Germanski Jazik - Prv Stranski - III

Description
Germanski Jazik - Prv Stranski - IIIGermanski Jazik - Prv Stranski - III

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO NA MAKEDONIJA PROGRAMA ZA REFORMIRANO GIMNAZISKO OBRAZOVANIE NASTAVNA PROGRAMA PO   GERMANSKI JAZIK PRV STRANSKI JAZIK ZA III GODINA Skopje, maj 2002 godina   1 1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 1.1. Naziv na nastavniot predmet:   germanski jazik   1.2. Vid na sredno obrazovanie:   gimnazisko   1.3. Godina na izu~uvawe:   treta   1.4. Broj na ~asovi: nedelno: 3 ~asa godi{no: 108 ~asa 1.5. Status na nastavniot predmet: zadol`itelen  2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET 2.1. Op{ta cel Cel na nastavata po germanski jazik kako prv stranski jazik e da go podigne op{toobrazovnoto i kulturnoto nivo na u~enikot, da ja pro{iri mo`nosta za komunicirawe vo sekojdnevniot kontekst i da ja razvie li~nosta i kreativnosta na u~enikot. Poa|aj}i od ovaa cel, na krajot na treta godina u~enikot koj uspe{no go zavr{il ovoj predmet, }e bide osposoben: -   da go koristi germanskiot jazik vo situacii od sekojdnevniot `ivot; -   da gi razviva pozitivnite karakteristiki na li~nosta, neophodni za vklu~uvawe vo op{testvoto. Ovie op{ti celi na predmetot pridonesuvaat za ispolnuvawe na op{toobrazovnite celi na na{iot obrazoven sistem, osposobuvawe i celite za li~en razvoj.   2 2.2. Posebni celi So svojata osposobenost da komunicira na germanski jazik vo ednostavni situacii od sekojdnevniot `ivot razlikuvaj}i i primenuvaj}i gi karakteristi~nite fonemi, akcentot, intonacija, kako i komunikativnite modeli i jazi~nite elementi od germanskiot jazik u~enikot }e pridonese vo ispolnuvaweto na op{tobrazovnite celi: - da se zdobie so odreden socio-lingvisti~ki fond na znaewa koj{to }e mu pomogne da vladee so razli~ni komunikativni situacii; - da se zapoznae so kulturnite karakteristiki na Sojuzna Republika Germanija i drugite zemji i narodi od germanskoto  jazi~no podra~je {to }e go potpomogne sozdavaweto na me|ukulturna razmena i tolerancija, kako kriti~ka primena na znaewata; - da bide podgotven, niz komunkacijata na germanski jazik, za permanentno u~ewe i li~en razvoj niz interakcija so podra~jata nadvor od Makedonija; - da se podgotvi za ponatamo{noto obrazovanie vo instituciite na visokoto obrazovanie; - preku primenetata metodologija vo procesot na u~ewe na germanskiot jazik da razvie op{ti, li~ni ve{tini kako {to se: re{avaweto problemi, sposobnosta za sorabotka, odgovornosta, prilagodlivosta i kreativnosta; - da se razvie vo li~nost so ramnomeren razvoj na kognitivnoto, psihomotornoto i afektivnoto (emocionalnoto) odnesuvawe, {to e va`no za negovata uloga kako pozitiven, kriti~ki ~len na demokratsko op{testvo. 3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na sodr`inite, odnosno za postignuvawe na zacrtanite celi u~enikot treba da gi ima steknato ve{tinite i znaewata predvideni vo nastavnata programa za vtora godina, odnosno da mo`e da razbere globalno materija na germanski jazik so minimum nepoznata leksika i struktura; da poseduva mal fond na zborovi i gramati~ki elementi, no da mo`e da se iska`e i da bide razbran; da mo`e da pronajde odredena informacija ili odredeni  jazi~ni elementi vo daden tekst, da mo`e da prenese pismena informacija so gre{ki {to ne pre~at vo razbiraweto.     3 4. OBRAZOVEN PROCES 4.1. Oblasti i sodr`ini Procesot na u~ewe na germanskiot jazik se deli na odredeni komponenti za koi podolu e dadena lista na konkretnite celi i na didakti~kite zabele{ki. Ovie komponenti se: Slu{awe, Zboruvawe, ^itawe, Pi{uvawe, Komunikativni modeli, Gramatika, Vokabular i Kultura. Podelbata e korisna vo smisla na toa koi komponenti gi so~inuvaat krajnite jazi~ni ve{tini {to u~enikot treba da gi ima usovr{eno po zavr{uvaweto na vtorata godina. Me|utoa, vo obrazovniot proces ovie komponenti ne se obrabotuvaat oddelno ili po onoj redosled vo koj se pojavuvaat vo ovaa programa. Vo fakti~kata situacija vo koja se odviva u~eweto, nastavnikot }e gi integrira razli~nite komponenti, so {to jazikot }e se u~i na funkcionalen na~in. 4.2. Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe Komponenta 1: SLU[AWE Konkretni celi na komponentata Slu{awe  se u~enikot: - da bide podgotven, niz komunikacijata na germanskiot jazik, za permanentno u~ewe i razvoj niz interakcija so podra~jata nadvor od Makedonija; - da se podgotvi za ponatamo{noto obrazovanie vo instituciite na visokoto obrazovanie; - preku primenetata metodologija vo procesot na u~eweto na germanskiot jazik da razvie op{ti i li~ni ve{tini kako {to se: re{avawe problemi, sposobnost za sorabotka, odgovornost, prilagodlivost i kreativnost; - da se razvie vo li~nost so ramnomeren razvoj na kognitivnoto, psihomotornoto i afektivnoto (emocionalnoto) odnesuvawe, {to e va`no za negovata uloga kako pozitiven, kriti~ki ~len na demokratsko op{testvo.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks