โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT - PDF

Description
0 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (มจพ.) King Mongkut s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) มหาว ทยาล ยแห งการสร างสรรค ประด ษฐกรรมส นว ตกรรม เป ดร บสม ครน กศ กษาใหม ประจาป การศ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
0 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (มจพ.) King Mongkut s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) มหาว ทยาล ยแห งการสร างสรรค ประด ษฐกรรมส นว ตกรรม เป ดร บสม ครน กศ กษาใหม ประจาป การศ กษา 2558 ระด บปร ญญาตร 4 ป โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT ร บสม ครระหว างว นท 23 ธ นวาคม 2557 ถ งว นท 15 มกราคม 2558 ร บผ กาล งศ กษา หร อสาเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) มจพ. กร งเทพมหานคร คณะว ทยาศาสตร ประย กต ว ทยาล ยเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ว ทยาล ยนานาชาต มจพ. ว ทยาเขตปราจ นบ ร คณะเทคโนโลย และการจ ดการอ ตสาหกรรม คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มจพ. ว ทยาเขตระยอง คณะว ทยาศาสตร พล งงานและส งแวดล อม คณะบร หารธ รก จ 1 ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ เร อง การร บสม ครบ คคลเข าศ กษาต อระด บปร ญญาตร ป การศ กษา 2558 โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ เป ดร บสม ครบ คคลผ ก าล งศ กษาหร อส าเร จ การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) เข าศ กษาต อระด บปร ญญาตร 4 ป ป การศ กษา 2558 โครงการ ร บตรงใช คะแนน GAT/PAT ด งน 1. จ ดการศ กษาท มจพ. กร งเทพมหานคร 1.1 คณะว ทยาศาสตร ประย กต 1.2 ว ทยาล ยเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1.3 ว ทยาล ยนานาชาต 2. จ ดการศ กษาท มจพ. ว ทยาเขตปราจ นบ ร 2.1 คณะเทคโนโลย และการจ ดการอ ตสาหกรรม 2.2 คณะอ ตสาหกรรมเกษตร 3. จ ดการศ กษาท มจพ. ว ทยาเขตระยอง 3.1 คณะว ทยาศาสตร พล งงานและส งแวดล อม 3.2 คณะบร หารธ รก จ ส าหร บรายละเอ ยดต างๆ ให ถ อปฏ บ ต และเป นไปตามระเบ ยบการร บน กศ กษาเข าศ กษาต อโครงการ ร บตรงใช คะแนน GAT/PAT ประจาป การศ กษา 2558 ท แนบต อท ายประกาศน ประกาศ ณ ว นท 22 ธ นวาคม พ.ศ (รองศาสตราจารย ดร.ชนศ กด บ ายเท ยง) รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ปฏ บ ต การแทนอธ การบด 2 สารบ ญ หน า 1. ข อม ลเก ยวก บการร บสม ครและสอบค ดเล อกน กศ กษาใหม 1.1 ปฏ ท นการร บสม ครและสอบค ดเล อกน กศ กษาใหม ค ณว ฒ และค ณสมบ ต ทางการศ กษาของผ สม คร ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร ข นตอนการสม ครผ านระบบการร บน กศ กษาออนไลน การเล อกสาขาว ชาท ต องการสม คร ค าสม ครสอบ ว ธ การค ดเล อก เกณฑ การพ จารณาสาหร บผ ท สอบค ดเล อกได การสอบส มภาษณ และการส งผลการตรวจส ขภาพ ค ณว ฒ และค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ ข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา การรายงานต วเป นน กศ กษา อ ตราค าบาร งการศ กษาและค าธรรมเน ยม 7 2. สาขาว ชาท เป ดร บสม คร 2.1 สาขาว ชาท เป ดร บตรงใช คะแนน GAT/PAT 8 3. รายละเอ ยด รห ส และว ชา 3.1 รห สและว ชาท ใช ในการพ จารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT 12 1 1. ข อม ลเก ยวก บการร บสม ครและสอบค ดเล อกน กศ กษาใหม ป การศ กษา 2558 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ เป ดร บสม ครผ กาล งศ กษาหร อสาเร จการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) เข าศ กษาระด บปร ญญาตร 4 ป โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT 1. จ ดการศ กษาท มจพ. กร งเทพมหานคร 1.1 คณะว ทยาศาสตร ประย กต 1.2 ว ทยาล ยเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1.3 ว ทยาล ยนานาชาต 2. จ ดการศ กษาท มจพ. ว ทยาเขตปราจ นบ ร 2.1 คณะเทคโนโลย และการจ ดการอ ตสาหกรรม 2.2 คณะอ ตสาหกรรมเกษตร 3. จ ดการศ กษาท มจพ. ว ทยาเขตระยอง 3.1 คณะว ทยาศาสตร พล งงานและส งแวดล อม 3.2 คณะบร หารธ รก จ การพ จารณาค ดเล อกไม ม การสอบข อเข ยน ใช พ จารณาจากผลคะแนนด งน ผลคะแนนความถน ดท วไป (General Aptitude Test หร อ GAT) และหร อ ผลคะแนนความถน ดทาง ว ชาการและว ชาช พ (Professional and Academic Aptitude Test หร อ PAT) ตามท แต ละคณะ/สาขาว ชาก าหนด (ผ สม ครต องม ผลคะแนนสอบครบท กว ชาท คณะก าหนดส าหร บการพ จารณาในแต ละสาขาว ชา) โดยใช ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ท ม อาย ไม เก น 2 ป (น บจากว นสอบ) ด งน ผลคะแนนการสอบ คร งท 2/2556 เด อนม นาคม 2556 และหร อ ผลคะแนนการสอบ คร งท 1/2557 เด อนม นาคม 2557และหร อ ผลคะแนนการสอบ คร งท 2/2557 เด อนเมษายน 2557 และหร อ ผลคะแนนการสอบ คร งท 1/2558 เด อนพฤศจ กายน 2557 ท งน มหาว ทยาล ยจะย ดผลคะแนนและความถ กต องของผลคะแนนสอบของผ สม ครจากสถาบ นทดสอบทางการศ กษา แห งชาต (องค การมหาชน) ในการประมวลผลการค ดเล อก โดยจะนาผลคะแนนสอบคร งท ด ท ส ดมาพ จารณาในการค ดเล อก ด รายละเอ ยดสาขาว ชาท เป ดร บ หน า ปฏ ท นการร บสม ครและสอบค ดเล อกน กศ กษาใหม รายการ กาหนดการ 1. ว ธ การสม คร 1.1 สม ครทางอ นเทอร เน ต ท ว นท 23 ธ นวาคม 2557 ถ ง 1.2 สม ครทางอ นเทอร เน ต ท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ว นท 15 มกราคม 2558 (ม บร การเคร องคอมพ วเตอร เพ อการสม ครทางอ นเทอร เน ต) ท กองบร การการศ กษา ช น 2 อาคาร TGGS 2. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบส มภาษณ ท ว นท 21 มกราคม สอบส มภาษณ ท คณะ/ว ทยาล ย ท ม รายช อสอบส มภาษณ ว นท 24 มกราคม ประกาศผลสอบค ดเล อก ท คณะ/ว ทยาล ย ท สอบส มภาษณ ว นท 27 มกราคม ชาระเง นค าธรรมเน ยมและค าบาร งการศ กษา ว นท 29 มกราคม ถ ง ว นท 4 ก มภาพ นธ 2558 2 1.2 ค ณว ฒ และค ณสมบ ต ทางการศ กษาของผ สม คร ผ สม ครเข าศ กษาระด บปร ญญาตร 4 ป ต องสาเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) ตามท มหาว ทยาล ย กาหนดในแต ละสาขาว ชา 1.3 ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร 1. ต องเป นผ ท สน บสน นการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ท ม พระมหากษ ตร ย เป นพระประม ขอย างบร ส ทธ ใจ 2. เป นผ ม ความประพฤต ด เร ยบร อย แต งกายส ภาพ และร บรองต อมหาว ทยาล ยว าจะปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และคาส งของมหาว ทยาล ยโดยเคร งคร ด 3. ไม ม ช อในทะเบ ยนเป นน ส ตหร อน กศ กษาของมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นการศ กษาช นส งอ นๆ ยกเว นมหาว ทยาล ยเป ด 4. ไม เป นผ เคยถ กต องโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เว นแต ความผ ดลห โทษหร อความผ ดท ได กระทา โดยประมาท 5. ไม เป นผ ประพฤต ผ ดว น ยน กศ กษาข นร ายแรงด วยการให พ นสภาพจากการเป นน กศ กษาในป การศ กษา 2557 ด วยการ ให ออก 6. ไม เป นโรคต ดต ออย างร ายแรง โรคจ ตฟ นเฟ อน โรคท ส งคมร งเก ยจ หร อเป นโรคสาค ญท จะเป นอ ปสรรคต อการศ กษา 7. ม ผ ปกครองหร อผ อ ปการะร บรองว าจะอ ดหน นค าธรรมเน ยม ค าบาร งและค าใช จ ายต างๆ ท เก ยวก บการศ กษาได ตลอด ระยะเวลาท ศ กษา 8. ต องเป นผ ท อย ในประเทศไทยอย างถ กต องตามกฎหมาย 9. เป นผ ท ม ค ณสมบ ต อ นๆ ตามท มหาว ทยาล ยกาหนด หากปรากฏในภายหล งว าผ สม ครขาดค ณสมบ ต ตามข อ 1-9 ข อใดข อหน งอย ก อนท าการสม ครสอบค ดเล อก จะถ กต ด ส ทธ ในการสอบค ดเล อกคร งน นๆ และแม จะได ข นทะเบ ยนเป นน กศ กษาของมหาว ทยาล ยเร ยบร อยแล ว และไม ได เปล ยน สถานภาพจากเด มไปเป นอย างอ น จะถ กถอนสภาพจากการเป นน กศ กษาท นท 1.4 ข นตอนการสม ครผ านระบบการร บน กศ กษาออนไลน ผ สม ครเข าศ กษาต อมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อท กคน ต องปฏ บ ต ตามข นตอนการสม ครผ าน ระบบการร บน กศ กษาออนไลน ให ครบท กข นตอนท มหาว ทยาล ยก าหนด หากปฏ บ ต ไม ครบตามข นตอนการสม คร ผ สม ครจะ เส ยส ทธ ในการสม คร ข นตอนการสม คร ว ธ การดาเน นการ 1. ศ กษา/ตรวจสอบข อม ล การร บน กศ กษา จากระเบ ยบการ ร บสม คร 2. เข าส ระบบการร บน กศ กษา ออนไลน 2.1 ลงทะเบ ยนเพ อการสม ครผ าน ระบบการร บน กศ กษาออนไลน ผ สม คร ศ กษา/ตรวจสอบข อม ลการร บน กศ กษาจากระเบ ยบการร บสม ครให เข าใจ โดยดาเน นการด งน Download ระเบ ยบการร บสม ครและส บค นข อม ลประกอบการร บสม คร ได ท เล อกโครงการร บตรง ใช คะแนน GAT/PAT เข าส ระบบการร บน กศ กษาออนไลน ท เล อกโครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT (ต งแต ว นท 23 ธ นวาคม 2557 ถ ง ว นท 15 มกราคม 2558) ก อนการสม ครผ สม ครท กคนต องทาการลงทะเบ ยนเพ อสม ครเร ยน (ผ สม คร ลงทะเบ ยนได เพ ยง 1 คร งเท าน น) ท เล อกโครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT ซ งในข นตอนน ผ สม ครจะต อง กรอกเลขบ ตรประจาต วประชาชนของผ สม คร 13 หล ก ให ถ กต อง กาหนดรห สผ าน (ผ สม ครเป นผ กาหนด ควรกาหนดรห สท ผ สม ครจาได ง าย) กรอกช อ นามสก ล เป นภาษาไทยเท าน น (ไม ต องใส คานามหน าช อ) 2.2 กรอกข อม ลการสม คร ผ สม ครกรอกข อม ลให ถ กต องครบถ วน ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลก อนทาการบ นท ก ม ต อ 3 ข นตอนการสม คร ว ธ การดาเน นการ 2.3 พ มพ ใบแจ งการชาระเง น พ มพ ใบแจ งการชาระเง น (ผ สม ครต องชาระเง นภายในว นท ท กาหนด ค าสม คร ซ งระบ อย ในใบแจ งการชาระเง น) 3. ชาระเง นค าสม ครสอบท ธนาคาร ผ สม ครถ อใบแจ งการชาระเง นค าสม ครไปชาระเง นท ธนาคารกร งไทย หร อธนาคารไทย พาณ ชย ได ท กสาขา ภายในว นท ท ระบ ไว ในใบแจ งการชาระเง นค าสม คร การสม คร จะสมบ รณ เม อผ สม ครชาระเง นตามกาหนดเวลาในใบแจ งการชาระเง นค าสม คร หากผ สม ครไม ได ชาระเง นภายในระยะเวลาท กาหนดตามใบแจ งการชาระเง น ค าสม คร กรณ ท ย งไม ส นส ดระยะเวลาการสม คร ให ผ สม ครดาเน นการ login เข าระบบการร บน กศ กษาออนไลน (ไม ต องลงทะเบ ยนใหม ) แล วยกเล กการสม ครเด ม ทาตามข นตอนท 2 ข อ 2.2 ข อ 2.3 และข นตอนท 3 ใหม อ กคร ง กรณ ส นส ดระยะเวลาการสม คร ถ อว าผ สม ครไม ประสงค จะสม คร และจะเร ยกร อง ส ทธ ใดๆ จากมหาว ทยาล ยไม ได 4. ตรวจสอบสถานะการสม คร หล งจากว นท ไปชาระเง นแล ว 3 ว นทาการ ให ผ สม ครสามารถตรวจสอบ สถานะการสม ครว าการชาระเง นสาเร จหร อไม เข าส ระบบการร บน กศ กษา ออนไลน ท เล อกโครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT ให ผ สม ครดาเน นการ login (ตรงช องท อย ด านขวาม อ) กรอกเลขประจาต วประชาชน และรห สผ าน ให ถ กต องถ าการชาระเง น เร ยบร อยไม ม ป ญหาใดๆ สถานะจะแสดงว า สาเร จ กรณ ท ย งไม ชาระเง น สถานะจะแสดงว า รอชาระเง น ข นตอนน ผ สม ครจะทราบเฉพาะสถานะการชาระเง นเท าน น 5. พ มพ ใบหล กฐานแสดงการสม คร ต งแต ว นท 21 มกราคม 2558 ให ผ สม ครพ มพ ใบหล กฐานแสดงการสม คร เพ อใช เป นหล กฐานแสดงในว นท สอบส มภาษณ และใช ต ดต อก บมหาว ทยาล ย เข าส ระบบการร บน กศ กษาออนไลน ท เล อกโครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT ให ผ สม ครดาเน นการ login (ตรงช
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks