Εξευγενισμός (gentrification), Γκραφίτι και Τέχνη του δρόμου: Σχέσεις και αντιθέσεις στη δημόσια σφαίρα του αστικού φαντασιακού

Description
Εξευγενισμός (gentrification), Γκραφίτι και Τέχνη του δρόμου: Σχέσεις και αντιθέσεις στη δημόσια σφαίρα του αστικού φαντασιακού

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Athens Biennale: AGORA 2013 http://athensbiennale.org/  !"#!  || VALUE Workshop: http://valueab4.wordpress.com  $%&&'()  16 *)+ µ &,-). :  !" - #$%&'$"#()    #*"    +,&(    !,-./-"01   µ 2)   (gentrification),  345(6&#0   4(0   789"*   #$.   :52  µ $. :  ;981-0)    4(0   ("#0<81-0)    1#*   :*  µ 210(   16(&5(   #$.   (1#04$=   6("#(10(4$=   !"#$"%&"'   (")"*"%+$,'   (-.%/%.01'   2%*)/3-415-'   +/012'  1: !6).-78   96:";-#)56&- / (6)" µ 6.01' . </%&"   -=>%   25,$&4"-#   0".   9#0+4,' . 08/2012. ?-  getrification 8   "44.>'   $:"   644,%.0+   -   6;6#56%.$ µ 1'   6&%".  µ ."   =."=.0"$&"    #4.08'   0".   0-.%/%.08'   "44"58'   :/%  µ 65"4-#3146/% . @A µ B/%"  µ 6   :,%  Sharon Zukin, 0":+   :,   =."=.0"$&"   "#:8   0-.%/%.0+   36).*/).-3-., µ C%6'   36).-7C'   :-#   0C%:)-#  µ ."'  µ 65+4,'   314,' , 3-#   0":-.0-A%:".   0".   7),$. µ -3-.-A%:".   "31   - µ +=6'   :,'   6)5":.08'   :+;,'  ( 8 / 0". , 3)-$*C:/ , "31  µ 6.-%-:.0C'   - µ +=6' ) µ 6:":)C3-%:".   $6   36).-7C'   0":-.0&"'   5."   :,  µ 6$"&"   :+;,  (1987:129). 231   :.'   3)>:6'   B+$6.'   :,'   6 µ B+%.$,'   "#:8'   :,'   =."=.0"$&"'   :-  1960 0".  1970 $:,%   2 µ 6).08 , :-  gentrification 6&76   $#%=6*6&  µ 6   :,   =)+$,   :/%   0"44.:67%>%   0".   :/%   7>)/%   :C7%,' .  D76.   63.0)":8$6.   4-.31% , C%"   56%.01   $78 µ "   3-#   36).5)+B6.   :,   =."=.0"$&" . @A µ B/%"  µ 6   :-   $78 µ "   "#:1  µ ."    #3-E"* µ .$ µ C%,   36).-78   640A6.   3)>:"   - µ +=6'   0"44.:67%>% , -.   -3-&6'   BC)%-#%    %C6'   7)8$6.'   3-#   3)-$=&=-#%   3-4.:.$ µ .08  « ";&" » 0".   :64.0+   "#;+%6:".   0".   ,   -.0-%- µ .08   ";&"   :,'   36).-78'  µ 6   :64.01   "3-:C46$ µ "   :,%   =, µ -5)"B.08  µ 6:"E-48 . F     2 2 David Ley (1996, 2003), "%"4A6.   :-   )14-   :/%   0"44.:67%>%   /'   3)/:-31)/%   :-#  gentrification 0".   :-#'   E4C36.   /'   :-#'   B-)6&'   "%+3:#;,'   6%1'    #G,4-A   3-4.:.$ µ .0-A   06B"4"&-#   $6  µ ."   36).-78  µ 6   7" µ ,41   -.0-%- µ .01   06B+4".- . @:,   $#%C76." , ,   "%+3:#;,   :-#   3-4.:.$ µ .0-A   06B"4"&-#   3)-0"46&   :,   $:"*6)8   -.0-%- µ .08   "%+3:#;8   :,'   36).-78'  µ C$/   :/%   636%=A$6/% , 3-#   6 µ 3-)6# µ ":-3-.-A%   "0).E>'   "#:1   :-   3-4.:.$ µ .01   06B+4".-  (2003: 2527). 2%   0".   "#:1   :-   $78 µ "   6&%".   3-4A   56%.01  µ "'   =&%6.   :-#4+7.$:-%  µ ."   6.01%"   :,'   $7C$,'   3-#   "%"3:A$$6:".  µ 6:";A   :,'   =."=.0"$&"'   :-#   6;6#56%.$ µ -A   0".   :,'   =)+$,'   :/%   0"44.:67%>%   0".   :,'   :C7%,' . ?-   *C µ "   1 µ /' , $:-   -3-&-   *"   6$:.+$-# µ 6   6 µ 6&' , 6&%".   -.   $7C$6.'   3-#  µ 3-)6&    %"   "%"3:A$$6.   :-  gentrification $8 µ 6)"   17.   "0).E>'  µ 6   :,%   :C7%, , "44+  µ 6  µ ."   "$:.08   0".   7/).08   3)"0:.08   3-#   E)&$06:".   $:"   1)."   :,'   :C7%,' !   :,%   3)"0:.08   :-#  graffiti, :,'   :C7%,'   :-#   =)1 µ -#   0".   :-#   5)"G& µ ":-'   $:-#'   :-&7-#'   0".   :.'   63.B+%6.6'   :,'   314,' . 2#:1   1 µ /'   =6%  µ 3-)6&    %"   5&%6.   7/)&'    %"   $7-4.+$-# µ 6   :-   04"$.01   6)>:, µ " :   !"   #$%&'()*   +(,&*   )-.,/   0    1&,2&3*4   µ 56  ;   +/012'  2: !6).-78   96:";-#)56&- / (6)" µ 6.01' . F=1'   965+4-#   246;+%=)-# . 10/2013. Paste-ups/ "B&$6'  µ 6   :-   6)>:, µ " : «Gentrification?». @6  µ ."   "31   :.'   3")6 µ E+$6.'  µ 6  µ ")0"=1)-   3-#   3")":,)-A µ 6   $:.'   5/%&6' , =."E+H-# µ 6 : « I&%".  µ ."   6)>:,$,  µ 6   "   "31   :-#'  Bleeps.gr».   3 3  345(6&#0   4(0    >5$  µ 0? : « =@*   -4#2)    #2%$. »   I3&$, µ -.   415-.   3-#   7")"0:8).H"%   :-  graffiti /'   E"%="4.$ µ 1   0".   /'   E)- µ .+   6&7"%   8=,   ")*)/*6&   $:"  media :,   =60"6:&"   :-#  1970 $:,%    JC"   K1)0, , 1:"%   "01 µ "   E+B-%:"%   $:-#'   :-&7-#'   0".   :.'   63.B+%6.6'   :,'   314,'   :"   3)>:"   0- µµ +:."   6%1'    %6"%.0-A , ".$*,:.0-A   0".   "$:.0-A   3-4.:.$ µ .0-A   0.%8 µ ":-'   3-#   C µ 6446    %"   5.5"%:/*6&   0".    %"   5&%6.   3"501$ µ .-   B".%1 µ 6%- . ?"#:17)-%"   1 µ /'  µ 6   :-#'   63&$, µ -#'   415-#'   3-#   8*64"%   :-  graffiti  %"   6&%".   E+%="4- , "3-4&:.$:-   0".  µ .")1   5."   :-  « $> µ " » :,'   314,' , :-  graffiti 6&76   8=,   ")7&$6.    %"  µ 6:":)C36:".   $6   :C7%,   0".    %"   60:&*6:".   $:.'    %C6'   :1:6   50"46)&   :-#  « 6%"44"0:.0-A » SoHo 3-#   36)%-A$6   606&%,   :,%   63-78  µ ."   3)>:,   B+$,  « 6;6#56%.$ µ -A ». F   56/5)+B-'  Tim Cresswell (1996) 36).5)+B6.   3-4A   7")"0:,).$:.0+   "#:C'   :.'   =."=.0"$&6'   "%+3:#;,'   :-#  graffiti :"   3)>:"   "#:+   7)1%."   :,'   6 µ B+%.$,'   :-#   $:,    JC"   K1)0,   0".   6) µ ,%6A6.   :,%   " µ B.$E8:,$,   :-#   "31   :-#'   63&$, µ -#'   415-#'   7),$. µ -3-.>%:"'  µ ."   04"$.08   "%*)/3-4-5.08   3)-$C55.$,   3-#   $#%=C6.   :,   E)- µ .+  µ 6   :-   B1E-   :,'   ":";&"'   0".   :-%   0"*").$ µ 1  µ 6   :,%   650"*&=)#$,   6%1'   36).E+44-%:-'   :+;,' . F  Cresswell 7),$. µ -3-.6&   :,%   C%%-."   :,'  «  A4,'   60:1'   :13-# » !  µ ."   C%%-."   :,'  Mary Douglas (2006 [1966]) 3-#   3)-$655&H6.   :,   E)- µ .+   /'    A4,   3-#   E)&$06:".   "34+   $6   4+*-'   :13- , 5."    %"   36).5)+G6.   :.'   "%:.=)+$6.'   :/%   ")7>%   :,'    JC"'   K1)0,' , "%"4A-%:"'   "#:1   3-#   "3-0"46&   )"   7&%82"9"   )":  graffiti , =,4"=8    #3-$:,)&H-%:"'   3/'   6%>   "#:1   :-   $:.4    H/5)"B.08'   6&76   8=,   ;60.%8$6.    %"   3")-#$.+H6:".   $6   50"46)& , C$:/   /'   C%"   )- µ "%:.0-3-., µ C%-   6&=-'   4"L08'   :C7%,' , 1:"%   E)&$06:".   $:-   =, µ 1$.-   7>)- , 60:1'   =,4"=8   :/%   "3-=60:>%   -)&/%   :-#   7>)-#   :,'   50"46)& , 3")-#$.+H6:".   /'   E)- µ .+   0".   E"%="4.$ µ 1'   =, µ 1$."'   0".   .=./:.08'   36).-#$&"'  (Cresswell 1996:31-61). 2%   0".   "31   :,   =60"6:&"   :-#  1970 0".   :-#'   3)>:-#'   415-#'   3-#   3")-#$&"H"%   :-  graffiti /'  µ .")1   C7-#%   36)+$6.   3+%/   "31  40 7)1%." , 0".   :-  graffiti C76.   5&%6.   3."   C%"   3"501$ µ .-   B".%1 µ 6%-  µ 6   3-44+   0".   =."B-)6:.0+   6&=,   0".   :67%.0C' , -.   "%:.=)+$6.'   3)-'   "#:1   "31   :.'   ")7C'   :/%   3146/%   $#%67&H-%:".  µ 6  µ 65+4,   C%:"$,  µ C7).   0".   $8 µ 6)" . 96   "%:. -graffiti  %1 µ -#'   0".   0#)>$6.'   $:-#'   =, µ .-#)5-A' , µ 6   6.=.0+   "%:. -graffiti  #4.0+ , 13/'   "#:+   3-#   E+H6.   0".   $:,%   2*8%"   3."   -   =8 µ ")71'  µ "' , 0".  µ 6   "$:#%1 µ 6#$, , 3"$7&H-#%   -.   ")7C'    %"   =.":,)8$-#%   :.'   3146.'  « 0"*")C' »,  %"   36).-)&$-#%   :-  graffiti 0".   :-  street art 6%:1'   :-#   :13-#   :-# , 0".  µ 6   "#:1%   :-%   :)13-    %"   63.E+44-#%   :,%   :+;,   $:-   =, µ 1$.-   7>)- .   4 4 +/012'  3: !6).-78   96:";-#)56&- / (6)" µ 6.01' . 10/2013. F=1'   9#0+4,' . MA-  stencil. T -   C%"   "31   "%:.B"$.$:.08   - µ +="   $7-4.+H6.   :.'   $7C$6.'   :/%   0"44.:67%>%   0".   :-#  Real Estate µ 6   :-  Gentrification 0".   :-   +44-   =6&7%6.   :-%   0")"50.1H,    %"   0)":+6.   $:-   7C).   :-#   C%"  µ 3-#0+4. . +/012'  4: !6).-78   96:";-#)56&- / (6)" µ 6.01' . F=1'   965 . 246;+%=)-# . 08/2012. @:,   E+$,   6%1'    %1 µ . µ -#   50)"B&:.   C)5-# , 3-#   0":"4" µ E+%6.   -4104,)-   :-%   :-&7-   :-#   0:.)&-# ,  #3+)7-#%   =.+B-)6'   3")6 µ E+$6.' , µ .0)1:6)"   50)"B&:. , :"50'   0".   $#%*8 µ ":" . 2%+ µ 6$"   $6   "#:+   :- , « 96:";-#)56&-  -City-» 0".   :-  « NA4-   $:-#'   B"$&$:6' ».   5 5  345(6&#0  , #89"*   #$.   :52  µ $.   4(0   :*  µ 210$)     9A5$)     O µ /'   :-  graffiti 0".   :-  street art "%80-#%   $:-   =, µ 1$.-   7>)- , =6%   6&%".   "34+   C)5"   :-3-*6:, µ C%"   606& , 5.":&   6&%".   3+%:"   $6   + µ 6$,   63"B8  µ 6   :"    #4.0+   0".   $# µ E-4.0+   36).E+44-%:"   $:"   -3-&"   E)&$0-%:". !   63,)6+H-%:".   "31   "#:+ , "44+   0".   :"   63,)6+H-#% , :"   "44+H-#% . 2%   6&%".   4-.31%   "#:+   :"   C)5"   :C7%, , 6&%".   $&5-#)"   :C7%,   3-#   6&%".   3+%:"  site-specific. M,4"=8 , :-    %1, µ +   :-#'   6;"):+:".   :1$-   "31   :-   "$:.01   36).E+44-%   $:-   -3-&-   E)&$0-%:". , 1$-   0".   "31   :.'   $#%*806'   0+:/   "31   :.'   -3-&6'   C)76:".   $6   63"B8  µ "H&   :-#'   -   *6":8' , -   -3-&-'   $:-   =, µ 1$.-   7>)-   =6%   :"   "%:. µ 6:/3&H6.   /'   "#:1%- µ "   C)5" , "44+   3+%:"   $6   $7C$,  µ 6   :"    #314-.3"   "$:.0+   $:-.76&" !   0:&)." , "%*)>3-#' , +446'   6.01%6'   0".   $#%".$*8 µ ":"   3-#   C76.   8=,   5."   :,%   $#5060). µ C%,   36).-78 , ,   $7C$,   3-#   "%"3:A$$6.  µ "H&   :-#'   6&%".  µ ."   36)&34-0,   $#%".$*,:.)."08   6 µ 36.)&" . I3&$,' , ,   6 µ B+%.$,   :-#'   $6   $#5060). µ C%6'   36).-7C'   :,'   314,'   $#%=C6:".  µ 6   =."=.0"$&6'   0".   "44"5C'   $:-%   "$:.01   7>)-   3-#   C7-#%   $7C$,  µ 6   :,%   3-4.:.08   0".   :,%   0-.%/%&" , 13/'   6&%".   ECE"."   0".   ,   =."=.0"$&"   :-#  « 6;6#56%.$ µ -A ». +/012'  5: !6).-78   96:";-#)56&- / (6)" µ 6.01' . F=1'   P6/%&=-# . 08/2012. !")C µ E"$,   $6   5/%&"   0:.)&-# .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks