Gjeografi Sem Veror 2016-17 Final

Description
Orari mesimor

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 21 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Orari mësimor Drejtimi: Gjeografi (Bsc) Viti (Semestri veror)  O/Z Orë  ECTS L/U Mësimdh. Dita  Ora Salla I Gjeografia kulturore 2L I. Ramadani H 11:00-12:301 Gjeografia kulturore 1+1+1U F.GashiH 12:30-14:451 Gjuhë e huaj - Anglisht 2L H 14:45-16:151 Gjuhë e huaj - Frengjisht2 L H 16:15-17.451 Klimatologji me meteorologji3 L Sh. BulliqiMa 08:00-10:151 Klimatologji me meteorologji2+2+2 L V.BytyqiMa 10:15-14:451 Gjeostatistika3 L F. IsufiE 08:00-10:151 Gjeostatistika2+2+2 U F. HumolliE 10:15-14:451 Bazat e GIS-it me informatikë2+2+2 L F. IsufiP 08:00-10:151 Bazat e GIS-it me informatikë2+2+2 U F. KrasniqiP 10:15-14:45Lab. II Gjeomorfologjia II 3L Sh.BulliqiH 08:00-10:151 Gjeomorfologjia II 2U V.BytyqiH 10:15-11:453 Gjeotrashëgimia 2L A. EjupiMa 08:00-09:303 Gjeografia e turizmit 3L F. HumolliMa 10:15-12:303 Gjeografia e turizmit 2+2U F.KrasniqiMa 12:30-15:30Lab. Rreziqet natyrore 2L A. EjupiMe 08:45-10.151   2+2U10:15-13:151 . - Hidrologji e përgjithshme 3+2L/U V.BytyqiMe 14:00-17:451 Resurset natyrore 2+1L/U V.BytyqiE 14:45-17:001 III Gjeografia regjionale II 3L A.EjupiH 12:30-14:453 Gjeografia regjionale II 1U F. GashiH 14:45-15:303 Gjeografia e transportit 1U F. GashiH 15:30-16:153 Gjeografia e transportit 2L F. HumolliMa 13:15-14:453 Gjeografia nacionale II 1U F. HumolliMa 14:45-15:301 Remote Sensing 2L F. IsufiMe 08:00-09:303 Remote Sensing 1U F. KrasniqiMe 10:15-11:00Lab. Planifikim hapësinor 3L I. RamadaniE 11:00-13:152 Planifikim hapësinor 2U F. GashiE 13:15-14:453 Resurset humane 1U F. GashiE 14:45-15:303 Gjeografia nacionale II 3L M. DushiP 08:45-10.153 Resurset humane 2L M. DushiP 11:00-12:303 H- Hënë, Ma- Martë, Me-Mërkure, E- Enjte, P-Premte  Orari mësimor Drejtimi: Gjeografi (Msc) Viti (Semestri veror)  O/Z Orë  ECTS L/U Mësimdh. Dita  Ora Salla I Gjeomorfologji aplikative 2L Sh. BulliqiMa 12:30-14:002 Menaxhimi i hapësirave urbane dhe rurale2 L I. RamadaniMa 14:00-15:302 Gjeomorfologji aplikative1 U V. BytyqiMa 16:15-17:001 Hidrologji aplikative 1U V. BytyqiMa 17:00-17:451 GIS me Remote Sensing 2L F. IsufiMe 12:30-14:002 GIS me Remote Sensing 1U F. KrasniqiH 14:00-14:45Lab. Hidrologji aplikative 2L Sh. BulliqiMe 15:30-17:002 H- Hënë, Ma- Martë, Me-Mërkure, E- Enjte, P-Premte
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks