Голова правлiння Курський Юрiй Дмитрович. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) - PDF

Description
Регулярна інформація за 2011 рік Назва: Публiчне акцiонерне товариство Завод Електродвигун ЄДРПОУ: Рік: 2011 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 18 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Регулярна інформація за 2011 рік Назва: Публiчне акцiонерне товариство Завод Електродвигун ЄДРПОУ: Рік: 2011 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Курський Юрiй Дмитрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості Повне найменування емітента Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство Завод Електродвигун Публічне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Місцезнаходження емітента д/н Донецька Красноармiйський р-н р-н м. Красноармiйськ вул. Днiпропетровська, 130 Міжміський код, телефон та факс емітента Електронна поштова адреса емітента Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації (дата) Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* *Заповнюється за наявності (адреса сторінки) (дата) Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Посада Прізвище, ім я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Член ревiзiйної комiсiї Зеленюк Юрiй Петрович ВВ Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. Рік народження** 1964 Освіта** Донецький нацiональний технiчний унiверситет, iнженер з металорiжучих верстатiв i iнсрументiв Стаж керівної роботи (років)** 7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Опис ПАТ Норд , заступник головного iнженера з забезпечення виробництва. Член ревiзiйної комiсiї Зеленюк Юрiй Петрович. Посадова особа є представником юридичної особи ПАТ НОРД . Загальний виробничий стаж роботи 28 рокiв. Попереднi посади: АТ НОРД : слюсар-ремонтник, механiк цеху, старший майстер,iнженертехнолог, заступник начальника вiддiлу, головний iнженер проекту, заступник головного iнженера з забезпечення виробництва. Змiн персонального складу протягом року не було,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом Товариства, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства та дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Член ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовiй формi за 2011 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. У теперешнiй час працює заступником головного iнженера з забезпечення виробництва у ПАТ Норд , який розташований за адресою Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жуковського, 2. Посада Прізвище, ім я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Член ревiзiйної комiсiї Мартинов Олексiй Сергiйович ВА Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. Рік народження** 1980 Освіта** Донецький нацiональний технiчний унiверситет, iнженер з гiрничого обладнання Стаж керівної роботи (років)** 4 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Опис ПрАТ Торговий Альянс Норд , начальник вiддiлу Член ревiзiйної комiсiї Мартинов Олексiй Сергiйович. Посадова особа є представником юридичної особи АТ НОРД . Загальний виробничий стаж роботи 9 роки. Попереднi посади: АТ НОРД вiддiл постачання- економiст,група з фiнансового контролю - економiст, ЗАТ Торговий Альянс НОРД - економiст, начальник вiддiлу. Змiн персонального складу протягом року не було,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом Товариства, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства та дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Член ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовiй формi за 2011 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. У теперешнiй час працює начальником вiддiлу ПрАТ Торговий Альянс НОРД , який розташований за адресою Донецька обл., м. Донецьк, вул.жуковського, 2. Посада Прізвище, ім я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Член правлiння Вискребець Василь Миколайович ВА Красноармiйським ММВ УМВС України в Донецькiй обл. Рік народження** 1956 Освіта** Днiпропетровський металургiйний iнститут, iнженер-металург Стаж керівної роботи (років)** 15 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Опис Начальник техничного вiддiлу ВАТ Завод Електродвигун Посадова особа Член Правлiння Вискребець Василь Миколайович ( Загальний виробничий стаж роботи 33 роки Попереднi посади: завод iм.малишева (м.харкiв), мастер цеха 540; iнженер-технолог цеха 540; Красноармiйський завод Електродвигун , економiст вiддiлу матерiально-технiчного постачання; iнженер-конструктор технiчного вiддiлу; з заступник начальника вiддiлу головного технолога; з заступник начальника техничного вiддiлу; з начальник техничного вiддiлу ВАТ Завод Електродвигун . Володiє часткою в статутному фондi емiтен
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks