Genul Dramatic Tot

Description
MMM

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Genul dramatic   Genul dramatic - cuprinde operele literare, în versuri sau proză, destinate reprezentării scenice. Trăsături: -este limitată ca timp, spațiu și acțiune;-acțiunea este declanșată de conflictul dramatic, ce constă în confruntarea a două personaje, idei, situații;-autorul își exprimă în mod indirect  ideile și sentimentele, prin intermediul   acțiunii și al personajelor ;- textul  este structurat  în acte, scene, tablouri ;-personajele comunică prin replici, modul de expunere  dominant fiind dialogul , ce poate alterna cu narațiunea, descrierea și monologul dramatic;-are o așezare în pagină specifică: la începutul operei se află lista cu  personaje și rolul lor în cadrul piesei, iar înaintea fiecărei replici este precizatnumele personajului care o rostește;-singurele intervenții ale autorului  apar în indicațiile scenice  sau DID! #II , așezate între paranteze, prin care se fac precizări despre decor, relațiile dintre personaje, starea lor interioară, etc. !pecii dramatice:   comedia, tragedia, drama, vodevilul, $eeria, $arsa, etc.   %&'D(' , comedii, s.f. Operă dramatică al cărei suiect și deznodăm!nt  provoacă r!sul și care ridiculizează relații sociale și etice, tipuri umane, năravuri etc. #ig. $refăcătorie, ipocrizie, falsitate. % &in fr. com)die , lat. comoedia .  T*G'D(' , tragedii, s.f. '. (pecie a genului dramatic cu suiect patetic, cu  personaje puternice aflate în conflict violent, cu deznodăm!nt nefericit. ). #ig. *nt!mplare zguduitoare, nenorocire mare, catastrofă. % &in fr. trag)die , lat. tragoedia .   D*+& , drame, s.f. '. $iesă de teatru cu caracter grav, în care se redă imaginea vieții reale în datele ei contradictorii, în conflicte puternice și complexe, adesea într-un amestec de elemente tragice și comice. ♢ &ramă lirică +sau muzicală  +spectacol de operă; +sens curent creație de operă cu un  puternic caracter dramatic. ). rtă dramatică. /. #ig. *nt!mplare, situație nefericită, zguduitoare; nenorocire. ♢  &ramă pasională crimă sau sinucidere determinate de gelozie sau de o dragoste nefericită. ♢  0xpr .  face dramă din ceva  a exagera gravitatea unei situații. 1onflict sufletesc puternic, care producecuiva mari suferințe morale. % &in fr. drame , lat. drama .  -%D'-(# , vodeviluri, s.n. (pecie de comedie ușoară sau de farsă +într-un act, în textul căreia sunt intercalate cuplete care se c!ntă pe melodii cunoscute și cu acompaniament orc2estral. % &in fr. vaudeville .  ''*(' , feerii, s.f. '. $riveliște nespus de frumoasă, înc!ntătoare, ca în  asme. ). 3eprezentație teatrală, de circ etc., cu personaje și tematică mitică, cu montare și costumație pline de culoare și de strălucire și cu numeroase trucaje și efecte scenice. 4$r.: fe-e-5 % &in fr. $)erie .  *!, farse-     (pecie a genului dramatic de mică întindere ce porne6tede la un fapt cotidian 6i se caracterizează printr-un comic ufon, r!sul fiind st!rnit de comicul tipurilor umane aduse în scenă, de rezolvările grote6ti pe care le promovează, de limajul aluziv + a  face aluzie la cineva  +sau la ceva)   a vori pe departe despre cineva +sau ceva.   omedia  omedia - este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, care  provoacă r!sul prin prezentarea unor acțiuni și personaje 2azlii, cu un deznodăm!ntvesel. Trăsături: -conflitul comediei este derizoriu+ neînsemnat, ridicol, personajele confrunt!ndu-se cu proleme aparent importante;-spre deoseire de tragedie, în care se confruntă personaje puternice,  purtătoare ale unor valori morale, în comedie, acestea+ adică personajele sunt inferioare, fiind ridiculizate;-apare o categorie estetică, contrastul dintre aparență și esență, limaj, etc.-modurile de expunere dominante sunt dialogul și monologul dramatic;-intenția autorului este de a critica anumite defecte umane, urmărind îndreptarea lor.  *n funcție de aspectele prezentate, există mai multe tipuri de comedii: / de situație - acțiunea cuprinde răsturnări de situații, confuzii, încurcături, etc.;- de caracter - prezintă personaje care st!rnesc r!sul prin contrastul dintre ceea ce vor să pară și ceea ce sunt în realitate, dintre aparență și esență;- de moravuri - prezintă defecte umane la nivel social sau individual.   omicul  este o categorie estetică ce rezultă din anumite situații, caracterul personajelor, felul acestora de a vori, diferența dintre aparență și esență etc. *n funcție de elementul declanșator, există mai multe tipuri de comic : 0.comic de intenție  % exprimă intenția critică și moralizatoare a autorului; 1.comicul de limbaj  % rezultă din felul de a vori al personajelor, reprezent!nd și o modalitate indirectă de caracterizare a acestora. 0ste declanșat de greșelile de logică și de vocaular, lipsa coerenței discursului,deformarea unor neologisme etc.; 2.comicul de nume  % rezultă din numele personajelor alese de autor, cu scopul de a sugera o trăsătură; 3.comicul de caracter  % vizează caracterul personajelor, acestea put!nd fi încadrate în mai multe tipologii: tipul junelui prim, tipul slugarnicului și allingușitorului, tipul parvenitului și al demagogului etc.; 4.comicul de situație  % rezultă din anumite situații, confuzii, etc.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks