การสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS - PDF

Description
การสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS การข นร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS 2011 ร ตนา ทองย อย สถานว จ ยสารสนเทศภ ม ศาสตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 20 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS การข นร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS 2011 ร ตนา ทองย อย สถานว จ ยสารสนเทศภ ม ศาสตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร พ ก ดท เก บด วยเคร อง GPS เก บในล กษณะจ ดตามหม ดท ด นแต ละแปลง จากพ ก ด GPS สามารถน ามาสร าง ร ปแปลงท ด นได ด วยโปรแกรมด านระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ในต วอย างท กล าวถ งจะสร างร ปแปลงท ด นจาก ค าพ ก ดด วยโปรแกรม ArcView GIS นอกจากน ย งม โปรแกรมอ น ๆ ท น ามาท างานร วมก นเพ อให เก ดความสะดวกและ รวดเร ว ได แก โปรแกรม Excel และ Notepad ซ งจะน ามาใช ในส วนของการจ ดเก บค าพ ก ดก อนน าไปสร างเป นแปลง ท ด น และจ ดเก บเป นร ปแบบฐานข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ต อไป ข นตอนการสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS ม ข นตอน ด งน 1. ต วอย างแปลงท ด นท เก บพ ก ด จ านวน 2 แปลงต ดก น โดยม ล าด บการเก บพ ก ด UTM เร ยงล าด บจาก หม ดท 1-11 ด งร ป แปลงท แปลงท 2. จากข อม ลพ ก ดในร ปแบบ Excel file ซ งม พ ก ด X (E) และ Y (N) ซ งเป นพ ก ดภาพรวม ย งไม แบ งเป น แปลง ด งต วอย าง 3. บ นท กพ ก ดใน Excel เป นข อม ลนามสก ล CSV เพ อน าไปแบ งเป นช ด ๆ แต ละแปลง โดย Save As เป น CSV file ด งต วอย าง 1 ต งช อข อม ล 2 3 เปล ยนเป น CSV 4 5 2 4. หล งจาก Save As เป น CSV file แล ว ท หน าต าง Windows Explorer Click ขวาท ข อม ล CSV file เล อก Open with Notepad ด งต วอย าง คล กขวา 5. ข อม ลพ ก ดท บ นท กเป น CSV file ซ งม ท งหมด 11 จ ด จะแสดงข นด งต วอย าง 3 6. แบ งพ ก ดตามแปลงท ด นแต ละแปลง เน องแปลงท ด นน น ร ปแบบแปลงเป นเส นรอบร ปป ด (Polygon) จ งม ร ปแบบการจ ดกล มพ ก ด ด งต วอย าง ID ค อ หมายเลขแปลงท ด น X ค อ ค าพ ก ดอ านจากท ศ ตะว นตกไปตะว นออก (E) ส วนค า Y ค อ ค าพ ก ดท อ านจากท ศใต ไปท ศเหน อ (N) ท ด นแปลงท 1 พ ก ดหมายเลข 1-8 ท ด นแปลงท 2 หมายเลข 5-7 และ แปลงท แปลงท 7. สามารถแบ งกล มพ ก ดเป น 2 แปลงด งน ท ด นแปลงท 1 1, , , , , , พ ก ดหม ดแรก และหม ดส ดท ายต องเป นค าเด ยวก น , , , , end end เม อส นส ดพ ก ดในแปลงท 1 ท ด นแปลงท 2 2, , , , , , , , end เม อส นส ดพ ก ดในแปลงส ดท าย end end เม อจ ดกล มพ ก ดเสร จสมบ รณ จะได ร ปแบบด งร ป 5 8. จากน นจ ดเก บในร ปแบบ ASCII File ด วยการ Save As เล อก Encoding เป น ANSI Save ต งช อข อม ล เล อกเป น ANSI เป นอ นเสร จข นตอนการเตร ยมพ ก ดส าหร บน าไปสร างเป นแปลงท ด นด วยโปรแกรม ArcView 6 9. เร มข นตอนการน าพ ก ดสร างเป นแปลงท ด นด วยโปรแกรม ArcView ด วยช ดค าส ง gen2shp เป ด โปรแกรม ArcView เมน File Extensions Generate to Shape v5.0 หร อ v4.0 OK 10. เป ด View ข นมาด วยการคล กท ป ม New จะได View1 ข นมาด งร ป 11. ท เมน View Add Generate Theme 7 12. เล อก ASCII file ท บ นท กไว OK 13. จ ดเก บเป น Shapefile ต งช อ OK ต งช อ 14. แปลงท ด นจะแสดงใน view 1 คล กเคร องหมาย หน าช อช ขข อม ลแปลงท ด น ด งต วอย าง 8 15. แปลงท ด นต วอย างม 2 แปลง และเป ดตารางข อม ล จะได ฐานข อม ลด งต วอย าง 16. เพ ม field ช อ parcel_id ในตารางเพ อเป น filed ส าหร บเช อมโยงข อม ลก บตารางท แสดงรายละเอ ยด ของข อม ลแต ละแปลง โดยเร มจากเมน Table Start Editing ท เมน Edit Add Field หน าต าง Field Definition จะแสดงข นมา ในช อง Name พ มพ parcel_id ในช อง TYPE เล อกเป น Number (เป นต วเลข) ช อง Width ใส เลขตามจ านวนต วอ กษร หร อเลข 16 ตามค าท โปรแกรม ก าหนดให ช อง Decimal places ถ าม เลขทศน ยม ใส จ านวนทศน ยมในช องน หล งจาก click OK จะได ตารางด งร ป ค อม field ช อ parcel_id Click ป ม เพ อพ มพ ข อม ลในตาราง 9 ท เมน Table Stop Editing Yes เพ อจ ดเก บข อม ล 17. เน องจากตารางท ได จากการข นร ปแปลงท ด น ม รายละเอ ยดเพ ยงล าด บของแปลง ย งไม ม รายละเอ ยด อ น ๆ เช น ช อเจ าของท ด นแปลงน น ๆ หมายเลขบ ตรประชาชน ท อย เป นเจ าของท ด นแปลงน เม อใด เน อท เท าไหร ใช ประโยชน พ นท ด านไหน เป นต น รายละเอ ยดเหล าน ข นอย ก บการออกแบบ และจ ดท าไว ในร ปแบบ พจนาน กรม- ภ ม ศาสตร (Data Dictionary) ต วอย างพจนาน กรมภ ม ศาสตร เร อง : แปลงท ด น Shapefile Name : PARCEL Shapefile Description : แปลงท ด น Feature Class : Polygon Data Source : ส ารวจภาคสนามด วย GPS Polygon Attribute Tables : PAT.DBF Item Name Data Type Item Description Area 13,N,6 ขนาดพ นท (ตารางเมตร) Perimeter 13,N,6 ความยาวเส นรอบร ป parcel_id 13,N,0 รห สแปลงท ด น t_name 30,C ค าน าหน าช อ f_name 50,C ช อ l_name 50,C นามสก ล Id_card 13,N หมายเลขบ ตรประชาชน 13 หล ก address 100,C ท อย owner_y 4,N ป พ.ศ. ท เป นเจ าของท ด นในแปลงน น ๆ rai 6,N,2 จ านวนพ นท หน วยเป นไร ngan 6,N,2 จ านวนพ นท หน วยเป นงาน wa 6,N,2 จ านวนพ นท หน วยเป นวา useful 100,C การใช ประโยชน พ นท 10 18. สร างตารางแสดงรายละเอ ยดข อม ลของท ด นแต ละแปลง ตามพจนาน กรมภ ม ศาสตร บ นท กข อม ล ด วยโปรแกรม Excel และเน องจากโปรแกรม ArcView สามารถอ านฐานข อม ลท อย ในร ปแบบ dbase file หร อ Text file จ งต อง Save As เป น Text (Tab delimited) ตามข นตอน ด งร ป ต งช อข อม ล เล อกชน ดเป น Text (Tab delimited) หล งจากน นจะได ไฟล desc_site2.txt ซ งสามารถน าไปเป ดด วยโปรแกรม ArcView ได 11 19. ท โปรแกรม ArcView เป ดตารางข อม ลของแปลงท ด นท สร างข นจากค าพ ก ด GPS โดยคล กท ป ม เพ อเป ดตาราง 20. เป ดตาราง desc_site2.txt โดย click ท Table คล กป ม Add เล อกไฟล OK 21. จะได ตารางด งร ป 22. น าตารางข อม ลท ม รายละเอ ยดของแปลงท ด นแต ละแปลง เช อมโยงก บแปลงท ด นท สร างข นจากพ ก ด GPS ด วยค าส ง join ด วยข นตอนด งน เร มต นจาก เป ดตารางข อม ลแปลงท ด นท สร างพ ก ด GPS และตาราง รายละเอ ยดท ด นแต ละแปลง และส งเกตได ว า ม 1 field ท ม ช อและข อม ลเหม อนก น ค อ parcel_id ตารางจาการสร างแปลงท ด นด วยค าพ ก ด GPS ตารางจาการสร างด วยโปรแกรม EXCEL และ บ นท กเป น Text file 23. เช อมต อ 2 ตารางเข าด วยก น เพ อเพ มรายละเอ ยดแปลงท ด นจากพ ก ด GPS ด วยค าส ง join โดยคล ก เล อก field ท ต องการน ามาเช อมโยงก น ค อ parcel_id ตารางรายละเอ ยดท ต องการน ามาเช อมโยง และคล ก field parcel_id ท ตารางของแปลงท ด นจากพ ก ด GPS และคล กท ป ม 13 24. หล งจากคล กป ม (join) ตารางท ม รายละเอ ยดจะถ กน ามาเช อมโยงก บตารางข อม ลท สร างจาก พ ก ด GPS ด งร ป เป นอ นเสร จข นตอนการสร างร ปแปลงท ด น และการใส รายละเอ ยดอธ บายข อม ล (Attribute Data) 14
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks