เป ดเข าเว บ Google Maps หร อ maps.google.com พ มพ ช อสถานท ท เราต องการตรวจสอบ เช น ช อ โรงเร ยน หร อสถานท ส าค ญ กดป ม enter หร อคล กป ม search - PDF

Description
การหาค าพ ก ดละต จ ด ลองต จ ด จาก Google Maps การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 1 เข าส เว บไซต Google Map โดยไปท https://maps.google.co.th จากน นพ มพ ช อหม บ าน หร อ สถานท

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 20 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การหาค าพ ก ดละต จ ด ลองต จ ด จาก Google Maps การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 1 เข าส เว บไซต Google Map โดยไปท https://maps.google.co.th จากน นพ มพ ช อหม บ าน หร อ สถานท ใกล เค ยง (ในกรณ ท แผนท หาช อหม บ านไม พบ หร อแสดงช อหม บ านหลายหม บ าน ให พ มพ ช อต าบล อ าเภอ และจ งหว ดเข าไป ในช องค นหาด วย) ท ปใช Google Maps ในการตรวจสอบค าพ ก ด เป ดเข าเว บ Google Maps หร อ maps.google.com พ มพ ช อสถานท ท เราต องการตรวจสอบ เช น ช อ โรงเร ยน หร อสถานท ส าค ญ กดป ม enter หร อคล กป ม search จะเห นหม ดส แดง เก ดข นหลายแห ง (ปกต อาจม หม ดเด ยว) เล อกวางเม าส เหน อหม ดและด ช อว าตรงหร อเปล า วางเม าส เหน อหม ดท เราต องการ จากน นให คล กขวา และเล อกเมน ท ช อว า What's here? ถ าเป นภาษาไทยจะ ช อว า น อะไร? จะพบต วเลขท แสดงค า ละต จ ด ลองจ จ ด เป น decimal degree เช นหมายเลขพ ก ด , เราจะน าหมายเลขพ ก ดน ไปใช ประโยชน ต อไป ในการน าเข าส โปรแกรม ArcGIS.com การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 2 ว ธ การแปลงข อม ลค าพ ก ดจาก UTM(พ ก ด X,Y) ไปเป นรห ส Geographic เพ อใช ก บ Google Map ค าพ ก ดภ ม ศาสตร ของโรงเร ยน หร อบ านน กเร ยน แสดงผลเป น X,Y ม ร ปแบบการเก บข อม ลแตกต างก นบาง จ งหว ดใช พ ก ดท เร ยกว า UTM เราต องการจะเปล ยนรห สจากข อม ลค าพ ก ดจาก UTM (พ ก ด X,Y) ไปเป นรห ส Geographic Coordinate System เพ อใช ก บ Google Map หร อแปลงจากรห ส Geographic ไปเป นรห ส ข อม ลค าพ ก ดจาก UTM (พ ก ด X,Y) ก ใช เว บไซต ด งน ข นตอนท 1 ไปท เว บไซต ข นตอนท 2 หากเราต องการแปลงรห ส จาก UTM (พ ก ด X,Y) ไปเป นรห ส Geographic เพ อใช ก บ Google Map ให กรอกค าพ ก ดในช อง X,Y ส าหร บเลข zone ประเทศไทยให ใช เป น 48 และ hemisphere จะเป น N แล วกดท ป ม เว บไซต ด งกล าวก จะแสดง ค า Geographic ออกมาตามร ป ในขณะเด ยวก นหากเราต องการเปล ยนจากพ ก ด Geographic ไปเป น UTM ก เพ ยงแค กรอกต วเลข lon(ลอง ต จ ด) และ lat(ละต จ ด) แล วกดท ป ม เว บไซต ก จะแสดงค าพ ก ด X,Y ออกมาคร บ ผ ใช สามารถน าค าท ได ไปใส ใน Microsoft Excel เพ อน าไปใช งานต อไป การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 3 ร จ กก บ ArcGIS.com ในป จจ บ นการใช งานคอมพ วเตอร น นเปล ยนไปมากส บเน องจากเทคโนโลย ใหม ๆ ท ม การพ ฒนาข นมา ตลอดเวลา แต ละป แนวโน มของการใช งานม กจะเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ส งท เห นได ช ดเจนค อ การใช งาน คอมพ วเตอร น น เป นการใช งานบนโลกอ นเตอร เน ทท ม มากข นเร อยๆ เทคโนโลย ทางด านเว บท ม ความสามารถ มากข นเป นแรงผล กด นให อ นเตอร เน ทเปล ยนจากเพ ยงแค เว บธรรมดาๆ ให เป นเว บท สามารถเร ยกว าเป น แอพพล เคช นเลยท เด ยว เว บเหล าน ช วยให เราสามารถท างานได ท กท และท กเวลา รวมท งย งเอ ออ านวยต อการ ท างานร วมก นอ กด วย หน าแรกของ ArcGIS.com เช นเด ยวก บด านอ นๆ การท างานด านภ ม ศาสตร ก ม กจะเป นการท างานร วมก นของคนกล มเล กๆ จนถ งองค กรขนาดใหญ ความต องการโซล ช นออนไลน ท จะช วยให การท างานเป นไปอย างราบร น รวดเร ว ง าย ต อการบร หารจ ดการและการใช งาน ย อมเก ดข น ArcGIS.com จ งเป นเว บไซต ท ม งเน นเพ อการสร างใช งานและ เผยแพร ข อม ลทางภ ม ศาสตร ต างๆ ไม ว าจะเป น แผนท เคร องม อ และ แอพพล เคช นหลากหลายชน ดได อย าง ง ายดาย ArcGIS.com น น น บได ว าเป นศ นย กลางในการท างานร วมก นของบ คลากรด านภ ม สารสนเทศอย าง แท จร ง ArcGIS.com เป นบร การฟร ไม ม ค าใช จ ายใดๆ จาก ESRI เพ ยงแค ม ESRI Global Account ก สามารถลงทะเบ ยนใช งานได เลย เบ องหล งของ ArcGIS.com น นคงหน ไม พ น ArcGIS Online ตามแนวค ด Maps and Apps For Everyone ซ งเป นแหล งรวม แผนท ข อม ล เคร องม อและแอพพล เคช นต างๆ มากมาย จาก ESRI และแหล งอ นๆ การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 4 ArcGIS.com เป นแอพพล เคช นหน งท ให เราสามารถใช งานข อม ลจาก ArcGIS Online บนเว บไซต นอกจากข อม ลท มาจาก ArcGIS Online แล ว เราย งสามารถท จะน าข อม ลของเราเองไปเก บไว บน ArcGIS.com ได อ กด วย ซ งในป จจ บ นม พ นท ให ถ ง 2 GB ส าหร บแผนท ข อม ล เคร องม อและแอพพล เคช น ส วนประกอบหล กๆ ของ ArcGIS.com น นจะม Gallery, Map, My Content และ Groups ส าหร บส วนแรก ค อ Gallery จะเป นแหล งค นหาข อม ลต างๆ ในส วนของ BaseMap ของทาง ESRI แผนท แนะน าสถานท ท องเท ยวประจ าเม อง หร อแม กระท งแผนท เก ยวก บผลกระทบจากเหต การณ น าม นร วใน อ าวเม กซ โก เป นต น นอกจากแผนท แล วก ย งสามารถค นหา แอพพล เคช นท ฎรวมเอาแผนท และความสามารถ ต างๆ มากมาย เช น แอพพล เคช นท อาจให ประชาชนสามารถค นหาและว เคราะห การใช พล งงานทดแทนใน บร เวณท ตนอาศ ยอย แล วพ มพ เป นรายงานออกมา ซ งแอพพล เคช นเหล าน ม ท งท พ ฒนาบน Javascript, Flex และ SilverLight รวมถ งสามารถน าไปใช งานบน ArcGISMobile และ ArcGIS for ios ได ด วย ส วนเคร องม อ ต างๆ ก เช น Address Locator, Geodatabase Access, Geoprocessing, Network Analysis เป นต น การ ค นหาส งต างๆ น นม ประส ทธ ภาพส ง สามารถค นหา ตามเร องท ต องการ และเร ยงล าด บผลกการค นหาตาม หมวดหม ต างๆ หน า Gallery เพ อการค นหาข อม ลใน ArcGIS.com การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 5 ส วนท สองค อ Map ซ งเป นส วนท เราสามารถเข าไปสร างแผนท บนเว บได เลย โดยพ นฐานก จะม ช น ข อม ล BaseMap อย ท สามารถเล อกใช ได หลายร ปแบบ หล งจากน นก ย งสามารถด งเอาช นข อม ลอ นมาเพ มเข า ไปได ด วย ไม ว าจะเป นจาก ArcGIS Online หร อ Map Service จาก ArcGIS Server รวมท งข อม ลและ เคร องม อท ได ม การอ พโหลดไปไว ใน ArcGIS.com ท งท เป นของเราเองหร อท ผ อ นแชร ไว หน า Map เพ อการสร างแผนท ออนไลน อย างง ายๆ ต อมาก จะเป นส วนของ Groups ซ งเป นการสร างกล มข นมา เพ อการท างานร วมก นโดยการแชร และใช ข อม ลร วมก น เช น ม โครงการท ต องท าแผนท เก ยวก บถ นท อย ของนกประเภทต างๆ ในประเทศ โดยอาศ ยความ ร วมม อและข อม ลจากบ คคลอ นๆ ท อย ในแต ละพ นท การสร าง Group ข นมาเพ อท างานร วมก นจะช วยให สามารถแชร ข อม ลรวมถ ง Map Template ท จะช วยให ท กๆ ฝ ายท างานบนมาตรฐานเด ยวก น ส งผลให การ รวมข อม ลท งหมดเป นไปอย างราบร น และม ค ณภาพ นอกจาก Group ท สร างข นเองแล ว ArcGIS.com ย งม Group อ นๆ อ กมากมายท เราสามารถเข าไปใช เช น Group ท ม Template ส าหร บการสร างแผนท เพ อ แสดงผลการเล อกต ง หร อเก ยวก บการสร างแผนท ส าหร บเหต ฉ กเฉ นต างๆ หน า Groups การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 6 ส วนส ดท าย ค อ My Content ซ งจะม ล กษณะเป น Content Explorer ท ให เราสามารถอ พโหลดข อม ล ต างๆ ข นไป เก บไว ในพ นท ของเรา จ ดหมวดหม ให ก บข อม ลต างๆ ในร ปแบบของโฟล เดอร เสม อนว าอย บน คอมพ วเตอร รวมท งย งสามารถท จะก าหนดว าต องการแชร ข อม ลต างๆ ให ก บใคร ซ งสามารถเล อกได ท งแบบ สาธารณะ ค อ ท กคนเข ามาใช ได หร อเฉพาะเจาะจงกล มใดๆ ท ได ม การสร างข นไว ส าหร บส งท สามารถน าไปไว บน ArcGIS.com ได น นม หลากหลาย ถ าเป นล กษณะของแผนท ก จะม MXD, MSD, ArcGlobe/ArcScene Document, Web Map, ArcGIS Server Map/Image/Feature Service, Map/Layer Package เป นต น ถ าต องการอ พโหลดแอพพล เคช นก จะได ท งท สร างจาก ArcGIS API for JavaScript, Flex, Silverlight รวมท ง.Net และ Java WebADF และท ล มไม ได ก ค อ Mobile Application ส าหร บ ArcGIS Mobile และ ArcGIS for ios ท ใช บนอ ปกรณ ของ Apple ส วนเคร องม อต างๆ ท ArcGIS.com รองร บก จะม ArcGIS Server Geocoding/Geoprocessing/Geodata/Network Analyst Service และ ArcGIS Desktop และ Explorer Add-in หน า My Content เพ อการอ พโหลดและบร หารจ ดการ การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 7 เร มการใช งาน ArcGIS.com เบราว เซอร ท ไม สน บสน น ArcGIS.com ค อ Internet Explorer 6.0 ด งน นควรใช Internet Explorer 7.0 หร อส งกว า นอกจากน ย งสามารถใช Mozilla Firefox 2.0 หร อส งกว า รวมถ ง Google Chrome ท งน แนะน าให ใช Firefox หร อ Google Chrome เป ดเบราว เซอร เข าไปท จากน นให ท าการลงทะเบ ยน โดยเล อน หน าต างมาด านล างและคล กท ป ม Sign-up Now (เข า Link ด านล างเพ อท าการลงทะเบ ยนและสร าง Account) Esri Global Account https://www.arcgis.com/home/createaccount.html การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 8 หากย งไม ม ESRI Global Account ให ท าการสร างใหม โดยคล กป ม Create an account ลงทะเบ ยนเข าใช งานคร งถ ดไป หล งจาก สร าง ESRI Global Account แล ว กรอกรายละเอ ยดข อม ล และคล กป ม Review and Accept the Terms of Use จากน นคล กป ม I Accept การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 9 เม อกรอกรายละเอ ยดครบถ วนแล ว คล กป ม Create My Account เม อสร าง Account เสร จแล วสามารถแก ไขรายละเอ ยดต างๆ ได หร อด แผนท โดยคล กท Map การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 10 การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 11 1) ทดลองใช ArcGIS Online แชร แผนท ในร ปแบบ Web Application ม รายละเอ ยดข นตอนการท างานด งน 1.1. เป ด และท าการ sign in เข าไปตาม Account ท ได ท าการสร างไว แล วในข างต น 1.2. หล งจาก Sign In เร ยบร อยแล วให คล กท แถบ MAP 1.3. ท าการเล อก Basemap: Streets การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # ท าการ Import Shapefile ร ปจ งหว ดของประเทศไทย ท แถบ Add เล อก Add Layer from File เล อก Province_Thailand.zip จาก D:\GISDAY2012\Data แล วคล ก Import Layer จะได ด งภาพ การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการสอนและผล ตผลงาน # 13 โดยใน Shapefiles น จะเป น Shapefile ท ประกอบด วย - ขอบเขตของจ งหว ดในประเทศไทย - ข อม ลจ านวนประชากรรวมในแต ละจ งหว ด (SUM_TOTAL) - ข อม ลจ านวนประชากรเพศชายในแต ละจ งหว ด (SUM_MALE) - ข อม ลจ านวนประชากรเพศหญ งในแต ละจ งหว ด (SUM_FEMALE) - ช อจ งหว ดภาษาไทย (PROV_NAMT) - ช อจ งหว ดภาษาอ งกฤษ (PROV_NAME) 1.5. ท าการ Change Symbol โดยไปท แถบ Details แถบย อย Show Contents of Map คล กไปท เคร องหมาย ด านท ายของ Contents : province_thailand แล วคล กท Change Symbols ให ท าการเปล ยนส ของ Polygon ของจ งหว ดในประเทศไทยโดยอาศ ยต วแปรข อม ลจ านวนประชากรในแต ละ จ งหว ด หากกล มของจ งหว ดท ม จ านวนประชากรน อยให ใช เป นส อ อน หากปชก.มากให ใช เป นส เข ม โดยก าหนดเฉด ส ของต วและขอบของจ งหว ด ตามความชอบใจของผ เข าแข งข นเพ อความสวยงาม จะได แผนท ประมาณด งร ป ต อไปน การผล ตส อนว ตกรรมด านภ ม สารสนเทศเพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks