ค ม อการใช งาน ระบบประช มทางไกลออนไลน ( GIN Conference ) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง โทรศ พท ๐-๒๑๔๑-๘๖๗๘ - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบประช มทางไกลออนไลน ( GIN Conference ) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง โทรศ พท ๐-๒๑๔๑-๘๖๗๘ 2 ว ธ การต ดต งอ ปกรณ อ ปกรณ กล อง ร โมทคอนโทล ต วฐานลาโพง

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 13 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบประช มทางไกลออนไลน ( GIN Conference ) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง โทรศ พท ๐-๒๑๔๑-๘๖๗๘ 2 ว ธ การต ดต งอ ปกรณ อ ปกรณ กล อง ร โมทคอนโทล ต วฐานลาโพง 3 ว ธ ประกอบอ ปกรณ 1. ต อต วกล องเข าก บเสากล อง 2. ต อเสากล องเข าก บฐานลาโพง 4 3. ต อสายไฟเล ยงต วฐานลาโพง 4. ต อสาย USB ลาโพงเข าก บเคร องคอมพ วเตอร 5 5. เส ยบสาย USBอ กเส นเข าก บเคร องคอมพ วเตอร หมายเหต - กล องม ไมค โครโฟนในต วพร อมระบบต ดเส ยงรบกวน ท านอาจไม จาเป นต องต อไมค โครโฟนแยก ท ส งไปพร อมก นน หากไมค โครโฟนท อย ในต วกล องม ความช ดเจนพอ หากจาเป นต องใช ไมค โครโฟนแยกให เส ยบใน ช องไมค โครโฟนของเคร องคอมพ วเตอร ตามปกต 6 ว ธ การใช งาน ระบบ GIN Conference เร มต นการใช งาน Conference ข นตอนการใช งานระบบ GIN Conference ก อนการใช งานระบบ GIN Conference ให ทาการต ดต งอ ปกรณ Web cam, Microphone, Speaker และทา การทดสอบความพร อมในการใช งานของอ ปกรณ ให เร ยบร อย และสามารถเข างานระบบผ านเว บเบราว เซอร ได ด งน 1) เข าไปท Internet Explorer เพ อเข าส หน าเว บ 2) พ มพ ของเว บห องประช ม ตามร ปด งน ข นตอนท 1 คล ก ทางเข าส ประช ม ข นตอนท 2 ให ใส Username และ Password ของต วเองซ งจะถ กแบ งออกเป น 2 ส วน ด งน - ส วนสาหร บสมาช ก - ส วนสาหร บผ ได ร บเช ญ 7 ส วนสาหร บสมาช ก องค กร: ช อองค กร หร อ ช อโครงการ รห สผ ใช : ช อหน วยงาน รห ส: รห สผ านเข าห องประช ม ภาษา: เล อกภาษาท ต องการ เม อ Login เข ามาในหน าสมาช ก ก จะม ส วนต างๆด งน เข าร วมประช ม เป นหน าค นหาห องประช ม ค นหาโดยรห สผ ใช, ช อห องประช ม, สถานะของการประช ม (ก จะม 3 สถานะด งน ) สถานะ เร ม ค อ เป นสถานะรายช อห องประช มท ม การเร มประช ม 1. สถานะ หย ด ค อ เป นสถานะรายช อห องประช มท หย ดการประช ม 2. สถานการณ ค นหาท งหมด ค อ การค นหาห องท เร มประช มและห องท หย ดการประช ม 8 3. เม อค นหาห องประช มท จะเข าร วมประช มเจอแล ว ก คล กเข าห องประช ม ท เป นต วอ กษรส น าเง น หล งจาก น น เข าไปคล กห องประช มท ต องการใช งาน Conference 4. หล งจากเล อกห องประช มแล ว ก ไปคล กท ป ม เร ม เพ อเข าส ห องประช ม หร อสามารถคล กท ป ม เปล ยนแปลง เพ อเข าไปแก ไขรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของห องประช ม หร อสามารถคล กท ป ม เช ญ ประช ม เพ อส งคาเช ญประช มไปย งผ ท ต องการให เข าร วมประช ม ส วนสร างห องประช มใหม กรอกรายละเอ ยดของห องประช มท ต องการสร าง เม อกรอกรายละเอ ยดท ต องการครบถ วนแล ว ก คล กท ป ม ตกลง 9 หล งจากได สร างห องประช มเสร จเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม ต อไป หล งจากสร างห องประช มเสร จเร ยบร อย ก ไปคล กท ป ม เร ม เพ อเข าส ห องประช ม หร อสามารถคล กท ป ม เปล ยนแปลง เพ อเข าไปแก ไขรายละเอ ยดค ณสมบ ต ของห องประช ม หร อสามารถคล กท ป ม เช ญประช ม เพ อส งคาเช ญประช มไปย งผ ท ต องการให เข าร วมประช ม สาหร บเคร องคอมพ วเตอร เคร องใดท เบราเซอร ของท านอาจไม อน ญาตให ใช ปล กอ น WebConacuConference ต องต ดต งปล กอ นลงในคอมพ วเตอร ของท านโปรดคล ก ต ดต งปล กอ นท หายไปตาม ต อไปน 10 11 หล งจากท เล อกห องประช มได แล ว ก อนเข าห องประช ม ระบบจะให ทาการทดสอบและ Config ค าของ Device ต างๆเช น เส ยง, ไมโครโฟน และ กล อง เป นต น ท ไอคอน เพ อต องการเข าไปต งค าของกล อง และเล อก device ให ถ กต อง คล กท ไอคอน เพ อต องการเข าไปต งค าของไมโครโฟน และเล อก device ให ถ กต อง จากน นทาการ ทดสอบเส ยงของไมโครโฟนว าระด บเส ยงม ความด งตามท ต องการหร อไม โดยคล กท ป ม หล งจากเล อก device และทดสอบอ ปกรณ ท งหมดเร ยบร อยแล ว ก คล กท ป ม เพ อเข าส การประช ม Conference 12 ส วนรายช อห องประช ม การเปล ยนข อม ลของผ ใช และและการเปล ยนรห สผ าน การเปล ยนข อม ลของผ ใช 13 การเปล ยนรห สผ าน หน ารายงาน แบ งออกเป น 3 ส วน ส วนท 1 รายงาน AcuConference เป นหน ารายงานว าม การ Conference ช วงเวลาไหนบ าง ส วนท 2 รายงาน AcuStudio เป นหน ารายงานว าม การ Studio ช วงเวลาไหนบ าง 14 15 ส วนท 3 รายงาน Live Webcast เป นหน ารายงานว าม การ Live Webcast ช วงเวลาไหนบ าง ส วนสาหร บผ ได ร บเช ญ องค กร: ช อองค กร หร อ ช อโครงการ (ท จะเข าร วมประช ม) รห สผ ใช : ช อหน วยงาน (ท จะเข าร วมประช ม) ภาษา: เล อกภาษาท ต องการ 16 การใช งาน 2 ฟ งก ช นการใช งานในห องประช ม GIN Conference เม อเข าส หน าจอหล กของ GIN Conference ภาพรวมของระบบ Conference ประกอบไปด วย 7 ส วน 1. ส วนของแถบคาส งเมน อย ด านบนส ดของระบบConference 2. ส วนของป มคาส ง ซ งม อย ได ก น 3 ป ม ค อ 2.1 ป ม (ป มยกม อ) ใช ในกรณ ท ห องประช มถ กควบค มโดยประธาน ผ เข าร วมประช ม จะต องกดป มยกม อเพ อขอส ทธ ในการพ ด ท ประช ม 2.2 ป ม (ป มขอเป น Persenter) ใช ในกรณ ท ผ เข าร วมประช ม ต องการนาเสนอเอกสารใน ป ม (ป มหย ดฟ ง) ใช ในกรณ ท ประธานต องการเป นผ พ ดเพ ยงคนเด ยว ส วนผ เข าร วม ประช มจะเป นเพ ยงผ ฟ งเท าน น 3. ส วนของรายช อผ เข าร วมประช ม 4. ส วนของ Chat เป นการพ ดค ยก นระหว างผ เข าร วมประช ม 5. ส วนLayout ของ Conference 6. ส วนของเอกสารต างๆ และSlide ท นามาเสนอในท ประช ม 7. ส วนของแถบคาส งเมน ของระบบConference การนาเสนอข อม ลในท ประช ม ฟ งก ช น เอกสาร ในท ประช มบางคร งอาจต องม การนาเสนอข อม ลในของเอกสาร (Soft File) เพ อการ ส อสารท ช ดเจนและเข าใจง าย เราสามารถใช ฟ งก ช น เอกสาร ในการ Upload เอกสารต างๆ สาหร บใช ในการ ประช มได ไม ว าจะเป นการ Upload เอกสารไว ล วงหน าก อนการประช มหร อ Upload ในระหว างการประช มก สามารถทาได ท นท ว ธ การอ พโหลดเอกสาร ม 2 ว ธ 1. ว ธ อ พโหลดเอกสารเฉพาะไฟล PowerPoint 1.1 คล ก (เป ดเอกสารเพ อนาเสนอ) ในการ Upload เอกสารเข าส ห อง ประช ม 1.2 เล อกไฟล ท ต องการ Upload ส ห องประช ม เม อเล อกได แล วให คล กท 2. ว ธ การอ พโหลดเอกสารไฟอ นๆ 1.1 คล ก (เป ดเอกสารเพ อนาเสนอ) ในการ Upload เอกสารเข าส ห องประช ม 1.2 เล อกไฟล ท ต องการ Upload ส ห องประช ม เม อเล อกได แล วให คล กท 18 หมายเหต : ไฟล ท สามารถ Upload ส Conference ได จะต องเป นไฟล นามสก ลด งน Microsoft Word.doc,.docx และ.docm Microsoft Excel.xls,.xlsx และ.xlsm Microsoft PowerPoint.ppt,.pptx และ.pptm ไฟล ร ปภาพ.jpg,.gif และ.bmp ไฟล Flash.swf การนาเสนอเอกสารท เป น Media file ไฟล ท เป น Media file สามารถ Upload ไฟล โดยทาได ตามข นตอนด งต อไปน 1) คล กป ม จากน นคล ก จะปรากฏหน าจอด งร ป 19 2) เล อกไฟล ท ต องการ Upload ส ห องประช ม เม อเล อกได แล วเราก คล กท 3) ไฟล ท เราทาการ Upload จะปรากฏหน าจอด งร ป หมายเหต : ไฟล ท สามารถ Upload ได จะต องเป นไฟล นามสก ล.wmv,.asf,.avi,.mpg,.mpeg,.dat,.rm,.rmvb 20 การแบ งป นหน าจอ (Share Screen) ฟ งก ช น จอภาพ ในการประช มผ านระบบ GIN Conference บางคร งไม สามารถ Upload ข อม ลหร อ เอกสารเข าส ระบบได เน องจาก ไฟล ม ขนาดใหญ หร อเป นโปรแกรมท ต องการนาเสนอ ผ นาเสนอก สามารถแบ งป น หน าจอของตนเองให ผ เข าร วมประช มท านอ นด ได นอกจากน ฟ งก ช น จอภาพ ย งสามารถทางานในล กษณะของ การ Remote Access เพ อให ผ เข าร วมประช มท านอ นสามารถเข ามาควบค มเคร องของผ นาเสนอได เช น การ จ ดทาหร อแก ไขเอกสารร วมก น เป นต น การใช ป ม (การส งภาพหน าจอ) ทาตามข นตอนด งต อไปน 1) เป ดไฟล เอกสารท ต องการนาเสนอไว ท หน าจอของผ ท ต องการนาเสนอ 2) คล กป ม ก จะปรากฏหน า Desktop ของผ นาเสนอ ด งร ป 3) จากน นจะปรากฏหน าจอคอมพ วเตอร ของผ นาเสนอ 4) ผ เข าร วมประช มจะเห นหน าจอของผ นาเสนอ ไม ว าผ นาเสนอจะกระทาการใดๆก ตามบนหน าจอ คอมพ วเตอร 5) ในกรณ ท ผ เข าร วมประช มต องการควบค มเคร องของผ นาเสนอ สามารถกระทาได ด งน 5.1 เล อกช อผ เช าร วมประช ม เพ อให ส ทธ การควบค มจอภาพ 5.2 ร ปเม าส ปรากฎอย หน าช อของผ ควบค มจอภาพ 5.3 ในกรณ ท ผ ท เป นประธานหร อผ นาเสนอต องการถอนส ทธ ค นเพ อกล บมาควบค มเคร องสามารถทาได ด งน ขย บเมาส เพ ยงเล กน อยท านก จะได ส ทธ ในการควบค มเคร องกล บค นมา เล อนเมาส ไปขวาส ด แล วคล กท CTRL กด F4 เพ อให ส ทธ การควบค มกล บค นมา กด Shift+Ctrl ระบบจะออกจากหน าแชร จอภาพ โดยท นท **หมายเหต : สามารถให ส ทธ การควบค มเคร องได คร งละ 1 ท านเท าน น 21 22 การนาเสนอข อม ลผ าน Website ฟ งก ช น เวป ผ นาเสนอท ต องการนาเสนอข อม ลจากเว บไซต ก สามารถทาได ท นท โดยการใช ฟ งก ช น เวป ในการ ค นหาข อม ลจากอ นเตอร เน ตให ผ เข าร วมประช มร บทราบข อม ลไปพร อมๆก น และผ เข าร วมประช มก สามารถส บค น ข อม ลในเวปได อย างอ สระเช นเด ยวก น โดยม ว ธ การด งน 1. ผ เข าร วมประช มจะสามารถเข าเวปได จะต องม สถานะเป น ผ นาเสนอ(Presenter) 2. ร ปแบบ Layout ของประช มจะม ร ปแบบ Slide View,2Video+slide View, 3Video+slide View และ 4Video+slide View 3. จากน นคล ก จะปรากฏหน า Desktop ผ นาเสนอสามารถเข าเวปไซต ได เหม อนเข า เวปผ านหน าจอคอมพ วเตอร ปกต 23 การเช อมต ออ ปกรณ เสร ม ฟ งก ช น Play Media (เคร องเล นส อ) ผ นาเสนอสามารถใช ฟ งก ช น Play Media ในการนาเสนอ เอกสารท เป น Media file เช น ไฟล VDO และสามารถเช อมต ออ ปกรณ เสร มได เช น Scanner, Visualizer เพ อเป นอ กทางเล อก ในการนาเสนอ ประกอบด วย 2 ฟ งก ช นย อยด งน - ส อม ลต ม เด ย เพ อนาเสนอเอกสารท เป น Media file เช น ไฟล VDO - กล องต วท 2 ในกรณ ท ต องการต ออ ปกรณ กล องต วท 2 เพ อใช งานการบ นท กภาพ ส อม ลต ม เด ย ใช นาเสนอเอกสารท เป น Media file เช น ไฟล VDO ใน GIN Conference ให ผ เข าร วมประช มด ได ม ว ธ ด งน 1. คล ก 2. เล อกไฟล ท ต องการ Upload เข าส ห องประช ม 3. เม อเล อกได แล ว เราก คล กท ไฟล ท เราทาการ Upload จะปรากฏในหน าจอ Conference กล องต วท 2 เพ อใช ประโยชน จากภาพของกล องต วท 2 ในว ตถ ประสงค อ นๆ เช น ต องการนาเสนอส นค า หร อ ถ ายทอด บรรยากาศในห องประช มให ผ เข าร วมประช มท านอ นได เห นไปพร อมๆก น โดยกดป ม จะปรากฏหน าจอเล อกแหล งว ด โอ ซ งสามารถเล อกท จะแสดงภาพ อ ปกรณ ต อพ วงกล องต วท 2 (Web Cam, DVD Camcorder หร อ Visualizer) ให คล กเคร องหมายถ กท ช อง Device จากน นคล กเล อกอ ปกรณ ท ต องการนาเสนอ แล วคล กป ม OK จะปรากฏภาพของอ ปกรณ การต อพ วง กล องต วท 2 (Web Cam, DVD Camcorder หร อ Visualizer) เข าส ห องประช มด งร ป 24 การส งข อความส นระหว างก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks