Голова експертної комісії д.т.н., професор ( О.В. Кувшинов - PDF

Description
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Телекомунікації» у Державному закладі «Інститут

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 28 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Телекомунікації» у Державному закладі «Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від р. 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» та Наказу Міністерства освіти і науки України від р. 1115л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія МОН України у складі: голова експертної комісії: Кувшинов Олексій Вікторович - заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, доктор технічних наук, професор; член експертної комісії: Журавський Юрій Володимировичпрофесор кафедри РЕБ та захисту інформації Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова, доктор технічних наук, старший науковий співробітник у період з р. по р. розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності Державного закладу «Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі - Інститут) щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Телекомунікації». Перевірка проводилась за такими напрямами: - достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України навчальним закладом разом із заявою на проходження акредитації; - відповідність чинним законодавчим вимогам кадрового, матеріальнотехнічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за вказаним напрямом; - визначення рівня теоретичних та практичних знань, умінь і навичок курсантів за результатами виконаних комплексних контрольних робіт; - відповідність освітньої діяльності закладу державним вимогам з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за вказаним напрямом; - наявність не усунених порушень у діяльності навчального закладу, що були виявлені під час його попередніх перевірок. ( О.В. Кувшинов Під час перевірки проаналізовано документи, які стосуються напряму, що акредитується: - ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ від р.), сертифікат про акредитацію НТУУ КПІ за статусом вищого навчального закладу IV рівня (серія РД-ІУ від р.) та сертифікати про акредитацію відповідного напряму підготовки; - освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів; - навчальні плани підготовки бакалаврів; - відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; - робочі навчальні програми дисциплін та робочі програми кредитних модулів; - індивідуальні плани викладачів; - графік навчального процесу та розклад занять; - комплексні контрольні роботи (ККР); - вибіркові звіти про проходження практик та курсові роботи. У підсумку експертного оцінювання комісія встановила наступне: 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» Державний заклад «Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі - Інститут) функціонує у складі НТУУ «КПІ» зі статусом навчального закладу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), який утримується за кошторисом та штатами Держспецзв'язку у межах її загальної структури та чисельності особового складу. Інститут розташований на території навчального корпусу 27, що належить НТУУ «КПІ». Юридична адреса Інституту: 03056, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4. Інститут утворено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від р, спільним наказом Держспецзв'язку та МОН України від /217, наказом Адміністрації Держспецзв'язку від та наказом НТУУ «КІЛ» від Відповідно до спільного наказу Держспецзв'язку та Міністерства освіти і науки України від /217 Інститут як навчальний заклад Держспецзв'язку, що функціонує у складі НТУУ «КПІ», з освітньої діяльності підпорядковується ректору НТУУ «КПІ», а з питань проходження його особовим складом служби, фінансового, матеріально-технічного, медичного та інших видів забезпечення - Адміністрації Держспецзв'язку. Інститут очолює генерал-майор Держспецзв'язку Піскун Сергій Жанович, який у 1983 році закінчив Київське вище військове інженерне двічі Червонопрапорне училище зв'язку ім. М.І. Калініна за спеціальністю 2 «Радіозв'язок». У 2004 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Інститут за своїм призначенням входить до системи професійної підготовки кадрів Держспецзв'язку та здійснює навчально-наукову діяльність у галузі спеціального зв'язку та захисту інформації, що відноситься до специфічної сфери забезпечення інформаційної безпеки держави. Інститут здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців з вищою освітою для потреб, насамперед, Держспецзв'язку, а також інших центральних органів виконавчої влади України, військових формувань і правоохоронних органів, що створені відповідно до законодавства (на даний час - Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Комітету національної безпеки Республіки Казахстан). Відповідно до статті 5 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» Інститут, як навчальний заклад Держспецзв'язку, є юридичною особою і зареєстрований як державний заклад (свідоцтво від , серія А ), веде відокремлене господарство в рамках НТУУ «КПІ», має самостійний кошторис надходжень та видатків, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням та зображенням Державного герба України, Службовий прапор, веде діловодство та бухгалтерський облік у встановленому порядку. Інститут здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого ректором університету, погоджене з Головою Держспецзв'язку та зареєстроване у керуючого справами НТУУ «КГП» від за 180, за такими основними напрямами: - організація підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у галузі спеціального зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації відповідно до вимог державних стандартів освіти; - науково-дослідна діяльність, проведення фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення проблем забезпечення функціонування і розвитку Державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційнотелекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації; - організація підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), підвищення кваліфікації викладацького складу Інституту; - міжнародна діяльність в галузі підготовки фахівців з вищою освітою, кандидатів та докторів наук для зарубіжних країн та в рамках наукового співробітництва. В Інституті навчаються за денною (очною) формою студенти, курсанти, які є громадянами України і набрані за держзамовленням в інтересах задоволення кадрових потреб Держспецзв'язку, Служби безпеки України, Служби зовнішньої О. В. Кувшинов з розвідки України та Управління державної охорони України в інженернотехнічних фахівцях, а також курсанти з Республіки Казахстан, які навчаються відповідно до міжнародної угоди для задоволення потреб Центру забезпечення організації урядового зв'язку Комітету національної безпеки Республіки Казахстан. Підготовка фахівців за державним замовленням з вищою освітою в Інституті проводиться за схемою «студент - курсант». Тобто, на першому році навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - ОКР) «бакалавр» особи, які успішно здали вступні випробування і навчаються в Інституті, мають статус студента НТУУ «КПІ» і утримуються за рахунок коштів НТУУ «КПІ». Ті, хто успішно закінчили навчання на першому курсі і відповідають вимогам щодо професійної придатності (можливості подальшої служби), уклали з начальником Інституту відповідний контракт на проходження служби (навчання) - приймаються на службу до Держспецзв'язку, приймають присягу, отримують службове посвідчення, їм присвоюється спеціальне звання рядового або сержанта Держспецзв'язку і вони продовжують навчання на 2-4 курсах в Інституті вже у статусі курсанта. Курсанти утримуються в Інституті за рахунок коштів, що виділяються державним бюджетом для Держспецзв'язку. Для забезпечення покладених на Інститут завдань до його складу входять п'ять спеціальних кафедр; навчальний відділ з бібліотекою та підготовчим відділенням; науково-дослідний центр; п'ять студентських і курсантських навчальних підрозділів (курсів); режимно-секретний відділ із спеціальною бібліотекою; відділ кадрового забезпечення, виховної та соціально-психологічної роботи; фінансово-економічний відділ; відділи організації технічного забезпечення та матеріального забезпечення; інші підрозділи, що забезпечують організацію освітньої та наукової діяльності. Випусковою кафедрою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Телекомунікації» є кафедра «Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем» (далі - ЗЗСТС). Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від року (протокол 88), кафедру визнано акредитованою за II рівнем з напряму підготовки «Телекомунікації» та виданий сертифікат про акредитацію серія НД-ІІ від р. (термін дії сертифіката до р.). Ліцензований обсяг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Телекомунікації» становить 50 осіб на денній і 20 осіб на заочній формах навчання. Станом на року за напрямом підготовки «Телекомунікації» навчаються 145 студентів (курсантів) за денною формою навчання. Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України Державним закладом «Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» із заявою про акредитацію, перевірена на підставі оригіналів засновницьких документів та відповідних документів щодо кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення тощо. 4 Висновок: Оригінали усіх засновницьких документів, матеріали акредитаційного самоаналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації спеціальностей у вищих навчальних закладах. Надана до Міністерства освіти і науки України інформація акредитаційної справи Державного закладу «Інститут спеціального зв 'язку та захисту інф
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks