อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ป - PDF

Description
สร ปการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ว นจ นทร ท 18 ม ถ นายน 2555 เวลา น. ณ ห องอบรม 101 ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย สถาบ นว

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ว นจ นทร ท 18 ม ถ นายน 2555 เวลา น. ณ ห องอบรม 101 ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได จ ดการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มพ นความร ความเข าใจให ก บบ คลากร และก าวท นเทคโนโลย คอมพ วเตอร ใน ป จจ บ น พร อมท งสามารถน าความร จากการอบรมฯ ไปประย กต ใช ก บงานท ได ร บมอบหมายได เป นอย างด ม บ คลากรแสดง ความจ านงเข าร วมการฝ กอบรมฯ 38 คน และในว นฝ กอบรมฯ ม ผ ลงทะเบ ยนเข าร บการฝ กอบรมฯ จ านวน 42 คน โครงการ ฝ กอบรมฯ น ใช งบประมาณ 32,000 บาท (- สามหม นสองพ นบาทถ วน-) จากโครงการว จ ย เร อง การท าคล งข อม ลและการ เหม องสารสนเทศงานว จ ยในมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ เฉล ยต นท นผ เข าร วมการฝ กอบรมฯ เท าก บ บาทต อคน การฝ กอบรมฯ เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 จากผ เข าร วมอบรมฯ ได ร บค นแบบประเม นฯ จ านวน 38 ฉบ บ จากผ เข าร บการฝ กอบรมฯ ท งหมด 42 ท าน ค ดเป นร อยละ ซ งสร ปผลการประเม นได ด งต อไปน ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1.1 อาย ตารางท 1 อาย ของผ เข าอบรมท ตอบแบบประเม น อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ป Missing ป ป ป (ไม ใส หน วยงาน) Total จากตารางท 1 แสดงอาย ผ เข าอบรมฯ พบว า อาย ป จ านวน 12 คน ค ดเป นร อยละ อาย ป จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ อาย ป จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ อาย ป จ านวน 4 คน ค ด เป นร อยละ และไม เก ดค าส ญหาย (Missing) สร ป อาย ป เข าร วมฝ กอบรมฯ มากท ส ด 1.2 หน วยงานท ส งก ด ตารางท 2 หน วยงานท เข าร วมฝ กอบรมฯ และตอบแบบประเม น ส งก ดหน วยงาน Attend Frequency Percent Valid ส าน กงานเลขาน การ งานคล ง งานนโยบายและแผน งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา งานพ สด งานบร หารและธ รการ Missing (ไม ใส งาน) ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ฝ ายเคร องม อและว จ ยทางว ทยาศาสตร ศ นย นาโนเทคโนโลย Missing (ไม ใส ฝ าย) Total จากตารางท 2 แสดงจ านวนร อยละของบ คลากรในแต ละหน วยงานภายในของสวพ.มก.ท เข าร บการอบรมฯ และ ตอบแบบประเม น พบว า ส าน กงานเลขาน การ และศ นย นาโนเทคโนโลย ค ดเป นร อยละ ฝ ายเคร องม อและว จ ยทาง ว ทยาศาสตร ค ดเป นร อยละ ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ค ดเป นร อยละ ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ค ดเป น ร อยละ ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ และเก ดค าส ญหาย (Missing) ค อ ไม ใส ฝ ายจ านวน 3 คน ท าให สร ปได ว า ในการอบรมฯ คร งน ม ผ ไม ส งแบบประเม น จ านวน 4 คน งานภายใต ส งก ดส าน กงานเลขาฯ ม จ านวน 5 งาน แต เข าร บการอบรมฯ และตอบแบบประเม น เพ ยงจ านวน 4 งาน ค อ งานนโยบายและแผน งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา งานพ สด ค ดเป นร อย งานคล ง ค ดเป นร อยละ งานบร หารและธ รการ ค ดเป นร อยละ 0.00 และเก ดค าส ญหาย (Missing) ค อ ไม ใส งานจ านวน 4 คน ส วนท 2 ความร ก อนเข าร บการฝ กอบรมฯ 2.1 ท านม ความร ความเข าใจในโปรแกรม PowerPoint 2007 เพ ยงใด ตารางท 3 ความร ความเข าใจก อนการอบรมฯ โปรแกรม PowerPoint 2007 ความร ความเข าใจก อนการอบรมฯ โปรแกรม PowerPoint 2007 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด Total Missing Total จากตารางท 3 พบว า ผ เข าอบรมฯ ม ความร ความเข าใจในโปรแกรม PowerPoint 2007 มาก อนแล ว โดยปาน กลาง ค ดเป นร อยละ มากท ส ด ม ความเข าใจมาก ค ดเป นร อยละ ม ความเข าใจมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ม ความเข าใจน อย ค ดเป นร อยละ 7.90 และผ เข าอบรมฯ ท ไม ม ความร ความเข าใจมาก อนเลย ค อ น อยท ส ด ค ดเป นร อยละ 0.00 ตามล าด บ และเก ดค าส ญหาย (Missing) ค อ ไม ใส ข อม ลจ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 2.60 จากจ านวนผ เข าร วมอบรมฯ และ ตอบแบบประเม น 38 คน จากตารางท 4 (ด านล าง) จะพบว า หน วยงานท ไม ได ใส ข อม ล ค อ งานพ สด ในส งก ดส าน กงาน เลขาน การ 1 จ านวน ตารางท 4 ความร ความเข าใจก อนการอบรมฯ โปรแกรม PowerPoint 2007 ตามแต ละฝ ายและงานในส งก ด ความร ความเข าใจการใช F = 38 F = 37 น อยท ส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด โปรแกรม word 2007 ก อนเข าฝ กอบรมฯ (ส งประเม น) (this) F P F P F P F P F P ส งก ด ส าน กงานเลขาน การ งานคล ง งานนโยบายและแผน งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา งานพ สด งานบร หารและธ รการ Missing (ไม ใส งาน) ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ฝ ายเคร องม อและว จ ยทางว ทยาศาสตร ศ นย นาโนเทคโนโลย Missing (ไม ใส ฝ าย) จากตารางท 4 ก อนเข าอบรมฯ พบว า ส าน กงานเลขาน การ ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจปานกลางและม ความเข าใจมาก มาก อนเข าอบรมฯ เท าก น ค ด เป นร อยละ มากท ส ด และม ความเข าใจมากมาก อนแล ว เท าก บ ม ความเข าใจน อย ค ดเป นร อยละ ได ม การแยกย อยให เห นว าแต ละงานในส งก ดส าน กงานเลขาฯ ก อนเข าอบรมฯ ม ความเข าใจ ด งน งานคล ง ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจปานกลาง มาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ และ ม ความ เข าใจน อยมาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ จากจ านวนคนท งหมด 3 คน งานนโยบายและแผน ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจปานกลาง มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ และม ความเข าใจมากมาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ จากจ านวนคนท งหมด 3 คน งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจมาก มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อย ละ จากจ านวนท งหมด 1 คน งานพ สด ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจมาก มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ และม ความ เข าใจปานกลางมาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ จากจ านวนคนท งหมด 3 คน และม ผ ท ไม ได ตอบแบบประเม นข อน จ านวน 1 คน Missing (ไม ใส งาน) ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจมากท ส ด มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ และ ม ความเข าใจมาก เท าก บ ม ความเข าใจน อย มาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ จากจ านวนคน ท งหมด 4 คนท ไม ได ใส งานท ส งก ด ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจมากและม ความเข าใจน อย มาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ จากจ านวนคนท งหมด 2 คน ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจปานกลาง มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ จากจ านวนคนท งหมด 1 คน ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจมากถ งปานกลาง เท าก น มาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ จากจ านวนคนท งหมด 4 คน ฝ ายเคร องม อและว จ ยทางว ทยาศาสตร ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจปานกลางมาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ด เป นร อยละ และม ความเข าใจมากท ส ด มาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ 8.33 จากจ านวนคนท งหมด 12 คน ศ นย นาโนเทคโนโลย ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจมากท ส ด มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ จากจ านวนคนท งหมด 1 คน Missing (ไม ใส ฝ าย) ผ ร วมอบรมฯ ม ความเข าใจปานกลาง มาก อนเข าอบรมฯ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ และม ความเข าใจมาก มาก อนเข าอบรมฯ ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ จากจ านวนคนท งหมด 3 คนท ไม ได ใส งานท ส งก ด ส วนท 3 ความพ งพอใจหล งการฝ กอบรมฯ ตารางท 5 ความพ งพอใจในการใช โปรแกรม PowerPoint 2007 หล งการฝ กอบรมฯ โดยรวม N ห วข อ Valid Missing ด านการจ ดการหล กส ตร Mean Std. Deviation Range 1. เน อหาสาระของหล กส ตรเหมาะสม มาก 2. ระยะเวลาในการอบรมสอดคล องก บเน อหาการอบรม มาก ด านว ชาการและการน าไปใช ประโยชน 3. เอกสารประกอบการอบรมม ความเหมาะสม มาก N Std. ห วข อ Valid Missing Mean Deviation Range 4. ท านม ความร ความเข าใจการใช งานโปรแกรม PowerPoint มาก 5. ท านสามารถน าความร ท ได ร บไปประย กต ใช เพ อพ ฒนางาน มาก ด านว ทยากร 6. ว ทยากรท าหน าท ถ ายทอดความร ม สาระน าสนใจ มาก 7. โดยภาพรวมผ เข าอบรมพอใจว ทยากร มากท ส ด 8. โดยภาพรวมผ เข าอบรมพอใจผ ช วยว ทยากร มาก ด านส งอ านวยความสะดวก 9. สถานท การจ ดอบรมม ความเหมาะสม มากท ส ด 10. ช วงเวลาจ ดบรรยายเหมาะสม มาก 11. โสตท ศน ปกรณ มาก 12. อาหารและเคร องด ม มาก ภาพรวม 13. ในภาพรวมท านพอใจก บการอบรมน มาก Total มาก จากตารางท 5 พบว า ผ เข าอบรมฯ ม ความพ งพอใจหล งฝ กอบรมฯ ม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก เท าก บ 4.35 ค ดเป น ร อยละ และเม อพ จารณาโดยละเอ ยด พบว า ผ เข าอบรมฯ พ งพอใจก บ โดยภาพรวมผ เข าอบรมพอใจว ทยากร ม ค า 4.61 มากท ส ด รองมา ค อ สถานท การจ ดอบรมม ความเหมาะสม ม ค า 4.53 ต อมา ค อ ท านสามารถน าความร ท ได ร บไป ประย กต ใช เพ อพ ฒนางาน ว ทยากรท าหน าท ถ ายทอดความร ม สาระน าสนใจ และ โสตท ศน ปกรณ ม ค าเท าก น 4.47 ช วงเวลา จ ดบรรยายเหมาะสม 4.42 ในภาพรวมพอใจก บการอบรมน 4.39 ท านม ความร ความเข าใจการใช งานโปรแกรม PowerPoint เอกสารประกอบการอบรมม ความเหมาะสม 4.32 เน อหาการอบรมของหล กส ตรม ความเหมาะสม และโดย ภาพรวมผ เข าอบรมพอใจผ ช วยว ทยากร ม ค าเท าก น 4.29 ระยะเวลาในการอบรมสอดคล องก บห วข อการอบรม 4.26 และ อาหารและเคร องด ม ม ค า 3.68 ตามล าด บ การอบรมเร องใดท ท านต องการเข าอบรมคร งต อไป ตารางท 6 ห วข อท ต องการอบรมคร งต อไป ห วข อ Frequency (คน) 1. Microsoft Excel Microsoft Excel Illustrator 3 4. Photoshop 3 5. Google Chrome 2 6. SPSS 1 7. Microsoft Access 1 8. Microsoft Word 1 9. การเข ยนเว ป HTML การเข ยนวารสารทางว ชาการ หล กส ตรการประย กต ใช Ms Office ร วมก น 1 ส วนท 5 ข อเสนอแนะอ นๆ ตารางท 7 ข อเสนอแนะและข อควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ Frequency(คน) 1. ขอให ม การจ ดโครงการแบบน ต อไป เพราะได ความร เยอะมาก 1 2. เน อหาอบรมด มาก 1 3. ว ทยากรสอนด แต บรรยายเร วเก นไป ตามไม ค อยท น 1 4. คนอบรมจ านวนมาก น าจะเป นบ ฟเฟ ต 1
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks