GoogleDocs

Description
1. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว (Computer for Tourism) รหัสวิชา: 01-720-003…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว (Computer for Tourism) รหัสวิชา: 01-720-003 รัชนี แสงแก้ว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Tel.02-549-4078 1
 • 2. Google Docsสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Docs 2
 • 3. Google Docs คือ โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ของ Google ลักษณะการใช้งานคล้ายกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น IE, Chrome, Firefox, Safari สรุป Google Docs เป็นการนา Microsoft Office มา Online บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ไม่จาเป็นต้องมีโปรแกรม MS Office อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียง แค่เรามี บัญชี Gmail และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ เราก็สามารถจัดการกับงาน เอกสารได้ ด้วยบริการ Google Docs ของ Google 3
 • 4. จุดเด่นของ Google Docs 1. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ใช้งานง่าย เหมือนใช้ MS Office 2. เข้าถึงและแก้ไขจากที่ไหนก็ได้ 3. แบ่งปันเอกสารได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปทางอีเมล์หรือก้อปปี้ใส่ flash drive หรือ thumb drive 4. ทางานบนเอกสารชิ้นเดียวกัน ขณะเดียวกัน ได้คราวละหลายคน ซึ่งแต่ละคนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง หรือส่วนที่แก้ไขของเอกสารนั้นพร้อมๆกัน 4
 • 5. Google Docs ทาอะไรได้บ้าง? 1. Document สาหรับพิมพ์งานทั่วไป แบบ Microsoft Word ชนิดของเอกสาร ได้แก่ .pdf, .html, .txt, .doc, .docx 2. Presentation ใช้สาหรับสร้างงานนาไว้เสนอผลงานเช่นเดียวกับ Microsoft PowerPoint 3. Spreadsheets หรือ ตารางข้อมูล ใช้สาหรับการสร้างตารางคานวณ มีเครื่องมือและสูตรเช่นเดียวกับ Microsoft Excel 4. Form ใช้สร้างแบบสอบถาม ข้อสอบ ใช้สารวจหรือสอบผ่านทางเว็บ ข้อมูลที่ผู้อ่านตอบจะถูกเก็บอยู่ในรูป worksheet เราสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วย excel หรือ SPSS ได้ 5
 • 6. เข้าใช้งาน Google Docs1. การใช้งาน Google Docs นั้น ต้องมีบัญชีอีเมล์ของ Google ก่อน หากใครยังไม่มีสามารถเข้า ไปสมัครได้ที่ http://docs.google.com2. หลังจากเข้า http://docs.google.com แล้วปรากฎหน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม สมัครใช้งาน 6
 • 7. เข้าใช้งาน Google Docs (ต่อ)3. ปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 2 คลิก รับที่อยู่ Gmail ใหม่ 7
 • 8. เข้าใช้งาน Google Docs (ต่อ)4. สร้างบัญชีผู้ใช้ตามเงื่อนไขพิมพ์ตัวอักษรตาม Word certification คลิกปุ่ม ฉันยอมรับ โปรดสร้างบัญชีของฉัน 8
 • 9. เข้าใช้งาน Google Docs (ต่อ)5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าแรกของ Google Docs ดังรูป 9
 • 10. ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์ม1. คลิกเมนู สร้าง > แบบฟอร์ม 10
 • 11. ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์ม (ต่อ)2. ปรากฎหน้าต่างแบบฟอร์มที่สร้างใหม่ ใส่ชื่อแบบฟอร์ม รายละเอียดของแบบฟอร์มและรูปแบบคาถามที่ต้องการ (ไม่จากัดจานวนคาถาม) 11
 • 12. ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์ม (ต่อ)3. การตกแต่งแบบฟอร์มออนไลน์ ไปที่เมนู ชุดรูปแบบจะมีชุดรูปแบบต่างๆ ให้เลือก4. ดูตัวอย่างโดยคลิกที่ลิงค์ในแถบด้านล่างหากพอใจชุดรูปแบบที่เลือกให้กดปุ่ม ใช้ ที่แถบเครื่องมือด้านบน 12
 • 13. การเผยแพร่แบบฟอร์มออนไลน์มี 3 วิธี คือ 1) ส่งอีเมล์ คลิกที่ ส่งอีเมล์ฟอร์มนี้ พิมพ์ชื่ออีเมล์ผู้รับแล้วกด ส่ง 13
 • 14. การเผยแพร่แบบฟอร์มออนไลน์ (ต่อ)2) ส่งลิงค์ให้โดยตรง คัดลอกลิงค์ในแถบสีดาด้านล่างส่งให้ผู้รับ 14
 • 15. การเผยแพร่แบบฟอร์มออนไลน์ (ต่อ)3) ฝังแบบสอบถามลงในเว็บไซต์หรือบล็อก 15
 • 16. การดูการตอบกลับ1) ข้อมูลแบบสรุป2) ข้อมูลแบบสเปรดชีต 16
 • 17. ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ต่างๆ• ไปที่ ไฟล์ คลิก ดาวน์โหลดเป็น 17
 • 18. การตั้งกฎการแจ้งเตือน1) เมนู เครื่องมือ เลือก กฎการแจ้งเตือน 18
 • 19. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารฝึกอบรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2549-4078 19
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks