Fp Dam m10 u3 Pdfindex

Description
Sistemas de gestión empresarial 3 ioc

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 13 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Sistemes ERP-CRM.Explotació i adequació - II Isidre Guixà Miranda Sistemes de gestió empresarial  Sistemes de gestió empresarial Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació - II Índex Introducció 5Resultats d’aprenentatge 71 OpenERP: desenvolupament avançat 9 1.1 Herència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1.1 Herència en el model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.1.2 Herència en la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.1.3 Herència en el controlador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.1.4 Exemple d’herència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.2 Definició de la seguretat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.3 Càrrega de dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.4 Programació d’assistents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.5 Traducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 Reporting & BI 29 2.1 Reporting extern a l’ERP: JasperReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.1.1 Instal · lació i configuració de JasperReports Server Community 5.0 . . . . . . . . . . . 322.1.2 Utilització d’iReport Designer 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.2 Reporting en OpenERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.2.1 Disseny d’informes RML a través d’OpenOffice/LibreOffice . . . . . . . . . . . . . . 442.2.2 Disseny d’informes JRXML a través d’iReport Designer . . . . . . . . . . . . . . . . 502.3 Solucions BI en OpenERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.3.1 Vistes basades en objectes no persistents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.3.2 Quadres de comandament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks