Gospodarenje memorijskim prostorom.pdf

Description
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko komunikacijske tehnologije ALBERTO BARBIERI GOSPODARENJE MEMORIJSKIM PROSTOROM Završni rad Pula, 2016. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko komunikacijske tehnologije ALBERTO BARBIERI GOSPODARENJE MEMORIJSKIM PROSTOROM

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  Odjel za informacijsko komunikacijske tehnologije ALBERTO BARBIERI GOSPODARENJE MEMORIJSKIM PROSTOROM Završni rad Pula, 2016.    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  Odjel za informacijsko komunikacijske tehnologije ALBERTO BARBIERI GOSPODARENJE MEMORIJSKIM PROSTOROM Završni  rad JMBAG: 0318000733, redovni student Studijski smjer: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika  Predmet: Osnove IKT Mentor: Prof. dr. sc. Vanja Bevanda Pula, rujan 2016.    IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI  Ja, dolje potpisani Alberto Barbieri, kandidat za prvostupnika Preddiplomskog sveučilišnog studija Informatike ovime izjavljujem da je ovaj Završni rad   rezultat isključivo mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na objavljenu literaturu kao što to  pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da niti jedan dio Završnog rada nije napisan na nedozvoljen nači n, odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili radnoj ustanovi.  Alberto Barbieri  ______________________ U Puli, rujan 2016.      IZJAVA o korištenju autorskog djela  Ja, Alberto Barbieri dajem odobrenje Sv eučilištu Jurja Dobrile  u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom „Gospodarenje memorijskim prostorom“ koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj internetskoj  bazi Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te kopira u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice (stavljanje na raspolaganje javnosti), sve u skladu s Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i dobrom akademskom  praksom, a radi promicanja otvorenoga, slobodnoga pristupa znanstvenim informacijama. Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu.  U Puli, rujan 2016. Alberto Barbieri  ___________________
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks