Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в житомирських лікувально-відновних закладах - PDF

Description
ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в житомирських лікувально-відновних закладах

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 20 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в житомирських лікувально-відновних закладах Желєзний О.Д. 1, Засік Г.Б. 1, Мухін В.М 2., Склярова Н.О. 3 Житомирський державний технологічний університет 1 Львівський державний університет фізичної культури 2 Житомирський інститут медсестринства 3 Анотації: Мета: вивчити фізичні властивості і лікувальну дію механічних чинників при застосуванні в якості методів патогенетичного лікування в травматології. Матеріал: досліджені хворих з наслідками травм нижніх кінцівок віком роки. Спостереження проводяться з 2005 р. в лікарнях та лікувально оздоровчих закладах м. Житомира. Відібрати фізіотерапевтичні чинники, що переважно використовуються для фізичної реабілітації хворих в травматології. Результати: з анамнезів досліджуваних хворих виявлені ті чинники, які призначались для ліквідації наслідків травм нижніх кінцівок. Проаналізована їх в авторській методиці комплексної реабілітації цих хворих. Виконано систематизацію відібраних фізіотерапевтичних чинників у вигляді таблиці наочної і інформативної форми. У лікувально-оздоровчих закладах міста Житомира досліджена і встановлена дієвість рекомендацій. Висновки: фізичні чинники викликають в організмі як загальні не специфічні, так і специфічні реакції на кожний вид впливу, що дозволяє вибірково впливати на той чи інший патогенетичний елемент хвороби. Слід чітко дотримуватись показань та протипоказань до використання фізіотерапевтичного чинника до кожного хворого індивідуально, враховуючи вік, стать та супутні захворювання. Ключові слова: фізична реабілітація, фізіотерапія, механічні фактори, травматологія, травми, нижні кінцівки. Железный А.Д., Засик Г.Б., Мухин В.Н., Склярова Н.А. Физиотерапия в физической реабилитации больных с последствиями травм нижних конечностей в Житомирских лечебно-восстановительных учреждениях. Цель: изучить физические свойства и лечебное действие механических факторов при применении в качестве методов патогенетического лечения в травматологии. Материал: исследованы пациента с последствиями травм нижних конечностей в возрасте года. Наблюдения проводятся с 2005 г. в больницах и лечебно - оздоровительных заведениях г.житомира. Отобраны физиотерапевтические факторы, которые преимущественно используются для физической реабилитации больных в травматологии. Результаты: из анамнезов пациентов выявлены те факторы, которые предназначались для ликвидации последствий травм нижних конечностей. Проанализировано их действие в авторской методике комплексной реабилитации этих пациентов. Выполнена систематизация отобранных физиотерапевтических факторов в виде таблицы наглядной и информативной формы. В лечебно-оздоровительных учреждениях города Житомира исследована и установлена действенность рекомендаций. Выводы: физические факторы вызывают в организме как общие не специфические, так и специфические реакции на каждый вид воздействия, что позволяет избирательно воздействовать на тот или иной патогенетический элемент болезни. Следует четко придерживаться показаний и противопоказаний к использованию физиотерапевтического фактора к каждому пациенту индивидуально, учитывая возраст, пол и сопутствующие заболевания. физическая реабилитация, физиотерапия, механические факторы, травматология, травмы, нижние конечности. Zhelezniy O.D., Zasik G.B., Mukhin V.M., Skliarova N.O. Physiotherapy in the physical rehabilitation of patients with sequelae of injuries of the lower extremities in Zhitomir of rehabilitation facilities. Purpose: to study the physical properties and therapeutic effect of mechanical factors in the pathogenetic treatment in traumatology. Material: 622 patients were studied with the consequences of injuries of the lower extremities (age years). Observations carried out since 2005 in hospitals and medical health institutions of Zhitomir. Selected physiotherapy factors that are mainly used for the physical rehabilitation of patients in trauma. Results: identified the factors that were intended to eliminate the consequences of injuries of the lower extremities. Analyzed their effect in the author s method of complex rehabilitation of patients. Performed systematization selected physiotherapy factors in a table to read and understand forms. In the medical health institutions in the city of Zhytomyr investigated and established the effectiveness of the recommendations. Conclusions: physical factors cause the body general, non-specific and specific response to each type of impact. This allows you to selectively influence the pathogenic elements of the disease. Should strictly adhere to the indications and contraindications to the use of physiotherapy factor. It is necessary to take into account age, sex, and comorbidity. physical rehabilitation, physical therapy, mechanical factors, traumatology, trauma, lower limbs. Вступ. 1 Статистичні дані про стан травматизму в Україні за останні роки свідчать про постійне зростання кількості травматичних порушень опорно рухового апарату (ОРА) серед працездатного населення [2, 9, 21]. Розглянута авторами проблема актуальна через постійне збільшення кількості хворих, які потребують реабілітації наслідків таких порушень для відновлення рухових функцій враженого органа, активізації рухомості суглобів, координації функцій апарату, збільшення сили м язів і відновлення працездатності[11, 15, 18]. За статистичним звітом в Житомирській області нараховується 6,8 випадків кістково-м язової патології на 10 тис. населення, інвалідність складає 8,1% на 10 тис. дорослих і збільшується на 1,9% щорічно. За 2011 р. Желєзний О.Д., Засік Г.Б., Мухін В.М., Склярова Н.О., травматизм в області склав 44 випадки на 10 тис. дорослих, і 71% з них складають травми ОРА. І хоча в Житомирській області цифри перевищують показники по Україні (8,1% в Житомирській області, 4,6% по Україні ), вони свідчать про велику кількість неповноспроможних в Україні внаслідок несприятливих умов на дорогах, вулицях і в повсякденному житті, які потребують фізичної реабілітації(фр) для відновлення працездатності. Стаття є продовженням попередніх досліджень авторів [2, 21], які виконуються за планом НДР Житомирського державного технологічного університету. Згідно з проведеними в Житомирській області дослідженнями можна констатувати відсутність відповідних програм і методик ФР для тих хворих працездатного віку із наслідками порушень ОРА, які після виписки з лікарні не оздоровлювались в реабілітацій- них центрах, кабінетах та санаторіях, а повернулись додому (особливо до сільської місцевості) і відразу стали до роботи, якщо стан здоров я дозволив їм це зробити. Але вдома вони не мали тих лікувальних засобів, які є в лікарняних закладах, і не займались регулярно самореабілітацією, або припинили реабілітацію взагалі [3, 4]. З числа досліджених лише 7,8% травмованих мають уяву про перебіг травматичної хвороби після порушення нижньої кінцівки, про терміни та зміст ФР. Інші вважають ФР швидкоплинною подією. Наочних матеріалів про комплексну ФР не існує, а про її складові, такі, як фізіотерапія, про дію фізичних чинників знання у травмованих відсутні взагалі. Сучасна фізіотерапія нараховує у своєму арсеналі близько 80 лікувальних методів з використанням різноманітних фізичних чинників [4, 6, 10]. Вони розрізняються за фізичними властивостями і лікувальною дією. Фізіотерапія як метод патогенетичного лікування, широко застосовується в травматології [11, 15, 17]. Мета, завдання роботи, матеріал і методи. Мета роботи: за рекомендаціями спеціалістів з ФТ з 10 груп фізіотерапевтичних чинників відібрати ті, що переважно використовуються в травматології [5, 10, 12, 14]; систематизувати відібрані чинники у вигляді таблиці наочної і інформативної форми для використання даних в конкретних випадках фізичної реабілітації (ФР) хворих з травмами нижніх кінцівок [1, 8, 21]; довести дієвість розробок авторів на результатах ФР 622 хворих в лікувально-оздоровчих закладах Житомира [6, 16, 19]. Для цього були вирішені такі завдання: проаналізовані дані наявних літературних джерел про механічні чинники фізіотерапії, про розподіл їх на групи; досліджені показання та протипоказання до використання цих чинників у ФР хворих з наслідками травм нижніх кінцівок; забезпечений наочний вигляд обраних рекомендацій; досліджено відповідність даних таблиці використанню в ФР у лікувально-оздоровчих установах Житомира. Результати проведених досліджень рекомендовані для широкого використання в лікувально-оздоровчих закладах. Результати дослідження. Авторами вивчались контингенти хворих, які проходили реабілітацію в лікарняних та в реабілітаційносанаторних закладах Житомира, зокрема, в обласному реабілітаційно-вертебрологічному центрі та санаторно-реабілітаційному центрі «Дениші». Склад: спортсмени різних вікових категорій 6.7% та інші хворі. Проведене дослідження показало, що в Житомирській області хворі з порушеннями та хворобами ОРА складають 19,1% інвалідів, а тяжка форма інвалідності (I-II група) спостерігається саме при травмах ОРА (до 50%). Часто до інвалідності призводять травми ОРА і периферичної нервової системи, бо вони супроводжуються тривалим перебігом захворювання і функціональними розладами локомоторної і нервової систем [2, 11, 20]. Потреба хворих із залишками порушень ОРА в амбулаторному реабілітаційному лікуванні в Житомирі (місті) у 4,1 рази більша за можливість її реального задоволення. Дослідження з даної проблеми в амбулаторних установах Житомира не проводяться, а в статистичних звітах в галузі охорони здоров я міста Житомира дані про стан травматизму відсутні. Збільшення хворих, які підлягають реабілітації, зумовлено також зростанням її можливостей [1, 2, 4, 6]. Так, у Житомирі досить інтенсивно діють масажні кабінети, але інші методи фізіотерапії (ФТ) застосовуються значно рідше. Наприклад, з вивчення анамнезів хворих випливає, що ФТ в комплексі заходів ФР в післялікарняному періоді була призначена 483 хворим, що складає 66%, а використовували її лише 20,3%. При наявності апаратів фізіотерапії в центрі хворі недоотримували потрібного лікування через відсутність комплексних методик ФР залишків травм нижніх кінцівок. Розроблена авторами методика ФР в цілому забезпечила досягнення позитивних результатів за рахунок комплексного використання різних варіантів ФР і їх можливих сполучень з іншими фізіотерапевтичними процедурами, в тому числі і з нетрадиційними, для хворих із залишками травм нижніх кінцівок [6, 7, 13]. В лікарнях, реабілітаційно-санаторних центрах авторами було досліджено 622 хворих (за місцем проживання жителів міста було 417, села 205) з наслідками травм нижніх кінцівок: переломи кісток різного характеру 368 випадків, травми суглобів 96 випадків, складні відкриті переломи кісток 41 випадок, рани 52 випадки, вивихи 21, ушкодження ахілового сухожилка 23. На лікарняному (іммобілізаційному) періоді було досліджено 223 хворих, з них жителів міста 53, села 170, на після іммобілізаційному періоді, відповідно 196 та 34 хворих, на відновному періоді 119 хворих. Дослідити відновний період хворих із сільських місцевостей майже неможливо, тому що лікарі-реабілітологи відсутні в сільських медичних закладах. Автори мали змогу дослідити лише 38 хворих, які проходили курс реабілітації в санаторії «Дениші» та 19 хворих в обласному реабілітаційно-вертебрологічному центрі. Призначення до лікування фізметодами хворі отримали процедури в перші дні іммобілізаційного періоду. Лише 9 хворих порушували режим лікування в лікарняному періоді, тому вони були виключенні з подальших досліджень. Усі інші чітко виконували рекомендації лікарів. Через різні обставини, залежні та н
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks