G1-2.pdf

Description
Primire în profesie ca avocat definitiv Grila nr.1 - 1 septembrie 2017 - INPPA OEPA - (DEFINITIV) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 1 din 20 1 La o societate profesională cu răspundere limitată A. asociații răspund numai în limita patrimoniului de af

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Primire în profesie ca avocat definitiv - 1 septembrie 2017 - Grila nr.1 INPPA OEPA - (DEFINITIV) Grila nr.1 Pagina 1 din 20 Timp de lucru: 4 ore 1 La o societate profesională cu răspundere limitată asocia ții r  ăspund numai în limita patrimoniului de afecta țiune înregistrat în conformitate cu legea și statutul profesiei de avocat;obliga țiile și r  ăspunderea societă ții profesionale cu r  ăspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul propriu; asocia ții r  ăspund numai în limita aportului social al fiecăruia.  A.B.C. BC Răspuns: 2 Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la: un onorariu stabilit de organul judiciar potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei; un onorariu de succes; acordarea cheltuielilor de deplasare, transport, etc., ce cad în sarcina justiţiabilului.  A.B.C.  A Răspuns: 3Potrivit legii și statutului profesiei de avocat decanul baroului este abilitat să solu ționeze contestațiile și reclamațiile privind onorariile numai în cazul în care acesta este sesizat de client; decanul baroului este abilitat să solu ționeze contestațiile și reclamațiile privind onorariile la cererea oric ăreia dintre păr  țile care au încheiat contractul de asistenț ă juridică;consiliul baroului este competent să solu ționeze contestațiile și reclamațiile privind onorariile stabilite de păr  ți în contractele de asistenț ă juridică.  A.B.C. B Răspuns: 4 Constituie vechime în profesia de avocat perioada în care avocatul a fost suspendat din profesie în vederea exercitării unei func ții asimilate cu func ția de demnitate public ă;perioada în care avocatul a exercitat func ția de judec ător;numai perioada în care este exercitată profesia de avocat.  A.B.C.  AB Răspuns: 5 Dacă a intervenit încetarea contractului de asisten ț ă juridică prin renunţarea unilaterală a avocatului avocatul are obligaţia să ia în timp util şi în mod rezonabil măsuri potrivite pentru apărarea intereselor clientului, cum ar fi: notificarea acestuia, acordarea unui timp suficient clientului pentru a-şi angaja un alt avocat, sau înştiinţarea organelor judiciare; avocatul nu mai are nicio obliga ție referitoare la ap ărarea intereselor clientului în măsura în care contractul a încetat ca urmare a culpei clientului;cu excepţia înscrisurilor srcinale care i-au fost puse la dispoziţie, avocatul are drept de retenţie asupra bunurilor încredinţate în cazul în care clientul datorează acestuia restanţe din onorarii şi din cheltuielile făcute în interesul clientului;  A.B.C.  AC Răspuns: 6  În orice situa ție este interzis avocatului aflat în aceea și societate cu un avocat fost judec ător să exercite profesia de avocat în fa ța instanței unde asociatul său a func ționat pe o perioad ă de 5 ani de la încetarea func ției deținute; fost cadru de poli ție s ă acorde asisten ț ă juridică la organul de urmărire penală la care și-a desf  ă șurat activitatea pe o perioadă de 5 ani de la încetarea func ției respective; să exercite profesia de avocat în fa ța instanței unde soțul s ău îndepline ște funcția de judec ător.  A.B.C. B Răspuns: 7 Numitul G.H., membru în Consiliul UNBR, a fost judecat de Comisia centrală de disciplină şi a fost sancţionat cu interdicţia de a mai profesa pe o perioadă de 1 an. Fiind nemulţumit, G.H. atacă decizia Comisiei centrale de disciplină. În acest caz competenţa de soluţionare a căii de atac aparţine: Comisiei permanente; Consiliului UNBR constituit ca instanţă disciplinară în plenul său; Consiliului CAA. A.B.C. B Răspuns:  OEPA - (DEFINITIV) Grila nr.1 Pagina 2 din 20 Timp de lucru: 4 ore 8 Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum şi instructa efectuarea de plăţi din acesta în una sau mai multe din următoarele situaţii: la instrucţiunea expresă a clientului și f  ără posibilitatea reţinerii contravalorii onorariilor agreate pentru activităţile fiduciare desfă șurate de avocat în numele și în interesul clientului s ău; în baza contractului de asistenţă juridică, pentru încasarea onorariilor legate de activităţile fiduciare desfăşurate; în cazul în care este în curs o procedură execuţională privind bunurile sau fondurile administrate.  A.B.C. BC Răspuns: 9 Avocatul C.D. este desemnat de decanul Baroului X, să acorde asistenţă judiciară lui P.C., care este  în litigiu cu D.F. Avocatul refuză acordarea asistenţei judiciare lui P.C. pe motiv că a fost angajat în aceeaşi cauză de D.F. În această situaţie: refuzul lui C.D. este justificat; refuzul lui C.D. constituie abatere disciplinară;nerespectarea deciziei decanului ca organ de conducere al baroului, de către C.D. constituie abatere disciplinară.  A.B.C.  A Răspuns: 10 Procedura anchetării abaterii disciplinare presupune: ca cercetarea să se efectueze numai după încunoştinţarea avocatului, cu privire la obiectul anchetei disciplinare, prin luarea la cunoştinţă a con ținutului plângerii, ori sesiz ării;dreptul de a recuza consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării prealabile;ca pe toată durata acesteia avocatul cercetat să nu mai presteze sub nicio formă asistenţă juridică.  A.B.C.  AB Răspuns: 11 Avocatul D.F. înscris în registrul de asistenţă judiciară al baroului Y, este desemnat să acorde asistenţă judiciară numitului L.M., parte civilă într-o cauză penală. Avocatul D.F. prestează activitatea pentru care a fost desemnat, însă stabileşte de comun acord cu L.M., ca acesta din urmă să-i plătească cheltuielile de transport. L.M. a plătit aceste cheltuieli. În această situaţie: D.F. a procedat corect deoarece a obţinut acordul lui L.M.;avocatul D.F. nu avea dreptul să primească de la L.M. nici un fel de remuneraţie, cu niciun titlu;avocatul D.F. a comis o abatere disciplinară.  A.B.C. BC Răspuns: 12 Avocatul care conduce asistenţa judiciară, din cadrul baroului Y, constată că la Judecătoria X, avocatul F.O., ce face parte din acelaşi barou, care nu era înscris în registrul de asistenţă judiciară, prin concluziile depuse în faţa acestei instanţe, a prejudiciat onoarea, prestigiul profesiei şi al baroului din care face parte. În această situaţie, avocatul care conduce asistenţa judiciară: este obligat să sesizeze în scris Consiliul baroului Y despre faptele avocatului F.O.;nu poate face sesizarea deoarece avocatul F.O. nu este înscris în registrul de asistenţă judiciară;sesizează Comisia de disciplină din cadrul baroului Y.  A.B.C.  A Răspuns: 13 Justiţiabilul C.O. solicită la Baroul Y desemnarea unui avocat pentru a-i acorda asistenţă extrajudiciară, sub forma unor consultaţii juridice şi redactarea unei acţiuni. Decanul baroului desemnează în acest sens un avocat ales de solicitant, avocat care nu figurează în registrul de asistenţă judiciară. În acest caz: avocatul desemnat poate refuza prestaţia deoarece nu este înscris în registrul de asistenţă judiciară;prestează activitatea dar solicită acestuia şi plata unui onorariu, fiind ales de acesta ;dă curs deciziei decanului.  A.B.C.  A Răspuns: 14 Avocatul I.M. a săvârşit o abatere disciplinară evidentă şi gravă şi s-a formulat împotriva sa acţiune disciplinară , aflată în curs de soluţionare la Comisia de disciplină din cadrul baroului din care face parte. În acest caz : Comisia de disciplină solicită Consiliului Baroului suspendarea din exerciţiul profesiei a respectivului avocat până la judecarea definitivă a cauzei;Comisia de disciplină poate lua măsura suspendării avocatului I.M. până la judecarea definitivă a cauzei fără niciun aviz prealabil;Pentru suspendarea avocatului I.M. din exerciţiul profesiei este necesar avizul decanului baroului.  A.B.C. B Răspuns:  OEPA - (DEFINITIV) Grila nr.1 Pagina 3 din 20 Timp de lucru: 4 ore 15 Avocatul B.G. din cadrul baroului Y. a fost acuzat de trafic de influenţă şi a fost arestat preventiv. Iniţial avocatul nu a recunoscut săvârşirea faptei, însă după patru luni de arest preventiv a recunoscut integral fapta comisă şi a solicitat continuarea judecăţii sale în stare de libertate. Instanţa a admis cererea avocatului, a dispus eliberarea acestuia din arest preventiv însă a pronunţat în sarcina sa interdicţia de a mai exercita profesia de avocat, până la soluţionarea definitivă a dosarului penal. Avocatul B.G. a formulat cale de atac, iar instanţa supremă i-a admis calea de atac şi a infirmat măsura primei instanţe cu privire la interdicţia exercitării profesiei de avocat. Ca urmare, B.G. a exercitat profesia de avocat până la data la care dosarul penal a fost soluţionat definitiv, iar B.G. a fost condamnat definitiv pentru fapta comisă la o pedeapsă cu executare. După executarea pedepsei privative de libertate B.G. a fost pus în libertate, însă Consiliul baroului Y., prin decizie motivată, a decis excluderea lui B.G. din profesia de avocat. Decizia Consiliului baroului Y. de excludere este: corectă, deoarece avocatul B.G. a devenit nedemn;nelegală, având în vedere soluţia instanţei supreme;nelegală, având în vedere că B.G. fusese pus în libertate.  A.B.C.  A Răspuns: 16 Avocatul A.D. din baroul X a fost cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate. Prin ordonanţă motivată, organul de urmărire penală a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale  împotriva avocatului A.D., apoi prin rechizitoriu, trimiterea sa în judecată, dar după ce i-a schimbat  încadrarea juridică a faptei în sensul că a fost trimis în judecată pentru complicitate la fapta pentru care fusese cercetat iniţial. Avocatul A.D. nu a anunţat despre situaţia în care se află Consiliul baroului şi nici pe decanul baroului, care însă au fost încunoştinţaţi de organul de urmărire penală prin adresă oficială. Urmare acestei înştiinţări, Consiliul baroului, în prima şedinţă de lucru, l-a convocat pe A.D., l-a ascultat cu privire la această stare de fapt, iar ulterior, prin decizie motivată, a dispus suspendarea avocatului A.D. din exerciţiul profesiei de avocat, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Ulterior, instanţa de judecată, prin hotărâre definitivă, l-a achitat pe avocatul A.D. Decizia Consiliului baroului a fost: nelegală, avându-se în vedere soluţia definitivă a instanţei;corectă, în raport de dispoziţiile statutului profesiei de avocat;nelegală, faţă de faptul că instanţa de judecată nu s-a pronunţat cu privire la exercitarea profesiei de către  A.D. în nicio fază a judecăţii.  A.B.C. B Răspuns: 17 Avocatul S.D. este avocat definitiv în cadrul baroului Y cu o vechime în profesie de 4 ani. Este  înscris în Registrul de asistenţă judiciară al baroului Y şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Cabinetului de avocatură I.C.. În perioada 1 iunie 2016 – 1 iulie 2016, forma de exercitare a profesiei  în care îşi desfăşoară activitatea S.D. stabileşte perioadă de repaus pentru recuperarea capacităţii de muncă pentru toţi membrii cabinetului, însă omite să notifice în prealabil baroul Y. Pe data de 13 iunie 2016 S.D. este desemnat să acorde asistenţă judiciară într-un dosar penal cu mai mulţi inculpaţi. Aflându-se în perioada de repaus, S.D. refuză să acorde asistenţa pentru care a fost desemnat şi este sancţionat ulterior potrivit regulamentului SAJ. Decizia de sancţionare este: corectă, deoarece forma de exercitare a profesiei a omis notificarea baroului în legătură cu perioada de repaus; nelegală, deoarece obligaţia de a anunţa baroul nu era personală;nelegală, deoarece pe perioada de repaus S.D. nu avea nicio obligaţie profesională.  A.B.C.  A Răspuns: 18 Avocatul A.B. avea calitate de asociat al societă ții ZZZ S.R.L., la fel ca şi asociatul său M.N., acesta din urmă având şi calitatea de unic administrator al societăţii. Ca urmare a retragerii pentru motive temeinice a asociatului M.N. din societate, A.B. devine asociat unic al societă ții ZZZ S.R.L. şi î  și stabile ște calitatea de unic administrator cu puteri depline pe o perioad ă de 6 luni la această societate, efectuând şi acte de administrare a societă ții, f  ără să aducă la cunoştinţa Consiliului Baroului niciunul dintre aspectele de mai sus. Luând cuno știnț ă de această stare de fapt Consiliul Baroului a decis trecerea avocatului A.B. pe tabloul avocaţilor incompatibili. Este legală decizia Consiliului Baroului? da, cu condi ția convoc ării prealabile a avocatului în vederea ascultării, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, întrucât avocatul A.B. se afla în stare de incompatibilitate;da, fără să fie nevoie de convocarea avocatului în vederea ascultării întrucât această procedură este impusă numai în situa ția cercet ării disciplinare;nu, întrucât mai întâi trebuia declanşată o acţiune disciplinară pentru că avocatul şi-a exercitat profesia fără drept; A.B.C.  A Răspuns:  OEPA - (DEFINITIV) Grila nr.1 Pagina 4 din 20 Timp de lucru: 4 ore 19  Întrucât a fost găsit vinovat de săvârşirea unei abateri disciplinare avocatul P.P. a fost sancţionat disciplinar cu interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de 3 luni. Decizia disciplinară a fost atacată în termenul legal cu recurs de către decanul baroului din care P.P. făcea parte. Pe de altă parte, fiind de acord cu respectiva sancţiune, avocatul P.P. şi-a asigurat substituirea în toate dosarele şi a respectat măsura interdicţiei dispusă de către comisia de disciplină. După exact trei luni de la data pronunţării sancţiunii susmenţionate, Comisia centrală de disciplină a respins calea de atac formulată în cauză şi a menţinut soluţia primei instanţe. Această decizie nu a mai fost atacată. Are dreptul avocatul P.P. să-şi exercite profesia după data pronunţării deciziei Comisiei centrale de disciplină? da, întrucât perioada în care s-a dispus sancţiunea interdicţiei a încetat;da, întrucât s-a respins recursul formulat de către decanul baroului, iar avocatul P.P. a respectat interdicţia dispusă pentru 3 luni de zile;nu, întrucât decizia devine executorie numai după rămânerea definitivă a acesteia.  A.B.C. C Răspuns: 20  În urma unor neînţelegeri intervenite între avocatul V.B. şi clientul său, acesta din urmă formulează o plângere pe care o îndreaptă către Comisia de disciplină a baroului. Plângerea cuprinde o singură cerere şi anume restituirea în tot sau în parte a onorariului achitat integral de către petent, conform contractului de asistenţă juridică. Este competentă Comisia de disciplină să efectueze cercetări şi apoi să analizeze această plângere? da, pentru că a fost sesizată în acest sens;nu, întrucât cererea de restituire a onorariului este de competenţa decanului baroului, iar sesizarea unei eventuale fapte disciplinare necesită o cercetare prealabilă din partea consiliului baroului;da, dar numai în condiţiile în care decanul baroului ar fi invitat să facă parte din completul comisiei de disciplină.  A.B.C. B Răspuns:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks