ГОРИЗОНТИ УКРАЇНОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ М. І. КОСТОМАРОВА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Я. В. Козачок, В. В.Чекалюк ГОРИЗОНТИ УКРАЇНОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ М. І. КОСТОМАРОВА МИКОЛА КОСТОМАРОВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ Рекомендовано

Please download to get full document.

View again

of 336
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 84 | Pages: 336

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Я. В. Козачок, В. В.Чекалюк ГОРИЗОНТИ УКРАЇНОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ М. І. КОСТОМАРОВА МИКОЛА КОСТОМАРОВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ УДК 82-9 кос(075.8) ББК Ш я7 К 59 Рецензенти: О. Є. Бондарєва д-р філол. наук, проф., директор Гуманітарного інституту (Київський університет імені Бориса Грінченка); А. Б. Гуляк д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Н. М. Поплавська д-р філол. наук, проф. завідувач кафедри журналістики (Тернопільський національний педагогічний університет) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист 1/ від ) К 59 Я. В. Козачок Горизонти українотворення в публіцистиці М. І. Костомарова. Микола Костомаров у контексті сучасності: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Я. В. Козачок, В. В. Чекалюк. К. : НАУ, с. ISBN Викладено розвідки науково-полемічної, публіцистичної і художньої спадщини М. І. Костомарова. Розбудовано методологічний концепт національного добутку, який надає посібнику емоційної єдності, увиразнює актуальність публіцистичної спадщини М. Костомарова на сучасному етапі формування національної ідеї та гуманітарного простору держави. Укладені в єдиному корпусі матеріали навчального посібника демонструють сучасність думок публіциста-мислителя, підсилюють ідейно-політичний та культурологічний контекст. Для студентів вищих навчальних завкладів. УДК 82-9 кос(075.8) ББК Ш я7 Козачок Я. В., Чекалюк В. В., 2013 ISBN НАУ, ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА...4 ВСТУП Публіцистика Миколи Костомарова в сучасному ідейному, естетичному та освітньому дискурсах Панорама і характер національного концепту Миколи Костомарова Стаття «Правда москвичам про Русь» і сучасне суспільне мислення «Тисячоліття» [Росії] заперечення давніх і новітніх проімперських тенденцій Міжетнічні взаємини в публіцистиці Костомарова Протонаціональне і формування модерної національної свідомості. Стаття «Дві руські народності» Розвінчання псевдогероїв офіційних історичних міфів Микола Костомаров і прогресивний рух другої половини ХІХ століття Проза Костомарова в ідейному та міжжанровому просторі белетристики й публіцистики Повість «Кудеяр» художня сублімація національного концепту письменника і публіциста Морально-етичний компонент у писаннях Миколи Костомарова (на матеріалі повісті «Син») Естетика публіцистики в драматургії М. Костомарова Освіта і наука як фактор прогресу в спадщині публіциста Вчитися глибоко й по-справжньому. Дискусія на тему: «Як треба вчитися молоді» Діалог великих українців Проблеми рідномовної освіти й літератури в публіцистиці Миколи Костомарова Українству бути! Остання дискусія мислителя і громадянина «Я все сказав!» На порозі вічності ВИСНОВКИ ПІСЛЯМОВА ПЕРЕДМОВА У навчальному посібнику, рекомендованому для студентів інститутів журналістики, філології та інших гуманітарних дисциплін, проаналізовано науково-полемічну, публіцистичну та художню спадщину Миколи Івановича Костомарова у світлі сучасних актуальних суспільно-політичних проблем. На них акцентовано особливу увагу. Розглянуто статті, створені публіцистом у період становлення й розвитку української політичної ідеї, перехід її з дослідницько-наукової в практичну площину. Як і більшість європейських інтелектуалів, Костомаров очолив процес її переходу від культурницького характеру в політичний. Він руйнував усталені соціальні традиції імперського мислення, формував нові усупереч їм ідеї генія нації, колективної волі, демократії, національної ідентичності українства, продукував для цього на основі нового осмислення історії її національні міфи й символи. Здійснений крізь призму такого методологічного концепту, аналіз публіцистики Костомарова увиразнює актуальність його спадщини для формування національної ідеї й гуманітарного простору в умовах державності. Дібраний, укладений та проаналізований у єдиному методологічному континуумі, матеріал посібника забезпечує цілісне уявлення про внесок мислителя й публіциста в ідейно-політичний та культурологічний контекст його епохи, створення ним фундаменту сучасного державницького мислення, закладення основ філософії, соціології, публіцистики та багатьох інших наук. Зміст матеріалів посібника передбачає діалог давніх і новіших суспільнополітичних тенденцій, акцентує увагу на особливо актуальних, важливих для усвідомлення майбутніми публіцистами творцями новітнього мислення в умовах входження України в глобальний інформаційний простір, внесення в нього національного домену демократії, гуманізму, пріоритету моралі й морального. 4 Посібник допомагає глибшому розумінню історичних, суспільно-політичних умов становлення і розвитку публіцистики ХІХ століття, опануванню її кращих надбань на прикладі творчості найяскравішого представника Миколи Івановича Костомарова. Це поглиблює розуміння ваги вітчизняної традиції в розвитку публіцистики як науки. Аналіз праць Костомарова, у яких сфокусовані головні засади його національного концепту, здійснено в жанровотематичному контексті полемічної публіцистики. Це допоможе студентам в оволодінні практичними творчими навичками журналіста, урізноманітненні характеру, змісту й естетики власних писань, які б сприяли формуванню суспільного мислення в умовах розширення мультимедійного простору ЗМІ, підвищить ідейний та фаховий рівень майбутніх публіцистів. Науковий рівень і характер аналізу науково-полемічних, художніх і публіцистичних праць М. Костомарова сприятиме виробленню в студентів навичок підготовки матеріалів на суспільно-політичні теми, навчить аналізувати публіцистичні твори. Повторення окремих сентенцій зумовлене характером організації матеріалу. Переклади російськомовних текстів, зокрема заголовків статей, власних назв та ін. здійснено авторами посібника. Пропоновані в посібнику завдання передбачають активізацію інтересу до самостійної пошукової роботи, сприяють глибшому засвоєнню змісту навчального матеріалу, виробленню навичок, необхідних у публіцистичній практиці та науковій роботі. Завдання розроблено за програмою навчальної дисципліни «Публіцистика» (за кредитно-модульною системою) та робочого плану предмета «Публіцистика» на основі плану РС /10 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 0302 «Журналістика»; спеціальності «Журналістика»; навчальної програми цієї дисципліни (індекс Н ; Н ). Ураховано вимоги навчального плану (Модуль 1), згідно з яким на вивчення теми «Проблемно-тематичне розмаїття письменницької публіцистики. М. Костомаров публіцист» передбачено 14 год. Посібник, рекомендований для студентів факультетів журналістики, може стати потрібним для всіх, хто працює у сфері засобів масової комунікації. 5 ВСТУП Костомаров був і публіцистом, до того ж мало не виключно публіцистом на українські теми, і обертаючись тепер до його публіцистичних праць, ми ніби просто вислухаємо свідка тих часів, коли українство саме починало формуватися в громадську течію, ставити перед собою громадсько-національне завдання й мету і визначати ту стежку, якою до цієї мети найлегше дійти можна було. (Сергій Єфремов. «Фатальний вузол») Ніякий людський спадок не може викликати такої гарячої любові і щирої прихильності зі сторони спадкоємців, як зронена в душу людська думка і пробуджене людське почуття. (Зі спогадів Григорія Вашкевича, учня Миколи Івановича Костомарова) Особистість Миколи Івановича Костомарова постає в історії національної думки величезним айсбергом, обриси якого тільки проступають з холодної мряки темного океану бездержавності. Це виняткова й оригінальна постать у вітчизняному філософському, політичному, культурологічному просторі. Ідеологічна діяльність Миколи Костомарова натхненника і творця першої української політичної організації Кирило-Мефодіївського братства ідеолога, вченого-новатора, поета, драматурга, прозаїка, публіциста, історика і теоретика літератури, фольклориста, етнографа, етнопсихолога супроводжувала розвиток прогресивного українського руху більш як дві чверті ХІХ століття. Він був у його авангарді, творив, спрямовував, давав прогностичні оцінки, застерігав від 6 помилок і загроз, послідовно й наполегливо обстоював у полемічних зіткненнях. Був у їх епіцентрі, оскільки порушував актуальні питання життєтворення українства в умовах бездержавності. Поєднував у статтях талант ученого, публіциста і письменника. За його виступами стежили ортодоксальні слуги режиму, організовували опір, провокуючи дискусії, що за своїм характером більше нагадували доноси. Ідеолог національної свободи, права кожного народу на самодостатність, ворог деспотичного режиму, М. Костомаров на історичних прикладах, у художній творчості розкривав його розтлінну роль у всіх галузях суспільного життя. Його діяльність і твори зазнавали від представників офіційного режиму однаково негативної оцінки і за життя, і в часи нової імперії ХХ століття. Ім я і спадщина М. Костомарова або замовчувалися, або піддавалися перекрученням, тому потребують ширших і глибших тлумачень з нових, неупереджених позицій. Ознайомлення з науково-полемічною спадщиною Миколи Костомарова показує, як мало вивчена ця його творчість (понад 300 статей). Наші уявлення про цього велетня й подвижника праці залишаються поверховими. Очевидною також є потреба адекватної оцінки місця й ролі ідей Миколи Костомарова в історії української журналістики, філософії, культури, особливо у світлі неспростованих інсинуацій щодо його відходу від прогресивного курсу української ідеології. Необхідність і значущість цього особливо очевидна у світлі сучасного розмитого різновекторного простору. Думки М. Костомарова, висловлені в більш як трьохстах публіцистичних працях, набувають особливої виразності, а часто мають і цілком практичне значення. Письменник, учений, публіцист на основі історичних ретроспектив будував її тогочасні параметри, закладав фундаментальні підвалини перспектив у дуже широкому спектрі актуальних проблем націотворення. Історія державницьких змагань українства, його право на самовизначення в сув язі складних міжетнічних взаємин, викриття псевдопанславізму, розвінчання фальшованих глорифікацією офіційних кумирів, оборона рідномовної освіти, літератури, змалювання ролі видатних історичних постатей далеко не повний перелік проблем, сутність яких розкривав М. Костомаров у полемічних публіцистичних статтях. В епіцентрі його публіцистичних писань проблеми націотворення і шляхи його осяг- 7 нення. Він заклав основи сучасного розуміння національної ідеї, явив приклад послідовного їй служіння, показав шляхи її розбудови. Саме в публіцистиці, зауважував ще Михайло Грушевський, гармонійно поєднані талант ученого і митця, яскраво звучить гаряча пристрасть патріота. У складних умовах сучасного державотворення думки Костомарова-публіциста не просто актуальні, а й розкривають далекосяжні наслідки й
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks