ค ม อ Fundamentals Excel PDF

Description
ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 19 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003, Microsoft Outlook 2003, Microsoft Excel 2003 และ Microsoft Access 2003 โปรแกรม Excel น เป นโปรแกรมประเภท สเปรดช ท (Spreadsheet) ซ งนอกจาก Excel แล วย งม โปรแกรมประเภทสเปรด ช ทโปรแกรมอ นๆ ท ได ร บความน ยมอย อ กหลายโปรแกรม เช น โปรแกรม Lotus และ โปรแกรม SPSS เป นต น แต ท ได ร บความ น ยมมาท ส ด ก เห นจะได แก Excel เน องจากใช งานได ง าย และม ความสามารถหลากหลาย เหมาะก บการใช งานท วไป โปรแกรม Excel ช วยให ค ณค านวณต วเลขท ใส ลงในตารางได ง ายๆ ต งแต คณ ตศาสตร ข นพ นฐาน จนถ งส ตรทางการเง นท ซ บ ซ อน และนอกจากน เราย งสามารถใช Excel ในการจ ดกล มข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร างรายงาน และสร างกราฟได อ กด วย Excel ม ประโยชน ก บผ คนแทบท กสาขาอาช พ ไม ว าจะเป นน กบ ญช ซ งสามารถน า Excel มาช วยค านวณงบด ล และงบการ เง นได น กว เคราะห การตลาด สามารถน า Excel มาใช สร ปข อม ลแบบสอบถามจ านวนมาก ว ศวกรสามารถน าข อม ลจากการทดลอง และเก บสถ ต มาใส ลงใน Excel และสามารถสร างเป นกราฟลงในรายงานได อย างง ายๆ น กวางแผนสามารถทดลองได ว า จะเก ดอะไรข น หากว าได เปล ยนต วแปรบางต วไป แม กระท งคร อาจารย ก ย งสามารถค านวณเกรดของน กศ กษาได ด วยโปรแกรม Excel และนอกจากน ท กล าวมาแล ว Excel ก ย งสามารถน ามาประย กต ใช ก บงานอ นๆ ได อ กมากมาย จนไม อาจจะกล าวได หมดในท น ในป จจ บ นน โปรแกรม Excel พ ฒนามาจนถ งร นท (Version) 11 ม ช อว า Excel 2003 ล กษณะจอภาพการท างาน พ นท ท างาน (Sheet) พ นท ท างานของ Microsoft Excel เร ยกว า Worksheet หร อ Sheet โดยใน 1 Sheet จะประกอบด วยบรรท ดในแนวต งและ บรรท ดในแนวนอน ซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน o บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า คอล มน (Column) ม 256 คอล มน o บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว (Row) ม 65,536 แถว เซลล (Cell) การท างานใน Microsoft Excel จะกระท า ณ จ ดต ดก นของแถวและคอล มน โดยข อม ล 1 รายการ หร อข อม ล 1 ข อม ล จะพ มพ ณ ต าแหน งท เป นจ ดต ดก นน เสมอ และเร ยกจ ดต ดก นของแถว และคอล มน ในช ตว า เซลล (Cell) 1 การใช งานเซลล ในซ ต จะอาศ ยช อเร ยกท เก ดจากการผสมก นของช อเร ยกคอล มน ตามด วยช อเร ยกแถว โดยช อเร ยกคอล มน จะ เป นด วยต วอ กษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV ในขณะท ช อเร ยกแถวจะเป นต วเลข ด งน นช อเร ยกเซลล จะอย ในล กษณะของ ช อเซลล = ช อคอล มน ต วเลขแถว ต วอย างการเร ยกเซลล ท างานก บเซลล ในแถวท 10 คอล มน J เร ยกว า J10 ท างานก บเซลล ในแถวท 250 คอล มน CZ เร ยกว า CZ250 เทคน คการเล อนต าแหน งเซลล Cell Pointer บ งบอกให ผ ใช ทราบว า ขณะน ก าล งท างานอย ณ เซลล ใด ด งน นการท างานใดๆ ก ตามจะต องพ จารณาต าแหน ง ของ Cell Pointer เสมอ และผ ใช จะท างานได ด เพ ยงใดอย ท ความสามารถในการเล อน Cell Pointer ว ารวดเร วหร อไม เล อนคร งละ 1 เซลล ตามท ศทาง + เล อนไปส ดท ศล กศรหร อส ดเขตข อม ล เล อนข น, ลง 1 จอภาพ + หร อ เล อนไปทางซ ายหร อขวา 1 จอภาพ + หร อ เล อนไป Sheet ก อนหน าหร อถ ดไป Home เล อนไปต นคอล มน (ซ ายส ดของแถว) End แล วตามด วย Enter เล อนไปคอล มน ส ดท ายของแถว (ขวาส ดของแถว) เล อนไปเซลล ถ ดไป + เล อนถอยกล บท ละเซลล Ctrl Home เล อนไปเซลล A1 Ctrl End เล อนไปเซลล ส ดท าย เล อนไปต าแหน งท ระบ 2 โดยปรากฏหน าต างถามต าแหน ง ด งน พ มพ ต าแหน งเซลล ท ต องการ เช น A500 แล วกดป ม Ctrl Backspace เล อนกล บมาย งต าแหน ง Active Cell กรณ ท ได เล อนจอภาพจนไม เห น Active Cell การเล อนแถบด วย Scroll Bar เล อนไปย งต าแหน งและท ศทางท ต องการ ตามการเล อนของเมาส Scroll Lock Home Scroll Lock End การด บเบ ลคล กท ขอบของ Cell Pointer ไปม มบนซ ายของหน าต าง ไปม มล างขวาของหน าต าง เป นการเล อนต าแหน ง Cell Pointer ไปย งส ดเขตข อม ลตามขอบน นๆ เช น ด บเบ ลคล กท ขอบล างของ Cell Pointer จะเป นเล อน Cell Pointer ไปส ดเขตข อม ลด านล างส ดด วย การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การก าหนดช วงข อม ล หมายถ ง การเล อกข อม ลหลาย ๆ เซลล ท สนใจ เพ อท างานใดงานหน งพร อม ๆ ก น เช น เล อกข อม ลใน เซลล A2 ถ งเซลล C5 เพ อลบท งในคร งเด ยว กรณ ท ใช เมาส Mouse Pointer ช ณ ต าแหน งเซลล เร มต น 3 กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฎแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยเมาส กรณ ใช แป นพ มพ Cell Pointer อย ในเซลล เร มต น กดป ม ค างไว แล วกดป มล กศร ตามท ศทางท ต องการ จะปรากฎแถบส ด าคล มข อ ม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยป มบนแป นพ มพ การก าหนดช วงข อม ลท ง Sheet ใช เมาส Click ท Selection Button ของ Sheet หร อกดป ม Ctrl A การก าหนดช วงข อม ลท งแถว ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วเลขก าก บแถว หร อ น าเมาส ไปคล กในแถวท ต องการเล อก กดป ม Shift Spacebar การก าหนดช วงข อม ลท งคอล มน ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วอ กษรก าก บคอล มน 4 หร อ น าเมาส คล กในเซลล ใดๆ ของคอล มน ท ต องการเล อก กดป ม Ctrl Spacebar การก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยว ธ การลากแล วปล อย (Drag and Drop) ช เมาส ในเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฏแถบส ด า ให ลากเมาส จนได แถบส ด าคล มพ นท เซลล ท ต องการ (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) เม อได ขนาดท ต องการ ให ปล อยป มซ ายของเมาส ก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยการใช แป นพ มพ เล อน Cell Pointer ไปย งเซลล เร มต น กดป ม Shift ค างไว แล วกดป มล กศร ระบายแถบส ด า (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) เม อได ขนาดพ นท ท ต องการ ให ปล อยป ม Shift และป มล กศร การก าหนดช วงแบบไม ต อเน อง ใช หล กการคล ายก บเทคน คการก าหนดช วงแบบต อเน อง แต สามารถก าหนดช วงอ นๆ โดยการกดป ม Ctrl ค างไว 5 เทคน คการก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การเล อกช วงข อม ล นอกจากเทคน คท กล าวไปแล ว เราย งสามารถใช Mouse ควบค ก บ Keyboard เพ อให การเล อกข อม ล กระท าได รวดเร วกว าเด ม เช น ม ข อม ล ด งน การก าหนดช วงข อม ล ท รวดเร วท ส ด สามารถปฏ บ ต ได ด งน ว ธ ท 1 น าเมาส คล กท เซลล แรก (A1) กดป ม Shift ค างไว แล วเล อนไปคล กท เซลล ส ดท าย (จากต วอย างค อ D7) ว ธ ท 2 น าเมาส คล กท เซลล แรก (A1) กดป ม Shift ค างไว กดป ม End 1 คร งตามด วยป มล กศรลง แถบส จะเล อนลงมาส ดข อม ล 6 ย งคงกดป ม Shift ค างไว ต อด วยกดป ม End 1 คร งตามด วยป มล กศรขวา เพ อเล อนแถบส ไปด านขวา ว ธ ท 2 จะเป นว ธ ท เร ว และสะดวกท ส ด ในกรณ ท ข อม ลใน Sheet ม ปร มาณมาก ทดลองด ส คร บ การป อนข อม ล การป อนข อม ลใน Excel ม ล กษณะแตกต างจากการพ มพ งานปกต ท วไป โดยม หล กการ ด งน เล อน Cell Pointer ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการ พ มพ ข อม ล โดยข อม ลจะปรากฏในแถบส ตร (Formula Bar) ด งน ตรวจสอบความถ กต อง ถ าผ ดใช ป ม Back Space ลบแก ไข ข อม ลถ กต องสามารถปฏ บ ต ด งน o กดป ม หร อ o กดป มล กศรเพ อเล อนต าแหน ง Cell Pointer หร อ o ใช เมาส Click ท ไอคอนเคร องหมาย ใน Formula Bar ข อม ล 1 ช ด ป อนใน 1 เซลล ข อม ลประเภทต วหน งส อ (Text) o ข อม ลท ไม น าไปค านวณ o ม ความยาวไม เก น 32,000 อ กขระ o จ ดช ดซ ายของเซลล โดยอ ตโนม ต o ต วเลข/ส ตร/สมการต างๆ ท ต องการท าให เป น Text จะต องใช เคร องหมาย Single Quote น าหน า o ข อม ลม ความยาวมากกว าความกว างของเซลล จะล นออกนอกเซลล และหากม ข อม ลในเซลล ถ ดไป ข อม ลท ล นออก จะถ กท บ (แต ไม ได ถ กลบ) สามารถ แก ไขโดยขยายขนาดความกว างของเซลล ข อม ลประเภทต วเลข (Number) o ข อม ลต วเลขท น าไปค านวณได o จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล o เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายคอมม าค น ให ป อนเฉพาะค าต วเลข o ถ าม % ต อท ายจะเป นการน าค า 100 มาหารให โดยอ ตโนม ต 7 o สามารถป อนในร ปแบบ Exponential เช น 2.5E+04 เท าก บ 2.5 ค ณด วย 10 ยกก าล ง 4 ข อม ลประเภทว นท -เวลา (Date & Time) o ข อม ลว นท หร อเวลา o น าไปค านวณได o จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล ผลล พธ จากส ตรและฟ งก ช นการค านวณ (Formula & Function) o สมการ หร อส ตรค านวณต างๆ o ข นต นด วยเคร องหมาย = o จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายคอมม าค น ให ป อนเฉพาะค าต วเลข ข อม ลต วเลขบางค า เม อป อนไปแล วโปรแกรมแสดงผลเป น ว นท ให แก ไขโดยน าเมาส คล กในเซลล น นๆ แล วเล อกเมน ค า ส ง Format, Cells แล วเล อกรายการ General จากบ ตรรายการ Number การป อนต วเลขท ม เคร องหมาย / เช น 1/4 โปรแกรมม กจะแสดงผลเป นว นท ถ าต องการต วเลขด งกล าว สามารถแก ไขโดยให ป อนเป น 0 1/4 ส าหร บต วเลขท ม เคร องหมาย / แต ไม ใช ข อม ลท น ามาค านวณ ควรป อนเคร องหมาย ' น าหน าด วย เช น '1/4 ในกรณ ท ป อนข อม ลใดๆ (โดยเฉพาะข อม ลประเภทว นท ) แล วปรากฏเคร องหมาย # เต มเซลล แสดงว า ความ กว างของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต องท าการขยายขนาดความกว างของเซลล กรณ ท ข อม ลประเภทต วหน งส อ ม ความยาวมากกว าความกว างของเซลล จะล นออกนอกเซลล และหากม ข อม ลในเซลล ถ ดไป ข อม ลท ล นออกจะถ กท บ (แต ไม ได ถ กลบ) สามารถแก ไขโดยขยายขนาดความกว างของเซลล การป อนข อม ลในช วง การป อนข อม ลโดยค าปกต ของ MS-Excel หล งจากการกดป ม Enter ต าแหน ง Cell Pointer จะเล อนไปแถวถ ดไปเสมอ ไม สามารถควบค มให ว งไปทางขวาได ซ งการป อนข อม ลล กษณะแนวนอน สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ลช ดแรก จากน นกดป ม Enter จะพบว า Cell Pointer เล อนไปตามท ศทางของแถบส พ มพ ข อม ลช ดท 2, 3 และอ นๆ จนครบท กเซลล ตามช วงข อม ลท ก าหนด 8 เม อ Cell Pointer อย ณ ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง หากม การกดป ม Enter จะม ผลให Cell Pointer เล อนกล บ ณ ต าแหน งเซลล แรกของช วงเสมอ หมายเหต ส าหร บการป อนข อม ลในแนวคอล มน ก ใช หล กการเด ยวก น การป อนข อม ลท ม ค าซ าก นในช วงเด ยวก น ถ าต องการป อนข อม ลท ม ค าเด ยวก น ในเซลล หลายๆ เซลล สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล จากน นกดป ม Ctrl Enter จะพบว าท กๆ เซลล ในช วง ม ข อม ลเหม อนก น การป อนข อม ลหลายบรรท ดในเซลล เด ยวก น บางคร งข อม ลท น ามาป อน ม ปร มาณมาก และจ าเป นต องอย ในเซลล เด ยวก น แต เน องจากข อจ าก ดของความกว างของเซลล จ ง สามารถ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks