Ghid Control Achizitii Publice

Description
Ghid Control Achizitii Publice

Please download to get full document.

View again

of 448
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 448

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 R O M Â N I A CURTEA DE CONTURI Ghid  privind modul de verificare a achizițiilor  publice și achizițiilor sectoriale   2016  2 CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătire profesională a personalului de specialitate www.curteadeconturi.ro Str. Lev Tolstoi nr.22-24, sectorul 1, cod 011948 București, România    3 CUPRINS INTRODUCERE ........................................................................................................................................... 6   Cap. I OBIECTIVUL GENERAL AL ACȚIUNILOR   DE VERIFICARE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI CARACTERISTICILE ACESTORA   ...................................... 10   Cap. II. ELEMENTELE CONTROLULUI/AUDITULUI FINANCIAR ............................................... 14   2.1   Relația tripartită în cadrul controlului/auditului financiar, între auditorii publici externi ai Curții de Conturi, partea responsabilă (entitatea controlată/ auditată) și utilizatorii informațiilor din rapoartele de control/audit financiar ................................................................................................................................ 14 2.2   Obiectivele specifice supuse verificării  ..................................................................................................... 16   2.3  Regleme ntările legale și criteriile de audit  ................................................................................................ 20   2.3.1  Domeniile de aplicare ale legii privind achizițiile publice și cazurile de exceptare de la aplicarea acesteia ............................................................................................................................ 21   2.3.2 Domeniile de aplicare ale legii privind achizițiile sectoriale și cazurile de exceptare de la aplicarea acesteia ............................................................................................................................ 31 2.3.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor potrivit  Legii nr. 98/2016     privind achizițiile publice și ale  Legii nr. 99/2016     privind achizițiile sectoriale   ....................................... 42 2.3.4 Categorii de autorități contractante și entități contractante potrivit prevederilor  Legii nr. 98/2016     privind achizițiile publice   și ale  Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale  ..........................   43   2.3.5   Tipuri de contracte de achiziții publice/acorduri cadru  ................................................................. 44   2.3.6 Procesul de achiziţie publică și tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziții  publice/ sectoriale și a  acordurilor cadru ........................................................................................ 44   I.    Fundamentarea cheltuielil  or cu achizițiile publice și   sectoriale înscrise în proiectul de buget propriu, autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziții, precum și angajarea cheltuielilor cu achizițiile publice și sectorial  e   ............................................................................................ 45   2.3.6.1 Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei  ................................................. 45   2.3.6.2 Etapa de organizare a pro cedurii şi atribuirea contractului/acordului -cadru ..................... 47   2.3.6.2.1 Achiziția directă  ..................................................................................................... 48   2.3.6.2.2 Procedura simplificată  ........................................................................................... 49   2.3.6.2.3   Licitaţia deschisă  .................................................................................................... 50   2.3.6.2.4   Licitaţia restrânsă  ................................................................................................... 50   2.3.6.2.5    Negocierea competitivă  ......................................................................................... 51   2.3.6.2.6 Dialogul competitiv ............................................................................................... 52   2.3.6.2.7  Parteneriatul pentru inovare ................................................................................... 52   2.3.6.2.8  Negocierea fără publicare prealabilă/Negocierea fără invitaţie prealabilă la    procedura concurenţială de ofertare  ...................................................................... 53   2.3.6.2.9 Concursul de soluţii  ............................................................................................... 56   2.3.6.2.10 Remedii și căi de atac   în materie de atribuire a contractelor de achiziție  publică/sectorială reglementate de  Legea nr. 101/2016 ........................................ 57   II.  Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu achizițiile    publice și sectoriale   .............. 58 2.3.6.3.  Etapa postatribuire contract/acord- cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului -cadru ..................................................................... 58   2.3.7.   Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică  .......................... 59 2.3.7.1. Acordul cadru .........................................................................................................................  59 2.3.7.2. Sistemul dinamic de achiziții  ..................................................................................................  61 2.3.7.3. Lici tația electronică  .................................................................................................................  65 2.3.8 Regimul juridic și actul normativ aplicabil în cazul achiziţiilor mixte  ......................................... 67   2.3.9 Reguli de determinare a valorii estimate a achiziţiei  ..................................................................... 72   2.4  Nivelul de asigurare oferit de auditorii publici externi cu privire la rezultatele acțiunilor de verificare  în domeniul achizițiilor publice  ................................................................................................................. 74 Cap. III PRINCIPIILE GENERALE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎNAINTE ȘI PE PARCURSUL UNEI ACȚIUNI DE V ERIFICARE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  ...........................................................................................................  77 3.1   Raționamentul și scepticismul profesional  ................................................................................................ 77   3.2  Riscul de audit ........................................................................................................................................... 78   3.3   Semnificația (materialitatea)  ...................................................................................................................... 79   3.4 Documentația  ............................................................................................................................................. 81   3.5  Comunicarea .............................................................................................................................................. 82   3.6   Controlul calității  ...................................................................................................................................... 83   3.7   Managementul şi abilităţile echipei de control /audit ................................................................................. 84   Cap. IV ETAPELE ACȚIU NII DE CONTROL/AUDIT FINANCIAR ...............................................   86 4.1   Planificarea controlului/auditului financiar ..........................................................................................   86    4 4.1.1    Natura activității entității controlate/auditate și domeniul din care face parte  .............................   87   4.1.2   Evaluarea sistemului de control intern al entității  ........................................................................   92   4.1.3 Evaluarea riscului de audit și a riscului de fraudă  ........................................................................   101   4.1.4   Contractele/acordurile cadru de achiziție publică încheiate de către entitatea controlată/auditată   și metodele de selectare din cadrul acestora a celor care se supun verificării  ........   115 4.1.5  Abordarea controlului/auditului ...................................................................................................   120   4.1.6  Planul de control/audit ..................................................................................................................   121   4.2   Execuția controlului/auditului financiar   ................................................................................................   122   4.2.1  Stab ilirea contractelor/acordurilor cadru de achiziții publice și sectoriale care se supun verificării (dimensiunea și elementele eșantionului)  ....................................................................   123   4.2.2   Identificarea și aplicarea procedurilor de audit pentru obținerea probelor de audit necesare realizării acțiunii de control/audit și evaluarea acestor probe de audit  ........................................   132   I.    Fundamentarea cheltuielil  or cu achizițiile publice și  sectoriale înscrise în proiectul de buget propriu, autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziții, precum și angajarea cheltuielilor cu achizițiile publice și secto  riale  ..................................................................... 141 4.2.2.1 Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei  ......................................... 141 4.2.2.2 Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea con tractului/acordului-cadru .............. 180 4.2.2.2.1 Achiziția directă  ..................................................................................................... 180 4.2.2.2.2 Procedura simplificată  ............................................................................................ 184 4.2.2.2.3   Licitaţia deschisă  .................................................................................................... 203 4.2.2.2.4   Licitaţia restrânsă  ................................................................................................... 219 4.2.2.2.5    Negocierea competitivă  .......................................................................................... 237 4.2.2.2.6 Dialogul competitiv ................................................................................................ 254 4.2.2.2.7  Parteneriatul pentru inovare ................................................................................... 269 4.2.2.2.8  Negocierea fără publicare prealabilă/Negocierea fără invitaţie prealabilă la    procedura concurenţială de ofertare  ...................................................................... 285 4.2.2.2.9 Concursul de soluţii  ................................................................................................ 297 II.  Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu achizițiile    publice și sectoriale  .......... 314 4.2.2.3.  Etapa postatribuire contract/acord- cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului -cadru .............................................................  314 4.2.3   Extrapolarea valorii erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregii categorii de operațiuni economice verificate , dacă procedurile de audit au fost aplicate asupra unui eșantion ales prin   metode statistice și însumarea valorilor erorilor/abaterilor extrapolate  .......................................   329   4.2.4   Întocmirea documentelor de lucru pentru susținerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor din raportul de control/audit și, respectiv, a concluziei generale sau a opiniei de audit care se va formula ..........................................................................................................   330   4.3   Raportarea controlului/auditului ...........................................................................................................   333   4.3.1. Acte de control  –   Raportul de control/audit ...........................................................................   334   4.3.2. Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control/audit ............................   348   4.3.2.1  Notă de constatare  ..........................................................................................................  348   4.3.2.2    Notă privind propunerea de solicitare a serviciilor unui expert  .....................................   349   4.3.2.3    Nota privind propunerea de sesizare a altor autorităţi abilitate de lege să aplice sancţiunea contravenţională, urmare a unor abateri constatate de Curtea de Conturi  ...   350   4.3.2.4    Notă privind propunerea de solicitare către anumite instituții specializate ale statului să efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate  ....................................   350   4.3.2.5 Proces- verbal de constatare și sancționare a contravențiilor   .........................................   351   4.3.2.6 Proces- verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 lit. a) și b) din  Legea nr. 94/1992 , republicată  .................................................... 364   4.3.2.7 Proces-verbal de c onstatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) și de   aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din  Legea nr. 94/1992 , republicată  ............   366   4.3.2.8  Notă de conciliere ..........................................................................................................   368   Cap. V. GLOSAR DE TERMENI ................................................................................................................   370   Cap. VI. ANEXE MANUAL .........................................................................................................................   375   - Anexa nr. 1 -   Modelul Programului anual al achizițiilor publice  ..................................................................   375   - Anexa nr. 2  - Modelul raportului de control .................................................................................................   376   - Anexa nr. S1 - Schema logică a etapei de planificare (inclusiv consultarea pieței) din cadrul    procesului de achiziție publică  .............................................................................................   379 - Anexa nr. S2 - Schema logică a etapei de planificare (inclusiv consultarea pieței) din cadrul    procesului de achiziție sectorială  ..........................................................................................   380
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks