Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP, SAMHÄLLSKUNSKAP - PDF

Description
1 d=3882&extraid=2087 Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP,

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 25 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 d=3882&extraid=2087 Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP, SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnenas syfte och roll i utbildningen Kunskaperna inom det samhällsorienterande området ger eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena är att utveckla elevens kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider. Syftet är att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället, att stärka beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald. Aim of the subjects and their role in education Knowledge in the area of social studies provides pupils with the opportunity of seeing their surroundings in relation to themselves, and understanding themselves in relation to their surroundings, i.e. how individuals form and are formed by their world. This knowledge provides a foundation for participating, taking responsibility and acting as citizens in a democratic society and also contributes to the sustainable development of society. The main task of social studies is to develop pupils' knowledge about Man and his activities, as well as about changes in the landscape and society in different places and during different periods. The aim is to stimulate reflection over human thinking and actions, and over phenomena in society, to strengthen preparedness to review the life situation of one's own and others, to increase security in one's own identity, as well as provide knowledge of how our society is based on ethnic and cultural diversity. 2 Ísland 2007 Lokamarkmið samfélagsgreina (grunnskóli) Nemandi geri sér grein fyrir sérkennum íslensks samfélags, heimabyggðar sinnar jafnt sem þjóðfélagsins í heild fjalli um samfélög manna í hnattrænu samhengi með tilliti til fjölmenningar og alþjóðavitundar þekki einkenni íslenskrar menningar, breytingar sem orðið hafa á henni í gegnum aldirnar og áhrif sem aukin fjölmenning hefur í samtímanum átti sig á hvernig landið og náttúruauðlindir þess, til lands og sjávar, hafa mótað samfélagið og menninguna; einnig hvernig samfélagið hefur haft áhrif á landið og auðlindir þess fái tilfinningu fyrir og skilning á framvindu tímans kynnist möguleikum nútímaupplýsingatækni til öflunar og framsetningar samfélagslegra, sögulegra og landfræðilegra gagna geti beitt í samhengi þeirri grunnþekkingu sem hann hefur aflað sér og beitt gagnrýninni hugsun til að leita orsaka og greina afleiðingar; að skiptast á skoðunum og færa rök fyrir máli sínu geti unnið sjálfstætt að verkefnum, bæði samkvæmt fyrirmælum og að eigin frumkvæði verði fær um að koma þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum hætti, svo sem munnlega eða skriflega, á myndrænan hátt og með leikrænni tjáningu, á tölvu og Neti, einn sér eða í samstarfi við aðra Markmið samfélagsgreina í grunnskólum og framhaldsskólum. Skýrsla forvinnuhóps á námssviði samfélagsgreina. Endurskoðun aðalnámskráa [Reykjavík, menntamálaráðuneytið, 1998.] 2. Meginmarkmið. Markmið samfélagsgreina er að gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og menningu, gera honum auðveldara að fóta sig og beita sér í mannlegu félagi og að temja honum ákveðin gildi sem samkomulag er um í samfélaginu. Heildarmarkmiðum í skólastarfi er oft skipt niður eftir því hvort þau snúa fremur að þekkingu, færni eða viðhorfum. Hér er hafður sami háttur á um samfélagsgreinar. Þekkingar- og skilningsmarkmið Nemandinn kunni skil á innviðum samfélags síns og umhverfis, frá nánasta sviði til hinna fjarlægari: finni og skilji samspil einstaklinga í ýmiss konar myndum í fortíð og nútíð (fjölskyldu, félagahópi, vinnustað, þjóð o.s.frv.), hafi þekkingu á gangverki atvinnulífs og stjórnmála, 3 kunni skil á sögu lands og heims, greini tímabil hennar og framvindu, geri sér grein fyrir gagnvirkum áhrifum manns og umhverfis, þekki nokkrar meginhugmyndir sem mótað hafa lífsviðhorf manna og skilning á umhverfi, samfélagi og sögu. Færni- og leiknimarkmið Viðhorfa- og gildismarkmið Nemandinn geti tileinkað sér ýmiss konar texta og gögn sem fjalla um mannlegt samfélag, geti aflað sér þekkingar um samfélag og sögu með æ sjálfstæðari og gagnrýnni hætti, geti sett þekkingu sína fram á skiljanlegan, markvissan og fjölbreyttan hátt. geti greint sundur, tekið saman, beitt hugtökum, leitað orsaka og greint afleiðingar, geti mótað sér skoðun og tekið rökstudda ákvarðanir. Nemandinn finni rætur í umhverfi sínu, samfélagi, menningu og sögu, tileinki sér grundvallarreglur í samskiptum manna, skynji og njóti verðmæta sem skapast hafa í mannlegu samfélagi, beri virðingu fyrir gildi skipulegrar rökræðu, öðlist víðsýni, umburðarlyndi og réttsýni gagnvart kjörum, umhverfi og viðhorfum annarra. 4 Social studies education aims to enable students to participate in a changing society as informed, confident, and responsible citizens. Students will achieve this aim by developing knowledge and understandings about human society as they study: people's organisation in groups and their rights, roles, and responsibilities as they interact within groups; the contribution of culture and heritage to identity and the nature and consequences of cultural interaction; people's interaction with places and the environment and the ways in which people represent and interpret place and environment; relationships between people and events, through time, and interpretations of these relationships; 5 people's allocation and management of resources and people's participation in economic activities; and by developing skills as they use the social studies processes: to learn about society and to enable them to participate responsibly in society. 6 7
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks