih dolara.  GPS p rijemnik je uređaj koji proračunava svoju poziciju na osnovu merenja udal  jenosti od tri ili više GPS satelita. Svaki satelit emituje mikrotalasnu sekvencu radio signala koja je  poznata prijemniku. Dok prijemnik prima taj signal, u stanju je da odredi vreme koje protekne od emitovanja radio signala sa satelita do prijema na svojoj poziciji. Udaljenost prijemnika od satelita se proračunava na osnovu tog vremena, budući da radio signal putuje poznatom  brzinom. Signal takođe nosi informaciju o trenutnom položaju satelita sa kog se emituje. Ako se zna udaljenost prijemnika od satelita i pozicija satelita, poznato je da se prijemnik nalazi negde na sferi određene dimenzije u čijem je centru satelit. Pošto su poznate pozicije tri satelita i udaljenost prijemnika od svakog od njih, postupkom trilateracije se može odrediti pozicija  prijemnika. Trilateracija se bazira na činjenici da se tri sfere seku u najviše dve tačke (od kojih  jedna obično nema s misla). Ovaj princip rada podrazumeva sa su časovnici na svim satelitima, kao i na prijemniku  potpuno sinhronizovani, da bi se vremenski razmak između poznate sekvence signala sa satelita i na prijemniku tačno izmerio. Na satelitima se nalaze atomski časo vnici, veoma precizni i  2 skupi. Međutim, prijemnik ima daleko manje precizan časovnik, kristalni oscilator. Nedostatak  preciznosti se rešava uvođenjem merenja udaljenosti od još jednog satelita. Sat na prijemniku uvodi istu vremensku i prostornu grešku kada    proračunava udaljenost od sva četiri satelita. Može se izračunati za koliko treba ksrcovati sat da bi se četiri sfere sekle u jednoj istoj tački.  Na taj način se sat na prijemniku neprekidno ksrcuje. Jedna od primena GPS -a je veoma  precizno računanje vr  e mena i sinhronizacija časovnika . 2. GPS sistemi za kamione GPS sistem praćenja za kamione nudi efikasan način upravljanja voznim parkovima na  putu. Pri tome nije važno koliko vozila i u koje doba dana   neko želi   da prati, već da pouzdano zna da su na trasi i da su bezbedni. GPS sistemi praćenja naročito su korisni u slučajevima krađe vozila. Krađa vozila svake godine košta osiguravajuće kuće i vlasnike vozila milijarde dolara. GPS Sistem je dizajniran na način da štete od kriminalnog delovanja svede na m inimalne. Sistem omogućava automatsku dojavu neovlašćenog pristupa u realnom vremenu, dovoljnom za brzu reakciju. GPS sistem praćenja vozila je izuzetno koristan za zaštitu vozača. Nadzorni centar vrši monitoring klijenata 24/7 svih dana u godini, blagov remeno, na profesionalan način i u skladu sa propisanim procedurama reagujući na hitne situacije: kidnapovanje, udesi, kvarovi i sl. Svi operateri su stručno osposobljeni da na najbolji način sprovedu svaku od procedura propisanih za različite situacije, pri čemu na najbolji način pomažu klijentima i štite njihovu privatnost. Slika 1. Opis sistema  3  2.1. Veza sa eksternim sistemima Integracija Garmin FMI navigacije sa programom Cycle Transport Menadžer  - e kran osetljiv na dodir povezan preko data kabla sa GPS uređajem Helios omogudava tekstualnu komunikaciju između dispečera i vozača koja se loguje u sistemu. Spisak dostavnih mesta (radni plan) dispečer može dostaviti listu do 19 lokacija za dostavu. POI (m esta od interesa) dispečer može u navigacioni uređaj dostaviti spisak POI, a vozač de izborom POI lokacije biti navođen. Integracija omogućava: ã    pisanje i prijem tekstualnih poruka na ekranu ispred vozača ã    prijem potvrde da je poruka pročitana ã   omogudava brzi odgovor DA/NE pritiskom na jedno dugme ã    poruke mogu biti do 128 znakova ã   upozorenje da je stigla poruka putem pop-up upozorenja na ekranu ã   omogudava prikaz liste Dostave/Vožnje dodirom na ikonu Moje Dostave ã   vozač može da se navodi direktn o do mesta za dostavu sa liste ã   Garmin može da prenese status na trenutnom mestu za dostavu (u toku) ã   koliko je vozač izvršio dostave po listi Dostave ? ã   može da dojavi potvrdu da je Dostava je izvršena ã   dispečer može da dobije procenjeno vreme dolaska na mesto dostave Ugradnjom dodatnih senzora analogne ili digitalne veličine nivoa goriva se prosleđuju GPS uređ aju loguju u baze podataka sistema, tako da se u kreiranom izveštaju vidi: gde, kad i koliko je dolazilo do promene nivoa goriva  4 Kontrola Bruto i Neto težine vozila - ugradnjom analognih senzora opterećenja  pogonskih mostova, ili merenjem pritiska u vazdušnim jastucima. Vozaču je omogućeno da na displeju u kabini može kontrolisati:   ã   ukupnu težinu vozila ã   težinu tereta u polu prikolic i ã   težinu prikolice Sistem preko GPS uređaja prenosi analogne veličine koje se loguju u bazu podataka dispečerskog centra, tako da se u kreiranom izveštaju vidi gde, kad i koliko je dolazilo do  promene težine vozila.    2.2. E-tim cenovnik opreme i usluga GPS praćenja vozila  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks