ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com - PDF

Description
ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 14 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม ส นค า 6 การแก ไขข อความแนะนาร านค า 7 การเพ มข อม ลและแก ไขข าวประชาส มพ นธ 8 การเพ มข อม ลและแก ไขส นค า 10 การจ ดการเว บบอร ด 12 การเพ มและแก ไขว ธ การชาระเง น 14 การเพ มและแก ไขว ธ การร บส นค า 15 การเพ มและแก ไขข อม ลต ดต อเรา 16 การเพ มและแก ไขบทความ (สาหร บเว บบร ษ ท / เว บหน วยงาน / เว บท วไป) 17 การเพ มและแก ไขข าวก จกรรม, ข าวจ ดซ อจ ดจ าง และสถานท สาค ญ (สาหร บ เว บหน วยงาน / 19 เว บท วไป) การแก ไขข อม ลและร ปภาพผ บร หาร (สาหร บเว บหน วยงาน / เว บท วไป) 21 คาอธ บายเคร องม อจ ดการและส ญล กษณ อ นๆ 23 Page 3 of 23 การเข าส ระบบ (Log in) ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com 1. เข าเว บ คล ก เข าส ระบบ 2. กรอกช อผ ใช งาน และ รห สผ าน คล ก เข าส ระบบ Page 4 of 23 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต (Header) 2. ท หน าต งค าส วนห วเว บไซต สามารถแก ไขข อม ลส วนต างๆ ได ด งน Page 5 of ร ปภาพส วนห วเว บไซต : สามารถเล อกใช งานได 2 ร ปแบบ ค อ ส พ นหล งส วนห ว : คล กท กล อง Chech Box เพ อเล อกแสดง จากน นคล กท กล องส เพ อ เล อกส ท ต องการ หร อใส โค ดส ท ต องการได ท นท ภาพพ นหล งส วนห วเว บไซต : สามารถ Browse ภาพท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร หร อ ใส URL ของภาพ หร อเล อกร ปภาพจากระบบได ท นท 2.2 โลโก เว บไซต : คล ก Browse เพ อเล อกภาพท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ของท าน และสามารถ เล อกทาล งค ไปท หน าเว บไซต ของท านได ท นท 2.3 ข อความส วนห วเว บไซต : พ มพ ช อร านค า หร อข อความต อนร บ พร อมตกแต งต วอ กษรได เหม อนโปรแกรม Microsoft Word เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต (Footer) 2. ท หน าแก ไขส วนล างเว บไซต สามารถเล อกใช งานได 2 ร ปแบบ ค อ 2.1 ส พ นหล งส วนล าง : คล กท กล อง Chech Box เพ อเล อกแสดง จากน นคล กท กล องส เพ อเล อกส ท ต องการ หร อใส โค ดส ท ต องการได ท นท 2.2 ร ปพ นหล งส วนล าง : สามารถ Browse ภาพท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร หร อใส URL ของภาพ หร อเล อกร ปภาพจากระบบได ท นท Page 6 of 23 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม ส นค า ในส วนท ต องการ 2. หากต องการแก ไขช อเมน ใด ให คล กเคร องหมายต งค าท เมน น น 3. ปร บเปล ยนช อเมน, ส ต วอ กษร, ร ปแบบข อความ และภาพไอคอนได ตามต องการ เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก Page 7 of 23 การแก ไขข อความแนะนาร านค า 2. คล กท เคร องหมายจ ดการข อม ล 3. ท หน าแก ไขข อม ล สามารถเล อกใช งานได 2 ร ปแบบ ค อ Page 8 of กรอกข อม ลลงในกล องข อความ : สามารถพ มพ ข อความได ตามต องการ พร อมตกแต งต วอ กษร ได เหม อนโปรแกรม Microsoft Word 3.2 เล อก Browse ไฟล ภาพตกแต งท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ของท านได ตามต องการ เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก การเพ มและแก ไขข าวประชาส มพ นธ 2. หากต องการเพ มข อม ลให คล ก เพ ม กรณ ต องการแก ไขข อม ลเด มให คล ก แก ไข 3. เม อคล ก เพ ม ระบบมาท หน าเพ มข อม ล ให กรอกข อม ลตามท กาหนดไว ให สมบ รณ โดย เล อก หมวดหม สาหร บประชาส มพ นธ, หมวดหม หล ก, หมวดหม ย อย, ห วข อข าว, รายละเอ ยดย อ, ร ปภาพ และรายละเอ ยดท งหมดของข าวได ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก Page 9 of กรณ ท ต องการแก ไขข อม ลเด ม หล งจากคล กแก ไขในข อ 2 ให คล กท เคร องหมายจ ดการข อม ลใน ห วข อท ต องการ 5. ท หน าจ ดการข อม ล สามารถแก ไขรายละเอ ยดต างๆ ได ใหม ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก Page 10 of 23 การเพ มข อม ลและแก ไขส นค า 2. หากต องการเพ มข อม ลให คล ก เพ ม กรณ ต องการแก ไขข อม ลให คล ก แก ไข Page 11 of เม อคล ก เพ ม ระบบมาท หน าเพ มข อม ลส นค า ให กรอกข อม ลตามท กาหนดไว ให สมบ รณ โดย เล อกหมวดหม สาหร บประชาส มพ นธ, หมวดหม หล ก, หมวดหม ย อย, รห สส นค า, ห วข อ, รายละเอ ยดย อ, รายละเอ ยดท งหมดของส นค า, รายละเอ ยดอ นๆ เช น ข อม ลการจ ดส งส นค า ฯลฯ, ร ปภาพส นค า, ราคา และจานวนส นค าได ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก 4. กรณ ท ต องการแก ไขข อม ลเด ม หล งจากคล กแก ไขในข อ 2 ให คล กท เคร องหมายต งค าในห วข อท ต องการ 5. ท หน าแก ไขข อม ล สามารถแก ไขรายละเอ ยดต างๆ ได ใหม ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก Page 12 of 23 การจ ดการเว บบอร ด การแก ไขช อแสดงผล Page 13 of ท หน าระบบเว บบอร ด ให คล กเคร องหมายต งค า 3. พ มพ ช อแสดงผลท ต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก การต งกระท เว บบอร ด 1. คล ก ต งกระท 2. กรอกรายละเอ ยดตามท กาหนดไว ให สมบ รณ เสร จแล วคล ก บ นท ก Page 14 of 23 การเพ มและแก ไขว ธ การชาระเง น 2. ท หน าว ธ การชาระเง น คล กท ส ญล กษณ จ ดการข อม ลในส วนท ต องการแก ไขเพ มเต ม 3. ท หน าแก ไขข อม ล สามารถเล อกใช งานได 2 ร ปแบบ ค อ Page 15 of กรอกข อม ลลงในกล องข อความ : สามารถพ มพ ข อความได ตามต องการ พร อมตกแต งต วอ กษร ได เหม อนโปรแกรม Microsoft Word 3.2 เล อก Browse ไฟล ภาพตกแต งท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ของท านได ตามต องการ เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก การเพ มและแก ไขว ธ การร บส นค า 2. ท หน าว ธ การร บส นค า คล กท ส ญล กษณ จ ดการข อม ล 3. ท หน าแก ไขข อม ล สามารถเล อกใช งานได 2 ร ปแบบ ค อ Page 16 of กรอกข อม ลลงในกล องข อความ : สามารถพ มพ ข อความได ตามต องการ พร อมตกแต งต วอ กษร ได เหม อนโปรแกรม Microsoft Word 3.2 เล อก Browse ไฟล ภาพตกแต งท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ของท านได ตามต องการ เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก การเพ มและแก ไขข อม ลต ดต อเรา 2. ท หน าจ ดการข อม ล สามารถแก ไขข อม ลส วนต างๆ ได ด งน Page 17 of ส วนห วบาร หน าใน : สามารถเปล ยนช อแสดงผลบนหน าเว บไซต พร อมตกแต งต วอ กษรได เหม อนโปรแกรม Microsoft Word 2.2 ส วนต งค ารายละเอ ยด : สามารถกรอกข อม ลการต ดต อ พร อมตกแต งต วอ กษรได เหม อน โปรแกรม Microsoft Word เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก การเพ มและแก ไขบทความ (สาหร บเว บบร ษ ท / เว บหน วยงาน / เว บท วไป) Page 18 of หากต องการเพ มข อม ลให คล ก เพ ม กรณ ต องการแก ไขข อม ลเด มให คล ก แก ไข 3. เม อคล ก เพ ม ระบบมาท หน าเพ มข อม ล ให กรอกข อม ลตามท กาหนดไว ให สมบ รณ โดย เล อก หมวดหม สาหร บประชาส มพ นธ, หมวดหม หล ก, หมวดหม ย อย, ห วข อ, รายละเอ ยดย อ, ร ปภาพ ประกอบ และรายละเอ ยดท งหมด เสร จแล วคล ก บ นท ก 4. กรณ ท ต องการแก ไขข อม ลเด ม หล งจากคล กแก ไขในข อ 2 ให คล กท เคร องหมายจ ดการข อม ลใน ห วข อท ต องการ Page 19 of ท หน าแก ไขข อม ล สามารถแก ไขรายละเอ ยดต างๆ ได ใหม ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก การเพ มและแก ไขข าวก จกรรม, ข าวจ ดซ อจ ดจ าง และสถานท สาค ญ (สาหร บ เว บหน วยงาน / เว บท วไป) 2. หากต องการเพ มข อม ลให คล ก เพ ม กรณ ต องการแก ไขข อม ลเด มให คล ก แก ไข Page 20 of เม อคล ก เพ ม ระบบมาท หน าจ ดการข อม ล ให กรอกข อม ลตามท กาหนดไว ให สมบ รณ โดย เล อก หมวดหม สาหร บประชาส มพ นธ, หมวดหม หล ก, หมวดหม ย อย, ห วข อข าว, รายละเอ ยดย อ, ร ปภาพ และรายละเอ ยดท งหมดของข าวได ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก 4. กรณ ท ต องการแก ไขข อม ลเด ม หล งจากคล กแก ไขในข อ 2 ให คล กท เคร องหมายจ ดการข อม ลใน ห วข อท ต องการ Page 21 of ท หน าจ ดการข อม ล สามารถแก ไขรายละเอ ยดต างๆ ได ใหม ตามต องการ เสร จแล วคล ก บ นท ก การแก ไขข อม ลและร ปภาพผ บร หาร (สาหร บเว บหน วยงาน / เว บท วไป) Page 22 of ท หน าแก ไขข อม ลผ บร หาร ให คล กท ส ญล กษณ จ ดการข อม ล 3. คล ก browse เพ อเล อกร ปท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร หล งจากอ พโหลดแล วให ค ดลอก URL ท ได ไปใช ในข นตอนต อไป 4. ท กล องข อม ลให คล กขวาท ร ปภาพแล วเล อก ค ณสมบ ต ของร ปภาพ นา URL ท ค ดลอกมาไปวาง ไว ท ท อย อ างอ ง URL แล วคล ก ตกลง 5. สามารถแก ไขช อ-นามสก ล และตาแหน ง พร อมตกแต งต วอ กษรได เหม อนโปรแกรม Microsoft Word เม อกรอกข อม ลตามต องการแล วให คล ก บ นท ก Page 23 of 23 คาอธ บายเคร องม อจ ดการและส ญล กษณ อ นๆ เคร องหมาย แสดง และ ซ อน : แสดงสถานะของข อม ลต างๆ บนหน าเว บไซต หากข อม ลใดข น สถานะ ซ อน หร อ ส ญล กษณ ส แดง หมายถ ง ข อม ลน นจะไม แสดงผลในหน าเว บไซต ช วคราว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks