ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МАЛИХ ЛІСОПИЛЬНИХ І ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОРІЧЧЯ) - PDF

Description
УДК 94: (477) 18/19 М.П. Маслов, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 23 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 94: (477) 18/19 М.П. Маслов, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МАЛИХ ЛІСОПИЛЬНИХ І ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОРІЧЧЯ) У статті досліджується розвиток в Україні малих лісопильних і деревообробних виробництв, які протягом другої половині XIX першої третини XX ст. залишалися основою національної економіки. Велика увага приділяється вивченню загальних масштабів, динаміки та регіональних особливостей розвитку малих лісопильних та деревообробних підприємств. Визначено місце малих форм лісопильного й деревообробного виробництв у соціальноекономічному просторі України, проаналізовані основні етапи та напрямки його модернізації, особливо на рівні окремих українських регіонів. Ключові слова: малі лісопильні та деревообробні підприємства, кустарна деревообробка, географія промисловості, дрібний промисловець, соціально-економічний розвиток, модернізація. В статье исследуется развитие в Украине малых лесопильных и деревообрабатывающих производств, которые на протяжении второй половины XIX первой трети XX веков оставались основой национальной экономики. Большое внимание отводится изучению общих масштабов, динамики и региональных особенностей развития малых лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. Определено место малых форм лесопильного и деревообрабатывающего производств в социально-экономическом пространстве Украины, проанализированы основные этапы и направления его модернизации, особенно на уровне отдельных украинских регионов. Ключевые слова: малые лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, кустарная деревообработка, промышленная география, мелкий промышленник, социально-экономическое развитие, модернизация. The article explores the development in Ukraine small sawmill and woodworking industries, which for the second half of XIX beginning of XX centuries remained the basis of the national economy. Great attention is paid to the study of scales, dynamics and regional characteristics of the development of small sawmill and woodworking enterprises. The small forms lumbering and woodworking in the socio-economic space of Ukraine, analyzed the main stages and directions of modernization, especially at the level of individual regions. It is concluded that in Ukraine the wood has long been the best material, which is the mother of ordinary folk master woodworking industry with the artist, was allowed to join the utilitarian functions of the product with folk art. Therefore, during the second half of XIX - beginning of XX centuries the Ukrainian small sawmill and woodworking industry had a strong centuries-old historical and socio-economic roots, which defines the main directions and dynamics of its development in conditions of construction of industrial society. Key words: small sawmill and woodworking enterprises, artisanal, woodworking, industrial geography, small industrialist, socio-economic development, modernization. Постановка проблеми дослідження визначається тим, що серед численних і різноманітних малих промислових виробництв з обробки рослинної сировини, як свідчать вивчені джерела, провідну роль постійно відігравала досить велика група деревообробних кустарних промислів та ремесел. Протягом другої половині XIX першої третини XX ст. малі лісопильні та деревообробні виробництва набули широкого розвитку й посіли вагоме місце в національної економіці України. В умовах розбудови індустріального суспільства різноманітні вироби з деревини супроводжували українця протягом всього життя, задовольняючи більшість його виробничих і побутових потреб. В Україні кустарна деревообробка стала масовим явищем і приносила значний прибуток для багатьох дрібних промисловців, які довели велике значення кустарно-ремісничої деревообробки в національній економіці. Саме в цей час на малих українських підприємствах значно розширювався асортимент виробів із деревини, швидко вдосконалювалася технологія лісопильного та деревообробного виробництва, змінювалися архітектура й обладнання кустарних деревообробних майстерень. Дослідження обраної проблеми також диктується необхідністю сучасного переосмислення багатьох суттєвих аспектів історичного розвитку малих кустарних форм лісопильного й деревообробного виробництва у другій половині XIX першій третині XX ст., більш об єктивного визначення його місця в модернізаційних процесах, що в той час відбувалися в Україні. Зазначені обставини підтверджують, що для сучасної української історичної науки дослідження історії розвитку в Україні малих лісопильних і деревообробних підприємств залишається доволі актуальним і становить значний науковий та практичний інтерес. Таке дослідження суттєво збагачує історію матеріальної культури українського народу, прискорює процес його духовного відродження. 1 Аналіз актуальних досліджень з історії розвитку в Україні малих лісопильних і деревообробних виробництв протягом другої половини XIX першої третини XX ст. свідчить, що ця проблема залишається однією з маловідомих для наукового загалу сторінок в історії України. Історіографія проблеми включає поки що нечисленні, але досить різноманітні вітчизняні та зарубіжні дослідження та публікації, серед яких варто особливо відзначити дослідження Т. Г. Богомазової [1], М. О. Бунге [2], Д. К. Зеленіна [11] та ін. В них був зібраний та узагальнений певний фактичний матеріал, який дозволяє оцінити деякі сторінки історичного розвитку малих лісопильних і деревообробних виробництв в окремих регіонах України. Критично проаналізувавши наукові роботи попередників, автор зміг виявити ті питання, які поки що залишаються не вирішеними. Серед них потребують особливого вивчення загальні масштаби, динаміка та регіональні особливості розвитку малих лісопильних і деревообробних підприємств в Україні. Мета статті визначається актуальністю обраної проблеми та ступенем її наукової розробки попередниками. Саме тому в даній статті висувається завдання визначити місце малого лісопильного й деревообробного виробництва в соціально-економічному просторі України протягом другої половини XIX першої третини XX ст.; проаналізувати загальні масштаби, динаміку, географію та регіональні особливості розвитку української кустарної деревообробки; дослідити основні етапи й напрямки модернізації малих лісопильних і деревообробних підприємств в Україні. Виклад основного матеріалу. Друга половина XIX перша третина XX ст. увійшли в соціально-економічну історію України як період досить широкого розвитку малих кустарних лісопильних і деревообробних підприємств, коли вони задовольняли різноманітними виробами з дерева значну частину потреб українського населення. Офіційна статистика свідчить, що до 1913 р. українська кустарна деревообробка в кількісному відношенні досягла свого найвищого розвитку. На цей час в українських губерніях Російської імперії налічувалося близько 96 тисяч дрібних підприємців, зайнятих у різних галузях малої лісопильної та деревообробної промисловості, що становило приблизно 20% усіх українських дрібних промисловців. Щороку українські дрібні промисловці-деревообробники консолідовано виробляли товарної продукції майже на 34,5 млн. крб., або 2,5% валової промислової продукції всієї Наддніпрянської України [15, с ]. Такі масштаби й динаміка малих кустарних лісопильних і деревообробних виробництв в Україні стала відображенням того, як в їхньому розвитку національні традиції та народна майстерність сполучалися з новітніми на той час технологіями і якістю. Уміння українських дрібних підприємців організувати деревообробне підприємство, виважено підходити до питань його фінансування, якісно виконувати замовлення, перемагати конкурентів дозволяло українським дрібним промисловцям-деревообробникам почувати себе впевнено як на будь-якому місцевому ринку, так і на загальноросійському ринку. За роки революцій та війн, які потрясали Україну протягом років, кількість кустарів-деревообробників значно скоротилася з різних причин, наприклад, через тимчасовий відхід частини території українських етнічних земель разом з її населенням до Польщі, загибель багатьох українських кустарів-деревообробників на війнах, зміни кон юнктури ринку, зміни промислового законодавства, швидкий розвиток фабрично-заводської деревообробки, значне зменшення сировинної бази промислу тощо. Згідно з офіційними відомостями, у роках у радянській Україні налічувалося 18 тисяч кустарів-деревообробників, а їхнє щорічне консолідоване виробництво сягало 3 млн. черв. крб. [13, с ]. При цьому питома вага малої лісопильної та деревообробної промисловості залишалася доволі високою, а її продукція доходила майже до 0,5% валової промислової продукції УРСР [13, с. 280]. Усі ці кількісні зміни, що сталися за перше радянське десятиріччя, свідчили не про занепад кустарної деревообробки, а про її внутрішню оптимізацію, про пристосування до нових історичних умов, про позитивні організаційно-економічні й технічні перетворення. Географія розміщення в Україні дрібної лісопильної та деревообробної промисловості складалася поступово. Особливий вплив на поширення в Україні малих лісопильних і деревообробних підприємств мала лісистість, але в епоху модернізації все частіше позначалися й 2 інші соціоекономічні фактори: кон юнктура ринку, слабка конкуренція кустарній деревообробці з боку фабрично-заводської промисловості, селянське малоземелля тощо. Так, якщо динамічний розвиток малих лісопильних та деревообробних виробництв в Чернігівській, Волинській, Київській і Подільській губерніях був пов'язаний з достатком тут сировини, то в таких відносно небагатих на ліси українських губерніях, як Харківська (лісистість 8%), Полтавська (лісистість 5%), Таврійська (лісистість 5%), Катеринославська (лісистість 4%) і Херсонська (лісистість 2%), де часто спостерігався не менш інтенсивний розвиток малих лісопильних і деревообробних підприємств, що диктувалося високим попитом на внутрішньому ринку на продукцію кустарної деревообробки. Такий стабільно високий попит формувався, як за рахунок потреб місцевого населення, так і за рахунок замовлень із боку досить розвиненої у цих регіонах фабричнозаводської промисловості [3, с ]. Можна констатувати, що протягом другої половини ХІХ першої третини ХХ ст. її розвиток повсюдно в Україні набував дедалі більшого масштабу, що було тісно пов язано з бурхливим розвитком великої промисловості, транспортних комунікацій, міцних економічних міжрегіональних зв'язків та іншими факторами. Відтак стає зрозумілим, чому в досліджуваний період на одному з перших місць за масштабами поширення в Наддніпрянській Україні кустарних деревообробних промислів знаходилася відносно малолісна Полтавська губернія. Через аграрне перенаселення, що було характерним для неї в досліджуваний період, саме в сферу малого промислового підприємництва стали перетікати незатребувані в галузі землеробства трудові ресурси. У цьому регіоні за масштабами розвитку дрібна деревообробна промисловість традиційно посідала друге місце після ткацтва, причому провідне місце в кустарній деревообробці Полтавщини займав бондарний промисел, що давав кустарям-бондарям найвищі прибутки [14, с. 9 18]. Зона концентрації малих лісопильних і деревообробних підприємств починалась у придніпровських регіонах Полтавщини, далі відхилялася на схід, розростаючись у центральних повітах, і досягала максимуму в північно-східних регіонах. Осно
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks