แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) - PDF

Description
1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา 4) เบอร โทรศ พท /จดหมายอ เล กทรอน กส VoIP ) บทสร ปผ บร หาร ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ม ความครอบคล มท กม ต ของการประเม นค ณภาพท งป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ตหร อผลล พธ และเป นต วบ งช ท ครอบคล มท กองค ประกอบค ณภาพตามกฏกระทรวงว าด วย ระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากน นย งตอบสนองเจตนารมณ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา และมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข อง รวมท งสอดคล องไปในท ศทางเด ยวก บต วบ งช การประก นค ณภาพภายนอกของส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) และส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อย างไรก ตาม เพ อช วยให หน วยงานม แนวทางการปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข น ส าน กค ณภาพการศ กษา ได จ ดก จกรรม อบรมให ความร ด านประก นค ณภาพแก บ คลากร เพ อเป น การส งเสร มให บ คลากรเก ดท มงานท ม ค ณภาพและเก ดการม ส วนร วมท แท จร ง ในการพ ฒนาการด าเน นงาน ประก นค ณภาพ บ คลากรม ความเข าใจในต วบ งช และเก ดความม นใจในการท างานประก นค ณภาพมากข นและ เก ดบรรยากาศท ด ในองค กร 6) ประว ต หน วยงาน(โดยย อ) จากในการประก นค ณภาพการศ กษาท เป นผลมาจากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2)พ.ศ.2555 ได ก าหนดจ ดม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษา ท ม งเน น ค ณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอ ยดไว ใน หมวด 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา ซ งประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการผด งร กษาค ณภาพและมาตรฐานของสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นในอ นท จะต องจ ดให ม การประก นค ณภาพการศ กษาโดยม งเน นการจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย พ ฒนาคนด านว ชาช พส มาตรฐานสากล แต ในป จจ บ นพบว าย งไม ม หน วยงานร บผ ดชอบภารก จของ มหาว ทยาล ยฯ ในด านเก ยวก บ ฝ ายพ ฒนาค ณภาพ ( Quality Development )ฝ ายประก นค ณภาพ (Quality Assurance) และฝ ายสารสนเทศการศ กษา (Educational Information) ท ใช เป นระบบฐานข อม ล RMUTSB Good Practices 1 เพ อการบร หาร การเร ยน การสอน และการว จ ย โดยสามารถเช อมโยงก บท กหน วยงานท เก ยวข องท งภายใน และภายนอกสถาบ น จ งได ม การจ ดต งหน วยงานส าน กค ณภาพการศ กษา(Office of Educational Quality) ข น เพ อเป นการสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยฯ ให เป นไปตามนโยบาย เป าหมายและระด บค ณภาพตามเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดม ศ กษา (สกอ.) และจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานการประเม น ค ณภาพภายในเสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและ เป ดเผยต อ สาธารณชนเพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา อ กท ง เพ อรองร บการประก น ค ณภาพภายนอกต อไป โดยป จจ บ นสาน กค ณภาพการศ กษา ต งอย ณ อาคารสาน กงานอธ การบด ช น 3 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ศ นย ห นตรา ว ส ยท ศน ส าน กค ณภาพการศ กษาเป นกลไกข บเคล อนมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ส ความเป น เล ศด านค ณภาพตามมาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ให ได ตามมาตรฐานสากล 2. สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาในด านการว จ ยและประเม นผล 3. พ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ ให ม ความร เก ยวก บด านการประก นค ณภาพ การศ กษา 4. ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 5. พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศท สน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษา 6. สร างองค กรแห งการเร ยนร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา 7. ประชาส มพ นธ และเผยแพร ก จกรรม ข าวสารและความร ความเข าใจการประก น ค ณภาพการศ กษา 8. ดาเน นการด านการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในของมหาว ทยาล ย 9. ดาเน นการด านการร บรองการปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ย 10. ปฏ บ ต หน าท อ น ท จาเป นต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย โครงสร าง โครงสร างการแบ งส วนราชการสาน ก สาน กค ณภาพการศ กษา งานบร หารงานท วไป งานพ ฒนาค ณภาพ งานประก นค ณภาพ งานสารสนเทศการศ กษา RMUTSB Good Practices 2 งานบร หารงานท วไป 1. งานสารบรรณ 2. งานบ คลากร 3. งานการเง นและพ สด 4. งานนโยบายและแผนงบประมาณ 5. งานรายงานการประเม นตนเองของสาน กค ณภาพการศ กษา 6. งานการบร หารความเส ยงและควบค มภายใน ของสาน กค ณภาพการศ กษา 7. งานจ ดการความร (KM) ของสาน กค ณภาพการศ กษา 8. งานเลขาน การ งานพ ฒนาค ณภาพ 1. งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 2. งานว จ ยสถาบ น 3. งานจ ดฝ กอบรม 4. งานการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มทรส. 5. งานระบบก จกรรม 5 ส 6. งานการบร หารการเปล ยนแปลง งานประก นค ณภาพ 1. งานระบบการประก นค ณภาพการศ กษา 2. งานรายงานประเม นตนเองระด บสถาบ น 3. งานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 4. งานดาเน นการและต ดตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ 5. งานดาเน นการและต ดตามประเม นผลค ณภาพภายนอก งานสารสนเทศการศ กษา 1. งานระบบฐานข อม ลสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพ 2. งานจ ดการเว บไซต ของสาน กค ณภาพ 3. งานเคร อข ายการประก นค ณภาพ 4. งานว เคราะห สถ ต 5. งานประชาส มพ นธ RMUTSB Good Practices 3 7) กระบวนการ/ว ธ การดาเน นการในอด ต ในระยะแรกของการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในของมหาว ทยาล ย ความเข าใจใน ต วช ว ดของบ คลากรย งไม ช ดเจน ม การปร บเปล ยนต วช ว ดท กป การม ส วนร วมของบ คลากรค อนข างน อย รวมท ง ขาดการสร างความร ในงานประก นค ณภาพลงส บ คลากรท กระด บภายในหน วยงาน และขาดการสร างเคร อข าย งานประก นค ณภาพก บหน วยงานอ น เพ อแก ป ญหาด งกล าว ส าน กค ณภาพการศ กษา จ งได ก จกรรม อบรมให ความร ด านประก นค ณภาพแก บ คลากร ข น โดยม เป าหมายเพ อส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการ ประก นค ณภาพ ตระหน กถ งความสาค ญของการประก นค ณภาพ ม ความร ความเข าใจ ในบทบาทและหน าท ต อ การประก นค ณภาพ สร างท ศนคต ท ด ต อการประก นค ณภาพ พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ได เก ดการเร ยนร และแลกเปล ยนประสบการณ ในการด าเน นงานประก นค ณภาพ น าไปส การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ และการทางานอย างต อเน อง 8) แนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ/กระบวนการ/แนวทางการดาเน นงานท ได ดาเน นการตามหล ก PDCA) 1. แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน, คณะกรรมการจ ดทารายงานประจ าป ท เป นรายงาน ประเม นค ณภาพภายใน ระด บปฏ บ ต และระด บสถาบ น 2. กาหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา 3. จ ดทาแผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษา 4. กาหนดผ ร บผ ดชอบต วบ งช ในองค ประกอบค ณภาพ 5. สร างความร ความเข าใจในต วบ งช ในองค ประกอบค ณภาพให ก บบ คลากร 6. สร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายนอก 7. พ ฒนาระบบสารสนเทศงานประก นค ณภาพการศ กษา 8. กาหนดผ ร บผ ดชอบต วบ งช รวบรวมข อม ลและจ ดทารายงานประเม นตนเอง 9. ปร บปร งรายงานประเม นตนเองและเตร ยมความพร อมร บการประเม นจากคณะกรรมการ 10. ร บการประเม นจากคณะกรรมการ 11. เผยแพร ผลการดาเน นงานประก นค ณภาพ 12. จ ดทารายงานประเม นตนเอง 13. ร บการประเม นจากคณะกรรมการภายนอก 14. เผยแพร ผลการดาเน นงานประก นค ณภาพ 15. คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในนาผลการประเม นวางแผนปร บปร งแก ไข 16. จ ดทาแผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาป การศ กษาป ต อไป 9) ป ญหา อ ปสรรคและแนวทางการแก ไข 1. ความเข าใจในต วช ว ดของบ คลากรย งไม ช ดเจน 2. ม การปร บเปล ยนต วช ว ดท กป 3. การม ส วนร วมของบ คลากรค อนข างน อย 4. ขาดการสร างความร ในงานประก นค ณภาพลงส ผ ปฏ บ ต 5. ขาดการสร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพก บหน วยงานอ น RMUTSB Good Practices 4 แนวทางการแก ไข 1. จ ดก จกรรม อบรมให ความร ด านประก นค ณภาพแก บ คลากร 10) ป จจ ยแห งความสาเร จ 1. บ คลากรให ความร วมม อ ม ความกระต อร อร นและทางานเป นท มในการดาเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษา 2. บ คลากรได ร บความร งานประก นค ณภาพการศ กษาและม ส วนร วมในระบบประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยมากข น 3. มหาว ทยาล ยได เคร อข ายด านการประก นค ณภาพก บหน วยงานภายนอก ได เก ดการแลกเปล ยน เร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด จากหน วยงานอ น 4. คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน, คณะกรรมการจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม น ค ณภาพภายใน ระด บปฏ บ ต และระด บสถาบ น ได พ ฒนาศ กยภาพตนเองอย างต อเน อง 5. บ คลากรม ขว ญกาล งใจและม ท ศนคต ท ด ต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา 11) ความท าทายต อไป 1. การเพ มศ กยภาพในแต ละต วบ งช ต วช ว ดให คงเด มและหร อด ย งข นต อไป 2. การปร บปร งให อย ในเกณฑ ท ด ย งข น RMUTSB Good Practices 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks