Ghid Manag.programe.san Duma

Description
f

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 2017 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc     ETAPELE MANAGEMENTULUI PROGRAMELOR/ PROIECTELOR   Conf. Dr. Odette Dumea  FACULTATEA DE MEDICINĂ  MASTER: MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE IN DOMENIUL MEDICO-FARMACEUTIC CUPRINS  Managementul poate fi regăsit în cele patru faze ale ciclului de viaţă ale unui program/ proiect   .......... 3   I.   IDENTIFICAREA NEVOII DE A REALIZA UN PROGRAM/ PROIECT  ................................ 4   II.   STABILIREA ECHIPEI DE LUCRU  ........................................................................................... 4   2.1. Etapele în construirea echipei  ......................................................................................................... 6   a)   Stabilirea s tructurii echipei se referă la  ...................................................................................... 6    b)   Alegerea criteriilor de selectare a membrilor echipei  ................................................................ 6   c)   Definirea rolurilor şi a responsabilităţilor:  ................................................................................. 7   Coordonatorul echipei  ....................................................................................................................... 7   A.   Lista cu funcţiile coordonatorului  ........................................................................................... 7 B.   Lista cu specificaţiile solicitate:  .............................................................................................. 7 2.2. Caracteristicile echipei de lucru  ...................................................................................................... 9   III.   ELABORAREA PROGRAMULUI- PROIECTULUI  ............................................................ 13   3.1.2.    Analiza stării de sănătate şi a determinanţilor acesteia  ...................................................... 13   3.1.3.   Sistemul de sănătate  ............................................................................................................. 14   3.1.4.    Resursele disponibile  ............................................................................................................ 14   3.1.5. Instrumente utilizate  ............................................................................................................... 15   3.2. Identificare a problemelor şi stabilirea priorităţilor   ................................................................... 17   3.3. Ierarhizarea problemelor de sănătate  ......................................................................................... 20    Instrumente care servesc la determinar  ea priorităţilor   ................................................................ 20 1. Procedura de triaj  .............................................................................................................. 20 2. Metode de determinare a priorităţilor, specifice planificării sanitare  ............................... 21 a.   Grila de analiză  ................................................................................................................. 21  b.   Metoda Hanlon  .................................................................................................................. 22 c.   Ierarhizarea problemelor în funcţie de impactul lor asupra stării de sănătate  .................. 23 3. Metode generale de ierarhizare  ......................................................................................... 24 a.   Scala de măsură lineară  ..................................................................................................... 24  b.   Compararea prin perechi  ................................................................................................... 24 c.   Clasificarea problemelor în funcţie de ordinul de mărime  ............................................... 24 d.   Indicele Q  .......................................................................................................................... 25 e.   Ancheta Delphi  ................................................................................................................. 25 3.4 Elaborarea scopului si obiectivelor   ............................................................................................ 26   3.5. Formularea strategiilor alternative  ............................................................................................ 31   1. Stabilirea criteriilor pentru formularea unei strategii;  ........................................................... 31 2.   Analiza strategiilor existente  ............................................................................................. 31 3.   Revizuirea strategiilor existente  ........................................................................................ 32 4.   Dezvoltarea unor noi strategii interne  ............................................................................... 32 3.5.1 Analiza de fezabilitate a alternativelor strategice  ................................................................ 32 3.6. Estimarea bugetului  ................................................................................................................... 33   Tehnici de calculare a bugetului:  .................................................................................................. 34 3.7 Redactarea finală a programului/proiectului  .............................................................................. 36   IV.   IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI/PROIECTULUI  ....................................................... 39   V.   MONITORIZAREA  .................................................................................................................. 43   VI.   EVALUAREA PROGRAMULUI/ PROIECTULUI  ................................................................ 46   REDACTAREA RAPORTULUI FINAL PENTRU UN PROGRAM/ PROIECT  ......................... 51   5.1 Diseminarea rezultatelor   ......................................................................................................... 52 Ciolpan Gabriela 2  FACULTATEA DE MEDICINĂ  MASTER: MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE IN DOMENIUL MEDICO-FARMACEUTIC ETAPELE MANAGEMENTULUI PROGRAMELOR/ PROIECTELOR   Managementul reprezintă activitatea esenţială pentru orice organizaţie în vederea obţinerii eficienţei, alocării resurselor şi utilizării eforturilor pentru realizarea scopurilor propuse. David Gustafson consideră managementul „ o artă, un proces prin care munca este făcută prin intermediul altora, bine, la timp şi în limita bugetului . Robert Albanese consideră că managementul este „ un proces tehnic şi social care utilizează resursele, influenţează acţiunile umane şi facilitează  schimbările pentru realizarea scopurilor unei organizaţii .    Î  n procesul de management, inclusiv în managementul programelor, se descriu următoarele     elemente principale:      realizarea scopurilor şi obiectivelor din organizaţie;      realizarea obiectivelor cu spri  jinul oamenilor, a resurselor materiale ş i financiare, la care se adaugă resursa timp;      se dezvoltă în organizaţiile formale;      include conducerea şi facilitează munca cu membrii organizaţiei.  Managementul programelor/  proiectelor de sănătate reprezintă ansamblul de tehnici şi activităţi utilizate pentru realizarea etapelor programului/  proiectului respectiv. în esenţă se referă la „ utilizarea  judicioasă a mijloacelor disponibile pentru realizarea scopului . într- o abordare mai largă, managementul este proce sul care prin planificare, organizare, coordonare, control şi conducere, utilizând resursele disponibile într- o anumită perioadă de timp, urmăreşte prin intermediul activităţilor şi obiectivelor pe termen scurt să realizeze obiectivul final şi în cele din urmă scopul propus.    Managementul programelor/ proiectelor este necesar în planul:      organizării serviciilor de sănătate:         pentru a orienta serviciile spre nevoile populaţiei şi a obţine mai multă legitimitate   în intervenţii:       pentru a mobiliza ansamblul de in tervenţii şi de actori către acelaşi scop;       pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de sănătate; în felul acesta răspunde   nevoilor populaţiei şi creşte disponibilitatea;       pentru a se introduce obiective comune în organizarea serviciilor de sănătate;       pentru a obţine o eficacitate mai mare a intervenţiilor de sănătate prin   complementaritatea serviciilor în desfăşurarea programului;      tehnologic:         permite un mod de gândire sistematic;    conducerea proiectelor reprezintă o tehnică de organizare a activităţii;      repre zintă un instrument care facilitează marketingul programului precum ş i comunicarea între actorii implicaţi în proiect;       permite prezentarea activităţilor într  - o manieră clară, logică, concisă  care facilitează  justificarea proiectului şi înţelegerea sa.  În d omeniul de sănătate se descriu în principal programe/proiecte de cercetare ş i de intervenţie.    Managementul poate fi regăsit în cele patru faze ale ciclului de viaţă  ale unui program/ proiect      (Fig. nr. 1): I. Iniţierea;  III. Implementarea;   II. Planificarea; IV. încheierea.   Ciolpan Gabriela 3  FACULTATEA DE MEDICINĂ  MASTER: MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE IN DOMENIUL MEDICO-FARMACEUTIC Fig. nr. 1 Ciclul de viaţă al unui program/proiect   Indiferent de simplitatea sau complexitatea unui program/  proiect din domeniul de sănătate, trebuie respectate o serie de etape şi anume:   identificarea nevoii de a realiza un program/ proiect; 2 stabilirea echipei de lucru; 3 elaborarea programului/ proiectului; 4 implementarea; 5 monitorizarea, ajustarea programului/ proiectului; 6 diseminarea rezultatelor; 7 evaluarea programului/ proiectului. I.   IDENTIFICAREA NEVOII DE A REALIZA UN PROGRAM/ PROIECT Identificarea nevoii de a elabora un proiect are la baz ă o serie de condiţii, pe care trebuie să le îndeplinească ideea de rezolvare a unei probleme de sănătate prin program/ proiect.   Condiţiile principale sunt:        să fie validă;      să răspundă unei nevoi reale;      să fie clar exprimată.  Sursele care pot fi utilizate pentru selectarea ideii de a realiza un program/proiect sunt: cercetarea medicală, discuţia de grup (personalul medical, beneficiarii, pacienţii, sponsorii etc .), decidenţii din sistemul de sănătate, comanda din partea unor organizaţii etc.   Rezultatele acestei etape de lucru sunt:    definirea titlului programului/proiectului;    amplasarea în timp a realizării acestuia;      identificarea surselor posibile de finanţare.   II.   STABILIREA ECHIPEI DE LUCRU Stabilirea echipei de lucru intră în responsabilitatea coordonatorulu i de proiect („proiect manager ) şi presupune, ca prim pas, identificarea managerului de program/ proiect. Programul/proiectul necesită în elaborarea sa:   ã   nominalizarea coordonatorului de proiect; este făcută în funcţie de structura     organizaţională şi de co mplexitatea programului/ proiectului; ã   stabilirea echipei de lucru; componenţa echipei variază în funcţie de activităţile     sau grupul de activităţi stabilite în etapa de elaborare a programului/proiectului.   Managerul este persoana din organizaţie care este investită oficial şi are responsabilitatea şi autoritatea de a face posibilă îndeplinirea activităţilor prin colaboratorii din interiorul unei organizaţii.   Echipa reprezintă un grup de persoane care lucrează împreună la realizarea unei sarcini comune sau c are îşi unesc eforturile pentru finalizarea unor obiective. Echipa poate avea o durată limitată în Ciolpan Gabriela 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks